Publicerad: 9 oktober 2018

Stärk pedagogers och skolledares digitala kompetens

Regeringen behöver avsätta medel för att stärka pedagogers och skolledares digitala kompetens och användning.

Datortätt men stort behov av kompetensutveckling

Sverige ligger i topp i ett europeiskt perspektiv sett till tillgång till datorer och surfplattor i skolorna. Men när det gäller pedagogernas kompetens och användningen av verktygen i undervisningen placerar vi oss endast på en genomsnittlig nivå. För att kunna utföra sitt uppdrag som skolledare och pedagog behöver man ha en bred palett av kunskaper och färdigheter. I en tidsenlig skola och förskola innefattar dessa kompetensen att hantera digitala verktyg och it-tjänster, förstå hur de fungerar samt hur man kan dra nytta av dem i verksamheten på ett adekvat och ändamålsenligt sätt.

SKL efterfrågar kontinuerliga fortbildningsinsatser för pedagoger som bygger på didaktiska diskussioner och gemensam undervisningsutveckling. Fokus bör ligga på lärande och hur de digitala inslagen kan stötta, bredda och fördjupa inlärningsprocessen. Även skolledare behöver kontinuerlig fortbildning som inbegriper ledning av en skola som integrerar moderna verktyg, arbetssätt och tillhörande förändringsprocesser i den dagliga verksamheten. En fortbildning som tydliggör skolledarnas ansvar för området och ger dem stöd i arbetet.

Skolverket planerar nu inom ramen för skolutvecklingsprogrammen fortbildning för både pedagoger och skolledare. Insatserna kommer dock inte att täcka hela det kompetensbehov som redan idag finns och som blir än större i och med kommande styrdokumentsändringar. Skolor och huvudmän får heller ingen ersättning för den tid de kommer att behöva lägga på fortbildning. SKL anser att det behövs statliga medel för att stärka pedagogers och skolledares digitala kompetens. Dessa medel bör fördelas i samspel med huvudmän, universitet och högskolor.

Informationsansvarig

  • Anna Carlsson
    ProgramansvarigHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot