Publicerad: 30 november 2015

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

SKL söker ledamöter till Kungliga bibliotekets (KB) forum för nationell biblioteksamverkan och utveckling. Som förvaltningschef i kommun, landsting eller region har du möjlighet att nominera.

Information om KB:s forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

SKL har möjlighet att utse följande ledamöter

  • Gruppen för biblioteksstatistik: 3 ledamöter, varav 1 ordförande
  • Gruppen för metadata: 4 ledamöter
  • Gruppen för nationell biblioteksstrategi: 5 ledamöter, varav 1 handläggare SKL, 1 folkbibliotek, 1 sjukhusbibliotek, 1 läns/regionbibliotek och 1 rektor grundskola eller gymnasium

Varje grupp har ett direktiv att förhålla sig till. Vad som är gemensamt för alla grupper är att omvärldsbevaka inom sitt fält. Alla grupper har också ansvar att ta med aspekter som tillgänglighet, mångspråkighet och barnperspektiv i sitt arbete.

Nominering

Du som är förvaltningschef i kommun, landsting eller region har möjlighet att föreslå medarbetare till ovanstående poster senast den 9 december 2015. Kontakta tina.wirgen@skl.se för mer information om hur.

Förutsättningar

  • Mandatperioden är 3 år med möjlighet till förlängning 1 år, om inget annat anges. KB önskar att mandatperioderna går omlott. Inledningsvis föreslår man därför att mandatperioden fördelas på 2 år för hälften av ledamöterna i respektive grupp och 3 år för resten av ledamöterna i samma grupp. Grupperna bestämmer detta på egen hand. Efter inledningsfasen tillsätts ledamöter enligt principen 3 år med möjlighet till förlängning 1 år.
  • Det är upp till varje enskild grupp att utifrån behov och förutsättningar bestämma mötesfrekvens.
  • I samband med möten ersätter KB eventuella omkostnader för resor och logi för gruppernas respektive ordförande. Däremot ersätter man inte övriga ledamöter.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot