Publicerad: 11 oktober 2018

Fakta om kultur- och musikskolorna

Statistik från 2016 visar att kultur- och musikskolorna fortsätter att utvecklas med fler antal elevplatser och ett breddat utbud. De kommunala anslagen fortsätter att öka samtidigt som avgifterna sänks något.

Den kommunala kultur- och musikskolan är en frivillig verksamhet som  finns i nästan samtliga kommuner. I utbudet erbjuds ofta ämnen som musik, dans, drama, teater och bild. Den långsiktiga trenden är att kommunerna breddar verksamheterna och går från renodlade musikskolor till kulturskolor. Musiken är dock fortfarande det ämne som dominerar.

Under 2016 uppskattas över 500 000 barn har deltagit i kultur- och musikskolornas aktiviteter. Totalt har 566 000 elevplatser funnits, varav 230 000 är elevplatser i ämneskurser.

Kommunerna kostnader för kulturskolan uppgick under 2016 till närmare 2,7 miljarder kronor. Utvecklingen visar att kulturskolorna stärker sin roll i att ge barn och unga möjlighet till kulturutövande.

Behov av fördjupad statistik

I dagsläget finns ett begränsat statistiskt underlag för vidare analys av kultur- och musikskolan. Den statistik som idag finns tillgänglig handlar om utbud, elevantal och kostnader. Det finns därför ett behov av att följa upp, jämföra och utvärdera den samlade kultur- och musikskoleverksamheten för att få ett bättre underlag för kunskaps- och metodutveckling.

De nyckeltal och möjlighet till jämförelser mellan kommuner som finns tillgängliga kan hittas i kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt hos Kulturskolerådet, som årligen sammanställer nyckeltal för kultur- och musikskolor. Ansvaret för att samla in statistik om kulturskolornas verksamhet övergår under 2018 på Statens kulturråd, som successivt kommer att utveckla nyckeltal som stöd för uppföljning och verksamhetsutveckling.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Kulturskolerådets sammanställning av nyckeltal för kultur- och musikskolan

Informationsansvarig

  • Linda Ahlford
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot