Publicerad: 11 december 2017

Fråga och svar

Vem betalar vad?

  • Skolan bekostas till allra största delen av kommunerna. De får nästan 70 procent av sina intäkter från den kommunalskatt som invånarna betalar. Cirka 14 procent av kommunernas intäkter består av generella statsbidrag som räknas fram i det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
  • Utöver generella statsbidrag finns det riktade statsbidrag som utgör ungefär fem procent av de totala intäkter.
  • Övriga intäkter består av bland annat avgifter, exempelvis den avgift som föräldrar betalar för att ha sina barn i förskola och fritidshem.
  • År 2017 administrerar Skolverket runt 70 olika riktade statsbidrag omfattande total cirka 15 miljarder kronor för olika ändamål i skolan och förskolan. De största bidragen är de för maxtaxa i förskola, karriärtjänster för lärare och höjda löner för särskilt skickliga lärare. Därtill kommer bidrag som kommunerna kan få från andra statliga myndigheter, exempelvis ersättningar från Migrationsverket för asylsökande barns skolgång

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom
  • Eva-Lena Arefäll
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot