Publicerad: 16 januari 2018

Vision 2020 för skolans digitalisering

Den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I skolan nyttjas den potential som internet och modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat och fördjupat lärande.

Det framgår av visionen i det förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering som tagits fram.

I strategin finns förslag på olika initiativ som bör tas. Exempelvis behöver det göras mer för att stimulera utvecklingen av digitala lärresurser, det vill säga innehåll för undervisning, såsom läromedel och program. Det behövs också insatser som stärker kompetensen om skolans digitalisering på olika nivåer av skolans ledning.

Strategin fokuserar på fyra centrala områden:

 • Elevernas lärande och användning
 • Professionens praktik och kompetens
 • Infrastruktur och resurser
 • Skolans ledarskap och styrning

Strategin har utarbetats i samråd med Nationellt forum för skolans digitalisering. Förslaget överlämnades till regeringen i mars 2015. 

Nationell strategi för skolans digitalisering (PDF, öppnas i nytt fönster)

Nationella strategi-bloggen - En blogg om arbetet som ledde fram till förslaget

Nationellt forum för skolans digitalisering

Nationellt forum för skolans digitalisering var en plattform för dialog kring utmaningar och konstruktiva lösningar gällande skolans digitalisering. Det nationella forumet skapades enligt en överenskommelse 2013 mellan SKL och dåvarande regeringen.

Överenskommelse mellan SKL och regeringen om (PDF, nytt fönster)

I samband med den nya regeringens uppdrag till Skolverket att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet, har forumets arbete avslutats och gruppen avvecklats.

Nationella it-strategier för skolväsendet (PDF, nytt fönster)

Det nationella forumet var en brett sammansatt grupp, detta var några av medlemmarna i forumet:

 • Friskolornas Riksförbund
 • Föreningen Sveriges Skolchefer
 • Idéburna Skolors Riksförbund
 • IT & Telekomföretagen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Näringsdepartementet
 • Riksarkivet/Digisam
 • Skolledarförbundet
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Statens Medieråd
 • SVEA – Sveriges elevråd
 • Sveriges Elevkårer
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • UR
 • Utbildningsdepartementet
 • VINNOVA
 • Örebro Universitet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot