Publicerad: 20 juni 2016

Fakta om kultur- och musikskolorna

Ny statistik från 2015 visar att kultur- och musikskolorna fortsätter att utvecklas med fler antal elevplatser och ett breddat utbud. De kommunala anslagen ökade med 120 miljoner kronor under 2015 samtidigt som avgifterna sänks något.

Den kommunala kultur- och musikskolan är en frivillig verksamhet som  finns i nästan samtliga kommuner. I utbudet erbjuds ofta ämnen som musik, dans, drama, teater och bild. Den långsiktiga trenden är att kommunerna breddar verksamheterna och går från renodlade musikskolor till kulturskolor. Musiken är dock fortfarande det ämne som dominerar.

Under 2015 deltog ca 430 000 barn i kultur- och musikskolornas aktiviteter och kommunerna satsade närmare 2,6 miljarder kronor på verksamheten. Utvecklingen visar att kulturskolorna stärker sin roll i att ge barn och unga möjlighet till kulturutövande.

Behov av fördjupad statistik

I dagsläget finns ett begränsat statistiskt underlag för vidare analys av kultur- och musikskolan. Den statistik som idag finns tillgänglig handlar om utbud, elevantal och kostnader. Det finns därför ett behov av att följa upp, jämföra och utvärdera den samlade kultur- och musikskoleverksamheten för att få ett bättre underlag för kunskaps- och metodutveckling.

De nyckeltal och möjlighet till jämförelser mellan kommuner som finns tillgängliga kan hittas i Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) samt hos Kulturskolerådet som årligen sammanställer nyckeltal för kultur- och musikskolor.

Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen)

Kulturskolerådets sammanställning av nyckeltal för kultur- och musikskolan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot