​RSS Debattartiklar

 • 2019-02-13
  Fredrik Lennartsson, avdelningschef vård och omsorg, SKL

  Vårdens tillgänglighet löser vi bäst lokalt


  Behoven och förväntningarna på den svenska hälso- och sjukvården ökar. Men lösningen för vårdens tillgänglighet handlar inte om att flytta över ansvaret för styrningen av vården till staten.
  Läs mer
 • 2019-02-07

  Framtidens välfärd kräver digitalisering


  Digitala verktyg och automatisering ger nya möjligheter att klara de växande välfärdsbehoven och samtidigt förbättra servicen till medborgarna.
  Läs mer
 • 2019-02-04

  Överprövningar av upphandlingar kostar miljarder


  Samhällsekonomiska konsekvenser behöver ges större betydelse när nya regler övervägs för prövning av offentliga upphandlingar, skriver VD för SKL och VD för SKL Kommentus i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2019-01-29
  Lena Micko

  Kommuner och regioner har högre klimatambitioner


  Den nya regeringen prioriterar klimatet högt. Det är viktigt och bra. Men SKL efterlyser ännu fler insatser för att den svenska klimatomställningen ska nå sin fulla potential.
  Läs mer
 • 2019-01-15
  Fredrik Lennartsson

  Att bryta beroendet av inhyrd personal är en fråga om kvalitet och trygghet


  Att bryta beroendet av inhyrd personal är en av nycklarna till att arbetet för högre patientsäkerhet och bättre kvalitet i vården ska lyckas, skriver Fredrik Lennartsson i en replik på Dagens Samhälles debattsajt.
  Läs mer
 • 2019-01-09
  Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL

  En ny vårdgaranti ska ge patienten rätt vård i rätt tid


  Den förstärkta vårdgarantin i primärvården kommer att ställa högre krav på vård- och hälsocentraler. Det skriver SKL:s 1:e vice ordf i en replik på Dagens Samhälles debattsida.
  Läs mer
 • 2018-12-28

  Regionreformen är gynnsam för hela landet


  Vid årsskiftet förändras lagen så att alla landsting får ansvaret för den regionala utvecklingen och bildar därmed regioner.
  Läs mer
 • 2018-12-23
  Lena Micko, SKL:s ordförande

  De kommande årens satsningar kommer ske i primärvården


  Förväntningarna på den svenska hälso- och sjukvården ökar. Det kräver att vi arbetar på helt nya sätt med hjälp av forskning, digital teknik och betydande satsningar på första linjens vård.
  Läs mer
 • 2018-12-18

  Replik: Skandia skapar oro för att sälja sina produkter


  I en debattartikel i Dagens Samhälle (14/12 2018) skriver pensionsbolaget Skandia att landstingens och regionernas pensionsskulder riskerar att drabba välfärden. Detta stämmer inte alls.
  Läs mer
 • 2018-12-18

  Replik: Fortsatta öppna jämförelser för grundskolan


   SKL kommer inte att sluta ta fram Öppna jämförelser för grundskolan. Det kommer en rapport även nästa och kommande år.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Tobias Baudin, ordförande Kommunal och Lena Micko, ordförande SKL.

  Nu finns chans till nystart för heltid


  Nu är hög tid att bryta deltidsnormen i kvinnodominerade branscher. För att öka jämställdheten på arbetsmarknaden och säkra kompetensförsörjningen i välfärden behöver heltidsarbete bli norm.
  Läs mer
 • 2018-12-14

  Replik: Kunskapsstyrning med patientens perspektiv i fokus


  Kritikerna har misstolkat nationella programområdens uppdrag och ser representationen ur ett alltför snävt perspektiv, enligt beredningsgruppen i landsting och regioners system för kunskapsstyrning.
  Läs mer
 • 2018-12-08
  Per-Arne Andersson

  Nationell statistik kan förebygga skolfrånvaro


  Om ett par dagar går Sveriges elever på välförtjänt jullov. Men för många elever är skollov och terminsavslutning en påminnelse om att de inte känner sig hemma i den svenska skolan.
  Läs mer
 • 2018-12-05
  Fredrik Lennartsson

  Kraftsamling krävs för vårdens digitalisering


  Lagstiftning hindrar utvecklingen mot en smartare välfärd. Information måste tillåtas att följa individen och göras tillgänglig för dem som behöver den. Inte låsas in i olika organisationer.
  Läs mer
 • 2018-11-29
  Lena Micko

  EU:s regionalpolitik ska svara mot regionala behov


  Prioriteringar och insatser kring EU:s sammanhållningspolitik formas utifrån regionala förutsättningar och behov. Nu öppnar regeringen för att överge denna princip i kommande förhandlingar.
  Läs mer
 • 2018-11-27

  Replik: Det är en förändring på gång


  Arbetet pågår för att utveckla arbetsplatser och vård- och omsorgsyrkena till det bättre. En bärande del i detta handlar om arbetsmiljö och schemaläggning.
  Läs mer
 • 2018-11-21
  Ann-Sofie Eriksson

  Säkra en hållbar utveckling av byggandet


  Regeringen måste ge Boverket direktiv som säkrar en hållbar utveckling av byggandet. Nuvarande energikrav leder utvecklingen fel och måste omedelbart ändras.
  Läs mer
 • 2018-11-20
  Lena Micko

  Måste bli enklare att bygga strandnära på landsbygden


  Strandskyddets syften är bra. Det är angeläget att säkra tillgång till stränder och att värna den biologiska mångfalden. Men på landsbygden har lagstiftningen fått orimliga konsekvenser.
  Läs mer
 • 2018-11-17

  Omställning till nära vård för patienternas behov


  För att klara utmaningarna i hälso- och sjukvården behöver vården flytta närmare patienter och brukare. Primärvården är navet och en välfungerande samverkan med kommunal omsorg avgörande.
  Läs mer
 • 2018-11-08

  Vi måste komma så nära noll när det gäller bluffakturor som möjligt


  Det är ett nederlag varje gång en organisation blir lurad av en oseriös firma eller utsatt för ett försök till korruptionsbrott. Och tyvärr händer det såväl i kommuner, landsting och regioner som i privata företag, i statens verksamheter och för privatpersoner.
  Läs mer
 • 2018-11-01

  Bekämpa hot och hat för en stärkt demokrati


  Vi behöver ett förändrat samtalsklimat. Vi behöver en skärpt lagstiftning. Vi behöver förtroendevalda som känner sig trygga och inte tvingade att avgå på grund av hot, hat och våld.
  Läs mer
 • 2018-10-29
  Karin Thomasson

  Nordiskt samarbete ger extra kraft åt kulturarbetet


  Det officiella nordiska kultursamarbetet har länge varit prioriterat av de nordiska länderna, men den politiska dialogen om samarbetet har inte i någon större utsträckning engagerat politiker i kommuner och landsting i de olika länderna och områdena Grönland, Färöarna och Åland. Detta vill Region Skåne och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) ändra på.
  Läs mer
 • 2018-10-09
  Foto på Vesna Jovic

  Forskning avgörande för skolans digitalisering


  Unga behöver digital kompentens. Ska skolan lyckas ge dessa färdigheter behövs en satsning på praktiknära forskning som kan guida lärare och annan personal rätt i digitaliseringen.
  Läs mer
 • 2018-10-05

  Fotbollförbundet förminskar konstgräsets miljöpåverkan


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller med Svenska fotbollförbundet om att konstgräsplaner är viktiga för att det ska gå att spela fotboll året runt i nordiskt klimat, och öka nyttjandetiden per plan. Däremot ser vi som företrädare för landets 290 kommuner frågan ur ett bredare perspektiv.
  Läs mer
 • 2018-10-04
  Vesna Jovic, SKL:s VD

  Digitalisering kan höja socialtjänstens kvalitet


  Den digitaliserade arbetsmarknaden är här. Gemensamt ska vi se möjligheterna och hantera utmaningarna i socialtjänsten. Det skriver SKL och Akademikerförbundet SSR idag.
  Läs mer
 • 2018-10-02

  Det här behövs för att gymnasielagen ska fungera


  Kommunerna behöver tydliga besked om att de kommer att få ersättning för kostnader under ansökningstiden och att staten tar ansvar för situationer som kan uppstå framöver.
  Läs mer
 • 2018-09-27

  Kommunerna drivande i klimatutvecklingen


  Sveriges kommuner är drivande i utvecklingen av ett mer klimatsmart Sverige. De är positiva till utbyggnaden av vindkraft. Det är olyckligt att fyra debattörer nu ger en bild av motsatsen.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Lena Micko och Anders Knape

  Riktade statsbidrag sätter käppar i hjulet för förnyelse


  Med en dryg vecka kvar till valet, utlovas fler och nya riktade och detaljreglerade statsbidrag till välfärden. De många riktade bidragen sätter käppar i hjulen för förnyelse.
  Läs mer
 • 2018-08-07

  I väntan på mer evidens får alla vara med och bidra med sin bästa praxis


  Replik till Läkartidningen om metodstöd för elevhälsa.
  Läs mer
 • 2018-07-20

  Lärarbrist möts med strategier för kompetensförsörjning


  Antalet elever i den svenska skolan blir allt fler, samtidigt som många lärare går i pension. De kommande tio åren kommer antalet barn öka med 350 000 , och ökningen sker i alla skolformer – från förskola till vuxenutbildning – samtidigt.
  Läs mer
 • 2018-07-18
  Lena Micko, ordförande SKL

  Låt kommunerna få ansvaret för byggprocessen


  Sveriges kommuner lider idag av en process för bostadsbyggande som försenar, fördyrar och försvårar byggandet. Regeringen måste släppa fram fler kommuner som vill starta egna lantmäterier.
  Läs mer
 • 2018-07-09

  Ändrat huvudmannaskap för läkemedel är inte vägen framåt


  Företrädare för läkemedelsindustrin, patientföreningar och Läkarförbundet hävdar att landsting och regioner inte kan ta ansvar för den framtida läkemedelsanvändningen och att den i högre grad bör styras av staten. Deras argumentation saknar viktiga fakta.
  Läs mer
 • 2018-06-29

  Använd kompetens rätt i vården


  Svensk sjukvård har mycket höga medicinska resultat. För att fortsätta ha en kostnadseffektiv sjukvård med toppresultat krävs att hälso- och sjukvården klarar kompetensförsörjningen.
  Läs mer
 • 2018-06-12
  Katrien Vanhaverbeke

  Landsting och regioner sviker inte folkhögskolorna


  I en artikel den 7 juni menar Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) att landsting och regioner smiter från sitt ansvar för stöd till folkhögskolorna. Detta när landsting och regioner faktiskt är en av de största finansiärerna och garanterna för en levande folkhögskola.
  Läs mer
 • 2018-06-07
  Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL

  Vuxenutbildning viktig för kompetensförsörjning


  Den privata och den offentliga sektorn står tillsammans inför stora utmaningar att hitta rätt kompetens för att upprätthålla samma service och produktivitet som idag.
  Läs mer
 • 2018-05-25

  Slutreplik: Vi vill ha dialog och tydliga förslag


  Det är positivt att Lärarnas Riksförbund också vill se en handlingsplan för skolans digitalisering. SKL, tillsammans med Skolverket, kommer dock inte att presentera en snabb färdig lösning, utan istället ta fram planen i en unik samverkan med hela skolväsendet, där naturligtvis även de fackliga organisationerna ingår.
  Läs mer
 • 2018-05-25

  Ettåriga satsningar löser inte den psykiska ohälsan


  Den allra viktigaste insikten i en diskussion om psykisk ohälsa är att det inte är något kortsiktigt, som vi kan lösa med satsningar under något eller några få år.

  Läs mer
 • 2018-05-23

  Nu tar vi nästa steg i skolans digitalisering


  Digitaliseringen av samhället påverkar eleverna. Digital kompetens är nödvändig för fortsatta studier, för att kunna delta i framtidens arbetsliv och för att kunna förstå och påverka.
  Läs mer
 • 2018-05-21

  Boverket favoriserar energislag


  Den 11 maj gick remisstiden ut för Boverkets förslag till nya byggregler (BBR) för framtidens nära-nollenergibyggnader.
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL

  Lärarbristen är SKL:s huvudfokus i avtalsförhandlingarna


  Vi är mitt i förhandlingar om ett nytt avtal för 200 000 lärare. Vi ber nu medlare att komma till förhandlingsbordet. Det skriver SKL:s förhandlingschef i en replik till lärarfacken.
  Läs mer
 • 2018-05-04

  Slutreplik: Riktade statsbidrag ökar ojämlikheten


  SKL:s arbetsutskott svarar på en replik i debatten om riktade statsbidrag till skolan av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.
  Läs mer
 • 2018-05-02

  Snabbare väg till jobb inom flera vårdyrken


  Arbetsmarknadens parter inom välfärden har tagit viktiga steg för att säkra kompetensförsörjningen i vård och omsorg. Nu tas nästa steg i utbildningar för undersköterskor och vårdbiträden.
  Läs mer
 • 2018-04-26

  SKL föreslår ny modell för statens satsningar på skolan


  Ökningen av riktade statsbidrag ger mer administration och försämrar förutsättningarna för kommuner, landsting och regioner att planera. SKL presenterar nu en ny modell för resursstyrning.
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Utredningen om socialtjänstlagen duckar för huvudfrågan


  Delbetänkandet i översyn av socialtjänstlagen har kommit. Det saknas konkreta besked om det viktigaste - möjligheten till tidiga insatser utan att inleda utredning, skriver Lena Micko i DS.
  Läs mer
 • 2018-04-20

  Vad görs åt lågt intresse för EU-politik?


  Utredningen ”EU på hemmaplan” visade att mer än hälften av alla medborgare anser sig oinformerade om hur EU-politiska beslut hänger ihop med politiken på hemmaplan.
  Läs mer
 • 2018-04-17

  Bygg nya banvallar snabbt och låna till investeringen


  För att klara transportbehoven och klimatmålen måste vi satsa på järnväg. Det skriver en rad företrädare, bland annat Lena Micko, för kommuner, regioner, riksdag och näringsliv på DI debatt.
  Läs mer
 • 2018-04-16

  Lärarens roll central i fjärrundervisningen


  I Aftonbladet debatterar den pensionerade lärarutbildaren Stefan S Widqvist mot fjärrundervisning i skolan. Han påstår att fjärrundervisning innebär att ersätta lärare med en TV. Han har fullständigt missförstått vad det handlar om. Det skriver Kenneth Nilsson i en replik.
  Läs mer
 • 2018-04-12

  Psykisk ohälsa är vår tids stora hälsoutmaning


  Hälften av invånarna i Sverige beräknas någon gång under sin livstid att drabbas av psykisk ohälsa i någon form - psykisk ohälsa är vår tids stora hälsoutmaning.
  Läs mer
 • 2018-03-29

  Nu inleder vi arbetet för att stärka läraryrket


  För att fortsätta stärka läraryrket och få fler att vilja bli lärare behöver vi skapa bättre möjligheter att kunna utvecklas i yrket, skriver Helene Hellmark Knutsson och Kenneth Nilsson.
  Läs mer
 • 2018-03-23

  EU-handslag för ökad delaktighet


  För att stärka Sveriges röst i EU behöver fler bli delaktiga. Samtidigt upplevs det idag svårt att påverka EU arbetet. Vi svenskar kan för lite om EU. Det vill vi ändra på.

  Läs mer
 • 2018-03-21

  Heltidsarbete som norm för alla


  Alltför många i välfärden arbetar deltid. Det är ett slöseri med kompetens. Därför har alla kommuner, landsting och regioner sedan årsskiftet en handlingsplan för hur fler ska arbeta heltid.
  Läs mer
 • 2018-03-13

  Staten har möjlighet att satsa mer på höghastighetsbanan


  Höghastighetsjärnvägen måste få en ny finansiering så att den byggs färdigt snabbare. Vi menar att det är fullt möjligt för staten att göra en särskild ekonomisk satsning.
  Läs mer
 • 2018-03-12

  Heltidsarbete ökar kvinnors trygghet


  Att heltidsarbete blir norm inom kommuner, landsting och regioner är nödvändigt för att möta kompetensförsörjningsbehovet i välfärden. Det skriver Kommunal och SKL i Kommunalarbetaren.

  Läs mer
 • 2018-03-09

  Statlig revision ger inte högre kvalitet


  Vi vill ha en revision av hög kvalitet som bidrar till att skapa legitimitet. Men vi ser inte ett förstatligande av yrkesrevisionen som ett sätt att stärka kvalitet eller förtroende.
  Läs mer
 • 2018-03-07
  Lena Micko

  Ökat heltidsarbete ökar jämställdheten


  Många kvinnor arbetar deltid och tar ett stort ansvar för det obetalda hemarbetet. För ökad jämställdhet behöver kvinnor och män dela på föräldraledigheten och fler kvinnor arbeta heltid.
  Läs mer
 • 2018-03-05

  Handslag för delaktighet från kust till kust


  Genom EU-handslaget manifesterar vi en gemensam höjd ambitionsnivå att utifrån våra olika uppdrag bidra till att öka kunskapen och engagemanget för frågor som avgörs på EU-nivån.
  Läs mer
 • 2018-02-20

  ”Vi är inte beredda att sänka ambitionsnivån”


  Fler medborgare innebär ett ökat behov av välfärdstjänster som skola, kollektivtrafik, vård och äldreomsorg. Ambitionsnivån i svensk välfärd behöver höjas, inte tvärtom, skriver SKL i en replik.
  Läs mer
 • 2018-02-19

  Slutreplik: Bara tillsammans kan vi pressa byggkostnaderna


  Faktum kvarstår att det inte är priserna på kommunernas mark som gör det dyrt att bygga bostäder i Sverige, skriver vår ordförande Lena Micko i en slutreplik på DN Debatt.
  Läs mer
 • 2018-02-12

  Ökat välfärdsbehov kräver flera olika lösningar


  Efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka markant de kommande tio åren. Samtidigt förväntas bristen på arbetskraft bli stor. För att möta välfärdsbehovet behövs en mängd olika insatser.
  Läs mer
 • 2018-02-12

  Inte markpriser som gör det dyrt att bygga bostäder


  Det är inte priserna på kommunernas mark som gör det dyrt att bygga bostäder i Sverige. En ny studie som SKL presenterar i dag visar att det är andra kostnader som måste pressas.
  Läs mer
 • 2018-02-09

  Mindre detaljstyrning, mer tid för barnen


  I en debattartikel i Dagens Samhälle (1/2-2018) riktas kritik mot socialtjänsten för att inte lyssna på utsatta barn. SKL instämmer i att det är ett utvecklingsområde och vi arbetar därför på olika sätt för att stödja våra medlemmar med att följa upp och lyssna på barn och unga, skriver Åsa Furén-Thulin i en replik.
  Läs mer
 • 2018-01-31

  Regeringen måste värna EU-pengar till svensk tillväxt


  Sammanhållningspolitiken i EU har aldrig varit viktigare än nu, och regeringen måste värna om den i budgetförhandlingarna i EU, skriver Lena Micko och Carola Gunnarsson.
  Läs mer
 • 2018-01-24

  EU-handslaget: Dags för levande samtal om EU i fikarummen


  Trots att en folkomröstning låg bakom att Sverige blev medlem i EU 1995 är det fortfarande många som inte ser vad EU betyder för invånare, organisationer, företag, media och folkvalda. Det vill vi ändra på.
  Läs mer
 • 2017-12-30

  För diskussionen baserad på fakta


  2016 gick kommunsektorn som helhet med överskott. Det är bra, då finns en buffert för sämre tider, skriver SKL:s chefsekonom och representanter för Västra Götaland i en replik i G-P.
  Läs mer
 • 2017-12-28

  Förlossningsvården ska bli ännu bättre


  Vi har anledning att vara stolta över de resultat som mödrahälsovården och förlossningsvården når varje dag, dygnet runt. Men det finns utmaningar och ett stort förbättringsarbete pågår.
  Läs mer
 • 2017-12-23

  Ingen skönmålning av verklighetens vård


  SKL ska ge en riktig och rättvis bild av hur det ser ut i vårdens verksamheter. Då händer det ibland att några tycker att vi skönmålar verkligheten. Det skriver Hans Karlsson i en replik.
  Läs mer
 • 2017-12-20

  Låt nyanlända fokusera på arbete


  Etableringsreformen lovade fokus på arbete. Men nyanländas start inleds ofta med insatser från kommunernas socialtjänst. Regeringen måste täta det så kallade glappet.
  Läs mer
 • 2017-12-08

  Sexuella trakasserier måste upphöra


  #metoo-rörelsen har satt fokus på sexuella övergrepp och kränkningar. Vi har ett stort ansvar för att förebygga detta på våra arbetsplatser, skriver SKL:s vd och Arbetsgivarverkets gd.
  Läs mer
 • 2017-12-07

  Så stoppar vi mäns och killars våld


  Kvinnor och flickor har vittnat om mäns och killars sexuella övergrepp. Vi behöver därför arbeta förebyggande och stoppa våldet innan det har skett. Det skriver bland annat Lena Micko i dag.
  Läs mer
 • 2017-12-04

  Missvisande av Nordström om SKL:s syn på heltid


  Annelie Nordström menar att SKL bara använder sin personal på deltid och visstid. Det är en missvisande bild, skriver Agneta Jöhnk i en replik.
  Läs mer
 • 2017-12-03

  Fördomar försvårar för funktionsnedsatta


  Det är allmänt känt att personer med funktionsnedsättning har svårt att få jobb. Det är dags att forma arbetsplatserna så att alla kan bidra.
  Läs mer
 • 2017-12-01
  Karin Thomasson

  Satsningen på folkhögskolan måste finansieras fullt ut


  Det är positivt att regeringen vill att fler ska kunna studera på folkhögskolor. Men för att satsningen inte ska tvinga fram omprioriteringar i välfärden måste den vara fullt ut finansierad.
  Läs mer
 • 2017-11-28

  Handslag ska öka delaktigheten i EU-frågor


  För att stärka Sveriges röst i EU behöver vi i Sverige öka kunskapen om den Europeiska Unionen och öka delaktigheten i EU-frågor. Därför ingår nu Region Gävleborg, Ovanåkers kommun, Gävle kommun och Högskolan i Gävle ett handslag om ett gemensamt ansvar för detta med EU- och handelsminister Ann Linde.
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Replik: Feltänkt om skatteutjämningssystemet


  SKL:s chefsekonom, Annika Wallenskog, reder ut en del missförstånd och felaktiga argument som förs fram i en debattartikel av Timbros chefsekonom Jacob Lundberg i Dagens Nyheter (21 nov 2017).
  Läs mer
 • 2017-11-16

  EU:s arbetsmarknader ska vara öppna och jämställda


  På EU-toppmötet i Göteborg kommer SKL att lyfta möjligheterna för nyanlända att snabbare etablera sig i arbete och kvinnors och mäns jämställda deltagande på arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • 2017-11-03

  Största utmaningen nu är konkret handling


  Vi behöver gå från ord till konkreta arbetsformer mot våldsutövande extremism.
  Läs mer
 • 2017-10-27

  Utan invandring inget tillskott i arbetskraften


  Tino Sanandaji klipper och klistrar ur vår ekonomirapport. Allt för att det ska passa den egna tesen. Det känns därför nödvändigt att repetera vad vi verkligen skriver i denna samt tidigare rapporter från SKL, skriver Annika Wallenskog i en replik.
  Läs mer
 • 2017-10-12
  Pojke som skriver på en whiteboard

  Statens detaljstyrning ger mindre effektiv välfärd


  Mycket tid och pengar krävs för att hantera det ökande antalet riktade statsbidrag. Resurser som istället skulle kunna användas i välfärden, skriver SKL:s ledning på Dagens Nyheter Debatt.
  Läs mer
 • 2017-10-11

  Heltid som norm är en jämställdhetsfråga


  Författaren Per Kågeson skriver i Dagens samhälle att heltidsarbete inte är något för småbarnsföräldrar. För SKL och Kommunal är arbetet med heltid som norm inom kommuner, landsting och regioner däremot en av de mest centrala jämställdhetspolitiska insatser som kan göras.
  Läs mer
 • 2017-10-09

  Att redovisa statistik är inte att skönmåla


  SKL arbetar inte med att skönmåla. Däremot tycker vi att det finns en poäng i att även lyfta upp sådant som fungerar bra i sjukvården, skriver Hans Karlsson, SKL, i en replik.
  Läs mer
 • 2017-10-09

  Beslut krävs om ett förlängt arbetsliv


  År 2050 kommer en fjärdedel av befolkningen vara 65 år eller äldre. När färre ska försörja fler behöver vi jobba längre. Riksdagen behöver fatta beslut om ramar för ett förlängt arbetsliv.
  Läs mer
 • 2017-10-09

  Alla unga i Västerbotten kan jobba eller studera


  Med stöd från Europeiska Socialfonden kan fler unga få möjlighet att komma vidare från utanförskap till fortsatta studier eller jobb, men för att lyckas kräver det ökat engagemang från flera aktörer i samverkan. Politiska beslut på lokalnivå är viktiga för att utveckla och förändra arbetssätt i skolan.
  Läs mer
 • 2017-10-06

  Kommuner investerar allt mer i barns idrottande


  Kommunerna tar ett stort ansvar för barns hälsa och idrottande. De investerar allt mer i idrottsanläggningar och strävar efter att göra idrottsaktiviteter tillgängliga för fler, skriver Vesna Jovic i en replik.
  Läs mer
 • 2017-09-29

  Ny modell för nationell högspecialiserad vård


  Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för hur de första stegen mot en ny nationell, högspecialiserad vård kan tas. Detta arbete har gjorts i samråd med landstingen, professionerna och patienterna.
  Läs mer
 • 2017-09-29

  Västsvenskt EU-handslag för ökad delaktighet


  Hälften av alla beslut som tas av ett kommun- och regionfullmäktige påverkas av EU. Trots att Sverige varit medlem i EU i 22 år saknas fortfarande kunskap om EU i många centrala grupper. Det är dags att höja ambitionsnivån och öka kunskapen och delaktigheten.
  Läs mer
 • 2017-09-28

  Därför behöver digitalisering vara en del av skolans utveckling


  Skolans digitalisering är nödvändig för att rusta eleverna för framtiden. Nu behöver regeringen ge rätt förutsättningar genom en nationell kraftsamling för en långsiktig och resultatinriktad satsning.

  Läs mer
 • 2017-09-20

  Lagändring krävs för en jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst


  Gör det möjligt att samla in personnummerbaserad statistik nationellt. Syftet är att öka kunskap och stärka kvalitet vad gäller förebyggande stöd och insatser till samhällets mest utsatta.
  Läs mer
 • 2017-08-30

  Innovationskraft vägen till smartare integration


  För att bryta segregationen och skapa goda livschanser för nyanlända barn och unga behövs ett nytänk. Det skriver bland annat Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKL i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2017-08-07

  Tid för omställning behövs


  Sören Juvas och Börje Vestlund uppmanar i Metro SKL att genomföra en utvärdering av vården för hiv-smittade, efter att de tidigare öronmärkta medlen för denna vård tagits bort.
  Läs mer
 • 2017-07-17

  Stoppa urholkningen av ersättningen för assistans


  Ersättningsnivån för personlig assistans är för låg. Alla kostnader är inte medräknade och uppräkningen har under många år varit betydligt lägre än kostnadsökningen från avtalad löneökning.
  Läs mer
 • 2017-06-30

  Stelbenta regler hinder för nyanländas jobb och studier


  Stelbenta regler i den statliga arbetsmarknadspolitiken gör att det tar för lång tid för nyanlända att komma i arbete eller studier. Det skriver Lena Micko och Anders Knape på DN Debatt.
  Läs mer
 • 2017-06-26

  Förhandla om EU-politik som stärker Sverige


  Regeringen måste i kommande förhandlingar om unionens budget och politik arbeta för att sammanhållningspolitiken står fortsatt stark.
  Läs mer
 • 2017-06-22

  Regeringen måste stödja välfärdens digitala utveckling


  Med digitala lösningar kan kommunsektorn öka sina insatser för en snabbare utveckling. Det behöver regeringen också göra, skriver Lena Micko, SKL, och Anders Teljebäck, Västerås stad.
  Läs mer
 • 2017-06-21

  Dags att digitalisera äldreboenden


  Vi uppmanar alla kommuner att anta rekommendationen från SKL om ökad kvalitet i särskilt boende, skriver Greger Bengtsson och Kjell Thuné, SKL.
  Läs mer
 • 2017-06-13

  Statens stöd kan utveckla kulturskolorna


  Statens fokus bör vara att stödja kulturskolornas utveckling, inte att detaljstyra dem, skriver Karin Thomasson, 4:e vice ordförande för SKL i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2017-06-09

  Hot mot politiker måste få skärpta straff


  Vi behöver en lagstiftning, som gör hot, hat och våld mot folkvalda till de brott de faktiskt är. Och det brådskar, skriver Lena Micko, ordförande för SKL i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2017-06-02

  Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop


  Vi välkomnar en svensk anslutning till den europeiska pelaren för sociala rättigheter, skriver Lena Micko, Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius.
  Läs mer
 • 2017-06-01

  Satsning behövs för att stärka ledarskapet i skolan


  SKL vill ha ett samarbete med staten för att stärka rektorers ledarskap. Målet är att förbättra resultaten för eleverna, skriver Per-Arne Andersson, avdelningschef, i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2017-06-01

  Överskott är knappast några förluster


  Om enskilda sjukhus redovisar underskott i förhållande till sin budget så har det mindre betydelse så länge hela landstingets verksamhet visar överskott, skriver Annika Wallenskog i UNT.
  Läs mer
 • 2017-06-01

  Överskott är inte förluster


  Kommuner och landsting redovisar ett överskott 2016. Att då fokusera på förluster blir märkligt, skriver chefsekonom Annika Wallenskog, SKL, i en replik till bland annat Skattebetalarna.
  Läs mer
 • 2017-05-26

  Det behövs mer undervisning på distans


  Det råder stor lärarbrist i Sverige. Digitala lösningar och ett närmare samarbete mellan huvudmännen kan lösa en del av problemet.
  Läs mer
 • 2017-05-24

  Överskott är knappast några förluster


  Kommuner och landsting redovisar ett överskott 2016. Att då fokusera på förluster blir märkligt, skriver chefsekonom Annika Wallenskog, SKL, i en replik till bland annat Skattebetalarna.
  Läs mer
 • 2017-05-24

  Öka samverkan mellan läkare och företag


  Nära samverkan mellan företag och läkare behövs för hälso- och sjukvårdens utveckling. Det skriver Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL, med flera i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2017-05-23

  EU-handslag för ökad delaktighet


  EU är en del av vår vardag och en viktig del i kommuner, landsting och regioner. Gemensamt ansvar tas nu för ökad delaktighet i EU-frågor, skriver Lena Micko med flera i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2017-05-18

  Alla kommuner delar inte samma verklighet


  Läs mer
 • 2017-05-15

  Strandhäll väljer konfrontation framför samarbete


  Alla föräldrar ska känna sig trygga före, under och efter graviditeten. Svensk förlossningsvård är i världsklass, men den kan bli ännu bättre. Närheten till trygg och säker vård är alltid viktig och inte minst när en litet barn ska födas.
  Läs mer
 • 2017-03-31

  Vi vill inte heller diskutera samma frågor i 50 år


  Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH och Anna Quarnström, jurist, från projektet Inlåst men inte utan rättigheter tar i sitt debattinlägg upp en angelägen frågeställning – barn och unga med en sammansatt eller komplicerad problematik som riskerar att falla mellan stolarna i våra system inom vård och socialtjänst.
  Läs mer
 • 2017-03-30

  Kommunal skola är bättre än statlig


  I april presenterar, den av regeringen tillsatta, Skolkommissionen sina slutliga förslag. Vi har då att vänta förslag på nya regler och system, samt förmodligen ökad statlig styrning.
  Läs mer
 • 2017-03-21

  Sverige måste utbilda för framtidens välfärd


  Behovet av välfärdstjänster ökar de närmaste åren. SKL vill att staten matchar utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik för att bättre kunna möta välfärdens rekryteringsbehov.
  Läs mer
 • 2017-03-11

  SKL: Ge kommunerna rätt förutsättningar för bra integration


  Trots minskade flyktingströmmar står kommuner, landsting och regioner fortfarande inför en av de tuffaste utmaningarna på många år. Sverige måste nu lyckas med integrationen och etableringen av nyanlända. Idag lägger SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, fram ett program för hur det ska kunna ske.
  Läs mer
 • 2017-02-23

  Kvalitet och trygghet på äldreboenden ska prioriteras


  Trygghet för våra äldre är ett prioriterat område. Därför gör vi nu gemensam sak för att snarast komma till rätta med problemen, skriver Lena Micko i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2017-02-10

  Heltidsarbete är en viktig jämställdhetsfråga


  Heltidsarbete är nödvändigt för att öka jämställdheten i samhället och för att möta välfärdens stora behov av personal. Det skriver Lena Micko och Tobias Baudin i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2017-02-06
  Lena Micko, ordförande SKL

  Nödvändigt att underlätta rekryteringen av brandmän


  Rekryteringen av beredskapsbrandmän måste underlättas. Ett nytt avtal ökar möjligheterna att säkra bemanningen för räddningstjänst i beredskap.
  Läs mer
 • 2017-02-03
  Hans Karlsson

  Sverige är inte alls sämst på sjukvård


  Analysföretaget Health Consumer Powerhouse hävdar att Sverige halkar efter och numera är långt ifrån en ledande sjukvårdsnation. Det är helt fel.
  Läs mer
 • 2017-01-26

  Skev syn på kommunernas arbete och strävan


  Annika Wallenskog, chefekonom på SKL, skriver i en replik att kommunernas drivkraft är att skapa ett välfungerande och attraktivt lokalt samhälle.
  Läs mer
 • 2017-01-20

  Nu satsar vi på att få med fler män i jämställdhetsarbetet


  Mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning för att vi ska nå det jämställda samhället. Det skriver Lena Micko, SKL, och Åsa Regnér, regeringen, i en gemensam debattartikel.
  Läs mer
 • 2017-01-20

  Vården ska bli oberoende av hyrpersonal


  Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. Vi satsar nu brett för att nå detta mål.
  Läs mer
 • 2017-01-19

  En fungerande välfärd behöver kostnadsutjämning


  Från många håll och nu senaste i en debattartikel i Dagens Samhälle av Nima Sanandaji, VD för tankesmedjan ECEPR, kommer omfattande kritik mot det kommunala utjämningssystemet. Vi uppskattar att så många tankesmedjor engagerar sig i den kommunala ekonomin, men lika viktigt är det att diskussionen förs om rätt saker och med korrekt fakta.
  Läs mer
 • 2017-01-13

  Kommunernas arbete grunden för att nå bredbandsmålen


  Telenor, Telia och ComHem beskyller i sin artikel, den 10 jan, Sveriges kommuner för att sätta käppar i hjulen för bredbandsutbyggnaden i landet.
  Läs mer
 • 2017-01-04
  Skola

  Det lokala arbetet lyfter skolan!


  Skolmätningarna TIMSS och PISA visar att resultaten i skolan går framåt. Äntligen får alla de som jobbar i och med skolan kvitto på att deras ansträngningar ger effekt.
  Läs mer
 • 2016-12-21

  ”Vi behöver inte mer statlig styrning av skolan”


  På DN Debatt (15/12) föreslår LO bland annat att ett förstatligande av skolan bör ”övervägas”. I ett läge där hela skolväsendet ber om lugn och ro och färre experiment, så är det inte konstruktivt att kasta fram en idé som på ytan verkar enkel, men som i praktiken skulle störa skolans utveckling under flera år. Inte ens de mest påstridiga förespråkarna kan förklara vad det skulle innebära och hur det skulle förbättra undervisningen.
  Läs mer
 • 2016-12-05
  Lena Micko, ordförande SKL

  Hot mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin


  Senaste 1,5 åren har förtroendevalda i närmare hälften av landets kommuner, regioner och landsting upplevt hat, hot eller våld. Skärp lagstiftningen – istället för att urholka den.

  Läs mer
 • 2016-12-05

  Snabbare bostäder till nyanlända är möjligt


  SKL har ett antal konkreta punkter som snabbt kan underlätta för boendet för nyanlända och kommuner, skriver Lena Micko och Anders Knape.
  Läs mer
 • 2016-11-22
  Annika Wallenskog

  Kommunsektorn slösar inte med skattepengar


  Skattebetalarnas VD skriver i en debattartikel i DS 16/11 2016 att kommunerna är oaktsamma och slösar med skattebetalarnas pengar. Artikeln känns som ett hån mot kommunerna där en mycket stor del av arbetet går ut på att kämpa för att få pengarna att räcka till den verksamhet som kommuninnevånarna förväntar sig. Det absolut sista vapnet man tar till när man provat alla andra vägar och inget annat hjälper, är skattehöjning, skriver Annika Wallenskog i en replik.
  Läs mer
 • 2016-11-17
  Germund Persson

  Klara, tydliga spelregler för alla aktörer på marknaden


  Ett bra företagsklimat med en väl fungerande konkurrens stärker kommuner, landsting och näringsliv och skapar tillväxt och nya arbetstillfällen, skriver SKL:s chefsjurist i en artikel.
  Läs mer
 • 2016-11-11

  Sjukvården blir bättre med en ny indelning


  Framtidens patienter blir förlorare om Sverige inte förmår att överge dagens regionala indelning. Nuvarande länsindelning har uppenbart spelat ut sin roll, skriver Lena Micko, SKL, och Anders Blanck, LIF i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2016-11-11

  Vårt uppdrag är att belysa juridiska aspekter objektivt


  SKL:s jurister utreder objektivt och redovisar i den omdiskuterade promemorian både argument för och emot att ordna en folkomröstning i indelningsfrågan, skriver SKL:s chefsjurist Germund Persson i en replik.
  Läs mer
 • 2016-11-08

  Staten ska inte detaljreglera äldreomsorgen


  Även om det självklart finns vissa undantag, så har äldreomsorgen aldrig varit så bra som den är i dag. Det skriver bland annat chefekonom Annika Wallenskog på SVT Opinion.
  Läs mer
 • 2016-11-01

  Allmänheten har rätt att få veta hur det står till med välfärden


  Inom politiken förs just nu en intensiv debatt om välfärdens kvalitet, ekonomi och ägande, och om anställningsvillkoren. Hur mår då vår välfärd? Det kanske överraskande svaret är att det är svårt att veta, för det saknas samlad information. Därför har arbetsmarknadens parter inom vård och omsorg enats om att öka allmänhetens insyn.
  Läs mer
 • 2016-10-31
  Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

  Miljarder förloras genom en uråldrig regional struktur


  Genom en uråldrig regional struktur förlorar Sverige varje år miljarder i ineffektiv administration och missade utvecklings- och tillväxtmöjligheter, skriver Lena Micko i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2016-09-27

  Kommuner och landsting ska bli bäst på jämställdhet


  SKL presenterar ett nytt jämställdhetsprogram för att ytterligare öka jämställdheten i vår sektor.
  Läs mer
 • 2016-09-06
  Lena Micko

  Större regioner behövs för att utveckla hela landet


  Den regionala samhällsorganisationen i landet behöver ändras, skriver Lena Micko i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2016-09-02
  Håkan Sörman

  En onyanserad bild av representativ demokrati


  Hur kan man försäkra sig om att en granskning av en verksamhet verkligen är oberoende? Vem granskar granskaren? Och hur vet man i så fall att den som i sin tur granskar granskaren gör det på ett korrekt och oberoende sätt? Det är viktiga frågor att diskutera. Men Anna Thomassons inlägg i debatten (DN Debatt 28/8) ger dock en onyanserad bild av den representativa demokratin och innehåller missförstånd om hur den kommunala revisionens granskningar hanteras, skriver Håkan Sörman, vd för SKL, i en replik i DN.
  Läs mer
 • 2016-08-23
  Håkan Sörman

  Byggare behöver konkurrens


  Det är möjligt att bygga prispressade bostäder även i Sverige. Ökad konkurrens skulle tvinga branschen att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.
  Läs mer
 • 2016-08-19
  Håkan Sörman

  EU:s högsta byggpriser måste pressas


  Produktivitet, effektivitet och kapacitet. Det är något som svensk byggbransch behöver arbeta mer med, skriver SKL och SABO i en gemensam debattartikel.
  Läs mer
 • 2016-07-03
  Lena Micko

  Börja bygg bostäder snabbare på färdigplanerad mark


  Det dröjer ofta mer än två år innan företag sätter spaden i marken där kommuner planerat färdigt för nya bostäder. Det visar en studie som SKL presenterar i dag.
  Läs mer
 • 2016-07-01

  Bättre förlossningsvård


  Det går att göra stora förbättringar inom förlossningsvården och för kvinnors hälsa, skriver Hans Karlsson, Mia Ahlberg och Lotti Helström.
  Läs mer
 • 2016-06-27
  Roger Molin, SKL

  Missvisande ny definition av sjukvårdens kostnader


  Förändringen beror till stor del på vad som läggs in i statistiken, skriver Annika Wallenskog och Roger Molin i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2016-06-23
  Gunilla Glasare

  Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens


  Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens och pressar priserna på de tjänster som invånare och företag tar del av. Det skriver SKL i en replik till Svenskt Näringsliv och Almega.
  Läs mer
 • 2016-06-23

  Konserverande standarder är inte bäst för en bra äldreomsorg


  Peter Strömbäck och Tomas Idermark från Swedac/SIS skriver den 9 juni i Dagens Samhälle att vägen till en högre och jämnare kvalitet i äldreomsorgen går via en kvalitetsstandard.
  Läs mer
 • 2016-06-20
  Annika Wallenskog

  Skattebetalarnas skrivbordsprodukt räcker inte


  Många har synpunkter på kommunernas och landstingens effektivitet. Det skriver Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på SKL i en replik till Skattebetalarnas förening.
  Läs mer
 • 2016-06-17

  Röj upp bland riksintressena snarast


  Regeringen måste gå till handling och röja undan statliga riksintressen som hinder för nya bostäder. Inget har hänt sedan en utredning blev klar förra året skriver Lena Micko i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2016-06-14

  Dags att använda registren för att utveckla vården


  Uppbyggnaden av kvalitetsregistren har gjorts under många år och nu behöver ett ökat fokus läggas på registrens användning i vården och hur resultaten omsätts i den ordinarie verksamheten.
  Läs mer
 • 2016-05-26

  Ålderdomlig lagstiftning hindrar god service


  Kommunerna ska kunna ge individuellt anpassad hjälp (service) utan att vara tvingad till myndighetsutredningar. Det skriver Lena Micko, ordförande för SKL i en debattartikel idag i SvD.
  Läs mer
 • 2016-05-26

  Öka takten för att vässa välfärden med hjälp av digitalisering


  Idag, på konferensen Offentliga Rummet som i år hålls i Malmö, presenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en färsk SIFO-undersökning, som visar att förväntningarna från invånarna på digital service är höga och att kommuner, landsting och regioner inte lever upp till förväntningarna. Nu behöver det offentliga Sverige öka takten för att vässa välfärden med hjälp av digitalisering, skriver SKL:s ordförande Lena Micko.
  Läs mer
 • 2016-05-15
  Håkan Sörman

  Centralt styrd skola löser inte problemen


  Stora statliga lösningar för skolan kan ge en illusion om att allt blir bättre. Men frågan är vilken roll kommunerna egentligen ska ha när det gäller skolan
  Läs mer
 • 2016-05-13
  Håkan Sörman, VD på SKL

  Låt utbildningsvetenskap bli eget vetenskapsområde


  Vi gläds åt att så många tycks vara eniga om det huvudsakliga innehållet i vår artikel (DN Debatt 26/4): att tiden är inne för en omfattande satsning på fasta forskningsresurser med fokus på lärande och utbildning, skriver företrädare för lärare, skolledare, forskare och kommuner.
  Läs mer
 • 2016-05-10

  Enighet om fem punkter för att stärka läraryrket


  Svensk skola har många styrkor. Lärare och skolledare arbetar hårt för att ge barn och elever en bra undervisning. Idag presenterades en rad förslag om hur läraryrkets attraktivitet kan öka.
  Läs mer
 • 2016-05-10
  Bild på stadsmiljö

  Framtidsdebatten måste ske nu


  Oron växer inför de utmaningar kommunerna står inför. Dagsdebatten handlar mest om hur kommunerna ska klara flyktingmottagningen. Det är förvisso en tuff uppgift, men kommunsektorns utmaningar handlar om mycket mer än så.
  Läs mer
 • 2016-05-02

  ”Vi måste kunna lösa en akut situation”


  Tillfälliga dispenser behövs för att skapa arbetsro och få kontroll i en ganska extrem vardag. Det skriver SKL i ett svar till Saco.
  Läs mer
 • 2016-04-29
  Germund Persson, Avdelningschef, SKL

  Brott ska visst anmälas


  En god man ska naturligtvis inte kunna begå brott utan att det leder till allvarliga reaktioner och sanktioner. Nuvarande lagstiftningen ger tyvärr inget klart besked.
  Läs mer
 • 2016-04-26
  Håkan Sörman, vd, SKL

  Lärarutbildningen behöver ges en vetenskaplig grund


  Vänd utvecklingen. Bygg upp en professionsfakultet för lärar- och skolledarutbildningen med tillhörande forskarutbildning och forskningsresurser.
  Läs mer
 • 2016-04-11
  Håkan Sörman, vd,SKL

  Slopa planerna på medfinansiering


  Regeringen vill öka arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro genom att återinföra den så kallade medfinansieringen. Detta trots att en liknande modell som tidigare prövats misslyckats.
  Läs mer
 • 2016-04-06
  Agneta Jöhnk, direktör arbetsgivarfrågor, SKL

  Tillfälliga dispenser behövs för att lösa en bekymmersam situation


  SSR skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle den 18 mars att SKL vill sänka kraven på personalen i den sociala barn- och ungdomsvården, vilket är helt felaktigt.
  Läs mer
 • 2016-03-30
  Håkan Sörman, VD SKL

  Skillnader i äldreomsorgen behöver utjämnas


  Svensk äldreomsorg står sig väl i relation till andra länders vård och omsorg. Men utmaningar och skillnader i kvalitet finns fortfarande, dels mellan kommuner, dels mellan män och kvinnor.
  Läs mer
 • 2016-03-17
  Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL

  Gemensamma krafter behövs i läkemedelsarbetet


  Läkemedelsstrategin har åstadkommit resultat, men mycket arbete kvarstår, skriver flera debattörer.
  Läs mer
 • 2016-03-16
  Håkan Sörman.

  Välfärdsjobben engagerande men psykiskt påfrestande


  En ny undersökning som SKL presenterar idag visar att medarbetare i kommuner och landsting är mer motiverade och mer än andra ser betydelsen av det jobb de utför.
  Läs mer
 • 2016-02-23
  Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik. 

  Mer jämställd arbetsmarknad kan minska visstiderna


  Långsiktighet och kontinuitet är bäst både för medarbetarna i välfärden och för kvaliteten i vården, skolan och omsorgen. Samtidigt behövs vikarier när någon är sjuk eller föräldraledig.
  Läs mer
 • 2016-02-22
  Lena Micko.

  Stor vilja bland kommuner att öka byggandet


  En effektiv bostadspolitik utgår från fakta och faktiska problem – inte teoretiska och ogrundade resonemang, skriver Lena Micko i en replik.
  Läs mer
 • 2016-02-04
  Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation

  Sifferlösa avtal utvecklar välfärden


  Vi värnar den svenska modellen. Vi har haft löneavtal som bygger på lokal lönebildning och individuell lönesättning i 20 år. Hållningen har gällt oavsett politisk majoritet i SKL:s styrelse.
  Läs mer
 • 2016-02-03
  Lena Micko, ordförande, SKL

  Lena Micko: Sveriges kommuner klarar kriser bra


  Ordföranden för Sveriges kommuner och landsting, Lena Micko, skriver om framtiden för lokalpolitiken i artikelserien #Sverige2050.
  Läs mer
 • 2016-02-02
  Lena Micko, ordförande, SKL

  Tvång ger inte bostäder – sopa rent framför egen dörr


  Med ena handen hindrar staten kommuner att planera för nya bostäder där företag vill bygga. Med den andra vill man nu tvinga kommuner att se till att bostäder byggs. Det är inte acceptabelt.
  Läs mer
 • 2016-01-22
  Annika Wallenskog.

  Mer resurser läggs på LSS varje år


  Att kommunerna skär ner på LSS är en missuppfattning och ett påstående som inte har stöd i den offentliga statistiken, skriver SKL:s biträdande chefsekonom i en replik.
  Läs mer
 • 2015-12-30
  Byggarbetsplats.

  Kommunerna tar sats för ökat bostadsbyggande


  En ny enkätstudie från SKL visar att det finns färdiga planer för 173 000 bostäder i 54 tillväxtkommuner. Nu måste bostäderna börja byggas snabbt!
  Läs mer
 • 2015-12-18
  Lena Micko.

  Ansvar och långsiktighet måste prägla avtalsrörelsen


  Nu inleds en av de största avtalsrörelserna på svensk arbetsmarknad på många år. Bilden av det ekonomiska läget och det framtida löneökningsutrymmet skiljer kraftigt mellan olika bedömare.
  Läs mer
 • 2015-12-17
  Lena Micko, SKL

  Den akuta situationen kräver regeländringar


  Kommuner och landsting vill ge människor som flytt till Sverige bästa möjliga mottagande – men hindras av en rad regler som inte är anpassade för den akuta situationen. Dessa behöver ändras.
  Läs mer
 • 2015-12-14
  Ett nybygge.

  Kommunerna planerar för många fler bostäder än det byggs


  Det handlar inte om att ingripa mot kommunerna, utan om att ge planeringen och byggandet av bostäder bättre förutsättningar, skriver Lena Micko i en replik på DN Debatt.
  Läs mer
 • 2015-12-04

  Förslag om riksintressen måste arbetas om


  Statens hantering av riksintressen hindrar nya bostäder. Istället för att lösa problemet presenterar utredningen om riksintressen (DS 2/12) ett förslag som förvärrar situationen ytterligare.
  Läs mer
 • 2015-11-12
  Två läkare står och samtalar

  Aborträtten hotas av samvetsfrihet


  Vården ska utgå från patientens behov – inte personalens. Det skriver SKL tillsammans med en rad andra aktörer på Aftonbladets debattsida idag.
  Läs mer
 • 2015-11-11
  byggarbetsplats med kranar

  Onyanserade påhopp gör ingen nytta


  Byggpriserna är ett delat ansvar mellan bostadsbyggandets parter. Ändå väljer David Johnsson, vd på Trä- och möbelföretagen, och Hans Lind, professor på KTH, att svartmåla kommunerna.
  Läs mer
 • 2015-10-30
  Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting.

  Nu krävs akuta åtgärder i flyktingmottagandet


  Det behövs omedelbara regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting. Situationen är mycket svår.
  Läs mer
 • 2015-10-29
  Personer som använder datorer i olika sammanhang, vård, skola mm.

  Digitalt först för ett smartare Sverige


  Sverige är och har under många år varit en världsledande it-nation. För att Sverige även i fortsättningen ska vara världsledande inom it är det nu dags att vi tar nästa steg.
  Läs mer
 • 2015-10-26
  Manlig förskolelärare omgärdad av barn.

  Nu sätter vi fokus på män i jämställdhetsarbetet


  Regeringen och SKL har undertecknat en överenskommelse för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar. Åsa Regnér och Lena Micko skriver om satsningen i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2015-10-21
  en farfar och barnbarn sitter tillsammans

  Ny regional indelning ger stärkt välfärd


  För att möta framtida utmaningar behöver Sverige så snart som möjligt förändra dagens läns- och landstingsindelning, skriver Ardalan Shekarabi (S) och Lena Micko, SKL.
  Läs mer
 • 2015-10-20
  Håkan Sörman, vd, SKL

  Livsmedelsverkets kritik anmärkningsvärd


  Kritiken från Livsmedelsverkets företrädare om att kommunerna ensamt ansvarar för bristerna i livsmedelskontrollen är både felaktig och anmärkningsvärd.
  Läs mer
 • 2015-10-20
  person skriver på datorn

  Offentlig sektor släpar efter inom digitaliseringen


  Stefan Fölster hävdar på DN Debatt (16/10) att SKL påstår att kommunalskatten måste höjas från 32 till 34 kronor per hundralapp på bara tre år – och mycket mer därefter.
  Läs mer
 • 2015-10-12
  Lena Micko, ordförande SKL

  Det är klart att vi står tillsammans, men det är tufft


  I dag deltar jag som ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting vid regeringens nationella samling, ”Sverige tillsammans”.
  Läs mer
 • 2015-10-07
  Två lärkare sitter vid en dator

  SKL utformar kunskapsstöd i samverkan med landstingen


  SKL skriver i en replik i Läkartidningen att man inte har ifrågasatt Medibas som en gedigen kunskapskälla. SKL:s roll är inte att upphandla, utan att erbjuda en struktur för samverkan.
  Läs mer
 • 2015-09-28
  Vy över en byggplats.

  Riksintressen fortsatt stort hinder för byggandet


  Risken är stor att statens utredning om riksintressen lägger ett förslag som inte röjer undan hindren för bostadsbyggandet. Regeringen får inte nöja sig med det.
  Läs mer
 • 2015-09-22
  Folkmassa som går på gatan.

  Skattebasen är vår framtid


  Sjukfrånvaron ökar och migrationsrelaterade kostnader skjuter i höjden. SKL välkomnar satsningar på detta i budgeten, men anser att politiken ännu mer måste fokuseras på sysselsättning.
  Läs mer
 • 2015-09-17
  En studentmedarbetare som diskuterar med sin handledare.

  Säkra kompetensen genom studentmedarbetare


  Konkurrensen om den framtida arbetskraften kommer att hårdna. Hos vissa arbetsgivare är en del av lösningen att anställa studentmedarbetare. Nu uppmanar vi fler att följa i deras spår.
  Läs mer
 • 2015-09-05
  Lena Micko.

  Från bidragsberoende till jobb – nytt uppdrag behövs


  Regeringen behöver ge Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett tydligare uppdrag för att undvika att människor hamnar mittemellan och blir bidragsberoende. Det skriver SKL och Vision.
  Läs mer
 • 2015-08-31

  Många behöver agera snabbt för de ensamkommande barnen


  Att de ensamkommande barnen får ett bra mottagande är centralt för deras fortsatta liv i Sverige. Och många kommuner gör allt de kan. Men tyvärr räcker inte det. Förutsättningarna från staten behöver förbättras. Och det är bråttom.
  Läs mer
 • 2015-08-10
  Tåg som rullar ut från en station.

  Staten måste ta ansvar för sin infrastruktur


  Staten vältrar över stora kostnader för den egna infrastrukturen på kommuner, landsting och regioner. Det riskerar att drabba vår gemensamma välfärd.
  Läs mer
 • 2015-08-06
  Undersköterska som sitter på sängkanten och pratar med en äldre patient.

  Positiv heltidsutveckling måste fortsätta


  Allt fler medarbetare i kommunerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att den positiva heltidsutvecklingen fortsätter, skriver Lena Micko.
  Läs mer
 • 2015-07-21
  Patient i en säng omgiven av en anhörig oc läkare.

  Förbättringsarbetet pågår ständigt


  Patientsäkerheten hotas inte av att vårdmedarbetare får en välförtjänt semestervila. Däremot förbättras den inte av en delvis onyanserad debatt, skriver Hans Karlsson i en replik.
  Läs mer
 • 2015-07-21
  En äldre kvinnan samtalar med en i personalen.

  Många krafter behöver hjälpas åt


  Äldreomsorgen ska fortsätta utvecklas och ta steg framåt. Det finns inte en lösning som passar alla, skriver Hans Karlsson i en replik.
  Läs mer
 • 2015-07-03
  En utsatt kvinna som pratar med en kurator.

  Kvinnojourernas utmaning


  Dagens system med upphandling fungerar inte för den ideella sektorn. Det civila samhället har en avgörande roll i välfärden, och nu ska vi säkerställa att det får fortsätta vara så.
  Läs mer
 • 2015-06-30
  Skolklass med elever.

  Nu bildar vi ett expertråd för skolutveckling


  För att komplettera regeringens skolkommission kommer SKL och Friskolornas riksförbund att bilda ett expertråd med forskare, skriver Lena Micko och Mikaela Valtersson i Dagens Samhälle.
  Läs mer
 • 2015-06-15
  Läkare och patient.

  Svensk sjukvård behåller sin topposition


  Idag presenterar SKL en rapport där svensk hälso- och sjukvård jämförts med sjukvården i 15 andra länder. Rapporten visar att Sverige fortsatt är i topp när det gäller medicinska resultat.
  Läs mer
 • 2015-06-09
  Kvinna som läser digital post på sin läsplatta.

  Vi måste våga ta steget


  I Danmark går merparten av all myndighetspost till digitala brevlådor, vilket sparar samhället 400 miljoner kronor per år. Det är dags för Sverige att ta samma kliv, skriver Per Mosseby.
  Läs mer
 • 2015-06-02
  Per-Arne Andersson. chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad SKL.

  Öppna upp för fjärrundervisning på entreprenad


  Stelbenta lagparagrafer sätter stopp för fjärrundervisning vilket bland annat gör att elever inte får modersmålsundervisning. Nu måste regering och riksdag ta elevernas situation på allvar.
  Läs mer
 • 2015-05-28
  En manlig pedagog hjälper två barn med pärlor på en förskola.

  Sommarjobben en chans att bredda rekryteringen


  I sommar kommer omkring 85 000 unga att sommarjobba i landets kommuner och landsting. Det innebär 85 000 möjligheter för arbetsgivarna att så ett frö inför framtida yrkesval.
  Läs mer
 • 2015-05-26
  Kvinna promenerar i en otrygg miljö.

  Bättre lagstiftning krävs mot de som hotar och utövar våld


  Hot och våld mot förtroendevalda blir allt vanligare. När man inte vågar säga vad man tycker sätts demokratin i praktiken ur spel. Därför behövs det en ny lagstiftning om hot mot demokratin.
  Läs mer
 • 2015-05-21
  Lärare hjälper elev.

  OECD ger inget stöd för statlig skola


  Förstatligande av skolan är varken en lösning för att lyfta elevernas resultat eller något som OECD föreslår. Tyvärr stjäl den förenklade lösningen blickarna från det som skolan behöver.
  Läs mer
 • 2015-05-20
  Skolgård med lärare och elever som står i en grupp.

  Lokala självstyret måste respekteras bättre av staten


  Den kommunala självstyrelsen måste värnas och utvecklas. Det måste bli ett slut på att lämpa över statligt ansvar på lokal och regional nivå, skriver SKL:s nya politiska ledning.
  Läs mer
 • 2015-05-12
  Människor som promenerar i en grön stadsmiljö.

  Staten måste hantera miljömålen bättre


  Generaldirektörer för åtta myndigheter kritiserar kommunernas arbete med Sveriges miljömål, men i själva verket är det statens ansvarstagande som sviktar, skriver SKL i en replik.
  Läs mer
 • 2015-05-08
  Elever som räcker upp handen i klassrummet.

  Styrning och samarbete behövs för skolan


  Det finns inga genvägar för att lyfta den svenska skolan. OECD-rapporten visar att arbetet med att utveckla skolans styrning och ledning måste fortsätta, skriver ordförande Lena Micko.
  Läs mer
 • 2015-04-29

  Systemfel hindrar arbete för rent vatten


  Det svenska arbetet med att uppnå EU:s krav på god vattenkvalitet lider av ett systemfel och är ineffektivt. Nu krävs ett omtag från regering och statliga myndigheter.
  Läs mer
 • 2015-04-28
  Sjuksköterska som kör en medicinvagn.

  Vi arbetar gemensamt för arbetsmiljön


  Den 28 april inföll Världsdagen för arbetsmiljö. Regeringen tar nu fram en strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
  Läs mer
 • 2015-04-27
  Vattenskyddsområde.

  Så blir vattenskyddet effektivare och billigare


  Områden där kommuner tar sitt dricksvatten behöver ha skydd som är anpassat till risken för föroreningar. Då är det svenska vattenskyddet både effektivt och samhällsekonomiskt hållbart.
  Läs mer
 • 2015-04-24
  En lärare som hjälper två elever.

  Gyllene tillfälle att utveckla svensk skola


  SKL har och tar ett stort ansvar för skolan och Sveriges elever. Resultaten i skolan behöver bli bättre, samtidigt som elever, lärare och rektorer ska trivas, skriver Lena Micko.
  Läs mer
 • 2015-04-21

  Arbetstagarna har inte avstått något löneutrymme


  Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom, skriver i en replik till Kommunalarbetaren att arbetstagarna inte har avstått något löneutrymme eller fått mindre stöd på grund av att kommunerna och landstingen köpt AFA-försäkringar.
  Läs mer
 • 2015-04-20
  En kvinna och en man som står i en korridor och tittar på ett dokument.

  Vi förbättrar upphandling ihop


  Offentlig upphandling uppgår årligen till hundratals miljarder kronor. Här finns stort utrymme att skapa ökad kvalitet och effektivitet genom fri och öppen konkurrens, skriver SKL med flera.
  Läs mer
 • 2015-04-09

  Stor vilja bland kommuner att öka byggandet


  Det finns en stor vilja bland kommunerna att öka bostadsbyggandet, men de kan inte göra det själva.
  Läs mer
 • 2015-04-08

  Ökad detaljstyrning ger inte trygghet


  Oenigheten handlar om huruvida mer detaljerade regler, mer biståndsbedömning och fler uppföljningar av fattade beslut leder till att kvaliteten ökar, skriver Hans Karlsson, SKL.
  Läs mer
 • 2015-03-25
  Ett klasrum med elever som får modersmålsundervisning.

  Nya regler och resurser kan säkra asylsökandes skolgång


  Bättre samverkan med myndigheter, större möjligheter att rekrytera utrikesfödda lärare och höjda ersättningar skulle underlätta för kommunerna i arbetet med asylsökandes skolgång.
  Läs mer
 • 2015-03-18

  Det måste kunna byggas där många vill bo


  Det måste bli enklare för kommunerna att planera för nya bostäder där många vill bo. Regeringen behöver undanröja orimliga statliga restriktioner, replikerar SKL.
  Läs mer
 • 2015-03-18
  En läkare som pratar med en kvinna som sitter i en undersökningsstol.

  Viktigt steg mot jämlik vård


  Vården är fortfarande ojämlik i en rad avseenden. Det är viktigt att dessa skillnader belyses. Landstingen vidtar redan åtgärder för att jämna ut skillnader, men mer behövs.
  Läs mer
 • 2015-03-16
  Två sjusköterskor hjälper en cancerpatient som ligger i sjukhussängen. Bredvid sitter en anhörig.

  Nu ska landstingen göra cancervården mer jämlik


  Den svenska hälso- och sjukvården antar nu en stor utmaning. Cancervården ska bli mer jämlik och patienterna mer nöjda.
  Läs mer
 • 2015-03-10
  Buss som kör framför ett höghus som håller på att byggas.

  Beslut om bullerregler brådskar


  Med tanke på den allvarliga bostadsbristen är det inte rimligt att regeringen dröjer med ett bullerbeslut som skulle öka bostadsbyggandet i städerna. Beslutet måste tas med förtur.
  Läs mer
 • 2015-03-09
  Lärare hjälper en elev som sitter och bläddrar i en skolbok.

  Allt mer rätt i debatten om skolan


  Diskussionen om skolan och inriktningen på många åtgärder handlar allt mer om rätt saker. Det är tydligt vid en summering av det gångna året, skriver Per-Arne Andersson i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2015-03-05
  Gunilla Glasare

  Statligt mått på vattenkvalitet måste bli relevant


  Livsmedelsverket måste börja mäta dricksvattnets kvalitet på ett relevant sätt. Mätandet behöver vara till stöd för kommunernas arbete. Så är inte fallet i dag.
  Läs mer
 • 2015-03-03
  En äldre patient och en vårdare.

  Ta bättre hand om svårt sjuka äldre


  Äldreomsorgen i Sverige är väl utbyggd och sjukvårdssystemet är internationellt sett framstående. Därför är det angeläget att även vården av de mest sjuka äldre fungerar så bra som möjligt.
  Läs mer
 • 2015-02-23

  Lär av varandra i stället för att kritisera


  Ulla Hamilton (DS 12/2-15) går som tf VD för Friskolornas Riksförbund till hårt angrepp mot de kommunala skolorna. Det är tråkigt och dessutom är kritiken fel i sak.
  Läs mer
 • 2015-02-23
  Personal och äldre i äldreomsorgen

  Så kan vi möta välfärdens rekryteringsutmaningar


  Välfärden behöver närmare 530 000 nya medarbetare den närmaste tioårsperioden. För att möta rekryteringsbehovet behöver fler jobba mer och längre.
  Läs mer
 • 2015-02-18
  Per-Arne Andersson

  Brådskande med beslut för bättre mottagande av nyanlända


  Det räcker inte med att skruva lite här och där för att lösa integrationsfrågan. Alla delar måste fungera och hänga ihop. SKL tagit fram 35 förslag på åtgärder som utgår från helheten.
  Läs mer
 • 2015-02-16

  Avsteg i redovisning handlar inte om brister i revision


  Jonas Svensson och Dan Brännström på FAR (branchorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) oroar sig i DI den 9/2 för att den kommunala redovisningen och revisionen inte håller måttet.
  Läs mer
 • 2015-02-09

  Förstatliga skolan en dyr lösning utan effekt


  Lärarnas Riksförbund och Skolledarna (GP 3/2-15) utrycker stort engagemang för landets lärare och elever. Det är märkligt att det resulterar i krav på att skolan ska förstatligas. All denna energi för en dyr lösning utan effekt. Lika mycket som SKL håller med om att skolans utmaningar är stora, lika lite delar vi analysen att staten skulle klara av skolan bättre än kommunerna.
  Läs mer
 • 2015-01-30

  Stor risk för dubbelreglering


  Cecilia Fahlberg från Unionen slår sitt i inlägg den 20/1 en lans för Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Jag tror dock att Unionen helt har missuppfattat vad SKL anser är problemet med risken för dubbelreglering och dubbel tillsyn.
  Läs mer
 • 2015-01-29

  Sveriges hälso- och sjukvård rankas högt


  Johan Hjertqvist och Arne Björnberg, vd respektive chef för indexverksamheten i Health Consumer Powerhouse, HCP, gör på Brännpunkt den 27 januari ett stort nummer av att Sverige hamnar först på 12:e plats i HCP:s egen jämförelse av sjukvården i 37 europeiska länder. 
  Läs mer
 • 2015-01-29
  Människor som går på en trottoar.

  Bättre integration kan säkra välfärden


  En ny rapport från SKL visar att utmaningen att finansiera framtidens välfärd kvarstår – men inte längre anses vara lika krävande.
  Läs mer
 • 2015-01-21

  Läraryrket är ett framtidsyrke


  Vi är överens med Bo Jansson från Lärarnas Riksförbund (NT 15/1 2015), att det framtida behovet av lärare är stort. De tio kommande åren behövs sammanlagt 150 000 nya lärare.
  Läs mer
 • 2015-01-19

  Vill nyansera bilden av skolan


  Läraren Anne Pihlo lyfter i BT 7/1 fram vikten av en positiv löneutveckling för lärarna. Både för att intressera fler för läraryrket och för att dagens lärare ska få en rimlig lön. Jag och SKL instämmer i detta.
  Läs mer
 • 2015-01-16
  Trafikerad väg med byggplats i bakgrunden.

  Bullerbeslut avgörande för bostadsbyggandet


  Det är avgörande för bostadsbyggandet att regeringen snarast beslutar om en förordning för trafikbuller. Planarbeten för nya bostäder hindras från att starta så länge beslutet inte är taget.
  Läs mer
 • 2015-01-09
  Kvinnlig lärare som instruerar en gymnasieelev.

  Nu lyfter vi skolan


  Skolan behöver rekrytera ca 150 000 nya medarbetare under de kommande tio åren. Men katastrofrubriker talar om nationell lärarkris. Det är en bild som vi och många andra inte känner igen.
  Läs mer
 • 2014-12-30
  Lyftkranar utanför ett pågående bygge av höghus.

  Bostadsbyggandet är ett delat ansvar


  Alltför ofta handlar bostadsdebatten om att skuldbelägga andra för att det byggs för få bostäder. Nu krävs ett nytt fokus. Bostadsbyggandet är ett delat ansvar.
  Läs mer
 • 2014-12-29
  En äldre man som dricker kaffe.

  Vägen till ett gott liv för äldre


  Färre onödiga och olämpliga mediciner. Färre och lindrigare trycksår. Det är inget som ger rubriker, men det har stor betydelse i vardagen och innebär bättre livskvalitet för sjuka äldre.
  Läs mer
 • 2014-12-16

  Svårt att mäta välfärdens kvalitet


  Magnus Arnek skriver på SvD Brännpunkt, 11/12, att vi måste försöka mäta produktiviteten i kommuner och landsting. Vi på SKL välkomnar rapporten, liksom andra analyser av produktivitetsutvecklingen i den kommunala sektorn, skriver Bettina Kashefi i en replik.
  Läs mer
 • 2014-11-28

  Se över socialtjänstlagen


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att presentera förslag som våra medlemmar, kommunerna, tror skapar bättre förutsättningar för att den sociala barn- och ungdomsvården långsiktigt ska kunna fullfölja sitt uppdrag, skriver Anders Knape i en replik.
  Läs mer
 • 2014-11-24
  Badplats vid en sjö.

  Utökade strandskydd hotar utveckling


  Flera länsstyrelser utökar nu det generella strandskyddet om 100 meter utan tydliga skäl. Agerandet är rättsosäkert och slår mot lokal utveckling. Regeringen måste agera.
  Läs mer
 • 2014-11-24
  Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

  Äntligen en kursändring i skolan


  Någonting håller på att hända inom svensk skola. Plötsligt finns förutsättningarna att gräva ner stridsyxor och börja dra åt samma håll. Jag hoppas att alla vill vara med.
  Läs mer
 • 2014-11-20

  Ideella kvinnojourer utesluts när kommuner upphandlar


  Sveriges Kommuner och Landsting delar hållningen om att ideella kvinnojourer ska undantas från upphandlingsreglerna. De oklarheter som råder kring det rättsliga läget måste utredas, skriver SKL:s Lennart Gabrielsson i en replik.
  Läs mer
 • 2014-11-20
  Ung blivande ingenjör som står framför en bärbar dator vid en byggarbetsplats.

  Det behövs ett tekniksprång


  Det behövs 12 000 ingenjörer och tekniker som ska vara med och bygga moderna städer och infrastruktur i kommuner och landsting.
  Läs mer
 • 2014-11-17

  En kombination av insatser behövs


  En hög kvalité i missbruk- och beroendevården handlar inte om socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Det handlar om både och, skriver SKL, Akademikerförbundet SSR, Rainbow Sweden och RFHL i en replik.
  Läs mer
 • 2014-11-10
  Fyra personer som sitter i upphandlingsmöte.

  Upphandlingar ska driva fram innovationer


  Statliga myndigheter, kommuner och landsting gör varje år upphandlingar för mer än 600 miljarder kronor. Men de leder inte i tillräcklig utsträckning till nya och bättre varor och tjänster.
  Läs mer
 • 2014-11-04

  SKL satsar på rekrytering av lärare


  SKL tar rekryteringsutmaningarna i skolan på allvar. Vi har tagit fram en handlingsplan, som innehåller nio strategier för hur arbetsgivarna bland annat kan fortsätta att skapa bättre karriärmöjligheter och möjliggöra kompetensutveckling för lärare, replikerar SKL:s VD Håkan Sörman.
  Läs mer
 • 2014-10-28

  Visst är SKL engagerat i tandvårdsfrågor


  SKL arbetar med stort engagemang i tandvårdsfrågor, skriver Hans Karlsson, direktör på SKL, som svar på en intervju med Raimo Pälvärinne i Tandläkartidningen.
  Läs mer
 • 2014-10-27

  Kommunal skola bättre än statlig


  Nej, Bo Jansson, ett förstatligande av skolan är inte lösningen på skolans problem och utmaningar, replikerar SKL:s Håkan Sörman.
  Läs mer
 • 2014-10-24
  Två elever som sitter och pluggar.

  Satsning på elever som inte kommer till skolan


  Elever som inte går till skolan är ett växande dilemma. Nu startar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SKL och Skolinspektionen en satsning i fem län för att vända frånvaro till närvaro.
  Läs mer
 • 2014-10-21

  Inte bara en utan nio strategier för att rekrytera lärare


  Roger Haddad anklagar i Skolvärlden (141014) SKL för att dra i handbromsen vad gäller rekrytering av lärare. Det är en märklig anklagelse, eftersom vi gör precis tvärtom.
  Läs mer
 • 2014-10-20

  Det krävs bred uppslutning kring nationell handlingsplan


  Tillsammans med representanter för socialchefer, socialsekreterare och berörda fackförbund leder nu SKL arbetet som ska leda till en gemensam handlingsplan för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården.
  Läs mer
 • 2014-10-08

  Utveckla statens stöd till vuxenutbildning för nyanlända


  SKL delar Christer Hallerbys åsikt (DS 29/9) att vuxenutbildningen behöver användas mer för att stärka nyanländas etablering i Sverige. Men det finns ingen grund för påståendet att kommunerna undviker att använda vuxenutbildning som insats för nyanlända.
  Läs mer
 • 2014-10-06
  Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL:s krav på den nya regeringen


  Valet är över. SKL pekar ut några viktiga frågor som den nytillträdda regeringen behöver hantera.
  Läs mer
 • 2014-09-17

  Myt att bostadsbristen är kommunernas fel


  I en debattartikel ger Anders Lago, ordförande för HSB, en bild av att kommunerna är ensamt ansvariga för dagens bostadsbrist. Så är det inte.
  Läs mer
 • 2014-09-08
  En kvinna med rullator för hjälp av en vårdare att ta sig ur sängen.

  Rikspolitiker sprider osaklig kritik


  Det må vara hänt att rikspolitiken kidnappar lokala välfärdsfrågor under valår, men den misstro som riktas mot våra lokala politiker och medarbetare är rent av farlig, skriver Anders Knape.
  Läs mer
 • 2014-09-02

  Kommuners modell för resursfördelning ska kunna se olika ut


  Att Lärarnas Riksförbund, liksom utbildningsministern, vill ha en stor strukturreform och i grunden förändra ansvarsförhållandena mellan stat och kommun för skolan är ingen nyhet.  Det är inte heller någon nyhet att likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras.
  Läs mer
 • 2014-09-01
  Lärare som instruerar två elever i ett klassrum.

  En modell för att utveckla skolan


  Det är hög tid att lägga diskussionen om ett förstatligande av skolan på hyllan och istället koncentrera oss på det som verkligen kan förbättra undervisningen, skriver SKL:s Maria Stockhaus.
  Läs mer
 • 2014-08-29
  Två läkare som står och diskuterar.

  Förstatligande inget bra recept


  SKL håller inte med Heidi Stensmyren på Sveriges läkarförbund om att ett förstatligande skulle göra vården bättre. Tvärtom skulle byråkratin öka.
  Läs mer
 • 2014-08-26
  Lärare och elever i ett klassrum.

  Lärarna hör till vinnarna på arbetsmarknaden


  Lärarna ligger i täten för löneutvecklingen under vårt nuvarande avtal. Det är resultatet av prioriteringar landets kommunpolitiker gjort.
  Läs mer
 • 2014-08-24

  Ingenjörerna gör välfärden effektivare


  En stor andel av välfärdens mest erfarna ingenjörer går i pension inom de närmaste åren, samtidigt som det tekniska innehållet ökar i allt fler samhällsverksamheter. Därför måste rekryteringen av ingenjörer skärpas för att vi ska uppnå den välfärd vi strävar efter. Kommuner och landsting behöver rekrytera runt 12 000 ingenjörer och tekniker fram till 2022.
  Läs mer
 • 2014-08-24

  Avtalen finns för att anställa unga


  Under våren har vi med YA-jobben öppnat en ny väg till jobb för unga där arbete kombineras med utbildning. Nu är det dags för kommuner, regioner och landsting att gå från ord till handling och börja anställa unga. Manegen är krattad och avtalen på plats.
  Läs mer
 • 2014-08-01

  Kommuner satsar på förstelärare


  Karriärtjänsterna för lärare har stora möjligheter att bidra till att lyfta svensk skola. Pia Kangas (DN 27/7) understryker att förstelärarna ska arbeta med skolutveckling. Vi håller med. SKL har från första stund fört fram vikten av detta. Men då måste vi låta kommuner, skolor och lärarlag hitta former som fungerar bäst utifrån deras olika förutsättningar.
  Läs mer
 • 2014-07-30

  Digitalt lärande kan stödja modersmålet


  Språkrådet kritiserar staten och skolans huvudmän (DN 22/7) för att alltför få elever erbjuds och deltar i modersmålsundervisning. Sveriges Kommuner och Landsting instämmer i vikten av modersmålsundervisning för kunskaper också i svenska samt att många språk är en viktig tillgång för vårt land.
  Läs mer
 • 2014-07-10

  Så ska vården utvecklas


  Över 84 procent av svenska patienter har förtroende för den svenska hälso- och sjukvården. Vi har en i grunden välfungerande vårdsektor, ändå är utmaningarna många, skriver styrelsen i Forum för välfärd och pekar bland annat på nya metoder att bedriva preventivt arbete mot de vanligaste folksjukdomarna.
  Läs mer
 • 2014-06-29

  Sveriges välfärd förebild för andra länder


  På Brännpunkt den 27 juni målar Sandro Scocco och Kristina Mårtensson upp en bild av svensk vård och omsorg som en plats med personalbrist och stress och menar att det beror på att dessa områden inte har tillräckligt med resurser.
  Läs mer
 • 2014-06-27

  Svenskarna är nöjda med välfärdstjänsterna


  En majoritet av svenska folket är nöjda med den välfärdsservice de får av landets kommuner, regioner och landsting. SKL presenterar en unik sammanställning av brukarundersökningar som visar att upp till 9 av 10 tillfrågade är nöjda. Lägg där till att Sverige får höga betyg i internationella jämförelser. SKL:s vitbok, Ren Fakta – om kommuner, landsting och regioner, över tillståndet i välfärden krossar myterna med fakta.
  Läs mer
 • 2014-06-25

  Hela EU måste ställa upp för flyktingarna


  På Regionkommitténs 20-årsdag i dag onsdag lägger den svenska delegationen ett förslag om att alla länder i unionen måste ha ett mer solidariskt mottagande av flyktingar, skriver Anders Knape, ordförande för den svenska delegationen.
  Läs mer
 • 2014-06-19

  Debatten om företagsklimatet måste vidgas


  Diskussionen om vad som skapar ett bra lokalt företagsklimat behöver vidgas. Fokus riktas nästan enbart mot kommunerna, trots att företagen har kontakt med en mängd andra aktörer. En ny studie ger en tydlig indikation om att den privata sektorns företagsservice är en viktig del av företagsklimatet.
  Läs mer
 • 2014-06-18

  Tekniksprånget kan ge fler ingenjörer


  De närmaste tio åren kommer välfärdens arbetsgivare att behöva rekrytera närmare en halv miljon nya medarbetare. Teknisk nyckelkompetens är avgörande för kvaliteten i den service som kommuner och landsting erbjuder.
  Läs mer
 • 2014-06-11

  Det finns ingen quick fix för bättre livsmedelskontroller


  Det är bra att Riksrevisionen har granskat livsmedelskontrollerna, myndigheten pekar på flera brister som behöver åtgärdas (10/6). Granskningen är också viktig eftersom den visar att dagens debatt om kontrollerna är onyanserad.
  Läs mer
 • 2014-06-11

  Svar till arg lärare: Bra lärare ska ha bra lön


  Högstadieläraren Åke Strandberg ondgör sig i det senaste numret av Lärarnas Tidning över mitt resonemang i en intervju publicerad i samma tidning för ett par veckor sedan. Fokus i resonemanget är lärarnas löner.
  Läs mer
 • 2014-05-23

  Fakta: Välfärdens resurser är rekordhöga


  Resurserna till vård, skola och omsorg är rekordhöga, och de är höga även i ett internationellt perspektiv. Ändå tror en majoritet av svenskarna att resurserna var större förr i tiden. Istället för att älta fördomar om den svenska välfärdens förfall bör vi diskutera hur vi kan använda våra gemensamma resurser på bästa sätt.
  Läs mer
 • 2014-05-09

  Kommunerna kan bli bättre – men de är inte inaktiva


  Det finns en stor vilja bland kommunerna att bidra till ökat bostadsbyggande. De är inte inaktiva i sin bostadsplanering, vilket företrädare för Villaägarnas Riksförbund hävdar på SvD Brännpunkt (6/5).
  Läs mer
 • 2014-05-05

  Vårdanalys väljer att bortse från det breda arbete som pågått


  Ledningen för Vårdanalys kritiserar arbetet med det så kallade Klinikläkemedelsprojektet inom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Men man väljer att bortse från det breda arbete som pågått det senaste året för att skapa en ny samverkansmodell kring införande av nya kostsamma läkemedel.
  Läs mer
 • 2014-05-05

  Regeringen behöver bredda arbetet för ökat bostadsbyggande


  Regeringen behöver bredda sitt arbete för ökat bostadsbyggande. Det
  finns flera faktorer som är direkt avgörande för byggandet och som
  regeringen inte har behandlat tillräckligt, skriver SKL-representanter i
  en debattartikel.

  Läs mer
 • 2014-04-30

  Största konsumentsatsningen på två decennier


  Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp om informationen och vägledningen till konsumenterna. Vi vill tillsammans med kommunpolitiker arbeta för en bättre konsumentvägledning, skriver Anders Knape och Birgitta Ohlsson i en debattartikel.
  Läs mer
 • 2014-04-24

  Revisionen löser inte brister i den interna kontrollen


  Den kommunala revisionsordning vi har idag är väl förankrad. Den har reformerats ett antal gånger de senaste 15 åren i syfte att tydliggöra uppdraget, höja kompetensen och säkra revisionens oberoende. Trots detta tar vi återkommande del av en extern debatt och kritik från debattörer och forskare.
  Läs mer
 • 2014-04-16

  Lokalt ansvar ger bättre välfärd än statlig likriktning


  Nästan alla svenskar vill att vården, skolan och omsorgen ska vara lika över hela landet. Men majoriteten vill också att verksamheterna ska bedrivas av kommuner och landsting efter lokala förutsättningar och egna prioriteringar. Man vill själv vara med och demokratiskt besluta om välfärden lokalt.
  Läs mer
 • 2014-04-16

  Strandskyddet bör nyanseras


  Sverige är ett land med osedvanligt god tillgång på obebyggda stränder. Lämpligheten med generella byggförbud som dagens strandskydd kan starkt ifrågasättas. Vi vill därför att staten gör en mer genomgripande översyn av strandskyddet.
  Läs mer
 • 2014-04-03

  Nya cancermediciner ska snabbare nå patienterna


  För ett år sedan publicerades en rapport om införande och uppföljning av nya cancerläkemedel inom ramen för den nationella cancerstrategin. Det fortsatta arbetet har resulterat i att SKL nu lägger fram en plan för en landstingsgemensam process för ordnat införande av nya läkemedel. Detta är en viktig och efterlängtad del av den nationella läkemedelsstrategin.
  Läs mer
 • 2014-03-27

  Kritiken stämmer inte, resurserna har ökat


  Per-Olof Balkedal ifrågasätter slutsatserna i vår rapport "Välfärdstjänsternas utveckling 1980-2012" i en debattartikel i Kommunalarbetaren. Han hävdar att vi har fel när vi säger att det aldrig tidigare satsats så mycket resurser på dessa tjänster som det gör idag.
  Läs mer
 • 2014-03-26

  Vi är inte nöjda med all cancervård


  Vår debattartikel om bilden av den svenska cancervården har rönt stor uppmärksamhet och debattlust. Det är bra. Liksom de som svarat och kommenterat tycker vi öppenhet, dialog och samverkan är en förutsättning för fortsatt förbättring och utveckling.
  Läs mer
 • 2014-03-21

  It i skolan lyfter elever och lärare – om man gör rätt


  Forskningsprojektet Unos Uno visar att både elevers och lärares förmågor och prestationer kan förbättras med hjälp av it i undervisningen. Men det gäller att göra rätt. Och det finns ingen tid att förlora. Nu behövs beslutsamhet av landets kommunledningar, fristående huvudmän samt ett nationellt stöd.
  Läs mer
 • 2014-03-18

  Hur man än räknar – resurserna har ökat


  Per-Olof Balkedal ifrågasätter i en debattartikel den 13 mars slutsatserna i vår rapport "Välfärdstjänsternas utveckling 1980–2012". Men faktum kvarstår – resurserna till välfärdstjänsterna har utan tvivel ökat.
  Läs mer
 • 2014-03-13

  Utredningen om kommunaliseringen ett misslyckande


  Regeringens utredning om kommunaliseringen av skolan ger inget vetenskapligt stöd för idéer om att skolan ska förstatligas. Ändå är det den bilden som nu förmedlas. Det är uppenbart att mina farhågor – som jag luftade offentligt innan utredningen lades fram – var berättigade. Resultatet är en ovetenskaplig och partisk utredning.
  Läs mer
 • 2014-03-05

  En professionell god man ökar tryggheten


  En översyn av lagstiftningen om godmanskap och förvaltarskap är
  nödvändig. Det framhåller föreningen JAG i en debattartikel den 28
  februari och det är även SKL:s uppfattning.

  Läs mer
 • 2014-03-05

  Världens bästa cancervård ska vi göra ännu bättre


  En svårt cancersjuk trebarnsmamma beskriver sin kamp för att få vård i
  tid. En medelålders man bekostar med egna medel sin prostataoperation
  utomlands, för att han inte orkar vänta. Bilden av svensk cancervård i
  kris växer fram. Men den bilden är fel.         

  Läs mer
 • 2014-03-04

  Nyfiken och kritisk hållning till Hattie ingen motsättning


  För tre år sedan översatte SKL John Hatties Visible Learning. Syftet var att göra hans forskningsresultat lättillgängliga. Suget efter skriften var – och är fortfarande – enormt. Vi är glada över att ha bidragit till intresset att utveckla skolans verksamhet utifrån forskning. Vi är också de första att säga att det behövs mer forskning och flera olika sätt att tillgängliggöra den för lärare.
  Läs mer
 • 2014-02-28

  Kraven på fotbollsarenorna måste bli rimliga


  Svenska fotbollförbundets krav på elitidrottsarenorna måste anpassas till de behov som kommunerna och andra arenaägare har. Det skriver flera kommunrepresentanter och Sveriges Kommuner och Landsting i ett gemensamt upprop.
  Läs mer
 • 2014-02-27

  Gör om hela systemet för gode män


  Systemet för gode män och förvaltare vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas men fortsätter att brista i sömmarna. Det är dags att bygga om systemet från grunden, så att behövande människor får tillgång till bästa möjliga hjälp.
  Läs mer
 • 2014-02-20

  Vården kräver tydliga prioriteringar och nya lösningar


  Hur mycket sjukvård har vi råd med och hur ska vi prioritera? I dag presenterar Svensk Försäkring en rapport där forskare och experter behandlar välfärdsutmaningarna, möjliga lösningar, behovet av prioriteringar och synen på försäkring som komplement.
  Läs mer
 • 2014-02-08

  Bristfällig utredning om skolans decentralisering


  Måndag den 10 februari lägger regeringens utredare, professor Leif Lewin, fram sin utredning om effekterna av den så kallade kommunaliseringen av skolan. Reformen innebar en decentralisering av beslut till kommunerna.
  Läs mer
 • 2014-01-23

  Krisberedskapen utvecklas ständigt


  Björn Eriksson, ordförande i organisationen Säkerhetsbranschen, och Johan Färm, VD på BRM Europe AB, påstår att kommunerna och landstingen inte gör något för att utveckla sin krisberedskap (8/1). Men så är det inte. Det pågår just nu flera satsningar för att stärka samhällhets beredskap inför kriser. Kommunerna och landstingen har en central roll i det arbetet.
  Läs mer
 • 2014-01-21

  Felaktigt fokus på vatten- och avloppsrör


  Hampe Mobärg, VD på Maskinentreprenörerna, påstår att det finns ett samband mellan parasitutbrott och kvaliteten på kommunernas vatten- och avloppssystem (16/1). Det finns inga fakta som stödjer att det skulle finnas ett sådant samband.
  Läs mer
 • 2014-01-18

  Hindra oss inte från att bygga miljö- och energismart


  På många håll i landet har vi en skriande bostadsbrist. Samtidigt måste framtidens samhällen byggas miljö- och energismart. Det är därför mycket olyckligt att bostadsminister Stefan Attefall ska lägga ett lagförslag som bromsar utvecklingen av en klimatsmart byggnadssektor.
  Läs mer
 • 2014-01-17

  Svensk sjukvård i högsta klass


  Svensk sjukvård håller mycket hög klass. Ett antal indikatorer pekar på en svensk sjukvård med mycket goda resultat och positiv utveckling. Internationella jämförelser förstärker den bilden.
  Läs mer
 • 2014-01-15

  Utnyttja tekniken för bättre trygghetslarm


  Uppdrag Granskning i SvT har sänt ett avsnitt om trygghetslarm och lyfter fram fall då larmen inte har fungerat som de ska. Sveriges Kommuner och Landsting var erbjudet att medverka men Uppdrag Granskning valde till slut att prata med andra aktörer. Vi vill ändå ta detta tillfälle i akt att vara med och diskutera hur äldre och funktionshindrade människor ska kunna känna sig trygga och få tillgång till moderna trygghetstjänster av hög kvalitet.
  Läs mer
 • 2014-01-14

  Strandskyddsreglerna hindrar landsbygdens utveckling


  Ska Sverige ha en levande landsbygd måste dagens onyanserade strandskyddsregler ändras på flera punkter. Det förslag till regeländringar som Boverket och Naturvårdsverket har presenterat för regeringen är ett tandlöst försök att främja landsbygdens utveckling.
  Läs mer
 • 2014-01-02

  Viktigt att jobba med kvalitén i fokus


  I slutet på november delades ett av kommunsveriges finaste utmärkelser ut. Sveriges kvalitetskommun utsågs och vinnare var Örebro kommun. Till Sveriges kvalitetskommun utses den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Örebro kommuns framgångsrika utvecklingsarbete har gett lägre kostnader med bibehållen god kvalitet i verksamheten. Detta kommer dem som bor i Örebro till del.
  Läs merHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot