Publicerad: 27 juni 2016

Fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen eller studiehandledningen sker med hjälp av digitala verktyg från en annan geografisk plats. Bristen på lärare i vissa ämnen och i vissa regioner är stor och den enda praktiska lösningen kan vara att huvudmannen köper tjänsten av en annan huvudman.

  • SKL tycker att fjärrundervisning på entreprenad ska tillåtas i alla de ämnen och kurser där skolhuvudmannen bedömer att det finns behov och är lämpligt.
  • SKL tycker att entreprenad bör tillåtas inom den pågående försöksverksamheten med fjärrundervisning i fler ämnen.
  • SKL tycker att elevernas möjligheter till distansundervisning i både grund- och gymnasieskolan behöver öka.

I dagsläget råder brist på lärare i flera ämnen och kurser inom grund- och gymnasieskolan. Svårigheten att rekrytera behöriga och legitimerade lärare är särskilt stor i glesbygdskommuner och kommuner långt från högskoleorter. Men skollagen gör det inte möjligt för skolhuvudmän att köpa undervisning av varandra i form av fjärrundervisning, i exempelvis moderna språk eller naturvetenskapliga ämnen.

Utifrån elevernas egna önskemål och behov finns det flera skäl att öka möjligheterna till distansundervisning. Det finns elever som av olika skäl inte kan eller vill delta i traditionell klassrumsundervisning. Orsaker kan bland annat vara att de tillfälligt bor utomlands, elitsatsning på idrott, lång resväg, sjukdom, att de själva är föräldrar eller av andra skäl har svårt att följa traditionell klassrumsundervisning.

En nätbaserad undervisning i form av distansundervisning skulle ge dessa elever tillgång till utbildning på sina villkor. Distansundervisning skulle också kunna vara en väg tillbaka till skolan för elever som är ogiltigt frånvarande.

Pågående statlig utredning

Sedan november 2015 pågår en utredning om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. SKL finns representerat i expertgruppen som är knuten till utredningen och som i februari lämnade ett första delbetänkande. Den 21 juni tog riksdagen ställning till delbetänkandet angående modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål som fjärrundervisning på entreprenad

Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad

Utredningens fortsatta arbete inriktas på under vilka förutsättningar skolhuvudmän, eller andra aktörer, bör få möjlighet att utföra undervisning åt andra skolhuvudmän samt om distansundervisning inom vissa skolformer bör regleras. Slutbetänkandet ska redovisas senast den 30 maj 2017.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot