Publicerad: 3 februari 2017

Kulturskoleutredningens förslag för framtida kulturskolor

Hur kan staten bidra till en mer tillgänglig och jämlik kulturskola? Kulturskoleutredningen föreslår bland annat nationella mål för kulturskolorna, regional samordning, stimulansmedel, satsningar på utbildning samt ett nationellt utvecklingscenter. Förslaget är nu ute på remiss.

SKL: stöd till kommuner och regioner

Förslagen påverkar kommunernas handlingsutrymme och möjlighet att utveckla kultur- och musikskolorna. Remissarbetet som följer nu är därför viktigt.

Kulturskoleutredningens förslag har gått ut på remiss till alla regioner/landsting samt till ett trettiotal kommuner. Alla kommuner kan dock skicka in ett eget remissvar.

SKL har analyserat utredningens förslag och påbörjat ett arbete med att inhämta medlemmarnas syn på förslagen. Vi erbjuder också stöd till kommuner som vill göra ett eget remissarbete genom samråd och diskussionsunderlag kring utredningens förslag. 

SKL har tagit fram ett diskussionsunderlag som innehåller frågor som SKL identifierat som relevanta att diskutera.

Diskussionsunderlag Kulturskoleutredningens slutbetänkande (PDF, nytt fönster)

Den 11 mars 2017 tar SKL:s styrelse beslut om remissvar.  Några huvudlinjer för vilka frågor som SKL ser som viktiga i statens stöd till kulturskoleverksamhet togs dock redan i mars 2016.

SKL:s ställningstagande angående kommunala kultur- och musikskolor (PDF, nytt fönster)

Remissamråd - tyck till om förslagen

Första remissamrådet hölls den 13 december 2016 och kan ses i efterhand.

Video: Remissamråd kommunala kulturskolor (nytt fönster)

Ytterligare ett samråd hölls den 27 januari 2017 i Stockholm.

27 januari - Remisskonferens med kulturskolechefer och förvaltningschefer med ansvar för kulturskola, Stockholm

Viktigt att kommunerna är delaktiga i kulturskolans utveckling

Utredningen avstår från att lägga regleringsförslag utan presenterar istället mål och andra insatser med avsikt att stärka kommunernas kulturskolor, något som SKL också drivit och därför välkomnar.

Kompetensförsörjning, tillförlitlig statistik och kunskaps- och metodutveckling för att nå fler barn är viktiga frågor. SKL anser att det är bra att regeringen betonar kulturskolornas betydelse. Det är viktigt att kommunerna är delaktiga i framtida utvecklingsarbete och att stimulansmedlen utgår från lokala politiska prioriteringar och förutsättningar.

I syfte att bidra till utredningens arbete tog SKL i våras fram ett underlag som tar upp för- och nackdelar med att författningsreglera kommunernas verksamheter. Den ger inledningsvis en allmän beskrivning av den kommunala självstyrelsens innebörd och statens styrning för att sedan diskutera statens roll i förhållande till den kommunala kultur- och musikskolan utifrån tre exempel med varierande grad av engagemang och styrning från statens sida.

Diskussionsunderlag Staten och kulturskolorna (PDF, nytt fönster)

Nyhet: Positivt med kraftsamling för kulturskolor

Slutbetänkandet ”En inkluderande kulturskola på egen grund 2016:69” (nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot