Publicerad: 20 juni 2016

Verksamhet och organisation kultur- och musikskolor

Kultur- och musikskolor finns i 283 av landets 290 kommuner. Det finns stora lokala variationer avseende utbud, styrning och organisation. Kommunerna avgör själva hur utbudet av kultur och kulturutövande för barn bäst organiseras. Beroende på förutsättningar sker det ibland inom kulturskola, ibland inom annan verksamhet.

Ett breddat utbud

Tre av fyra elever deltar i musikundervisning men andra ämnen blir allt mer populära. Från 1990-talet har verksamheterna breddats till att också erbjuda kurser inom framförallt media, dans, teater/drama och bild. Störst ökning under de senaste åren finns inom ämnet media/film som ökat med 161 procent mellan 2012-2015. Dans och teater är andra populära ämnen hos eleverna där kommunerna erbjuder ett ökat antal platser. Diagrammet visar fördelning mellan olika ämneskurser. Flickor är överrepresenterade i ämneskurserna. Två av tre barn som deltar är flickor.

Deltagare fördelade på ämne och kön

(Källa: Kulturskolerådet)

Organisation

I takt med att kommunerna breddar utbudet i verksamheterna sker en övergång från renodlade musikskolor till kulturskolor. Idag finns det 100 musikskolor och 183 kulturskolor. För 271 kultur- och musikskolor utgör kommunen huvudman, det finns dock ett fåtal skolor där studieförbund, ideell förening, ekonomisk förening eller ideell stiftelse är huvudman för verksamheten.

Antal kultur- respektive musikskolor

(Källa: Kulturskolerådet)

Ansvar och organisation för kultur- och musikskolorna varierar mellan kommunerna. Variationen kan delvis förklaras av huruvida man ser på verksamheten som en fritids- eller skolfråga. En annan förklaring till skillnaderna rör rent praktiska aspekter som resursutnyttjande av lokaler och kompetens.

Vanligast är att barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande har det huvudsakliga ansvaret för kultur- och musikskolan (39 procent). I 31 procent av kommunerna ligger ansvaret hos kulturnämnd eller kultur- och fritidsnämnd. I 15 procent finns ansvaret hos kommunstyrelsen.

Nämndansvar kultur- och musikskolor ‌

Ansvarig nämnd

Procent

Kulturnämnd

7

Fritidsnämnd

0

Kultur- och fritidsnämnd

24

Utbildningsnämnd

11

Barn- och utbildningsnämnd

28

Kommunstyrelse

15

Stads- kommundelsnämnd

0

Annan nämnd

12

Verksamheten finns ej i kommunen

1

Totalt

100

 Källa: SKL, MUCF 2014

I nästan hälften av kommunerna (46 procent) tillhör kultur- och musikskolan utbildningsförvaltningen /barn- och utbildningsförvaltningen. I 33 procent av kommunerna finns verksamheten inom kulturförvaltning/kultur- och fritifsförvaltning eller motsvarande. I flera kommuner tillhör verksamheten en förvaltning med ansvarar för både kultur- och utbildning.

Förvaltningsansvar kultur- och musikskolor

Ansvarig förvaltning

Procent

Kulturförvaltning

6

Fritidsförvaltning

0

Kultur- och fritidsförvaltning

27

Utbildningsförvaltning

11

Barn- och utbildningsförvaltning

35

Kommunledning

4

Stads- /kommundelsförvaltning

0

Annan förvaltning

17

Totalt

100

Källa: SKL, MUCF 2014

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot