Publicerad: 10 februari 2017

Skola och lärande i en digital värld

Ett av de centrala uppdragen för alla skolor är att arbeta för ökad digital kompetens hos elever, pedagoger och ledningen. Detta tydliggörs ytterligare i Skolverkets föreslagna nationella strategier för skolväsendets digitalisering och ändrade skrivningar i styrdokumenten.

Undervisningsmetoder och innehåll i skolan behöver också anpassas för att säkerställa kompetensförsörjningen på framtidens arbetsmarknad. Med utgångspunkt i vision 2020: ”Den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I skolan nyttjas den potential som internet och modern teknik erbjuder för att utveckla ett breddat och fördjupat lärande” arbetar SKL på flera sätt för att underlätta skolans digitalisering.

SKL:s arbete med skolans digitalisering

Förutom att digital kompetens är ett måste för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle fungerar även digitalisering som en hävstång för lärande om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt. En hävstång för bättre resultat, för skolutveckling och lärande i en digital samtid. Det handlar också om att se och använda digitaliseringen inom de områden och utmaningar vi står inför när det gäller t.ex. nyanlända, lärarbristen, sjunkande elevresultat och pedagogernas administrativa börda. Här kan digitaliseringen verkligen bidra och underlätta.

  • Nyanlända: digitala verktyg för svenskträning, för orientering i samhället, för ämnesgenomgångar via film och text på både svenska och modersmålet är bra stöd i arbetet.
  • Lärarbehovet: fjärr- och distansundervisning kan vara ett av flera sätt att hantera rådande och kommande lärarbehov.
  • Administrativ börda: smarta it-tjänster minskar den administrativa bördan, synliggör lärandet och underlättar pedagogernas bedömningsarbete.
  • Sjunkande elevresultat: alternativa verktyg och andra digitala verktyg som tillgodoser olika sätt att lära, ger möjlighet till en individanpassad och inkluderande undervisning.

Vi vill med vårt arbete ta oss an ovanstående utmaningar och bidra till att följande målsättningar uppfylls.

Bild skola

Med tydliggjorda ansvar och nationell samordning kan vi såväl möta flera av de utmaningar vi står inför som fortsätta utveckla skolan och lärandet i en digital värld.

SKL tycker

Aktuellt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot