Publicerad: 12 oktober 2018

SKL Matematik PISA 2015 avslutas

SKL Matematik PISA 2015 pågick 2012-2016. Länkarna nedan visar SKL:s sammanfattning och slutsatser, en sammanställning av kommunernas slutrapporter samt en presentation av satsningen.

Mål

SKL har satt följande mål utifrån Sveriges resultat i PISA 2015, jämfört med PISA 2009:

 • Andelen elever som når den lägsta nivån ska halveras
 • Andelen elever som når den högsta nivån ska öka
 • Sverige ska höra till de tio bästa OECD-länderna.

SKL:s modell för att förbättra svensk skola

Modellen består av tre huvuddelar:

 • Fyra nivåer
 • Styrning och ledning
 • Arbetande nätverk.

Fyra nivåer

Den högsta politiska ledningen i varje kommun tar ansvaret för resultaten i skolan, och för att alla nivåer involveras.

Därför deltar alla fyra nivåer i kommunen:

 • Politiker
 • Förvaltningsledning
 • Rektorer
 • Lärare.

Styrning och ledning

Kommuner som deltar i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 prövar sin egen styrning och ledning utifrån tre områden och sex satser.

Gemensam ledning

 • Ledningsnivåerna (nämnd, förvaltningsledning, rektorer) är sammanlänkade
 • Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning.

Gemensam syn

 • Höga förväntningar på alla elever och övriga
 • Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande.

Gemensamma rutiner

 • Det finns fungerande rutiner för en systematisk uppföljning och återkoppling
 • Det finns fungerande rutiner för att fånga upp elever i behov av stöd.

Satserna utgår från SKL:s arbete med Öppna jämförelser, Framgångsrika skolkommuner 2009 samt från internationella studier som McKinseyrapporterna 2007 och 2010 samt John Hatties Synligt lärande 2011.

Arbetande nätverk

Arbetssättet med arbetande nätverk har utvecklats från SKL:s erfarenheter av deltagande i stora nätverksprojekt som Albatross (1997-1999) och Attraktiv skola (2001-2006). Arbetssättet möjliggjorde att satsningen successivt kunde spridas till nytillkommande kommuner, då verksamma kommuner åtagit sig att hjälpa till under de nya nätverkens inledande fas.

Väl förberedda

Varje nätverkskonferens har ett i förväg bestämt tema utifrån SKL:s satser om styrning och ledning. Varje kommun lämnar i förväg in ett underlag som övriga kommuners deltagare tar del av i förväg.

Blandade grupper

Varje grupp består av företrädare från varje kommun i nätverket och med alla fyra nivåer representerade.

Kritiska vänner

Under nätverkskonferenserna sker kritisk granskning av kommunernas underlag i blandade grupper. Varje grupp består av företrädare från varje kommun i nätverket och med alla fyra nivåer representerade.

Kommunala åtaganden

Varje nätverkskonferens avslutas med att kommungruppen fastställer konkreta åtgärder.

Arbete på hemmaplan

Ett aktivt arbete på hemmaplan mellan nätverkskonferenserna är ett absolut nödvändigt inslag för att åstadkomma förändring.

Årlig rapport

Varje kommun skriver årligen en rapport om hur arbetet har fortskridit på hemmaplan, en uppföljning av de operativa målen samt hur det gemensamma arbetet har uppfattats.

Dokumentarkiv SKL:s matematiksatsning PISA (nytt fönster)

Överenskommelsen mellan SKL och deltagande kommuner, SKL:s PM 2012-01-19 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Per Thalin
  Projektledare
 • Daniel Berr
  Projektledare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot