Publicerad: 1 februari 2018

Fråga och svar

Vad ska finnas med i en registerförteckning?

Svar: När dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 så har alla personuppgiftsansvariga (nämnderna i kommunerna) en skyldighet att se till att föra ett register över all behandling av personuppgifter som sker under dess ansvar och som omfattas av dataskyddsförordningen, en s.k. registerförteckning.

Med behandling av personuppgifter avses åtgärder eller en kombination av åtgärder som berör personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om det utförs automatiserat eller inte (insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning/ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring).

Obs! För att behandlingen ska omfattas av dataskyddsförordningen och därmed finnas med i registerförteckningen måste behandlingen av personuppgifter helt eller delvis ske på automatisk väg eller - om behandlingen inte är automatisk - ingå i eller komma att ingå i ett register. Med register menas här en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängligt enligt särskilda kriterier med minst två sökingångar, till exempel att man kan identifiera personen med både namn och personnummer.

Detta gäller både personuppgifter som lagras i registerform och s.k. ostrukturerad behandling, dvs. personuppgifter i exempelvis ordbehandlingsdokument, vilket är en ändring i jämförelse med bestämmelserna i den tidigare personuppgiftslagen. Ändringen innebär för skolans del att även lokal ostrukturerad behandling av personuppgifter inom skolans verksamhet måste finnas med i en registerförteckning där ändamålet med behandlingen anges.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot