Publicerad: 27 juni 2016

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. (1 kap. 3 § skollagen). Det ska finnas en handledare närvarande i den lokal där eleven befinner sig. (5 a kap skolförordningen)

Idag är fjärrundervisning inom den egna organisationen tillåten i följande ämnen:

  • moderna språk
  • modersmål
  • samiska i sameskolan
  • teckenspråk samt studiehandledning på modersmålet
  • integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Fjärrundervisning på entreprenad

Svårigheten att rekrytera lärare gör att inte enbart möjligheterna till fjärrundervisning i fler ämnen utan också undervisning på entreprenad måste utökas.

Skolhuvudmän kan sedan den 1 juli 2015 avtala med staten om fjärrundervisning på entreprenad i teckenspråk, samiska och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Den 21 juni 2016 beslutade riksdagen att även tillåta skolhuvudmän att sluta avtal med varandra om såväl när- som fjärrundervisning på entreprenad i modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Fjärrundervisning är enbart tillåtet när huvudmannen inte har lyckats rekrytera en lämplig studiehandledare/modersmålslärare eller om det är färre än fem elever som vill läsa det aktuella språket som modersmål. Skollagsändringarna kommer att träda i kraft den 1 augusti.

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU18

Men SKL vill gå längre än det aktuella riksdagsbeslutet. Vi anser att fjärrundervisning på entreprenad bör tillåtas i alla ämnen där huvudmannen har behov och finner det lämpligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot