Publicerad: 16 januari 2018

Skolans digitaliseringsstrategi

SKL ska ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering.

Den 19 oktober 2017 antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolan. Kopplat till den får SKL ansvar för att arbeta fram en handlingsplan. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdigheten.

Strategin sträcker sig fram till 2022 och innehåller tre fokusområden, alla med ett antal delmål:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

SKL ska ta fram en handlingsplan

För att förvalta strategin och omsätta den till handling krävs samverkan och insatser på alla beslutsnivåer och hos alla aktörer som agerar inom skolväsendet. SKL kommer i samverkan med regeringen - och i nära samarbete med Skolverket - att driva arbetet med att analysera behovsbilden och bryta ner strategins mål till en handlingsplan med olika initiativ och aktiviteter.

Handlingsplanen, tillsammans med strategin och de redan beslutade förändringarna i styrdokumenten, ska ses som en helhet. Den ska peka ut vägen framåt och ge skolan bra förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Överenskommelsen med regeringen utarbetas för närvarande. SKL har för avsikt att bedriva arbetet transparant och i bred samverkan. Varje huvudman behöver nu kartlägga sin egen verksamhet för att säkerställa att rätt förutsättningar finns på plats, kopplat till strategin men även till de nya skrivningarna i kurs- ämnes- och läroplaner som träder i kraft 1 juli 2018, samt initiera utvecklingsarbeten om så behövs.

Arbetet med handlingsplanen kommer att påbörjas under våren 2018 och fortlöpa över tid. Det innebär att det egna arbetet behöver påbörjas parallellt, man kan inte vänta.

SKL:s arbete med skolans digitalisering

SKL tycker att ett ökat fokus på digitaliseringens möjligheter är ett viktigt steg i rätt riktning och digital kompetens är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

Lyckas vi med detta skapar vi goda förutsättningar för alla individer och för Sverige som nation att fortsätta vara ledande gällande innovation. Därmed ökar också förutsättningarna för ökad konkurrenskraft på en global arbetsmarknad med allt större inslag av digitala arbetsprocesser.

Förutom att digital kompetens är ett måste för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle fungerar även digitalisering som en hävstång för lärande, om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt. En hävstång för bättre resultat, för skolutveckling och lärande i en digital samtid.

Det handlar också om att se och använda digitaliseringen inom de områden och utmaningar vi står inför när det gäller till exempel nyanlända, lärarbristen, elevernas kunskapsutveckling och pedagogernas administrativa börda. Här kan digitaliseringen verkligen bidra och underlätta.

Nyanlända

Digitala verktyg för svenskträning, för orientering i samhället, för ämnesgenomgångar via film och text på både svenska och modersmålet är bra stöd i arbetet.

Lärarbehovet

Fjärr- och distansundervisning kan vara ett av flera sätt att hantera rådande och kommande lärarbehov.

Administrativ börda

Smarta it-tjänster minskar den administrativa bördan, synliggör lärandet och underlättar pedagogernas bedömningsarbete.

Elevernas kunskapsutveckling

Alternativa verktyg och andra digitala verktyg som tillgodoser olika sätt att lära ger möjlighet till en individanpassad och inkluderande undervisning.

SKL vill ta sig an ovanstående utmaningar och bidra till att följande målsättningar uppfylls.

Bild skola

Med tydliggjorda ansvar och nationell samordning kan vi såväl möta flera av de utmaningar vi står inför som att fortsätta utveckla skolan och lärandet i en digital värld.

SKL tycker

Aktuellt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot