Publicerad: 11 oktober 2018

Information om enkät Elevernas syn på skolan

I slutet av augusti stängde SKL inrapporteringen av kommunernas resultat för elevfrågor som kommunerna har använt läsåret 2015/2016. Resultatet kommer att redovisas i samband med publiceringen i nästkommande Öppna jämförelser grundskola i december 2016.

Inrapporteringen – som stängdes den 28 augusti 2016 - avser elevenkäter som genomförs under läsåret 2015/2016, i årskurs 5 och 8 oavsett om enkäterna genomförs under höst- eller vårtermin.

Frågorna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från ett antal kommunalförbund, regionförbund och kommuner. Eleverna får svara på frågorna utifrån en fyrgradig svarskala. Kommunen kan naturligtvis ha egna mer detaljerade frågor i elevenkäterna som kompletterar de gemensamma frågorna.

Elevenkäten har uppdaterats inför att kommunerna ska använda enkätfrågorna under läsåret 2015/2016. Frågorna är desamma, men ordet ”mål” har bytts ut mot ”kunskapskrav” i fråga fyra och sju.

Enkätfrågor

De sju frågorna är tänkta att användas i kommunernas egna brukarundersökningar, om kommunerna så vill. Frågorna har karaktären av ”portalfrågor”, under vilka kommunen kan välja att ha mer detaljerade frågor. Kommunerna kan sedan välja att rapportera in svaren till SKL.

Frågor till elever

 1. Jag känner mig trygg i skolan
 2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
 3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
 4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena
 5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
 6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
 7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen.

Svarsalternativ

 1. Stämmer helt och hållet
 2. Stämmer ganska bra
 3. Stämmer ganska dåligt
 4. Stämmer inte alls
 5. Vet ej.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Karin Hedin
  Utredare
 • Helena Bjelvenius
  Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot