RSS Nyheter

 • 2016-10-24
  Läs mer

  Positivt med kraftsamling för kulturskolor


  Regeringen presenterade idag Kulturskoleutredningen. Det är bra att regeringen betonar kulturskolornas betydelse och viktigt att kommunerna är delaktiga i framtida utvecklingsarbete.
  Läs mer
 • 2016-10-24
  Läs mer

  Internationella toppolitiker studerar välfärden


  I veckan kommer 20 toppolitiker från olika länder att möta sina svenska mentorer. Besöken är ett led i att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap.
  Läs mer
 • 2016-10-18

  Medling om nytt avtal


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Brandmännens Riksförbund (BRF) begärt medling i RiB förhandlingar. 
  Läs mer
 • 2016-10-17
  Läs mer

  Ökade etableringsmöjligheter för nyanlända


  Personer som idag står utanför arbetsmarknaden ges ökade möjligheter till inträde eller återinträde på arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • 2016-10-14
  Läs mer

  Staten kan stödja kommuner bättre i mottagandet


  Landets kommuner gör allt för att klara mottagandet av nyanlända. Men på grund av bostadsbrist finns uppenbara risker för dåliga lösningar. Staten kan ge kommunerna ett bättre stöd.
  Läs mer
 • 2016-10-13
  Läs mer

  Nytt avtal klart för räddningstjänst i beredskap


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Kommunal och Vision undertecknat ett nytt avtal för landets beredskapsbrandkårer.
  Läs mer
 • 2016-10-11
  Läs mer

  Inga fler riksintressen bör få pekas ut – ännu


  Statliga myndigheter bör inte få peka ut några nya områden av riksintresse förrän hela systemet för riksintressen gjorts om. Det skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2016-10-11
  Läs mer

  Sju punkter för att möta behoven inom sfi


  Behovet av fler utbildade lärare inom sfi och svenska som andraspråk är mycket stort. SKL har tagit fram samlad strategi som omfattar åtgärder från såväl staten som kommunerna.
  Läs mer
 • 2016-10-10
  Läs mer

  Krävs mer för att öka klimatsmart resande


  Det krävs större statliga satsningar än i dag för att Sverige ska nå nationella mål om klimatsmart resande. Det skriver SKL i ett yttrande till ett delbetänkande från Miljömålsberedningen.
  Läs mer
 • 2016-10-07
  Läs mer

  Inför regionreformen enhetligt


  Färre och jämnstarka regioner behövs. Det är viktigt att tidplanen hålls och att förändringar införs samtidigt. Det slår SKL fast i sitt yttrande till Indelningskommittén.
  Läs mer
 • 2016-10-07
  Läs mer

  Företagsförvärv stärker digital utveckling


  Det landstings- och regionägda bolaget Inera AB blir ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting. Därmed stärks förutsättningarna för en ökad digitalisering i offentlig sektor.
  Läs mer
 • 2016-10-07
  Läs mer

  Finansiering av järnvägsbygge måste lösas


  Det är bra att regeringen tar ställning för en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men finansieringen är ett problem som måste lösas.
  Läs mer
 • 2016-10-05
  Läs mer

  Snabb försämring av ekonomin för kommuner och landsting


  Ekonomin för kommuner, landsting och regioner försämras framöver. Orsaken är att befolkningen ökar i snabbare takt än intäkterna.
  Läs mer
 • 2016-10-05
  Läs mer

  Många åtgärder krävs för att klara ekonomin


  Kommuner, landsting och regioner står inför tuffa ekonomiska utmaningar framöver. Det visar höstens ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2016-09-30
  Läs mer

  Rena fakta om välfärden


  Svensk välfärd hör till de bästa i världen. Men det finns också utmaningar. I skriften Rena fakta om välfärden vill SKL belysa båda sidor.
  Läs mer
 • 2016-09-29
  Läs mer

  Bra med samarbete mellan olika nivåer


  Migration, utsatta EU-medborgare, Brexit och sammanhållningspolitik var några ärenden som diskuterades på ett möte med SKL:s arbetsutskott, Ardalan Shekarabi och svenska EU-parlamentariker.
  Läs mer
 • 2016-09-29
  Läs mer

  Välkommet stöd för bostäder men fler insatser krävs


  Regeringens investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter kan bidra till att byggandet av bostäder ökar. Men det krävs fler insatser för att lösa den omfattande bostadsbristen.
  Läs mer
 • 2016-09-26
  Läs mer

  Heltid som norm ökar jämställdheten


  En rapport hävdar att tjänstepensionen förstärker inkomstskillnader. Men tjänstepensionssystemet är könsneutralt. Men är inte förvärvslivet  jämställt så blir inte pensionen det.
  Läs mer
 • 2016-09-23
  Läs mer

  Grundlösa anklagelser om lönepengar som fryser inne


  Uppgifter i medier om att statliga pengar för lärares lönelyft inte blir utnyttjade av kommunerna är oriktiga. Faktum är att kommunerna har fram till den 1 nov på sig att rekvirera bidraget.
  Läs mer
 • 2016-09-23
  Läs mer

  Sommaren i vården


  Trots en periodvis ansträngd sommarsituation har landstingen sammantaget levererat en god och säker vård. Personalens engagemang och gott samarbete med kommunerna är två av nyckelfaktorerna.
  Läs mer
 • 2016-09-22
  Läs mer

  Nytt initiativ för att säkra tillgången till e-böcker


  Folkbiblioteken vill att SKL fortsätter att arbeta för att de ska kunna bredda sitt utbud av e-böcker, visar en studie. Nu utreds möjligheten att göra en nationell upphandling.
  Läs mer
 • 2016-09-22
  Läs mer

  Trelleborg tilldelas innovationspris


  Grattis Trelleborg! Kommunen tilldelades i går SKL:s och Vinnovas nyinstiftade innovationspris för sitt arbete med att digitalisera invånarnas ansökningar av ekonomiskt bistånd.
  Läs mer
 • 2016-09-21
  Läs mer

  Nu vässas patientsäkerheten


  Hur kan vården bli bättre på att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan?
  Läs mer
 • 2016-09-20
  Läs mer

  Gott betyg till sjukhusvården


  Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott. Men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker.
  Läs mer
 • 2016-09-20
  Läs mer

  Bra med generellt permanent statsbidrag


  Många bra förslag i höstens budgetproposition anser Lena Micko, ordförande för SKL. Tio miljarder i permanent generellt statsbidrag är ett av dem, men det räcker inte till allt.
  Läs mer
 • 2016-09-19
  Läs mer

  Vård till asylsökande kartlagd


  Aldrig har så många sökt asyl i Sverige som under år 2015, drygt 160 000 personer. Nu finns en sammanställning över den vård som asylsökande tagit emot.
  Läs mer
 • 2016-09-16
  Läs mer

  Dags att staten ersätter kommunerna för miljardskulden


  Migrationsverkets skuld till kommunerna har vuxit till tio miljarder kronor. SKL kräver nu att kommuner och landsting omgående får den ersättning de är berättigade till.
  Läs mer
 • 2016-09-16
  Läs mer

  Kompetenslyft ska underlätta rekrytering


  SKL och Kommunal har träffat en överenskommelse om extratjänster. Detta med anledning av ett statligt finansierat kompetenslyft för tidsbegränsat anställda arbetstagare inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2016-09-16
  Läs mer

  Tillförordnad VD för SKL och SKL Företag


  Idag informerades styrelsen om att arbetsutskottet utsett Lena Dahl, nu direktör och avdelningschef för avdelningen för administration, till tillförordnad VD för SKL och SKL Företag.
  Läs mer
 • 2016-09-14
  Läs mer

  Så kan överbeläggningar förebyggas och hanteras


  Hur kan vården bli bättre på att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan? Och går det att komma till rätta med överbeläggningar?
  Läs mer
 • 2016-09-08
  Läs mer

  Större andel elever tar gymnasieexamen


  Andelen elever som tar gymnasieexamen ökar. En förklaring kan vara bättre matematikresultat. Samtidigt riskerar en stor grupp elever att hamna utanför arbetsmarknaden efter ofärdiga studier.
  Läs mer
 • 2016-09-06
  Läs mer

  Så jämställda är kommuner och landsting/regioner


  Nu finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.
  Läs mer
 • 2016-09-02
  Läs mer

  Kommuner ordnar arbetsmarknadsinsatser för utsatta grupper


  Kommunerna tar ett stort ansvar för att stödja grupper som står långt från arbetsmarknaden. 100 000 individer ingick i olika insatser under 2015 visar en rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2016-08-30
  Läs mer

  Bra att införande av ersättningssystem skjuts fram


  Regeringen skjuter fram införandet av ett nytt ersättningssystem i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Det är ett bra beslut, anser SKL.
  Läs mer
 • 2016-08-23
  Läs mer

  Hälsoväxlingen dras tillbaka


  Regeringen har idag meddelat att förslaget om hälsoväxling dras tillbaka. Arbetet parterna genomfört har gett det resultat SKL ville.
  Läs mer
 • 2016-08-19
  Läs mer

  Nu kan hälsoväxlingsförslaget dras tillbaka


  SKL och de fackförbunden inom sektorn lämnar idag en gemensam avsiktsförklaring till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling från regeringen. Det kan nu dras tillbaka.
  Läs mer
 • 2016-08-19
  Läs mer

  Partsgemensam avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser


  Idag överlämnar parterna inom kommun- och landstingssektorn en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling.
  Läs mer
 • 2016-08-17

  RKA är årets kommunalekonom


  RKA har tilldelats utmärkelsen Årets kommunalekonom 2016 för arbetet med kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Det är första gången som en organisation vinner priset.
  Läs mer
 • 2016-08-15
  Läs mer

  Sämre skatteintäkter i ny skatteunderlagsprognos


  Den nya skattunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar att det blir betydligt försämrade skatteintäkter 2017 än vad prognosen från april visade.
  Läs mer
 • 2016-08-11

  Staten måste ersätta kostnader för ensamkommande


  Regeringen behöver skjuta fram införandet av ett nytt ersättningsystem i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ersättningarna som ska täcka kommunernas kostnader är för låga.
  Läs mer
 • 2016-07-28
  Läs mer

  Bättre och billigare mottagande av nyanlända


  Nyanlända kommer snabbare in i vårt samhälle om kommuner och myndigheter arbetar under samma tak. Statens besked om att öka sitt engagemang i projektet Mötesplatser är därför positivt.
  Läs mer
 • 2016-07-07
  Läs mer

  Låt parterna arbeta vidare


  Regeringens förslag om hälsoväxling är fel väg att gå för att minska sjukfrånvaron. Regeringen bör avvakta försök för en partslösning istället för att fortsätta driva detta ensidigt.
  Läs mer
 • 2016-07-07
  Läs mer

  Håkan Sörman slutar på SKL


  SKL:s vd Håkan Sörman har idag utnämnts till landshövding i Jönköpings län med tillträde 1 oktober. Arbetet med att hitta Håkan Sörmans efterträdare inleds direkt.
  Läs mer
 • 2016-06-30
  Läs mer

  Tre sammanslagna län är en nödvändig förändring


  Den regionala samhällsorganisationen behöver ändras. Indelningskommittén föreslår att tolv län blir tre år 2018, vilket ligger i linje med SKL:s strävan att åstadkomma robusta regioner.
  Läs mer
 • 2016-06-29
  Läs mer

  Hinder i arbetet mot våldsbejakande extremism


  Våldsbejakande extremism drabbar enskilda och är ett hot mot demokratin. Kommuner, statliga myndigheter och civilsamhälle måste få bättre förutsättningar att bekämpa den.
  Läs mer
 • 2016-06-28
  Läs mer

  Till Almedalen för debatt


  SKL deltar i Almedalsveckan för att lyfta kommun- och landstingsperspektivet i så många debatter som möjligt.
  Läs mer
 • 2016-06-28
  Läs mer

  Ytterligare koncentration av cancervården


  Samtliga landsting/regioner har beslutat att ytterligare sex åtgärder inom cancervården ska koncentreras till färre ställen. De nationella vårdenheterna ska vara igång 1 januari 2017.
  Läs mer
 • 2016-06-22
  Läs mer

  Kostnader för ensamkommande täcks inte av nya schabloner


  Regeringens förslag om nya schabloner för att täcka kommunernas kostnader för ensamkommande barn är för låga. Kommunerna behöver även längre omställningstid för att ge ett bra mottagande.
  Läs mer
 • 2016-06-22
  Läs mer

  Statsbidrag till ökad bemanning är inte rätt väg att gå


  Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorg var ett av de riktade bidrag som regeringen beslutade om förra året. SKL lyfter återigen frågan om att generella statsbidrag är bättre.
  Läs mer
 • 2016-06-22
  Läs mer

  Fjärrundervisning tillåts – men alla ämnen bör omfattas


  Riksdagens beslut att skolhuvudmän ska få köpa fjärrundervisning av varandra gynnar Sveriges elever. Det är en stor framgång för SKL. Men alla ämnen omfattas inte av beslutet.
  Läs mer
 • 2016-06-16
  Läs mer

  Bättre förutsättningar för kommunal kvalitet


  Kommunerna blir allt bättre på att använda standardiserade bedömningsmetoder, visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.
  Läs mer
 • 2016-06-14
  Läs mer

  SKL välkomnar samrådsförslag


  Utredningen Delaktighet i EU föreslår i sitt slutbetänkande formaliserade samråd mellan regeringen, kommuner, landsting och regioner. SKL stödjer förslaget.
  Läs mer
 • 2016-06-13
  Läs mer

  Det behövs mer konkurrens i byggsektorn


  Snedvridet fokus, faktafel och brist på bra förslag. SKL har många synpunkter på utredningen om hur konkurrensen i byggsektorn kan öka så att fler får plats att bygga mer.
  Läs mer
 • 2016-06-10
  Läs mer

  23,9 miljarder till landstingen för läkemedelskostnader


  Regeringen har i en överenskommelse med SKL, beslutat att fördela 23,9 miljarder kronor till landstingen för att täcka upp för kostnader för läkemedelsförmånen.
  Läs mer
 • 2016-06-10
  Läs mer

  Fel metod att minska sjukfrånvaron


  SKL delar regeringens oro över sjukfrånvarons utveckling. Men förslaget ”Hälsoväxling” som ett medel att minska sjukfrånvaron avvisas i sin helhet.
  Läs mer
 • 2016-06-10
  Läs mer

  Annika Wallenskog ny chefsekonom på SKL


  Annika Wallenskog tillträder som chefsekonom och direktör för avdelningen för ekonomi och styrning den 1 september.
  Läs mer
 • 2016-06-09
  Läs mer

  Inhyrd vårdpersonal behöver minska


  Nu intensifierar samtliga landsting och regioner, tillsammans med SKL, arbetet med att utreda, analysera och föreslå åtgärder inom en rad områden för att minska beroendet av inhyrd personal.
  Läs mer
 • 2016-06-09
  Läs mer

  Allt färre skadas i vården


  Världens största journalgranskningsstudie visar att 20 000 färre skadades i vården 2015 jämfört med 2013.
  Läs mer
 • 2016-06-08
  Läs mer

  Ett bredare grepp om gode män vore bättre


  SKL vill att hela systemet för gode män ses över. Det framfördes igen vid ett möte med regeringen idag. Inga löften om detta lämnades men diskussionen var konstruktiv.
  Läs mer
 • 2016-06-03

  Snabbspår en väg in i socialtjänsten


  SKL och andra aktörer presenterar ytterligare ett snabbspår för nyanlända: de med examen inom socialt arbete. Målet är att ta tillvara kompetens hos nyanlända som kommunerna efterfrågar.
  Läs mer
 • 2016-05-30
  Läs mer

  Företagare allt nöjdare med kommunernas service


  Bromölla, Upplands-Bro och Värnamo placerar sig högst under 2016 när företagare själva svarar om kommunens service. Totalt sett har nöjd-kund-index ökat i kommunerna.
  Läs mer
 • 2016-05-26
  Läs mer

  Digital fjärrundervisning belönades med Guldlänken


  Utmärkelsen Guldlänken 2016 gick till Ådalsskolan i Kramfors och rektor Mikael Wiklund. Han tog fjärrundervisning via datorn till hjälp för att klara skolans uppdrag att erbjuda studiehandledning på modersmål till eleverna. Han belönas för sitt mod att stå på elevernas sida, trots att lagen egentligen satte stopp.
  Läs mer
 • 2016-05-26
  Läs mer

  Höga förväntningar på digitalisering i offentlig sektor


  Invånarna har höga förväntningar på kommuner, landsting och regioner när det gäller digitala tjänster och kommunikation. Det visar en undersökning som SKL låtit göra.
  Läs mer
 • 2016-05-25
  Läs mer

  Fokus på viktiga SKL-frågor i regeringsombildningen


  Statsministern ombildade idag regeringen, utnämningarna berör flera av SKL:s viktigaste frågor.
  Läs mer
 • 2016-05-20
  Läs mer

  SKL stödjer förslagen från digitaliseringskommissionen


  SKL ställer sig bakom de flesta av slutsatserna i Digitaliseringskommissionens delbetänkande, och understryker vikten av digitalisering för att klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden.
  Läs mer
 • 2016-05-19
  Läs mer

  Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor


  Ensamstående kvinnor ska behandlas på samma sätt som redan görs för par, när det gäller assisterad befruktning, anser SKL.
  Läs mer
 • 2016-05-16
  Läs mer

  Skolkommissionen på fel kurs


  Skolkommissionen föreslår ökad statlig styrning av huvudmännen utan att nämna statens nuvarande ansvar. De önskar samarbete utan att vilja lyssna. Nu måste förslaget på remiss, menar SKL.
  Läs mer
 • 2016-05-12
  Läs mer

  Så kan kommuner öka bostadsbyggandet


  SKL publicerar nu råd och exempel om hur kommuner kan bidra till att fler får tillgång till en bostad.
  Läs mer
 • 2016-05-11
  Läs mer

  Satsning på arbete med maskulinitet och jämställdhet


  Våld, sexuell hälsa, arbetsmarknad och kultur – de projekt som nu delar på 4,5 miljoner kronor för att sprida sina metoder spänner över ett brett område.
  Läs mer
 • 2016-05-10
  Läs mer

  Anders Knape mottog Maximilianpriset


  Anders Knape, SKL:s 2:e vice ordförande, mottog igår Kejsare Maximilian-priset. Han är den första svenska politiker som får ta emot priset som uppmärksammar lokal- och regionalpolitik.
  Läs mer
 • 2016-05-02
  Läs mer

  Förslag kan göra det dyrare att anlita privata utförare


  SKL avstyrker utredningsförslaget om minskad ersättning för dold moms.
  Läs mer
 • 2016-05-02
  Läs mer

  Svegfors föreslås bli ordförande för Dagens Samhälle


  Mats Svegfors föreslås bli ny ordförande i Dagens Samhälles styrelse. Mats Svegfors har lång bakgrund som publicist på bland annat Svenska Dagbladet och Sveriges Radio.
  Läs mer
 • 2016-04-29
  Läs mer

  Treårigt framtidsavtal med Kommunal


  SKL/Pacta har tecknat ett treårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller en riktad undersköterskesatsning och insatser för fler heltider. Värdet på avtalet ligger i nivå med märket.
  Läs mer
 • 2016-04-28
  Läs mer

  Trots extra tillskott ser det dystert ut


  Den negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi som SKL gav i oktober 2015 kvarstår. Tack vare regeringens extra tillskott på tio miljarder så kan skattehöjningarna minskas marginellt.
  Läs mer
 • 2016-04-26
  Läs mer

  Gör om systemet för gode män


  SKL har under lång tid drivit frågan om en utredning av gällande lagstiftning om gode män för att den ska bli mer rättssäker. Flera regeringar har istället lappat och lagat.
  Läs mer
 • 2016-04-26
  Läs mer

  Kommentar till utredning om dricksvatten


  Alla är vi beroende av rent vatten. Det är därför bra att skyddet av svenskt dricksvatten har utretts. Men SKL ser brister i utredningens förslag om hur skyddet kan förbättras.
  Läs mer
 • 2016-04-26
  Läs mer

  Generella och värdesäkrade statsbidrag bra för sektorn


  SKL har länge drivit frågan om mer generella än riktade statsbidrag till sektorn. Riktade statsbidrag är ofta förenade med detaljerade krav som kan öka kostnader och försämra effektiviteten.
  Läs mer
 • 2016-04-25
  Läs mer

  Samarbete och planering nyckeln till god vård i sommar


  Så gott som alla landsting och regioner uppger att bemanningssituationen förväntas att bli ansträngd under sommaren. Det visar SKL:s årliga enkätundersökning.
  Läs mer
 • 2016-04-25
  Läs mer

  Landets bästa skolkommuner


  Vellinge, Nykvarn och Nacka toppar SKL:s rangordning av landets skolkommuner. Det visar Öppna jämförelser – Grundskola 2016, som i år har temat Nyanlända elever.
  Läs mer
 • 2016-04-22
  Läs mer

  Förändra och digitalisera de nationella proven


  Ett skyndsamt arbete med att digitalisera de nationella proven snarare än central rättning stärker likvärdigheten och minskar lärares arbetsbelastning. Det menar Lärarförbundet och SKL.
  Läs mer
 • 2016-04-21
  Läs mer

  Bra satsning för fler bostäder


  Ju fler bostäder som byggs i en kommun och ju fler nyanlända kommunen tar emot, desto mer ska den få i ekonomiskt stöd från staten. Det meddelar regeringen i dag.
  Läs mer
 • 2016-04-19
  Läs mer

  Beröm och påpekanden om tillsyn av fristående förskolor


  Flera kommuner behöver utveckla sin tillsyn av fristående förskolor. Det är en balansgång att granska enligt läroplanens krav samtidigt som verksamheten kan skilja sig från kommunens egen.
  Läs mer
 • 2016-04-15
  Läs mer

  Regler för estetisk kirurgi


  SKL välkomnar ambitionen att förbättra säkerheten för personer som genomgår estetiska behandlingar.
  Läs mer
 • 2016-04-15
  Läs mer

  Första instans för klagomål


  Missnöjda patienter ska alltid först vända sig till vårdgivaren, enligt en ny utredning.
  Läs mer
 • 2016-04-14
  Läs mer

  Ännu tryggare äldreboenden


  Nu drar ett arbete igång för att se hur kommuner på bästa sätt kan säkerställa och förbättra kvalitén på särskilda boenden.
  Läs mer
 • 2016-04-13
  Läs mer

  10 miljarder till kommuner och landsting


  – Regeringen har aviserat att kommuner och landsting får 10 miljarder. Det är mycket glädjande, säger Lena Micko, ordförande för SKL.
  Läs mer
 • 2016-04-08
  Läs mer

  Antalet feriejobb för unga fortsätter öka


  Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. Årets prognos pekar mot minst 90 000 feriejobb, vilket är 6 000 fler jämfört med förra året.
  Läs mer
 • 2016-04-06
  Läs mer

  Medfinansiering minskar inte sjukfrånvaron


  Regeringen planerar att återinföra medfinansieringen i sjukförsäkringen. Förslaget kommer inte att minska sjukfrånvaron. Istället riskerar det stänga människor ute från arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • 2016-04-04
  Läs mer

  Bra med extra pengar till välfärden


  Kommuner, landsting och regioner ska tilldelas tio miljarder kronor extra per år, föreslår regeringen i vårbudgeten. Det är välkomna extra resurser, anser SKL.
  Läs mer
 • 2016-04-04
  Läs mer

  SKL förhåller sig till märket


  Industrins parter har kommit överens om ett ettårigt avtal på 2,2 %. Igår presenterade parterna inom handeln ett avtal på samma nivå. SKL kommer förhålla sig till den norm som nu är satt.
  Läs mer
 • 2016-04-04
  Läs mer

  Stora vinster med samordning av läkemedelsavtal


  Sverige sparar en kvarts miljard och vinner mer jämlik användning av läkemedel när landstingen samordnar sig och förhandlar med läkemedelsföretagen.
  Läs mer
 • 2016-04-01
  Läs mer

  Fler jobbar heltid i välfärden


  Antalet medarbetare som jobbar heltid i kommuner och landsting ökade med över 20 000 under förra året. Majoriteten av ökningen är kvinnor.
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Läs mer

  Bra första steg för att mäta resultaten i skolan


  En ökad digitalisering av prov och bedömningar samt en förbättrad nationell kunskapsutvärdering skulle förbättra skolans olika system för utvärdering.
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Läs mer

  Stimulansmedel till cancervården


  Samtliga landsting/regioner får medel för införande av 13 nya standardiserade vårdförlopp.

  Läs mer
 • 2016-03-31
  Läs mer

  Bättre vård till asylsökande och nyanlända


  Det finns stora möjligheter att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att öka den psykiska hälsan hos gruppen asylsökande och nyanlända. Det visar en förstudie som nu är klar.
  Läs mer
 • 2016-03-30
  Läs mer

  Stort intresse för nationell bostadsupphandling


  Kommunernas intresse för ett nationellt ramavtal för bostäder är mycket stort. Det visar en enkätstudie som SKL har gjort.
  Läs mer
 • 2016-03-30
  Läs mer

  Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2015


  Vården och omsorgen om äldre fortsätter att förbättras. Allt fler kommuner använder kvalitetsregister och risker upptäcks och åtgärdas i högre grad.
  Läs mer
 • 2016-03-29
  Läs mer

  Fortsatt behov att regeländringar i flyktingsituationen


  Nu finns en ny version av listan med SKL:s förslag på statliga regelförändringar i asyl- och flyktingmottagandet. Allt fler förslag genomförs, men det går för långsamt.
  Läs mer
 • 2016-03-18
  Läs mer

  SKL deltog i Earth Hour


  Lördagen den 19 mars 20.30-21.30 släckte SKL takskyltar och inomhusbelysning på Hornsgatan 20 för att visa sitt stöd till klimatmanifestationen Earth Hour.
  Läs mer
 • 2016-03-18

  Med anledning av medieuppgifter


  Media har uppmärksammat ett uppträdande vid ett SKL-arrangemang i Uppsala. SKL tycker uppträdandet var olämpligt, avbröt uppträdandet och bad om ursäkt till närvarande.
  Läs mer
 • 2016-03-17
  Läs mer

  Utveckla insatser till nyanlända kvinnor


  Samhället behöver utveckla insatser till nyanlända kvinnor. Det handlar både om jämställdhet och att inte hänvisa familjer till fattigdom, sa SKL:s ordförande Lena Micko i ett tal i dag.
  Läs mer
 • 2016-03-15
  Läs mer

  Skarpa skolförslag från huvudmännens expertråd


  Systematisk uppföljning av varje elevs kunskaper, fler vägar till läraryrket och starka band till forskning. Det är några rekommendationer från huvudmännens expertråd för skolutveckling.
  Läs mer
 • 2016-03-14
  Läs mer

  Enklare att planera för bostäder med bindande besked


  Kommunerna ska kunna begära bindande besked av länsstyrelserna om hur statliga intressen ska hanteras vid detaljplanering, föreslår en statlig utredning.
  Läs mer
 • 2016-03-14
  Läs mer

  Visionen för e-hälsoarbetet: Bäst i världen 2025


  Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar.
  Läs mer
 • 2016-03-11
  Läs mer

  Tillfälliga uppehållstillstånd får ej hindra etablering


  Regeringen måste se till att personer med tillfälliga uppehållstillstånd får möjlighet att delta fullt ut i olika etableringsinsatser. Annars riskerar integrationen att försvåras.
  Läs mer
 • 2016-03-11
  Läs mer

  Överenskommelse om bredbandsnät sägs upp


  SKL säger upp överenskommelsen ”Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet” med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen.
  Läs mer
 • 2016-03-10
  Läs mer

  Många villiga att avstå från antibiotika


  87 procent av drygt 40 000 tillfrågade är beredda att avstå antibiotika även om det skulle innebära extra sjukdagar. Stöd till livsstilsförändringar välkomnas bland både kvinnor och män.
  Läs mer
 • 2016-03-09
  Läs mer

  Bra att ett diskussionsunderlag tagits fram för regioner


  SKL:s ordförande ser positivt på att Indelningskommittén tagit fram ett diskussionsunderlag.
  – Vi ser gärna ett förslag i juni så en ny indelning kan vara möjlig 2019, säger Lena Micko.

  Läs mer
 • 2016-03-08
  Läs mer

  Tar ställning för jämställdhet


  I dag skriver en lång rad företrädare för kommuner och regioner under en gemensam deklaration. Bland undertecknare: Lena Micko och Heléne Fritzon, SKL.
  Läs mer
 • 2016-03-07

  Förändringar i ledningen för Dagens Samhälle


  Styrelsen för Dagens Samhälle har ingått en överenskommelse med Mats Edman som lämnar sin anställning som vd och chefredaktör. Styrelsen kommer rekrytera en ny vd tillika chefredaktör.
  Läs mer
 • 2016-03-03
  Läs mer

  Snabba kostnadsökningar i kommuner och landsting


  De preliminära boksluten för kommunsektorn visar en kostnadsökning på drygt fem procent. Intäkterna har också ökat, bland annat ersättningarna från Migrationsverket som ökat kraftigt.
  Läs mer
 • 2016-03-01
  Läs mer

  SKL ställde krav på regeringen


  Vid ett möte med regeringen i dag tog SKL upp aktuella frågor från kommuner och landsting om flyktingmottagandet. Regeringen lovade bättring både vad gäller samordning och byggande.
  Läs mer
 • 2016-02-26
  Läs mer

  Kostnaderna ökar men även skatteunderlaget växer


  Kostnader i sektorn ökar mycket snabbt. Skatteunderlaget ökar realt med knappt 3 procent i år, men kostnaderna ökar nästan dubbelt så snabbt.
  Läs mer
 • 2016-02-26
  Läs mer

  SKL tar fram ramavtal för bostadshus


  SKL vill göra det enklare för kommuner att snabbt få fram bra och prispressade bostäder som kan användas i många olika miljöer. Vi avser därför att ta fram ramavtal för bostadshus.
  Läs mer
 • 2016-02-24
  Läs mer

  Fler kompetenser avlastar i socialtjänsten


  Många kommuner har svårt att rekrytera socialsekreterare, både erfarna och nyutexaminerade. Det har lett till att kommunerna på flera sätt ser över sin verksamhet.
  Läs mer
 • 2016-02-22
  Läs mer

  Elever och föräldrar nöjda med kulturskolan


  Kommunernas kultur- och musikskolor är uppskattade av eleverna och deras föräldrar. Det framgår i en ny rapport där SKL har sammanställt enkätstudier från 39 kommuner.
  Läs mer
 • 2016-02-16
  Läs mer

  Varannan vikarie får fast jobb


  Vartannat vikariat eller visstidsanställning i kommuner och landsting leder till fast jobb inom tre år. Endast 4 procent har en tidsbegränsad anställning efter tre år, visar en ny studie.
  Läs mer
 • 2016-02-15
  Läs mer

  Alla landsting får del av sjukskrivningsmiljarden


  Resultatet för sjukskrivningsmiljarden 2015 är nu klart. Alla landsting får del av satsningen och ersättningen till landstingen är större än föregående år, då fler uppnått villkoren.
  Läs mer
 • 2016-02-12
  Läs mer

  Viktigt steg mot bättre utbildning för nyanlända


  En utredning öppnar för modersmålsundervisning och studiehandledning på entreprenad även för kommuner. Det är ett bra förslag som SKL jobbat för och vill se genomfört så snart som möjligt.
  Läs mer
 • 2016-02-12
  Läs mer

  Nya digitala tjänster förenklar för företagare


  Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens beslut den 11 februari att satsa på smarta digitala tjänster som kommer att underlätta för både företag och kommuner.
  Läs mer
 • 2016-02-11
  Läs mer

  Tydligare ansvar för äldre


  Regeringen har förtydligat kommunernas ansvar för äldre i särskilda boenden. Den enskildes behov ska styra och kommunerna ansvarar för att äldre får den hjälp som behövs.
  Läs mer
 • 2016-02-11
  Läs mer

  Snabbspår en väg in i läraryrket


  SKL, regeringen, Almega och lärarfacken har arbetat fram snabbspår in i läraryrket för nyanlända. Överenskommelsen ska tillvarata den kompetens många nyanlända har och kommunerna vill ha.
  Läs mer
 • 2016-02-08
  Läs mer

  Plats för nyanlända i fler skolor


  SKL säger ja till en utrednings förslag att friskolor ska få avsätta ett begränsat antal platser för nyanlända elever.
  Läs mer
 • 2016-02-04
  Läs mer

  Ökat samarbete med idéburna sektorn


  En nationell konferens blir nästa steg inom ramen för den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har om olika utförare inom välfärdssektorn.
  Läs mer
 • 2016-02-04
  Läs mer

  Gunilla Gunnarsson får hedrande utmärkelse


  SKL:s och RCC:s cancersamordnare Gunilla Gunnarsson mottar idag utmärkelsen ”Årets cancernätverkare”.
  Läs mer
 • 2016-02-01

  Järnvägsnota får inte drabba välfärden


  Staten får inte ställa krav på medfinansiering som går ut över välfärden. Det skriver SKL med anledning av att staten i dag börjar förhandla med kommuner om en höghastighetsjärnväg.
  Läs mer
 • 2016-02-01

  Balanserad slutrapport om utsatta EU-medborgare


  SKL välkomnar nationella samordnaren Martin Valfridssons rapport, som i stort överensstämmer med SKL:s ställningstaganden.
  Läs mer
 • 2016-01-27

  Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter


  Regeringen föreslår att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstingen som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten. SKL tillstyrker förslaget.
  Läs mer
 • 2016-01-27

  Bra förslag om tandvårdsstöd


  Betänkandet om tandvårdsstöd är väl genomarbetat med bra synpunkter och förslag till förbättringar, anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
  Läs mer
 • 2016-01-26

  Ja till jämställdhet – nej till myndighet


  Ja till en nationell struktur för att följa upp, samordna och stödja genomförandet av jämställdhetspolitiken – men nej till en ny jämställdhetsmyndighet.
  Läs mer
 • 2016-01-26

  SKL ger stöd för ändringar i Lex Laval


  Förslagen kan stärka ställningen på arbetsmarknaden för utstationerade arbetstagare som arbetar i Sverige tillfälligt. Men lagen borde främja frivilligt ingångna kollektivavtal bättre.
  Läs mer
 • 2016-01-26

  Primärvårdspatienter i stort nöjda


  Bra bemötande, lätt att ställa frågor till doktorn och begripliga svar. Åtta av tio personer rekommenderar sin hälso- och vårdcentral till någon annan.
  Läs mer
 • 2016-01-25

  SKL efterlyser offensiv statlig bostadspolitik


  SKL efterlyser en offensiv statlig bostadspolitik som tar itu med systemfelen på bostadsmarknaden. Det skriver förbundet i ett yttrande till en ny bostadsutredning.
  Läs mer
 • 2016-01-25

  Mammografi avgiftsfritt för alla


  Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget att mammografi för att upptäcka bröstcancer ska bli avgiftsfritt för kvinnor i hela Sverige.
  Läs mer
 • 2016-01-22

  Miljardsatsning på kompetensförsörjning inom vården


  Regeringen har tillsammans med SKL gjort en överenskommelse med målsättning att göra vården bättre, mer jämlik och patientcentrerad.
  Läs mer
 • 2016-01-22

  Brister i förslag om behandling av spelmissbruk


  Regeringen föreslår att ansvaret för stöd och behandling av personer med spelmissbruk blir gemensamt för kommunerna och landstingen. SKL anser att förslagen har för stora brister.
  Läs mer
 • 2016-01-21

  Mer koncentration av cancervård


  Det är bra att ytterligare koncentrera cancervården, anser sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2016-01-21

  Allt fler kommuner och landsting beslutar om heltid


  Nästan sex av tio kommuner och tre av fyra landsting har fattat beslut om rätt till heltid eller önskad sysselsättningsgrad. Det är en ökning sedan en liknande undersökning för tre år sedan.
  Läs mer
 • 2016-01-20

  Nya patientavgifter 2016


  Två landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården. Ett landsting har höjt avgiften för läkarbesöken.
  Läs mer
 • 2016-01-15

  Stödboende bra men ersättning behöver ses över


  SKL välkomnar den nya formen av boende för barn och unga. Men ersättningen till kommunerna behöver anpassas till den faktiska kostnaden. SKL har påtalat detta för regeringen i en skrivelse.
  Läs mer
 • 2016-01-14

  Gymnasieexamen avgörande för framtida jobbchanser


  Lös anknytning till arbetsmarknaden och längre arbetslöshetsperioder är nästan dubbelt så vanligt för personer utan gymnasieexamen. Men det går att minska avhoppen från gymnasiet.
  Läs mer
 • 2016-01-13

  Intressanta förslag för effektiv vård


  Nu finns ett förslag till hur svensk vård ska bli mer effektiv. Utredaren Göran Stiernstedt konstaterar att dagens vård för det mesta fungerar bra, men ser också framtida utmaningar.
  Läs mer
 • 2016-01-13

  Bra satsningar för fler nya hem


  Regeringen presenterar i dag bra satsningar för att fler ska få tillgång till en bostad. Men SKL avvisar idén om bindande krav på kommunerna.
  Läs mer
 • 2016-01-11

  Förslag för att möta behovet av fler lärare


  Det stora antalet nyanlända elever ökar ytterligare behovet av fler lärare. För detta krävs stora insatser. Men det finns också fler vägar att möta lärarbehovet, menar SKL.
  Läs mer
 • 2016-01-08

  Viktiga lagändringar vid årsskiftet


  Ett antal lagar och förordningar ändrades vid årsskiftet och ytterligare ett antal kommer att ändras under årets första månader. Många av dessa påverkar kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2016-01-03

  Förtydligande med anledning av medieuppgifter


  Med anledning av en missledande rubrik som gör gällande att SKL tagit ställning till nivåerna för Sveriges flyktingmottagande vill vi förtydliga att så inte är fallet.
  Läs mer
 • 2015-12-28

  3-årigt avtal inom vårdområdet ger långsiktighet


  SKL och Pacta har idag kommit överens med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna om ett nytt treårigt avtal. Avtalet är fortsatt utan centralt satta lönenivåer och innehåller en avsiktsförklaring om ett utvecklingsarbete rörande arbetstidsbestämmelserna.
  Läs mer
 • 2015-12-23

  Krångliga EU-regler gör det svårt att göra rätt


  EU höjer nu kraven på transparens runt statsstöd. Men för att kommuner, regioner och landsting ska ges en chans att göra rätt behövs tydliga regler.
  Läs mer
 • 2015-12-22

  Brett grepp om säkerhet i räddningstjänsten


  Det blir allt vanligare att räddningstjänster samarbetar och de genomför allt fler insatser för att säkerställa invånarnas trygghet och säkerhet. Det visar en ny studie.
  Läs mer
 • 2015-12-21

  Kommunals lönekrav högst av alla


  Kommunals yrkande som SKL och Pacta idag mottagit innehåller lönekrav på minst 3,5 procent. Det ligger högst av alla yrkanden på arbetsmarknaden, och är för högt för kommuner och landsting.
  Läs mer
 • 2015-12-21

  Satsningar för kortare väntetider i cancervården


  Regeringen och SKL har kommit överens om en överenskommelse för 2016 som omfattar sammanlagt 444 miljoner kronor för en mer jämlik cancervård.
  Läs mer
 • 2015-12-21

  Ny strategi för läkemedelsanvändning


  I syfte att främja samarbetet på läkemedelsområdet har regeringen och SKL gemensamt tagit beslut om en ny nationell läkemedelsstrategi.
  Läs mer
 • 2015-12-18

  Nya insatser på området psykisk hälsa


  Regeringen och SKL har fattat beslut om en överenskommelse på området psykisk hälsa. Målet är att skapa en bättre och mer sammanhållen struktur för att möta den psykiska ohälsan i samhället.
  Läs mer
 • 2015-12-18

  Satsning på vård för personer med kroniska sjukdomar


  Under 2016 satsar regeringen 150 miljoner kronor på bättre vård till personer med kroniska sjukdomar. Satsningen är en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2015-12-18

  Utredning slår hål på bostadsmyt


  Planprocessutredningen slår i dag hål på myten att det är brist på kommunal vilja som bromsar byggandet av bostäder. Utredningen lyfter även fram statens ansvar.
  Läs mer
 • 2015-12-17

  Överenskommelse: 1,5 miljarder för att sänka sjuktalen


  Regeringen avvecklar den kritiserade rehabiliteringsgarantin och sluter en ny 1,5-miljardersöverenskommelse med SKL. Det beslutas på torsdagens regeringssammanträde.
  Läs mer
 • 2015-12-16

  Förenklingar i flyktingmottagandet ännu inte genomförda


  Det går långsamt för staten att genomföra de nödvändiga regelförändringar som SKL föreslagit för att underlätta flyktingsituationen i kommuner och landsting.
  Läs mer
 • 2015-12-15

  Kommentar till utredning om byggkonkurrens


  Ökad konkurrens i byggbranschen är ett delat ansvar mellan kommunerna, staten och branschen själv. Allt fokus kan inte ligga på kommunerna, skriver SKL i en kommentar till en ny utredning.
  Läs mer
 • 2015-12-15

  Strandskyddet måste ses över


  2009 och 2010 års lättnader i strandskyddet har inte fått avsedd effekt. Reglerna behöver ses över. Det skriver Strandskyddsdelegationen i ett slutbetänkande i dag.
  Läs mer
 • 2015-12-15

  Högre överlevnad men fortsatta skillnader i vården


  Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården visar att allt fler överlever stroke och hjärtinfarkt. Dessutom drabbas färre av stroke.
  Läs mer
 • 2015-12-08

  Gemensam satsning på forskning


  Tio projekt får nära 183 miljoner kronor på tre år. Satsningen på klinisk behandlingsforskning blir möjlig genom gemensam finansiering där landstingen och staten bidrar med hälften var.
  Läs mer
 • 2015-12-08

  Arbetet mot korruption förstärks


  SKL, Byggherrarna, Sveriges Byggindustrier och flera byggföretag har nu tagit fram nya riktlinjer som tydliggör vad som gäller inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.
  Läs mer
 • 2015-12-08

  Privat verksamhet ökar i kommuner och landsting


  Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet. Under 2014 köpte kommunerna verksamhet för 93 miljarder kronor samt landsting och regioner för 55 miljarder kronor.
  Läs mer
 • 2015-12-07

  Det krävs en offensiv statlig bostadspolitik


  Det krävs en mer offensiv statlig bostadspolitik, som ger fler möjlighet att efterfråga en bostad och som ger bättre förutsättningar för byggande på svaga bostadsmarknader.
  Läs mer
 • 2015-12-04

  Snabbspår för vården en bra åtgärd


  SKL har med regeringen, andra arbetsgivare och fackförbund arbetat med snabbspår för nyanlända till legitimationsyrken inom vården. Det är viktigt att kunskaperna tas till vara snabbare.
  Läs mer
 • 2015-12-04

  SKL deltar vid klimatmötet i Paris


  Vid FN:s klimatmöte i Paris ska världens länder enas om ett nytt globalt klimatavtal. Denna gång lyfts kommuner och regioner fram som viktiga aktörer.
  Läs mer
 • 2015-12-03

  Satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa


  Regeringen och SKL har slutit en överenskommelse om satsningar i förlossningsvården och om vård som stärker kvinnors hälsa. Totalt rör det sig om 720 miljoner kronor.
  Läs mer
 • 2015-12-03

  173 000 bostäder i färdiga detaljplaner


  Det finns nästan 173 000 potentiella bostäder i färdiga och aktuella detaljplaner bland 54 av Sveriges tillväxtkommuner. Det framgår i en enkätstudie som SKL har gjort.
  Läs mer
 • 2015-12-02

  Förslag om riksintressen måste arbetas om


  Statens hantering av riksintressen hindrar bostäder från att byggas. Istället för att lösa problemet ger utredningen om riksintressen idag ett förslag som riskerar att förvärra situationen.
  Läs mer
 • 2015-12-02

  SKL vill ha avgiftsfritt informationsutbyte för kommuner


  SKL ställer sig bakom de rekommendationer som e-delegationen lämnar i sitt slutbetänkande. Förbundets yttrande syftar främst till att lyfta kommunsektorns perspektiv och behov.
  Läs mer
 • 2015-12-02

  1,5 miljarder mindre i energikostnader


  1,5 miljarder kronor. Så mycket har kommuner och landsting minskat sina årliga energikostnader för lokaler och bostäder på fem år.
  Läs mer
 • 2015-12-01

  KLASSA underlättar informationssäkerheten


  MSB presenterar idag en undersökning om informationssäkerhet. Över hälften av kommunerna har en informationssäkerhetspolicy, men mer behöver göras. Därför har SKL tagit fram verktyget KLASSA.
  Läs mer
 • 2015-12-01

  Bra förslag om tvångsvård för barn och unga


  SKL anser att utredningen om en ny lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga, LVU, i stort är bra och instämmer i flertalet av förslagen.
  Läs mer
 • 2015-12-01

  Fokus måste ligga på bostadsbyggandet


  Det är inte läge att genomföra förändringar i plan- och bygglagen som ger fler balkonger och burspråk. Fokus måste ligga på åtgärder som ger fler bostäder.
  Läs mer
 • 2015-12-01

  Förslag om boenden bör utredas skyndsamt


  Förändra Plan- och bygglagen så att krav som försvårar kommunernas arbete med boenden i den akuta flyktingsituationen tillfälligt kan tas bort. Det förslaget ger nu Boverket till regeringen.
  Läs mer
 • 2015-11-27

  Viktigt att punkter om utsatta EU-medborgare beaktas


  SKL:s styrelse har beslutat om ett antal punkter som man vill att den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare ska beakta. Ambitionen är att hitta positiva lösningar för alla parter.
  Läs mer
 • 2015-11-26

  Pengar för bättre cancervård


  Regeringen beslutade idag att betala ut 206 miljoner kronor till landsting som redovisat sitt arbete och infört standardiserade vårdförlopp i cancervården.
  Läs mer
 • 2015-11-25

  Flera kommuner avlastar Malmös mottagande


  Tidigare har Trelleborg fått stöd. Nu Malmö. Kommuner ställer upp för varandra i det ansträngda mottagandet av ensamkommande barn och unga.
  Läs mer
 • 2015-11-23

  Fel om ersättning för äggdonation


  Uppgifter i SVT gör gällande att SKL beslutat om samtliga landstings ersättning till äggdonatorer. Detta är fullkomligt felaktigt.
  Läs mer
 • 2015-11-18

  Så kan samhället anpassas till förändrat klimat


  Klimatet förändras och det blir allt viktigare att kommuner beaktar det när de planerar ny bebyggelse. SKL ger nu ut tips och råd från kommuner som kommit långt i arbetet.
  Läs mer
 • 2015-11-18

  Kommuner behöver stöd för att klara mottagande


  Staten föreslår nu hur nyanlända och ensamkommande barn ska fördelas per län 2016. För att kommunerna ska klara mottagandet krävs regeländringar och bättre ekonomiska ersättningar.
  Läs mer
 • 2015-11-18

  SkolmatSverige förbättrar kvaliteten på skolmåltiderna


  Skolor som använder verktyget SkolmatSverige förbättrar kvaliteten på sina skolmåltider. Det visar en ny sammanställning.
  Läs mer
 • 2015-11-17

  Läraryrkets attraktivitet i fokus i förlängt läraravtal


  SKL, Pacta, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kom igår överens om ett förlängt kollektivavtal. Avtalet tar sikte på förbättrade resultat i skolan och ökad attraktivitet för läraryrket.
  Läs mer
 • 2015-11-15

  SKL håller tyst minut


  Med anledning av terrordåden i Paris i fredags kommer SKL att hedra offren med en tyst minut klockan 12 på måndagen.
  Läs mer
 • 2015-11-13

  Nytt avtal om traineejobb på plats


  Nu är avtalet mellan SKL och Kommunal klart. Traineejobben ska ge unga arbetslösa en chans till både utbildning och arbete och ge arbetsgivaren möjlighet att säkra framtida kompetensbehov.
  Läs mer
 • 2015-11-12

  SKL kongressen klubbade inriktningen


  SKL:s kongress avslutades idag med att ledamöterna antog inriktningsdokumentet för Sveriges Kommuner och Landstings arbete för perioden 2016-2019.
  Läs mer
 • 2015-11-12

  Oklarheter om klimatanpassning måste redas ut


  En rad oklarheter försvårar kommunernas arbete med att skydda samhället mot klimatförändringarnas negativa effekter. Den nya utredningen om klimatanpassning måste röja undan dessa.
  Läs mer
 • 2015-11-12

  Bra med besked om fördelning av extra stöd


  Regeringen har i dag presenterat hur det extra stödet om 9,8 miljarder kronor till asyl- och flyktingmottagandet ska fördelas mellan kommuner och landsting.
  Läs mer
 • 2015-11-12

  Barnmorskedomen tydlig - det finns ingen samvetsklausul


  Arbetsgivaren har inte diskriminerat den kvinna som nekades anställning som barnmorska då hon meddelat att hon inte vill delta i abortvård på grund av sin tro.
  Läs mer
 • 2015-11-11

  Lena Micko inledde SKL:s kongress


  Kommunernas, landstingens och regionernas roll i samhället var i fokus under Lena Micko inledningstal. Speciellt lyftes utmaningarna samhället står inför för att hantera flyktingsituationen.
  Läs mer
 • 2015-11-10

  Feriejobben – ett första steg in på arbetsmarknaden


  84 000 skolelever har i sommar feriejobbat i kommuner, landsting och regioner. Arbetslivserfarenhet under skoltiden gör det lättare för unga vuxna att få jobb efter avslutad examen.
  Läs mer
 • 2015-11-06

  SKL undertecknar avtal med tunisisk systerorganisation


  Som en del av det pågående tunisiska statsbesöket undertecknade idag SKL:s ordförande Lena Micko ett samarbetsavtal med Tunisiens kommunförbund (FNVT).
  Läs mer
 • 2015-11-05

  Välkommen översyn av mottagandet


  Regeringen beslutade i dag att se över asyl- och flyktingmottagandet. Fokus ska ligga på bosättning, ansvarsfördelning mellan aktörer och statliga ersättningar till kommuner och landsting.
  Läs mer
 • 2015-11-05

  Kommuner satsar på lokala arbetsmarknadsinsatser


  Kommunerna satsade över fyra miljarder kronor på arbetsmarknadsåtgärder under 2014. Arbetsträning och att hitta praktikplatser var de vanligaste insatserna. Det visar en rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2015-11-04

  Bättre jämförelser av gymnasieskolans resultat


  SKL:s nya öppna jämförelser visar hur det går för kommunens egna gymnasieskolor och hur väl kommunen lyckas utifrån sina socioekonomiska villkor. Det ökar rapportens praktiska nytta.
  Läs mer
 • 2015-11-04

  Årets vinnare på Kvalitetsmässan


  Kävlinge kommun, Helsingborgs stad, Hushållningssällskapet Väst och Framtidens patientmat är vinnare på årets upplaga av Kvalitetsmässan.
  Läs mer
 • 2015-11-03

  Bättre betyg för skolan i årets kvalitetsmätning


  Majoriteten av verksamheterna inom kommuner och landsting får höga betyg av invånarna, visar Svenskt Kvalitetsindex. Förskolan får toppbetyg och fler är nöjda med sjukvården och grundskolan.
  Läs mer
 • 2015-10-29

  Kommentar till lagförslag om flyktingmottagande


  SKL har tidigare gett ett villkorat ja till regeringens föreslagna lag om mottagande av nyanlända. Men alla villkor är inte uppfyllda i remissen som skickats till Lagrådet i dag.
  Läs mer
 • 2015-10-29

  Bra förslag för att stävja våld


  SKL välkomnar förslaget om en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
  Läs mer
 • 2015-10-28

  Staten måste ta större ansvar för högre utbildning


  Det finns obalanser mellan utbud och efterfrågan när det gäller högre utbildning. Det har utredningen, Högre utbildning under tjugo år, visat på.
  Läs mer
 • 2015-10-27

  Akuta regelförändringar behövs i flyktingsituationen


  Regelverk om bland annat boende, skola och vård behöver förändras omedelbart för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet. SKL publicerar nu en lista över nödvändiga förändringar.
  Läs mer
 • 2015-10-27

  Bra ambition men fel lösningar i utredning om e-hälsa


  SKL delar utredningens problemställningar, men håller inte med om lösningarna. I dag lämnas remissvaret om nästa fas i e-hälsoarbetet till regeringen. SKL efterlyser ett tätt samarbete.
  Läs mer
 • 2015-10-27

  Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd visar bättre kvalitet


  Korta väntetider på socialkontoren och ökad systematisk uppföljning för människor i behov av snabbt stöd. Det framgår av Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd.
  Läs mer
 • 2015-10-26

  Förslag på utbildningsgaranti ökar inte elevskydd


  Regeringen föreslår att kommuner garanterar fortsatt utbildning för elever vilkas fristående gymnasieskolor avvecklas. SKL menar att ansvaret bör ligga på den fristående huvudmannen.
  Läs mer
 • 2015-10-26

  SKL vill stärka Riksarkivets uppdrag


  Öppenhet och transparens har länge varit ett signum för Sverige. Nu riskerar det att gå förlorat, skriver SKL i en framställan till regeringen. Förbundet vill ge Riksarkivet utökat uppdrag.
  Läs mer
 • 2015-10-23

  Reglerna om god man för ensamkommande barn måste ändras


  Regeringen måste snarast se över systemet med gode män för ensamkommande barn. Systemet har länge fungerat dåligt och är ohållbart med en förväntad prognos på 30 000 asylsökande barn.
  Läs mer
 • 2015-10-23

  Bra med bred uppgörelse om flyktingsituationen


  Den blocköverskridande överenskommelsen innehåller åtgärder som underlättar asyl- och flyktingmottagandet. Fler åtgärder behövs för att stötta kommuner och landsting i det svåra läget.
  Läs mer
 • 2015-10-22

  SKL beklagar tragedin i Trollhättan


  Det är med bestörtning vi tar del av den tragedi som har utspelat sig på Kronans skola i Trollhättan idag.
  Läs mer
 • 2015-10-22

  SKL kommenterar Migrationsverkets prognos


  Läget är mycket ansträngt i kommuner och landsting. Staten måste agera snabbt på alla plan i asyl- och flyktingmottagandet.
  Läs mer
 • 2015-10-21

  Bra med tydligt stöd för industrimärket


  LO har idag meddelat att det inte blir någon samordning av LO-förbundens krav inför avtalsrörelsen 2016.
  Läs mer
 • 2015-10-21

  Landstingens och regionernas miljöarbete – åt rätt håll


  Landstingen och regionerna gör fortsatta framsteg i arbetet med att minska sin miljöpåverkan. Det visar nya Öppna jämförelser.
  Läs mer
 • 2015-10-16

  Ny digital tjänst sparar både tid och pengar


  Den digitala tjänsten för ekonomisk bistånd, SSBTEK, sparar flera hundra miljoner kronor per år.  Det visar en beräkning som SKL gjort. Hittills har 180 kommuner anslutit sig.
  Läs mer
 • 2015-10-13

  Internationella toppolitiker möts i ledarprogram


  I veckan besöker toppolitiker som är kvinnor från Asien, Afrika och Östeuropa kommuner och landsting tillsammans med sina svenska mentorer.
  Läs mer
 • 2015-10-08

  Dramatiskt läge för kommuner och landsting


  Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt som en följd av flyktingkrisen samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att kommunsektorns ekonomi är i ett mycket svårt läge.
  Läs mer
 • 2015-10-07

  Ansträngt läge kräver gemensamma insatser


  SKL:s politiska ledning träffade igår delar av regeringen för att diskutera flyktingsituationen. SKL betonade det stora arbete som görs i kommuner och landsting, samt behovet av samarbete.
  Läs mer
 • 2015-10-05

  Fortsatt förbättring av kommunernas webbplatser


  En ny undersökning visar att kommunernas webbplatser blir allt bättre. Det har bland annat blivit lättare att söka fram information. Och antalet e-tjänster i kommunerna ökar.
  Läs mer
 • 2015-10-01

  Nationell samordning behövs för dricksvattnet


  Tydligare vägledning från staten om framtida utmaningar, samt statlig samsyn av riskerna som berör dricksvattenfrågor. Det efterfrågar SKL i ett yttrande till Dricksvattenutredningen.
  Läs mer
 • 2015-09-29

  Krävs fler åtgärder för ökat bostadsbyggande


  Regeringens investeringsstöd till små hyresrätter kan öka bostadsbyggandet. Men det behövs fler insatser för att lösa de stora bostadspolitiska utmaningarna.
  Läs mer
 • 2015-09-28

  Sommaren i vården bättre än väntat


  Trots en periodvis ansträngd sommarsituation har landstingen sammantaget levererat en god och säker vård. Personalens engagemang och gott samarbete med kommunerna är två av nyckelfaktorerna.
  Läs mer
 • 2015-09-25

  Villkorat ja till lag om mottagande av nyanlända


  Dagens flyktingsituation motiverar en lag om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Men endast under speciella förutsättningar. SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten.
  Läs mer
 • 2015-09-24

  Kraftig minskning av vårdskador på sjukhusen


  Patientsäkerheten i hälso-och sjukvården blir allt bättre. Antalet vårdskador på sjukhus minskar, bland annat de vårdrelaterade infektionerna (VRI), som hör till de vanligaste vårdskadorna.
  Läs mer
 • 2015-09-23

  Skolans digitalisering – hur ligger vi till?


  Mycket arbete pågår för att utveckla skolan med digitalisering. Tillgången till infrastruktur är relativt god, men det strategiska arbetet och användningen av verktygen behöver förbättras.
  Läs mer
 • 2015-09-22

  Siffror i kulturrapport ses över


  SKL kommer att se över siffror i den nyligen presenterade rapporten om kultursamverkansmodellen.
  Läs mer
 • 2015-09-21

  Bra satsningar på välfärden


  De satsningar som regeringen lägger fram i budgetpropositionen riktas i flera delar till kommunernas och landstingens verksamheter. SKL välkomnar förslagen.
  Läs mer
 • 2015-09-11

  Beslutsläget gällande flyktingremiss


  SKL vill tydliggöra att styrelsen inte tagit ställning till regeringsförslaget om kravet på kommuner att ta emot flyktingar. Styrelsen avser svara på promemorian den 25 september.
  Läs mer
 • 2015-09-10

  Stöd till kommuner viktigt för snabb etablering


  SKL ser positivt på de satsningar som regeringen idag lagt fram för nyanländas etablering i Sverige. Men ytterligare insatser behövs.
  Läs mer
 • 2015-09-07

  Företagare allt nöjdare med kommuners service


  Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterar i dag.
  Läs mer
 • 2015-09-04

  Idag träffas Huvudmännens expertråd för skolutveckling


  Nu startar SKL och Friskolornas riksförbund ett expertråd för att sprida praktiska erfarenheter från forskning inifrån skolan. Det är ett komplement till regeringens skolkommission.
  Läs mer
 • 2015-09-03

  Färre dubbdäck ger bättre luftmiljö


  Användandet av dubbdäck orsakar dålig luftmiljö i flera tätorter och behöver därför minska. Det bör kunna kosta att köra bil med dubbdäck i tätorterna.
  Läs mer
 • 2015-09-03

  Lättare att välja kön


  Det ska stå individen fritt att ändra det kön som registrerats i folkbokföringen, och detta liksom medicinsk könskorrigering ska gälla från 15 års ålder.
  Läs mer
 • 2015-09-02

  Modell för anvisning av ensamkommande barn ses över


  Migrationsverket har idag utlovat att se över modellen för fördelning av ensamkommande barn i kommunerna, vilket SKL drivit under lång tid och nu fått gehör för.
  Läs mer
 • 2015-09-02

  Kontaktpersoner utses för ny regional indelning


  SKL inbjuder landsting och regioner att utse kontaktpersoner inför arbetet med ny regional indelning.
  Läs mer
 • 2015-09-02

  Regional kultur synliggörs i sociala medier


  Den regionala kulturen är betydelsefull för många barn, vuxna och för samhället i stort. Nu startas ett initiativ för att synliggöra vikten av ett levande kulturliv i hela landet.
  Läs mer
 • 2015-09-01

  Bra budgetsatsningar på skolan


  Regeringens budgetsatsningar på skolan är ett bra steg på vägen. Det är viktigt med en ökad ersättning för nyanlända och att öka lärarnas specialpedagogiska kompetens.
  Läs mer
 • 2015-08-31

  Ny läkarutbildning kräver mer utredning


  Nej till slopad allmäntjänstgöring, AT, i nuläget. Ja till mer samverkan och nya målbeskrivningar. SKL:s styrelse ser både för- och nackdelar i förslaget till ny läkarutbildning.
  Läs mer
 • 2015-08-31

  Snabba insatser behövs för ensamkommande barn


  Kommunerna jobbar hårt med att ta emot ensamkommande barn och unga. SKL har flera förslag på hur mottagandet kan förbättras. En central punkt är att staten ersätter kommunerna i tid.
  Läs mer
 • 2015-08-28

  Välkommen översyn av socialförsäkringen


  Flera av Socialförsäkringsutredningens förslag kan bidra till att skapa en socialförsäkring som är långsiktigt hållbar. Men SKL anser att vissa förslag är otillräckligt genomlysta och måste utredas vidare.
  Läs mer
 • 2015-08-26

  Rätt att satsa på yrkesutbildning


  När regeringen idag presenterade delar ur budgeten var investeringar i yrkesvux ett förslag. En kompetenssatsning som SKL efterfrågat.
  Läs mer
 • 2015-08-14

  Det finns lärare till skolstarten


  När skolorna startar kommer alla elever att erbjudas lärare. På en del skolor saknas det behöriga lärare och alla har ännu inte fått sin legitimation.
  Läs mer
 • 2015-07-22

  Nytt avtal med BRF


  SKL och Brandmännens riksförbund har efter långa förhandlingar nått fram till ett nytt avtal för landets cirka 10 000 deltidsbrandmän. Avtalet avslutar den rådande konflikten.
  Läs mer
 • 2015-07-15

  Se över mottagningssystemet för ensamkommande


  Rekordmånga ensamkommande barn har sökt asyl i Sverige i år, och nu börjar myndigheten anvisa barn och ungdomar till samtliga kommuner – oavsett hur många de redan tagit emot.
  Läs mer
 • 2015-07-14

  Utökat varsel från BRF


  Trots stora ansträngningar har det hittills inte varit möjligt att nå ett avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF). Den 13 juli lämnade BRF ett utökat konfliktvarsel som utlöses 15 augusti.
  Läs mer
 • 2015-07-13

  Överenskommelse om bättre tillgång till e-böcker


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Modernista har nått en
  överenskommelse om att förbättra tillgången till e-böcker på
  folkbiblioteken.

  Läs mer
 • 2015-07-10

  SKL:s avtalsförslag avvisades


  Tyvärr gav inte SKL:s förhandlingsförsök något resultat. BRF har olyckligtvis inte förflyttat sig tillräckligt och flaggar istället för att utöka sitt varsel.
  Läs mer
 • 2015-07-09

  Många kommuner lyckas bra med sfi


  Många kommuner visar goda resultat för elever som läser svenska för invandrare. Fyra av tio som hoppar av sfi har arbete. Det visar nya nyckeltal som mäter resultaten på kommunnivå.
  Läs mer
 • 2015-07-06

  Viktigt beslut om räddningshelikoptrar


  Kommunernas räddningstjänster ska inte längre behöva ersätta Sjöfartsverket när de tar hjälp av myndighetens räddningshelikoptrar. Det har myndigheten beslutat.
  Läs mer
 • 2015-07-03

  SKL värnar kvinnojourerna


  Landets kvinnojourer är avgörande och viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd och skydd. 
  Läs mer
 • 2015-07-01

  SKL välkomnar utredare för att skapa nya regioner 


  Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens initiativ till att utse utredare som nu kan påbörja arbetet med att modernisera den regionala indelningen. 
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot