Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Kan en kommun utan egen gymnasieskola, men med samverkans- avtal med andra kommuner, frångå riksprislistan och tillämpa en ersättning till fristående skolor som bygger på ersättningarna som regleras i samverkansavtalet?

Ja, kommunen ska utgå från ersättningarna i samverkansområdet. Från och med 2010 ska riksprislistan endast användas när kommunen inte erbjuder motsvarande utbildning i egen regi alternativt genom samverkansavtal eller gemensam nämnd. Av propositionen (2008/09:171) kapitel 7.5 under rubriken "skälen för regeringens förslag" framgår att tillämpningsområdet för riksprislistan blir mindre med de nya reglerna och likabehandlingsprincipen får större genomslag. Kommunens kostnad för en elev på utbildningen i fråga blir densamma oavsett om utbildningen anordnas av en annan kommun genom samverkan eller av en fristående skola.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot