Publicerad: 9 oktober 2018

En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Arbetet med handlingsplanen sker öppet och i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet

Den 19 oktober 2017 antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet.

Strategin sträcker sig fram till 2022 och innehåller tre fokusområden, samtliga med flera delmål:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Arbetet med handlingsplanen

I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att ta fram en handlingsplan som bland annat syftar till att lyfta fram de olika initiativ och aktiviteter som behövs för att nå strategins satta mål. Arbetet med handlingsplanen startade våren 2018.

Handlingsplanen kommer inte att vara ett statiskt dokument, utan visa på ett levande och föränderligt arbete, där förutsättningar tydliggörs, åtgärder som behövs lyfts fram, varav en del troligen går att lösa på kortare sikt och andra på längre. Arbetet kommer att vara transparent och i bred samverkan med såväl Skolverket som skolhuvudmän och olika aktörer inom skolväsendet.

Det är viktigt att ta vara på all den erfarenhet som finns, att lyfta fram lösningar, metoder och modeller som fungerar. Förankring och samarbete är nyckelord. Det kommer att finnas flera tillfällen och möjligheter för de som vill vara delaktiga att vara det.

Organisation

Den nationella digitaliseringsstrategin består av tre fokusområden som i mångt och mycket hänger samman. Organisatoriskt finns en projektledningsgrupp med ansvar att hålla ihop helheten och det övergripande handlingsplansarbetet.

Projektledningsgruppen består bland annat av deltagare från SKL och Skolverket samt de personer som är projektledare för respektive fokusområde. Projektansvarig är Annika Agélii Genlott.

Tidsplan

I enlighet med överenskommelsen ska en rapport lämnas till regeringen i mars 2019. Rapporten ska dels innehålla uppmärksammade och övergripande behov hos huvudmännen samt en kartläggning av pågående initiativ och aktiviteter. Den ska också ge förslag på nya initiativ och aktiviteter samt vem som bör ansvara för dessa.

Det konkreta arbetet med handlingsplanen går att följa på den framtagna webbplatsen där inbjudningar till deltagaraktiva möten kommer finnas presenterade. Kalendarium där handlingsplanen kommer att medverka.

Nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

Det är viktigt att skolhuvudmännen inte inväntar handlingsplanen utan redan nu, om det inte är gjort, startar upp arbetet för att skapa de förutsättningar verksamheten behöver för att nå målen i såväl strategi som de förändrade styrdokumenten.

Handlingsplanen ska ses som ett stöd för att nå målen i digitaliseringsstrategin. Redan i dag finns en del stöd att ta del av såsom till exempel skattningsverktyg för att skapa en bild av nuläge samt aktivitetsförslag. Det finns även vägledningar vid införande av olika IT-tjänster samt material och utbildningsmoduler som Skolverket erbjuder.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Konsult
  • Tenneh Kjellsson
    ProjektkoordinatorHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot