Publicerad: 9 februari 2018

Styrning och ledning: Matematik

Fokus i SKL:s nya pilotprojekt Styrning och ledning: Matematik är att stödja huvudmännen att utveckla egen styrning och ledning genom att stärka styrkedjan i kommunerna.

En genomtänkt styrning och ledning är centralt för att skapa förutsättningar och långsiktighet i ett utvecklingsarbete.

En bärande tanke med satsningen är därför att alla fyra ledningsnivåer i kommunen involveras i ett aktivt förbättringsarbete: politisk ledning, förvaltningsledning, rektorer och lärare, samt att deltagande kommuner ska samarbeta och lära av varandras utvecklingsarbeten.

Styrning och ledning matematik är en direkt fortsättning på SKL:s fyraåriga satsning Matematik PISA 2015, där hela 86 av landets 290 kommuner arbetade med att förbättra matematikresultaten i landets grundskolor. En av de stora slutsatserna var här insikten om att ämneskunskaperna varierar kraftigt bland de behöriga lärarna som undervisar i årskurs 1-3, och så även kunskapen om hur lärande och undervisningen i matematik organiseras för de yngre eleverna.

En annan utmaning som identifierades var att omsättningen inom ledningsnivåerna är mycket hög. Vilket antas påverka förmågan att styra och leda verksamheten på bästa sätt.

SKL har därför, tillsammans med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), och de fem kommunerna Göteborg, Hallsberg, Landskrona, Norrköping och Varberg påbörjat ett arbete med att ta fram och implementera en modul för kompetensutveckling, didaktik och ämneskunskaper i grundskolans tidiga år.

Samtidigt prövas den egna styrningen och ledningen enligt modellen med arbetande kommunnätverk. Arbetet med att ta fram och implementera modulen beräknas pågår under 2018 och 2019.

Målsättningar

Styrning och ledning: Matematik har som övergripande mål att:

  • Ta fram och implementera en modul för kompetensutveckling, didaktik och ämneskunskaper i matematik för lärare i årskurs 1-3
  • Förbättra matematikundervisningen, i de lägre årskurserna, i de deltagande kommunerna
  • Förbättra den lokala styrkedjans funktionalitet med avseende på; gemensam ledning.

Intresserad av att delta eller veta mer?

SKL planerar för att utöka satsningen med fler kommuner under senare delen av 2018. Om du vill veta mer, kontakta SKL:s projektledning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot