Publicerad: 15 december 2017

Fråga och svar

Skollagen och dataskyddsförordningen

Hur förhåller de sig de två lagarna till varandra? Står den ena lagen “över” den andra?

Svar: När dataskyddsförordningen träder i kraft gäller den som lag i Sverige. Det innebär att dataskyddsförordningen är överordnad skollagen i de delar som gäller just persondataskydd.

Förordningen ger utrymme för medlemsländerna att i vissa delar ha kompletterande bestämmelser. Sådana kommer eventuellt att tas in i skollagen och annan lagstiftning på utbildningsområdet.

I betänkande “EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet” SOU 2017:49 finns bl.a. förslag om att införa ett nytt kapitel i skollagen som särskilt ska reglera hur huvudmän inom skolväsendet, en hemkommun eller en aktör enligt 24 och 25 kap. skollagen får behandla känsliga personuppgifter.

Dessutom kommer en särskild dataskyddslag sannolikt att föreslås, med kompletterande generella bestämmelser om dataskydd. Den lagen kommer att gälla subsidiärt, d.v.s. efter sektorspecifik lagstiftning inom utbildningsområdet.

Men än så länge vet vi inte om det kommer att bli såsom föreslås.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot