Publicerad: 31 augusti 2016

Elevhälsa

Elevhälsan omfattar elever från förskoleklassen till och med gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Insatserna kräver resurser i form av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personer med specialpedagogisk kompetens, exempelvis specialpedagoger och speciallärare.

Elever från Älta skola äter skolmat

Statistik för elevhälsans personalgrupper

Här är SKL:s statistik för elevhälsans yrkesgrupper från år 2000 till 2015. Statistiken redovisas som antalet årsarbetare dels inom grund- och gymnasieskolan dels i kommungrupper. Det som inte syns i statistiken är köp av tjänstetimmar, till exempel läkartimmar och psykologtimmar.

Statistiken visar att alla yrkesgrupper har ökat i antal sedan år 2000, bortsett från speciallärarna vars utbildning återinfördes år 2008. Den största ökningen har skett bland specialpedagogerna som har ökat med 365 procent och skolkuratorerna som har ökat med 83 procent.

Personalstatistik i grund- och gymnasieskolan (Excel, nytt fönster)

Personalstatistik i kommungrupper (Excel, nytt fönster)

Nuläge och utmaningar i elevhälsan

I mars 2015 gjorde SKL en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, skolhuvudmannens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar.

Trots ökningen av antalet anställda inom elevhälsans yrkesgrupper är rekryteringsbehoven stora. Fyra av tio kommuner uppger att de har ett fåtal eller flera vakanser.

Rapporten: Nuläge och utmaningar i elevhälsan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot