Publicerad: 11 december 2017

Barngruppers storlek och personaltäthet

Antalet barn i förskolan har under en 10-årsperiod ökat med cirka 115 000 barn. Trots att allt fler barn går i förskolan så är personaltätheten stabil över tiden och den genomsnittliga barngruppen har inte blivit större.

Diagram över antal inskrivna barn, personaltäthet och barngruppsstorlek i förskolan 2004-2015

Klicka på bilden för att se en stor bild. Källa: Skolverket

Skolverket förändrade sin statistikinsamling inför 2014. Vid denna första insamling inträffade ett bortfall bland vissa enskilda huvudmän. Bortfallet medför att det i redovisningen för 2014 saknas ett antal barn och personal i fristående förskola.

I genomsnitt hade varje förskola 16,7 barn år 2015. Två tredjedelar av barnen, i ålder 1-5 år, går på en avdelning med 18 barn eller färre. Det är 5,5 procent av barnen som går på en avdelning med 25 eller fler barn. Denna andel har sjunkit jämfört med 2014.

I början av 1990-talet låg barngruppsstorleken på 13,8 barn per avdelning och personaltätheten på 4,4. Vid den tidpunkten var långt under 50 procent av barnen i åldern 1-5 år inskrivna i förskola vilket kan jämföras med idag då motsvarande siffra är över 80 procent.

Det förekommer naturligtvis skillnader över landet; hur det ser ut på en enskild förskola eller i enskilda kommuner kan variera. Så även om de nationella siffrorna inte visar att barngruppernas storlek har ökat kan utvecklingen se annorlunda ut lokalt.

Småbarnsavdelningar

Ökningen av antalet barn i förskola har varit särskilt stor när det gäller de minsta barnen: antalet småbarnsavdelningar (med barn i åldrarna 1-3 år) har nästan fördubblats sedan år 2003. Idag är drygt hälften av alla barn som går i förskolan 1-3 år. Skolverkets statistik visar att barngrupperna generellt är mindre och personaltätheten högre vid småbarnsavdelningar än i förskolan som helhet.

I genomsnitt går det 13,2 barn per småbarnsgrupp. Det är 36 procent av barnen som går på en avdelning med 12 barn eller färre, medan 5 procent går på en avdelning med fler än 18 barn. Statistiken visar att grupper med 12 barn eller färre har blivit vanligare under senare tid.

Källa: Skolverket.

Personaltäthet

I Skolverkets statistik för förskolan beräknas personaltätheten utifrån antal årsarbetare och antal inskrivna barn. Med detta mått, som kan sägas vara den planerade resursen, uppgår personaltätheten idag till 5,2 barn per personal år 2015. Det finns dock ett visst mått av osäkerhet förenat med måttet. Mindre ökningar i barnens vistelsetid påverkar i praktiken personaltäthet negativt utan att det behöver synas i den officiella statistiken.

En stor undersökning från 2012 (med 161 deltagande kommuner) visade att den faktiska personaltätheten – då hänsyn tas till barnens och personalens frånvaro – uppgick till 4,2 barn per personal. Det vill säga en avsevärt högre personaltäthet än den planerade. Skolinspektionen genomförde 2015 en granskning av 196 förskoleavdelningar som visade att det lägsta värdet för personaltätheten den dagen i snitt var 4,4 barn per vuxen.

Källa: Skolverket, RKA ”Kvalitetsnyckeltal för förskola 2012” och Skolinspektionen ”Trygghet och lärande för barn under 3 år– en ögonblicksbild av förskolans vardag”.

Optimal gruppstorlek

Det finns inte någon optimal barngruppsstorlek som passar alla. Eftersom förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till annan är det viktigt att anpassa gruppstorlekar och personaltäthet till de förutsättningar som råder i varje förskola. Faktorer att ta hänsyn till är bland annat; barnens ålder, andelen barn i behov av särskilt stöd, andelen barn med annat modersmål, personalens kompetens, lokalerna och utemiljöns utformning.

Källa: Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i förskola

Internationell jämförelse

Internationellt sett har Sverige och de skandinaviska länderna de minsta barngrupperna och den högsta personaltätheten. Den genomsnittliga barngruppsstorleken för länder i OECD uppgår till närmare 25 barn och personaltätheten till cirka 15 barn per vuxen i förskolan. OECD:s jämförelser visar också att den svenska förskolan i jämförelse med de flesta andra länderna är väl utbyggd, stabilt finansierad samt har låga avgifter och välutbildad personal.

Källa: OECD ”Education at a Glance 2014” samt ”Starting Strong I-II.”

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot