Publicerad: 6 april 2016

Kultur i hela landet - en rapport

Rapporten, publicerad 2015, ägnar särskild uppmärksamhet åt finansieringen av kultursamverkansmodellen samt förhållandet mellan statligt och regionalt ekonomiskt ansvarstagande.

Syftet med rapporten har varit att skapa en bild av hur finansieringen ser ut samt vilka konsekvenserna kan bli av förändringar i ansvarstagandet mellan stat och region. Den bygger på statistik och intervjuer med företrädare för de 20 regioner/landsting som deltar i kultursamverkansmodellen.

Ladda ner rapporten Kultur i hela landet

I rapporten framkommer bland annat att:

  • Kultursamverkansmodellen sammantaget är en uppskattad modell men att det finns flera utvecklingsområden. Om utvecklingen uteblir finns det risk för att modellen förlorar sin legitimitet.
  • Regionerna har tagit ett ökat ansvar för finansiering av kultursamverkansmodellen över tid i jämfört med staten.
  • Under perioden 2011-2014 har regionerna tillfört 149 miljoner kronor mer än staten till kultursamverkansmodellen.
  • Ur ett regionalt perspektiv har skillnaden ökat än mer, bland annat eftersom de regionala kulturplanerna täcker större åtaganden än rapporteringen till staten. Vissa typer av regionala medel redovisas inte till staten, det gäller exempelvis ägarbidrag.
  • En majoritet av regionerna uppskattar att merparten av kostnadsökningarna relaterar till redan befintlig verksamhet. Några regioner uppskattar dock att ökningarna till största delen svarar mot ambitionshöjningar.
  • Kulturutbudet i landet påverkas och kan komma att påverkas i än högre grad om inte den statliga anslagsutvecklingen förändras.
  • De regionala företrädarna efterfrågar en utvecklad och kontinuerlig politisk dialog mellan den regionala och nationella nivån för att modellen ska kunna fungera till fullo.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot