Publicerad: 11 december 2017

Läraryrket, skolutveckling

Lärarna har stor betydelse för ökad motivation, god undervisning och därmed bättre resultat i skolan. Expertrådet konstaterar att Sverige står inför ett stort rekryteringsbehov av lärare, samtidigt som vi behöver bygga kapacitet och stärka kompetensen i den befintliga verksamheten i förskolor, skolor och vuxenutbildning

För en god utveckling behöver alla delar i kompetensutvecklingskedjan stärkas, från den grundläggande utbildningen till kompetensutveckling och fortsatt lärande i vardagen. Våra exempel och rekommendationer handlar om lärarnas förutsättningar i arbetet, rekrytering, lärarutbildning och kompetensutveckling.

Dokumenterad erfarenhet av att förbättra lärares förutsättningar och arbetsvillkor

 • Alingsås – vägen mot en lärande organisation
  I Alingsås har man under lång tid utvecklat organisationen utifrån lärares och skollednings kunskaper om vad som är bäst för en ökad kvalitet i verksamheten. Det tio åren av systematisk skolutveckling gör det även lätt att rekrytera lärare.
 • Södertälje – tvålärarsystem
  I Södertälje har man i flera skolor inrättat tvålärarsystem, vilket innebär att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet.

Dokumenterade erfarenheter av att stärka attraktiviteten och säkra rekrytering av lärare

 • Malmö prövar nya rekryteringsvägar
  I Malmö växer befolkningen både genom inflyttning från andra delar av landet och genom de många nyanlända barn och vuxna. Behovet av mer personal i förskola, skola och vuxenutbildning är stort.
 • Internationella Engelska Skolan
  Internationella Engelska Skolan har till sina skolor i Sverige rekryterat för närvarande ca 600 lärare från andra länder, framförallt i ämnen som naturvetenskap och matematik dit man i Sverige länge har haft svårt att attrahera ungdomar för att bli lärare.

Dokumenterad erfarenhet av bra samverkan för verksamhetsförlagd utbildning

 • Övningsskolor – stärkt samverkan för VFU
  En förstärkt samverkan mellan lärarutbildningar och enskilda skolor inom ramen för förordning om övningsskolor har skett på flera håll i landet och har fungerat väl. Ett av försöken har utvärderats av Högskolan i Halmstad.

 • Linnéuniversitet arbetar verksamhetsnära
  Vid Linnéuniversitetet har man arbetat med att få högkvalitativa VFU-perioder för lärarstuderande. Forskare har arbetat fram handböcker och bedömningsunderlag under många års tid och de har utvecklats i tät interaktion med beprövad erfarenhet.

Dokumenterad erfarenhet av kompetensutveckling och fortsatt lärande i vardagen

 • Finlir och FIKA i Kungsbacka
  I Kungsbacka finns en lektor som driver FINLIR (ForskningsINitiera(n)de Lärare I Praktiken). Genom FINLIR hjälper hon kollegor med verktyg för insamling och analys av empiri och är kritisk vän i produktion av forskningsinitierade undersökningar och beprövad erfarenhet. Det huvudsakliga syftet är att bepröva erfarenhter och mäta effekt av nya sätt att undervisa.
 • Räkna med Västerås
  Inom det storskaliga, långsiktiga och forskningsbaserade forsknings- och utvecklingsprojektet ”Räkna med Västerås” utvecklas verktyg och material som fungerar som resurser för rektorer, ämnesföreträdare och lärare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot