Publicerad: 23 november 2018

Mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg

Vi finns på Pedagogiskt center i Helsingborg, tillsammans med Modersmålsenheten, mediepedagoger, läs- och skrivutvecklare, Skoldatateket, Komtek och pedagoger med olika djupkompetenser. Alla med uppgifter att få fler barn och elever att nå sina mål.

Alla nyanlända elever, som inte tidigare gått i svensk skola, kommer till vår mottagningsenhet Välkomsten som är en mottagning för kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och skolbakgrund.

På Välkomsten kartläggs eleven enligt Skolverkets bedömningsmaterial, steg 1 och 2. Vi har ett nära samarbete med Modersmålsenheten och tolkförmedling och därmed tillgång till många olika språk vid bedömning. Under tiden eleverna går på Välkomsten bjuds vårdnadshavare in till föräldrainformation om det svenska skolsystemet. Elever och vårdnadshavare kallas också till ett hälsosamtal med elevhälsans personal. Elever på väg mot språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan deltar i ett vägledningssamtal.

Eleverna ges möjlighet att samtala och uttrycka sig i samspel med andra elever och personal. De får bekanta sig med digitala verktyg som kan underlätta språkinlärningen och stärka deras självkänsla inför kommande skolstart. Det finns personal på Välkomsten som har pedagogisk utbildning och god erfarenhet av att ta emot barn från olika länder. Hos oss arbetar också flerspråkig resurspersonal.

Efter tiden på Välkomsten placeras eleven på en skola. För grundskoleelever gäller det fria skolvalet. Välkomsten matchar skola och elev utifrån informationen från kartläggningen, föräldrar och elevers önskemål samt skolans förutsättningar. Elever på väg mot språkintroduktionsprogram placeras av avdelningen för övergripande gymnasiefrågor.

Välkomstens personal har pedagogiskt överlämningssamtal med mottagande skola. Vid överlämningen delges den kartläggning och bedömning som gjorts. För grundskoleelever finns profilerna från steg 1 och steg 2 dokumenterade i webbverktyget Unikum. Efter överlämningen kontaktar den mottagande grundskolan elev och vårdnadshavare för skolstart. Elev på väg mot Språkintroduktionsprogram får information om placering och skolstart under tiden på Välkomsten.

Vi på mottagningsenheten Välkomsten erbjuder olika former av stöd till skolorna i Helsingborg. Det kan vara handledning, fortbildning eller tips på läromedel och appar. Vi stöttar också skolorna i den fortsatta kartläggningen och hur de kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande i skolans alla ämnen.

Kontakt

Maria Lundquist
0733-10 59 54
Maria.lundquist@helsingborg.se

Jennie Bladh
0732-31 11 52
Jennie.bladh@helsingborg.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot