Publicerad: 7 mars 2018

Barngruppers storlek och personaltäthet

Antalet barn i förskolan har under en 10-årsperiod ökat med cirka 75 000 barn. Trots att allt fler barn går i förskolan så är personaltätheten stabil över tiden och den genomsnittliga barngruppen har minskat.

Förskola

Källa: Skolverket

Gruppstorlek

I genomsnitt hade varje barngrupp 15,9 barn år 2016. Det är den lägsta siffran sen början av 1990-talet. Det förekommer naturligtvis skillnader över landet; hur det ser ut på en viss förskola eller i enskilda kommuner kan variera. Så även om de nationella siffrorna inte visar att barngruppernas storlek har ökat kan utvecklingen se annorlunda ut lokalt.

Personaltäthet

I Skolverkets statistik för förskolan beräknas personaltätheten utifrån antal årsarbetare och antal inskrivna barn. Med detta mått, som kan sägas vara den planerade resursen, uppgår personaltätheten idag till 5,2 barn per personal år 2016. Det finns dock ett visst mått av osäkerhet förenat med måttet. Mindre ökningar i barnens vistelsetid påverkar i praktiken personaltäthet negativt utan att det behöver synas i den officiella statistiken. Den faktiska
personaltätheten – då hänsyn tas till barnens och personalens frånvaro – påverkar ofta så att personaltätheten i realiteten blir högre.

Optimal gruppstorlek

Det finns inte någon optimal barngruppsstorlek som passar alla. Eftersom förutsättningarna varierar från grupp till grupp och från tid till annan är det viktigt att anpassa gruppstorlekar och personaltäthet till de förutsättningar som råder i varje förskola. Faktorer att ta hänsyn till är bland annat; barnens ålder, andelen barn i behov av särskilt stöd, andelen barn med annat modersmål, personalens kompetens, lokalerna och utemiljöns utformning.

Källa: Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i förskola

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot