Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Så kan de riktade statsbidragen bli mer effektiva

De senaste åren har det införts allt fler riktade statsbidrag inom skolan och förskolan. Men tidsbegränsade bidrag som bara får användas till vissa åtgärder försvårar planeringen och styrningen av verksamheten.

SKL tycker

I den mån det finns riktade statsbidrag behöver de utformas så att de bättre bidrar till utveckling och ökad likvärdighet.

Förenkla och gör bidragen mer flexibla

SKL verkar för att statens ekonomiska stöd till kommuner, landsting och regioner ska utgöras av generella statsbidrag. I den mån det finns riktade statsbidrag, vilket det gör inom skolan och förskolan, behöver de utformas så att de bättre bidrar till utveckling och ökad likvärdighet. De behöver också bli enklare att söka och redovisa. Här är några förslag på åtgärder:

Avisera bidrag i god tid och anpassa införandet

Om det införs ett nytt statsbidrag behöver det anpassas efter budget- och planeringsprocessen i kommunerna. Det är bättre att skjuta upp införandet av ett bidrag än att de som kan söka bidraget måste forcera fram sina ansökningar. Det krävs tid att sätta sig in i vad ett bidrag innebär och för att planera de insatser som bidraget avser. Att bidrag införs med kort varsel ökar bara risken för att avstå från att söka eller att ansökningar inte blir adekvata. Vilket i sin tur leder till merarbete för både Skolverket och de sökande. I värsta fall innebär det att de pengar som avsatts för statsbidraget inte går åt.

Fördela bidrag mer efter behov

Både Riksrevisionen och Skolverket har i rapporter påtalat behovet av att fördela riktade statsbidrag mer efter behov än vad som sker idag. Även SKL anser att en sådan utveckling är nödvändig för att effektivisera bidragen. Att riktade statsbidrag differentieras utifrån förutsättningar och behov är också rimligt sett till att kommunerna enligt skollagen är skyldiga att fördela resurserna till skolväsendet på detta sätt. De många statsbidragen har dock olika syfte och konstruktion, och alla är inte lämpliga att fördela mer efter behov.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot