Publicerad: 13 april 2017

Nyanlända barn och elever

Vi har många nyanlända elever i Sveriges skolor. En stor grupp är ensamkommande barn. Elevernas förkunskaper vad gäller svenska och annan skolgång skiljer sig åt betydligt. Det kräver olika typer av insatser från skolan.

Bild på lärare och elev

Nyanlända elever har ökat i svenska skolor

Under de senaste åren har de flesta kommuner ökat sitt mottagande av asylsökande. Det innebär att stora insatser görs för att ordna boende för de nyanlända.

Kommunerna arbetar också med att utveckla mottagande och skolgång för nyanlända barn och ungdomar.

Migrationsverket reviderar regelbundet sin statistik över antalet asylsökande och ensamkommande barn.

Migrationsverket

Om utbildning för nyanlända elever i Öppna jämförelser

För elever som anländer till Sverige efter ordinarie skolstart är det generellt svårare att nå skolans kunskapskrav än för de som är födda i Sverige. Kommuners och skolors mottagande, organisation och arbetssätt har stor betydelse för nyanlända elevers utveckling och lärande. En rad framgångsfaktorer har identifierats av bland andra OECD, skolmyndigheter och forskare. Öppna jämförelser – Grundskola 2016 och Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 berättar om dessa framgångsfaktorer och ger exempel på hur kommuner arbetar med utbildning för nyanlända elever.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016

Utbildning för nyanlända i gymnasieålder

Många av de barn och ungdomar som kommit till Sverige under de senaste åren är i gymnasieålder. SKL har tagit fram ett diskussionsunderlag som beskriver aktuella utmaningar i kommunernas organisation av utbildning för denna målgrupp. Det handlar om såväl möjliga behov av regeländringar, nationellt stöd som lokalt utvecklingsarbete.

Utbildning för nyanlända i gymnasieålder – diskussionsunderlag från SKL:s kansli (PDF, nytt fönster)

Stöd till skolhuvudmän och skolor

Skolverket har inrättat en telefonlinje dit huvudmän, såväl kommunala som enskilda, och rektorer kan ringa. Där ger experter råd och vägledning av hur utbildning för nyanlända elever kan organiseras.

Skolverket förstärker stödet till skolor som organiserar utbildning för nyanlända

Nyanlända elevers lärande, Skolverket

Kommuner med erfarenhet av skolgång för nyanlända elever

SKL och Skolverket har tagit fram ett gemensamt inspirationsmaterial för skolpersonal, politiker och förvaltning. Skriften Skolgång för nyanlända elever Exempel och inspiration från kommuner bygger på intervjuer med personer i kommuner, såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå. Den handlar om hur kommunerna har organiserat mottagandet och hur de arbetar för att ge nyanlända elever så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång.

Skrift: Skolgång för nyanlända elever Exempel och inspiration från kommuner

Fjärrundervisning för nyanlända

SKL arbetar för att skollagen ska ändras så att kommuner ska få möjlighet att avtala med varandra och fjärrundervisning på entreprenad. Detta skulle få stor betydelse för många nyanlända elever som behöver få tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning som fjärrundervisning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot