Publicerad: 26 februari 2019

Rekommendationer för ersättningar

Här hittar du SKL:s rekommendationer för familjehemsvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL och LSS.

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.

I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Inga ändringar i beräkningen av grundkostnaden har skett för år 2018. 

Cirkulär som gäller för år 2019

Cirkulär 18:60 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2019

Cirkulär 18:62 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse
enligt LSS för år 2019

Cirkulär 18:61 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019

SKL:s cirkulär med rekommendationer

SKL ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag.

Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningar av dessa ärenden. Varje kommun får dock i avtal med det enskilda familjehemmet själv besluta om ersättningen utifrån det enskilda ärendet.

Information till privatpersoner

SKL:s rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun.

Frågor och svar

Frågor och svar om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vid vårdnadsöverflyttningar för år 2019.

Informationsansvarig

  • Elisabeth Melin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot