RSS Nyheter

 • 2018-10-15
  Läs mer

  SKL: Ett sammanhållet system underlättar integrationen


  SKL ställer sig bakom Mottagandeutredningens huvudförslag om ett helt nytt system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Det skriver SKL i ett remissyttrande.
  Läs mer
 • 2018-10-12
  Läs mer

  SKL ser positivt på Tillitsdelegationens förslag


  Tilliten till den lokala och regionala nivåns ansvar för styrning och ledning behöver stärkas, bland annat för att öka det demokratiska systemets legitimitet.
  Läs mer
 • 2018-10-05
  Läs mer

  Lokala strategier ska försvåra fordonsattacker


  SKL har tillsammans med Polisen, MSB och några kommuner tagit fram ett stödmaterial för kommuner om skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö som är en ny fråga inom stadsplanering.
  Läs mer
 • 2018-10-02
  Läs mer

  Hinder för breddat utbud av yrkesutbildningar för vuxna


  För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Det visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-10-01
  Läs mer

  Förslaget om utjämningssystemet behöver bred remissrunda


  Betänkandet om ändrat kostnadsutjämningssystem har lämnats till regeringen. Det nuvarande systemet behöver ses över och uppdateras för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Läs mer

  Ny studie ser på förändringar för biblioteken


  I en ny studie har SKL och Högskolan i Borås tittat på varför kommuner väljer att lägga ner biblioteksfilialer och om kommunerna samtidigt utvecklar annan biblioteksverksamhet.
  Läs mer
 • 2018-09-27
  Läs mer

  Valdeltagandet har ökat för fjärde valet i rad


  Nu är valresultaten fastställda i samtliga kommuner, landsting och regioner. I 198 kommuner får inget av de traditionella blocken egen majoritet jämfört med 162 efter 2014 års val.
  Läs mer
 • 2018-09-27

  Gymnasielagen får nu tillämpas


  Migrationsöverdomstolen har i två domar meddelat att gymnasielagen får tillämpas. Migrationsverket har beslutat att häva sitt beslutsstopp i dessa ärenden, och kan börja fatta bifallsbeslut.
  Läs mer
 • 2018-09-26
  Läs mer

  Ny rapport uppmärksammar skador inom psykiatrisk vård


  I en ny rapport från SKL redovisas för första gången skador, vårdskador och kvalitetsbrister inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.
  Läs mer
 • 2018-09-26
  Läs mer

  Kollegialt stöd förebygger utmattning och stress


  En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd. Resultaten visar lägre grad av utmattning och mindre depressiva symtom, stress och ångest.
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Läs mer

  Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut


  Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och regionerna. Det framgår av den senaste bemanningstrenden. 
  Läs mer
 • 2018-09-20
  Läs mer

  Nytt läraravtal möter lärarbristen


  SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal. För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.
  Läs mer
 • 2018-09-17
  Läs mer

  Strategi missar bibliotekens potential


  Kungliga biblioteket har presenterat ett utkast till nationell biblioteksstrategi. SKL menar att utkastet till strategi inte visar tillräckligt på bibliotekens potential.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Läs mer

  Skärpt lagstiftning för brott mot förtroendevalda behövs


  Hot, hat och våld mot förtroendevalda ska aldrig accepteras. SKL välkomnar regeringens förslag på skärpt lagstiftning och anser att lagändringar behöver genomföras skyndsamt.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Läs mer

  Kommunerna vet bäst hur de lokala bostadsbehoven ser ut


  Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Läs mer

  Röstdelningen fortsätter att öka


  En större andel röstade i år på olika partier i riksdags- och kommunvalet. Men att välja partier från olika block är ganska ovanligt. Det visar SKL:s sammanställning av siffror från SVT.
  Läs mer
 • 2018-09-11
  Läs mer

  Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen


  Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter. Överlag har man ett gott intryck av sitt besök eller vistelse inom sjukhusvården.
  Läs mer
 • 2018-09-10
  Läs mer

  Färre traditionella majoriteter i kommuner och landsting


  Valdeltagandet ökar, förtroendet för politiker minskar och de traditionella blocken saknar majoritet i merparten av kommuner, landsting och regioner. 
  Läs mer
 • 2018-09-05
  Läs mer

  Valdeltagandet är högt men varierar stort


  Sverige har internationellt sett ett högt valdeltagande. Men valdeltagandet varierar stort mellan och inom kommuner samt mellan olika väljargrupper.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Läs mer

  Många konkreta förslag i utredningen av komvux


  Idag har Komvuxutredningen presenterat sitt betänkande. SKL delar bilden av att kraven på komvux har ökat, och välkomnar förslag som syftar till ökad flexibilitet och mindre administration.
  Läs mer
 • 2018-08-31
  Läs mer

  Fler har fått behandlingar för psykisk ohälsa sedan 2009


  Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Läs mer

  Kompetenssatsning för att främja digital utveckling


  SKL och regeringen har kommit överens om att tillsammans främja förändrings- och innovationsledning i kommuner, landsting och regioner. 10 miljoner kronor används för ett kompetenslyft.
  Läs mer
 • 2018-08-28
  Läs mer

  Fler röstar olika i kommun-, landstings- och riksdagsval


  Stödet för riksdagspartierna varierar i riksdags- och kommunval. I de återkommande väljarundersökningarna har röstdelningen ökat och uppgick till 33 procent i 2014 års val.
  Läs mer
 • 2018-08-23
  Läs mer

  Ny rapport tecknar nulägesbild av elevhälsan


  Drygt hälften av kommunerna önskar att staten ska bidra till att det utbildas fler inom de yrkesgrupper som behövs i elevhälsan. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-08-22
  Läs mer

  Uppsala - årets tillväxtkommun


  Under invigningen av Kommek i Malmö utsågs Uppsala till Årets tillväxtkommun. Utmärkelsen delades ut av civilminister Ardalan Shekarabi.
  Läs mer
 • 2018-08-16
  Läs mer

  Skatteunderlaget oförändrat jämfört med förra prognosen


  Skatteunderlaget kommande år kommer att utvecklas betydligt svagare än hittills. Den bedömningen görs i SKL:s senaste skatteunderlagsprognos.
  Läs mer
 • 2018-08-06
  Läs mer

  Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning


  SKL bedömer att dagens kommunallag inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar i beslutet. Automatiserat beslutsstöd, undantaget själva beslutet, är dock möjligt.
  Läs mer
 • 2018-07-25

  Stöd och information i läge med värme, torka och bränder


  SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i rådande läge med torka, höga temperaturer och allvarliga bränder i skog och mark samt kring konsekvenser för bland annat vård och omsorg.
  Läs mer
 • 2018-07-18
  Läs mer

  Fredrik Lennartsson ny chef för vård och omsorg på SKL


  Fredrik Lennartsson har anställts som chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Fredrik Lennartsson tillträder sin tjänst den 22 oktober.
  Läs mer
 • 2018-07-13
  Läs mer

  Många frågor kring glapp i gymnasielagen


  Den nya gymnasielagen, som ska möjliggöra för unga vuxna asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker fortsatt många frågor i kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-07-10
  Läs mer

  Fler åtgärder behövs för unga utanför studier och arbete


  SKL har vänt sig till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

  Läs mer
 • 2018-07-09
  Läs mer

  Kommuner tar stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser


  Kommunerna gör allt fler insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, med både fler deltagare och fler anställda. Det visar en ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2018-07-09
  Läs mer

  Satsning på våldsförebyggande arbete i skolor


  SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 5 miljoner kronor till våldsförebyggande insatser som bidrar till jämställhet i förskola och skola.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Läs mer

  Framtidens välfärd SKL:s fokus i Almedalen


  I Almedalen har SKL:s politiker och kansli deltagit på ett stort antal seminarier om välfärdens alla olika områden. Stort fokus har legat på rekrytering, digitalisering och nya arbetssätt.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Läs mer

  Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension


  SKL, Sobona och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.
  Läs mer
 • 2018-06-29

  Stöd i frågor om ny möjlighet till uppehållstillstånd


  SKL har tagit fram ett stöd till kommuner, landsting och regioner kring nya regler för de unga vuxna, som kan söka uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera.
  Läs mer
 • 2018-06-28
  Läs mer

  Automatisering kan minska arbetskraftsbristen


  Välfärden står inför stora utmaningar. Befolkningen ökar snabbt, samtidigt råder arbetskraftsbrist. Därför måste nya, effektivare arbetssätt användas. Automatisering är en del av lösningen.
  Läs mer
 • 2018-06-25
  Läs mer

  Äntligen flyttas det regionala utvecklingsansvaret


  Riksdagen har beslutat att alla landsting ska få det regionala utvecklingsansvaret från årsskiftet. Nu ges varje landsting bättre möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Läs mer

  Koordinatorn är uppskattad i rehabiliteringsarbetet


  Antalet rehabiliteringskoordinatorer har ökat i landsting och regioner. Det är framförallt sjukhusen och den specialiserade vården som fått fler koordinatorer.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Läs mer

  Neonatalvården behöver fler specialistsjuksköterskor


  SKL har genomfört en studie om förbättringsområden inom den svenska neonatalvården. Den visar att tillgången till specialistkompetens utgör det allra största behovet.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Läs mer

  Överenskommelser mellan SKL och MSB om civilt försvar


  SKL har slutit två överenskommelser med MSB om kommuners, landstings och regioners arbete med civilt försvar. För landsting och regioner omfattar överenskommelsen även krisberedskap.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Läs mer

  Politiska läget i kommuner och landsting inför valet


  76 olika partikonstellationer styr landets kommuner och åtta olika konstellationer styr landstingen. I höstens kommunval väntas över 300 partier delta och tre folkomröstningar genomföras.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Läs mer

  Lindriga skador i vården ökar


  Lindriga skador i vården ökar något, men allvarliga skador ökar inte. Det visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Läs mer

  Nyckeltal ska stödja sektorns arbete med Agenda 2030


  SKL har överenskommit med regeringen att nyckeltal ska tas fram så att kommuner, landsting och regioner ges bättre förutsättningar att arbeta med Agenda 2030.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  Ansvaret för våra vägar behöver förtydligas


  SKL anser att ansvarsfördelningen för Sveriges vägar behöver förtydligas. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  Det behövs ett samråd om professionsutveckling i skolan


  SKL vill, liksom regeringen, utveckla en tydligare och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling. Förslaget till professionsprogram kan utgöra en bra början.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  SKL och regeringen överens om ökad patientmiljard


  SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 600 miljoner kronor inom ramen för den befintliga patientmiljarden.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Bra förslag med mindre detaljstyrning


  Detaljstyrningen behöver minska nationellt, regionalt och lokalt. Det slår Tillitsdelegationens fast i huvudbetänkandet. SKL ser särskilt positivt på generella statsbidrag som huvudprincip.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Helhetsgrepp för att motverka studieavbrott


  Genom individanpassat stöd och tydliga rutiner för uppföljning kan antalet elever som gör studieavbrott minska. Det visar slutrapporten av SKL-projektet Plug in.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Brukarnas upplevelser ska förbättra socialtjänsten


  Mer än varannan kommun har använt brukarundersökningar för att utveckla sin LSS-verksamhet. Bland annat det visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.
  Läs mer
 • 2018-06-13
  Läs mer

  Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser


  Allt färre dör i stroke och allt fler överlever cancer. Samtidigt skiftar förtroendet för vården. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.
  Läs mer
 • 2018-06-11
  Läs mer

  Emil Broberg ny talesperson i jämställdhetsfrågor i CEMR


  Emil Broberg är ny ordförande i den europeiska samarbetsorgansationen CEMR:s Standing Committee for Equality och har också utsetts till talesperson för CEMR i jämställdhetsfrågor.
  Läs mer
 • 2018-06-05
  Läs mer

  Nationell plan för infrastruktur presenterad


  Den 4 juni presenterade regeringen sin nationella plan för infrastrukturen 2018-2029. SKL är positiva till att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska påbörjas under perioden.
  Läs mer
 • 2018-06-05
  Läs mer

  Sverige i topp i internationell jämförelse av sjukvård


  En ny internationell jämförelse av sjukvården i tolv EU-länder visar att Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet.
  Läs mer
 • 2018-06-01
  Läs mer

  Bra med fokus på patienten i delbetänkandet om nära vård


  SKL välkomnar och delar utredningens syn att utgångspunkten för en nära vård måste vara att det är patienter och brukares behov som ska vara i fokus.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Läs mer

  Fler får hjälp av psykiatrin och BUP


  Besöken på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ökat med 18 procent mellan 2016 och 2017 och inom vuxenpsykiatrin är ökningen sex procent. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Läs mer

  Skolans storlek avgör inte resultaten


  Det är för enkelt att säga att skolans storlek påverkar studieresultaten. Det visar en ny rapport från SKL som undersöker orsakerna bakom skillnader i resultat mellan små och större skolor.
  Läs mer
 • 2018-05-28
  Läs mer

  Allt fler nyanlända i arbete efter två år


  Drygt en tredjedel av de nyanlända arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogrammet. I flera kommuner över hälften. Men resultaten varierar stort. Det visar nya siffror från SKL.
  Läs mer
 • 2018-05-28
  Läs mer

  Möjligheter och utmaningar med nytt insamlingssystem


  SKL är i stort positiv till regeringens förslag om ett utvecklat producentansvar och en mer fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Men flera delar behöver förtydligas.
  Läs mer
 • 2018-05-25
  Läs mer

  Fler kommunala lantmäterier ökar byggandet


  En effektivare byggprocess skulle kunna ge fler bostäder. För att effektivisera byggprocessen vill SKL att kommuner ska tillåtas samverka om kommunal lantmäterimyndighet.
  Läs mer
 • 2018-05-25
  Läs mer

  SKL lanserar podd om politiskt ledarskap


  SKL lanserar idag en podcast om politiskt ledarskap. I podden förs samtal om uppdraget som toppolitiker i en kommun, ett landsting eller en region ur olika infallsvinklar.
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Läs mer

  Guldlänken till Göteborgs Stad


  Guldlänken 2018 tilldelas Göteborgs Stad för appen Anmäl hinder, som gör att invånarna digitalt och enkelt kan göra en anmälan. Appen är gjord så att fler kommuner fritt kan använda den.
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Läs mer

  Allt fler nöjda med digital service


  Kommuner, landsting och regioner har vänt trenden. Allt fler anser att sektorn lever upp till deras förväntningar på digital service. Det visar en undersökning som SKL presenterar idag.
  Läs mer
 • 2018-05-23
  Läs mer

  Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan


  Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Det blir nu enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Läs mer

  Utbrett hat mot lokala förtroendevalda visar ny studie


  Var femte kommentar om lokala förtroendevalda innehöll hat, hot och kränkningar. Det är ett av resultaten i FOI:s studie om hur kommunstyrelseordföranden omnämns i digitala miljöer.
  Läs mer
 • 2018-05-18
  Läs mer

  Medlare för lärarförhandlingarna utsedda


  SKL och Pacta har kommit överens med Lärarnas Samverkansråd om att tillkalla Aida Hadzialic och Kurt Eriksson som medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Läs mer

  Bristen på arbetskraft kräver långsiktiga åtgärder


  Vårens ekonomirapport visar ett starkt 2018, men att skatteunderlagets tillväxt dämpas nästa år. Välfärdsbehoven ökar och bristen på arbetskraft likaså. SKL föreslår en rad åtgärder.
  Läs mer
 • 2018-05-14
  Läs mer

  Medling i avtalsförhandlingar mellan SKL och lärarfacken


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2018-05-09
  Läs mer

  Allt fler minskar sina kostnader för inhyrd personal


  Nästan hälften, 9 av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år.
  Läs mer
 • 2018-05-07
  Läs mer

  Stort behov att motverka hot och hat


  En tredjedel av kommunerna, landstingen och regionerna har genomgått utbildning inom hot och hat mot förtroendevalda. Det är ett resultat av SKL:s och regeringens satsning under två år.
  Läs mer
 • 2018-05-02
  Läs mer

  Företagare nöjda med kommunernas service


  Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. Det visar en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag. Bygglov är det område där nöjdheten ökat mest.
  Läs mer
 • 2018-04-27
  Läs mer

  Starkare skatteintäkter i ny prognos


  Högkonjunkturen fortsätter, men förväntas att mattas av under 2019. SKL:s aprilprognos visar att skatteunderlaget i år blir avsevärt högre jämfört med föregående prognos.
  Läs mer
 • 2018-04-26
  Läs mer

  Hans Karlsson lämnar SKL


  Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, lämnar SKL den 31 oktober. Hans Karlsson tillträder i höst en tjänst som verksamhetschef för slutenvård Arvika.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Läs mer

  Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder


  SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete med fokus på förebyggande och frivilliga insatser.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Läs mer

  Digitalisering kräver fördjupad samverkan


  Mål och strategi för digitalisering av offentlig sektor välkomnas av SKL, som menar att det krävs en fördjupad samverkan mellan staten och kommunsektorn för att uppfylla målen i strategin.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Läs mer

  SKL kritiskt till nya energiregler


  Boverket föreslår nya byggregler för energianvändning. Förslaget riskerar att ge en ökad klimatpåverkan och minskad resurseffektivitet istället för tvärtom, skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2018-04-19
  Läs mer

  Så ska välfärden hitta och utveckla framtidens chefer


  För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med medarbetarna. I en ny rapport diskuterar SKL hur välfärden blir mer attraktiv för nya chefer.
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Läs mer

  Glädjande besked om höghastighetsbanor


  SKL välkomnar att regeringen nu bjuder in allianspartierna och Vänsterpartiet till överläggningar om framtida satsningar på stambanor för höghastighetståg.
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Läs mer

  Det behövs framförhållning vid satsning på feriejobb


  Satsningen på feriejobb i regeringens budget är positiv, men för att kommunerna ska kunna använda extrapengarna behöver informationen komma tidigare.
  Läs mer
 • 2018-04-16
  Läs mer

  SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget


  Regeringens satsning på ny teknik i äldreomsorgen välkomnas av SKL. Riktade statsbidrag är dock fortsatt problematiskt för att hantera kommunsektorns långsiktiga utmaningar.
  Läs mer
 • 2018-04-10
  Läs mer

  Fokus på kvalitet i särskilt boende för äldre


  Över 200 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om kvalitetsarbete i särskilt boende för äldre. En rapport har nu lämnats till regeringen, samtidigt som arbetet fortsätter.
  Läs mer
 • 2018-04-04
  Läs mer

  Rapport av arbetet för psykisk hälsa 2017


  SKL har lämnat en rapport till regeringen om vad som gjorts inom överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017”. Behov av långsiktiga satsningar kvarstår.
  Läs mer
 • 2018-04-04
  Läs mer

  Äldrevård och omsorg jämförd


  Vården och omsorgen om äldre har både förbättras och försämrats något jämfört med förra året. Det visar en gemensam rapport från SKL och Socialstyrelsen.
  Läs mer
 • 2018-04-03
  Läs mer

  Bemanningen inom förlossningsvården ökar


  SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur medlen använts som ingick i överenskommelsen 2017 om förlossningsvård och kvinnors hälsa. En stor del har använts till bemanning.
  Läs mer
 • 2018-03-29
  Läs mer

  Förlängning av avtal med lärarfacken i avvaktan på nytt


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta förhandlar för närvarande med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2018-03-28
  Läs mer

  Bättre gymnasieresultat i många kommuner


  Andelen elever som tar examen i gymnasieskolan ökar. Samtidigt kvarstår problemet att nästan var tredje elev inte når hela vägen fram. Det visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-03-28
  Läs mer

  Utredning om asylmottagande lyfter den lokala nivån


  Uppdraget har varit ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Det är tydligt att utredningen tagit intryck av kommunernas erfarenheter, menar SKL.
  Läs mer
 • 2018-03-27
  Läs mer

  Fler heltidsarbetande i välfärden


  Andelen anställda inom kommuner, landsting och regioner fortsätter att öka. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.
  Läs mer
 • 2018-03-23
  Läs mer

  SKL släcker på lördag


  Lördagen den 24 mars 20.30-21.30 släcker SKL ljuset för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen Earth Hour.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Läs mer

  Statliga reformer kräver framförhållning


  Riksrevisionens granskning visar att staten brister i tillämpning av finansieringsprincipen. SKL instämmer i att statliga reformer ofta har för snäva tidsramar och bristfälliga underlag.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Läs mer

  Förlossningsvården – en del av vårdkedjan


  SKL har genomfört en nationell studie om vårdkedjan före, under och efter graviditet. Vårdens resultat är överlag goda men det finns förbättringsområden, bland annat i eftervården.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Läs mer

  Satsning på trygghet före, under och efter graviditet


  Regeringen och SKL är nu överens om en miljardsatsning på förlossningsvården. Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018.
  Läs mer
 • 2018-03-19
  Läs mer

  Lokala behov i fokus för kulturskoleförslag


  SKL välkomnar regeringens förslag om utveckling av kulturskoleverksamheter. Särskilt viktigt är fokus på barn och ungas behov och att de statliga insatserna ger utrymme för lokala olikheter.
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Läs mer

  EU-direktiv om dricksvatten alltför detaljreglerat


  SKL har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens reviderade dricksvattendirektiv. Den detaljreglering som föreslås är alltför långtgående. 
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Läs mer

  Rekommenderad patientavgift för digital vård


  SKL:s styrelse har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Varje landsting avgör om man vill sätta en högre avgift.
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Läs mer

  Öppen förskola för språkstöd och integration


  För att kommunerna ska få stöd i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledighet avser SKL och regeringen att ingå en överenskommelse.
  Läs mer
 • 2018-03-14
  Läs mer

  Jämställt föräldraskap för ett jämställt arbetsliv


  Om mödra- och barnhälsovården stödjer pappor att vara mer delaktiga föräldrar kan det bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Det gynnar också barns hälsa, visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-03-13
  Läs mer

  Sammanställning 2017: Sjukfrånvaron minskar


  Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag en sammanställning som visar att sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner minskar för första gången sedan 2011.
  Läs mer
 • 2018-03-13
  Läs mer

  Delaktighet och involvering har ökat i primärvården


  När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade.
  Läs mer
 • 2018-03-12
  Läs mer

  Behöver gymnasieskolan fler utredningar?


  Regeringen ska i en ny utredning se över gymnasieskolans och vuxenutbildningens organisation. Målet är en ökad regional styrning. SKL är frågande till delar av utredningens uppdrag.
  Läs mer
 • 2018-03-07
  Läs mer

  Starkt resultat i sektorn


  Kommuner, landsting och regioner redovisar ett resultat på 26,6 miljarder kronor för 2017. Trots starkt resultat ökade skulderna med 8 procent till följd av en allt högre investeringstakt.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Läs mer

  Bra att flytta regionalt utvecklingsansvar


  SKL välkomnar regeringens förslag att lagen om regionalt utvecklingsansvar inte bara ska omfatta vissa län, utan alla län.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Läs mer

  Positiva resultat i enkät inom funktionshinderområdet


  En ny nationell undersökning till brukare inom funktionshinderområdet visar att nio av tio trivs på sina boenden.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Läs mer

  Förenkla villkoren i studiestartsstödet


  Den 1 juli förra året infördes studiestartsstödet för att få fler arbetslösa i utbildning. Det har använts mindre än väntat och nu föreslår SKL och Arbetsförmedlingen gemensamt förändringar.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Läs mer

  Fler minskar beroendet av hyrpersonal


  Nu har sex landsting och regioner minskat beroendet av hyrpersonal, två fler än vid förra mätningen. Kostnaderna ökar också i långsammare takt.
  Läs mer
 • 2018-02-27
  Läs mer

  Viktigt värna lokalt självstyre


  Med den statliga granskningen av Nya Karolinska Solna riskerar regeringen det kommunala självstyret.
  Läs mer
 • 2018-02-26
  Läs mer

  Bygglovssanktioner löser inga problem


  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att staten ska införa sanktioner mot kommuner när de inte hanterar bygglovsansökningar inom tidsfristen på tio veckor. SKL är kritiskt till förslaget.
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Läs mer

  Överenskommelse för att motverka korruption


  En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans. Syftet är att skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn.
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Läs mer

  Europa behöver sammanhållningspolitiken


  EU:s sammanhållningspolitik utgör kärnan i det europeiska samarbetet och den skapar många samhällsvinster. Det framhåller SKL i ett utlåtande till EU-kommissionen.
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Läs mer

  Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder


  När antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension, behövs åtgärder både för att öka antalet lärare och för att utveckla organisation och arbetssätt i skolan.
  Läs mer
 • 2018-02-20
  Läs mer

  Förslag om ensamkommande är otydligt


  SKL ser positivt på att regeringens förslag om uppehållstillstånd kan motverka ett växande parallellsamhälle, men menar att det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.
  Läs mer
 • 2018-02-19
  Läs mer

  SKL-chef invald i regeringens Digitaliseringsråd


  Jenny Birkestad har valts in som ledamot i regeringens Digitaliseringsråd.
  Läs mer
 • 2018-02-15
  Läs mer

  Högkonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt


  Högkonjunkturen fortsätter under det närmaste året för att därefter klinga av. Från 2019 beräknas skatteunderlaget öka långsammare, visar årets första skatteunderlagsprognos från SKL.
  Läs mer
 • 2018-02-09
  Läs mer

  Nytt förslag för att öka deltagandet i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Landsting föreslår ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.
  Läs mer
 • 2018-02-08
  Läs mer

  Bra att kommunerna slipper överprövning


  SKL tycker det är bra att den överprövning som skett i kommuner kring bemanning på äldreboenden nu upphör i och med IVOs principbeslut om att inte detaljgranska och överklaga i normalfallet.
  Läs mer
 • 2018-02-07
  Läs mer

  Valår väcker frågor om politiska partier i skolan


  Från årsskiftet gäller nya regler för politiska besök i skolan. Rektorn har rätt att bestämma vilka partier som får komma till skolan, men urvalet måste alltid vara motiverat.
  Läs mer
 • 2018-02-05
  Läs mer

  Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven


  Det finns lösningar på välfärdens rekryteringsbehov. Förändringar i arbetssätt och organisation kan minska behoven när arbetskraftsbristen är stor, enligt en ny rekryteringsrapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-02-02
  Läs mer

  Konkret plan för skolans digitalisering tas fram


  Nu inleder SKL arbetet med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering, utifrån en strategi beslutad av regeringen. Arbetet kommer att ske i bred samverkan med hela skolväsendet.
  Läs mer
 • 2018-02-01
  Läs mer

  Extra miljarder till skolan behöver flexibel reglering


  Regeringens nya modell för fördelning av extra statsbidrag till skolan riskerar att öka byråkratin och förhindra satsningar utifrån kommunernas behov. SKL vill se ett mer flexibelt system.
  Läs mer
 • 2018-01-31

  Stöd för klimatsmart upphandling måste förbättras


  Upphandlingsmyndighetens stöd för klimatsmarta offentliga inköp möter inte kommunernas, landstingens och regionernas förväntningar, visar en ny studie.
  Läs mer
 • 2018-01-31
  Läs mer

  Förslag om ensamkommande bortser från kommuners villkor


  Regeringens förslag om att vissa ensamkommande unga ska kunna söka uppehållstillstånd för studier bortser från kommuners villkor. SKL uppmanar regeringen att komplettera förslaget.
  Läs mer
 • 2018-01-30
  Läs mer

  Arbete med våldsutövande män


  Hur kan kommuner, landsting och regioner arbeta med män som utövar våld mot kvinnor? I en ny skrift bidrar SKL till en fördjupad förståelse av vad som krävs för att utveckla kvaliteten.
  Läs mer
 • 2018-01-29
  Läs mer

  Positivt med ny bastjänstgöring för läkare


  SKL välkomnar en ny bastjänstgöring för läkare. Läkarutbildningen behöver förändras för att bättre möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2018-01-27
  Läs mer

  Tre miljarder för satsningar på vårdens medarbetare


  SKL och regeringen har slutit två överenskommelser om totalt omkring 3 miljarder kronor med satsningar på vårdens medarbetare och på att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter.
  Läs mer
 • 2018-01-26
  Läs mer

  SKL kompenserar sänkt tjänstepension


  SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått den reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017.
  Läs mer
 • 2018-01-24
  Läs mer

  Kommuner får allt bättre tillgänglighet


  Nio av tio frågor via e-post besvaras inom två dagar och åtta av tio upplever ett gott bemötande i telefon. Det visar rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet som presenteras i dag.
  Läs mer
 • 2018-01-23
  Läs mer

  SKL:s kommentar om vissa tjänstepensioner


  Vissa av före detta anställda inom kommuner, landsting och regioner, som omfattas av tjänstepensionsavtal PA-KL eller äldre avtal, får nu pensionsbesked med viss reducering av tjänstepension 2018.
  Läs mer
 • 2018-01-23
  Läs mer

  Nya patientavgifter 2018


  Ett landsting har sänkt avgiften för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården. Ett annat landsting har höjt avgiften inom dessa områden.
  Läs mer
 • 2018-01-18
  Läs mer

  Viktigt initiativ för ökad säkerhet i skolan


  Efter förslag från SKL har regeringen gett Skolverket i uppdrag att stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap i skola och förskola. Många kommuner efterfrågar ett sådant stöd.
  Läs mer
 • 2018-01-16
  Läs mer

  Uppdaterade råd om säkerhet för förtroendevalda


  Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen stärker den personliga säkerheten för förtroendevalda. Säkerhetspolisen publicerar idag en rådgivande handbok.
  Läs mer
 • 2018-01-16
  Läs mer

  Ökade kostnader för förslag om stärkt barnperspektiv


  Förslag som tydliggör och stärker barns rättsliga ställning i skyddade boenden har lämnats till regeringen. Flera av förslagen är bra men kostnaderna blir högre och måste kompenseras.
  Läs mer
 • 2018-01-15
  Läs mer

  Stort intresse för feriejobb i kommunerna


  Under sommaren 2017 fick 85 000 ungdomar ett feriejobb i kommuner, landsting och regioner. Det innebär att sju av tio sökande fick ett jobb.
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Läs mer

  Nya regler för skolpeng underlättar nybyggnation


  Regeringen har fattat beslut om ett förtydligande kring reglerna för skolpeng och lokalkostnader. SKL är positiv till beslutet som ska underlätta för byggnation av nya skolor i kommunerna.
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Läs mer

  Nya lagar som påverkar kommunsektorn


  Vid årsskiftet har det skett en del ändringar i lagar och förordningar som påverkar kommuner, landsting och regioners verksamheter. En ny kommunallag har också trätt i kraft.
  Läs mer
 • 2018-01-09
  Läs mer

  Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet


  SKL och Vinnova fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse läggs grunden för ett samarbete under de kommande två åren.
  Läs mer
 • 2017-12-29
  Läs mer

  Bra för äldre med lättillgänglig hemtjänst


  Ett nytt förslag från regeringen gör det enklare för äldre att få hemtjänst utan behovsprövning.
  Läs mer
 • 2017-12-28
  Läs mer

  Överenskommelse om barnhälsovård och sällsynta sjukdomar


  SKL och regeringen har slutit en ny överenskommelse för att utveckla hälso- och sjukvården. Den fokuserar bland annat på barnhälsovården och vården för patienter med sällsynta sjukdomar.
  Läs mer
 • 2017-12-22
  Läs mer

  1414 miljoner kronor för bättre psykisk hälsa


  SKL och regeringen beslutade på torsdagen om en ny överenskommelse för insatser inom området psykisk hälsa under 2018.
  Läs mer
 • 2017-12-21
  Läs mer

  Skatteunderlaget beräknas öka mer


  Svensk konjunktur har förstärkts markant under 2017 och högkonjunkturen beräknas nå sin kulmen 2018. Det visar årets sista skatteunderlagsprognos från SKL.
  Läs mer
 • 2017-12-20
  Läs mer

  Kortärmad arbetsklädsel ska gälla i Folktandvården


  Arbetsdomstolen gav Folktandvården i Stockholms län AB rätt mot Diskrimineringsombudsmannen i målet om kortärmad arbetsklädsel i tandvården.
  Läs mer
 • 2017-12-20
  Läs mer

  Bättre finansiella förutsättningar för nya bostäder


  SKL välkomnar utredningsförslagen som presenterats i dag om hur det kan byggas fler hus och lägenheter på svaga bostadsmarknader med hjälp av bättre finansiella förutsättningar.
  Läs mer
 • 2017-12-20
  Läs mer

  Finansiera höghastighetsjärnväg utanför transportplanen


  Bygget av den planerade höghastighetsjärnvägen bör finansieras vid sidan av statens transportplan. Det betonar SKL med anledning av att Sverigeförhandlingen lämnar sitt slutbetänkande i dag.
  Läs mer
 • 2017-12-20
  Läs mer

  Koordinator gör skillnad för att minska sjukskrivningar


  Rehabiliteringskoordinatorns insatser och kompetens uppskattas av både patienter och behandlande medarbetare, särskilt av läkarna. Det visar en sammanställning från SKL.
  Läs mer
 • 2017-12-19
  Läs mer

  SKL antar strategi för långsiktig hälsa


  SKL:s styrelse har antagit en strategi för hälsa och kommer att stödja kommuner, landsting och regioner i deras arbete för att nå de gemensamma målen till år 2022.
  Läs mer
 • 2017-12-18
  Läs mer

  Verksamhetsfokus i avtalsförhandlingar med lärarna


  SKL och Pacta har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2018 med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Nuvarande avtal går ut 31 mars 2018.
  Läs mer
 • 2017-12-18
  Läs mer

  Efterlängtade förslag om enklare samverkan


  SKL vill att hinder för samverkan mellan kommuner rivs och välkomnar därför förslagen i kommunutredningens delbetänkande.
  Läs mer
 • 2017-12-15
  Läs mer

  Vindkraftsförlag försvagar den lokala demokratin


  SKL säger nej till förslaget att avskaffa lagkravet på kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetablering. Förslaget försvagar den lokala demokratin och inskränker det kommunala självstyret.
  Läs mer
 • 2017-12-15
  Läs mer

  Regeringen och SKL överens på fyra viktiga vårdområden


  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har idag godkänt fyra överenskommelser mellan regeringen och SKL på vårdområdet.

  Läs mer
 • 2017-12-14
  Läs mer

  Nödvändigt med ett förlängt arbetsliv


  Partiernas pensionsgrupp förslår flera förändringar, bland annat en höjning av lägstaåldern för att ta ut allmän pension. SKL ser positivt på att möjligheterna till ett förlängt arbetsliv ökar.
  Läs mer
 • 2017-12-12
  Läs mer

  Tydliga utmaningar i ny skolrapport


  Öppna jämförelser för grundskolan visar på både orosmoln och ljuspunkter. I många kommuner har resultaten försämrats. Samtidigt visar internationella studier att elevernas kunskaper stärkts.
  Läs mer
 • 2017-12-11
  Läs mer

  Migrationsverket gör en delutbetalning till kommunerna


  Kommunernas fordringar på staten för asyl- och flyktingmottagandet är fortsatt stor. Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att som förra året, göra en större delutbetalning.
  Läs mer
 • 2017-12-08
  Läs mer

  Köp från privata utförare ökar inte i samma takt


  2016 köpte kommuner, landsting och regioner verksamheter för 174 miljarder kronor. Det innebär ett trendbrott, då köp från externa utförare inte längre ökar i samma takt som tidigare år.
  Läs mer
 • 2017-12-07
  Läs mer

  Tre delar i graviditetsenkät


  Nu får alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn möjlighet att säga sitt, för att ytterligare utveckla vården.
  Läs mer
 • 2017-12-06
  Läs mer

  Handslag för fördjupad digital samverkan


  Med ett handslag enades SKL och regeringen om en djupare samverkan för att ytterligare öka takten i offentlig sektors digitalisering.
  Läs mer
 • 2017-12-06
  Läs mer

  Tio år av öppna jämförelser äldre


  Färre olämpliga läkemedel, maten är godare och vården i livets slut har förbättrats. Det är några exempel på förbättringar de senaste åren.
  Läs mer
 • 2017-12-05

  Ny e-tjänst förenklar för Sundsvalls företagare


  Nu förenklar Sundsvalls kommun för företagare inom restaurang och detaljhandel genom en ny e-tjänst för anmälan av tobaks- och folkölsförsäljning. Tjänsten är ansluten till ”Serverat”.
  Läs mer
 • 2017-12-05
  Läs mer

  Bra förslag att förenkla skolans riktade statsbidrag


  Riksrevisionen föreslår att skolans riktade statsbidrag sammanfogas till ett enda bidrag som varje huvudman har möjlighet att använda utifrån lokala behov. SKL instämmer helt med förslaget.
  Läs mer
 • 2017-12-01
  Läs mer

  Dryga EU-böter för avloppsrening måste förhindras


  Regeringen måste förhindra att Sverige tilldelas stora EU-böter kring rening av avloppsvatten, anser SKL, en av flera parter som miljöministern nu kallar till möte om frågan.
  Läs mer
 • 2017-11-30
  Läs mer

  Lena Dahl tf vd för Pacta


  Styrelsen i Pacta har beslutat att utse Lena Dahl till tillförordnad vd för arbetsgivarförbundet Pacta med tillträde senast den 1 januari 2018.
  Läs mer
 • 2017-11-29
  Läs mer

  Nytt SKL-projekt ska få fler att cykla


  Regeringen har beviljat SKL 1,5 miljoner kronor inom ramen för regeringens nationella cykelstrategi. SKL ska samla, lyfta och sprida goda exempel på insatser som bidrar till ökat cyklande.
  Läs mer
 • 2017-11-27
  Läs mer

  Viktigt besked om ändringar i ebo


  SKL är positivt till regeringens förslag idag om att reformera eget boende (ebo). SKL har därmed fått gehör för mycket viktiga förändringar.
  Läs mer
 • 2017-11-27
  Läs mer

  SKL fortsätter arbetet mot hot och hat


  Regeringen ger SKL medel till arbetet mot hot och hat mot förtroendevalda under valåret 2018. Det gör det möjligt för förbundet att fortsätta stödja kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2017-11-24
  Läs mer

  Byggstart för kvalitativa och prispressade bostäder


  De första byggena av SKL:s upphandlade bostäder är nu igång. Med hjälp av upphandlingen byggs det bra bostäder – till lägre kostnader än vanligt.
  Läs mer
 • 2017-11-22
  Läs mer

  Framsteg för SKL:s agenda för integration


  Tre åtgärder genomförda, en majoritet på gång och en knapp tredjedel saknar besked. Så ser en första uppföljning av SKL:s agenda för integration ut, som omfattar 65 förslag till staten.
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Allt fler antar rekommendation om äldreboenden


  Över 100 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om ökad kvalitet i särskilt äldreboende.
  Läs mer
 • 2017-11-20
  Läs mer

  Bra med grundläggande behörighet för alla yrkesprogram


  SKL tillstyrker att alla yrkesprogram ska innehålla de kurser som ger högskolebehörighet. Målsättningen är att locka fler sökande till programmen och trygga kompetensförsörjningen.
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Det måste satsas mer på svensk järnväg


  Regeringen behöver fortsätta att avsätta extra resurser till befintlig och ny järnväg för att öka tågresandet. Det skriver SKL i sitt svar över förslaget till nationell transportplan.
  Läs mer
 • 2017-11-17

  72 punkter för delaktighet på lika villkor


  SKL har tagit fram ett ställningstagande för att utjämna skillnader och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan bli delaktiga i samhället på lika villkor.
  Läs mer
 • 2017-11-17
  Läs mer

  Jämlik och jämställd arbetsmarknad fokus på EU-toppmötet


  Idag samlas EU:s stats- och regeringschefer, institutioner och arbetsmarknadens parter till ett informellt toppmöte i Göteborg. I fokus står arbetsmarknadsfrågor och den sociala dimensionen.
  Läs mer
 • 2017-11-15
  Läs mer

  Årets vinnare på Kvalitetsmässan 2017


  Helsingborgs stad, Åre kommun, Trelleborgs kommun och Stockholm stad är vinnare på årets upplaga av Kvalitetsmässan.
  Läs mer
 • 2017-11-15

  Åre fick GötaPriset 2017 för lyckad integration


  Kommunens framgångsrika integrationsarbete har bidragit till att 85 procent av Åres nyanlända de senaste två åren har kommit ut i egenförsörjning.
  Läs mer
 • 2017-11-15

  Helsingborg stad - Sveriges Kvalitetskommun 2017


  Genom öppenhet och en god dialog har kommunens chefer och medarbetare lyckats utveckla och förbättra demokrati, arbetsmiljö och samhällsbyggande i staden.
  Läs mer
 • 2017-11-15

  Trelleborgs kommun får SveaPriset 2017


  Socialförvaltningen i Trelleborg prisades för sin modell för ett digitalt och automatiserat system för försörjningsstöd.
  Läs mer
 • 2017-11-15

  Stockholm stad – Sveriges Digitaliseringskommun 2017


  Genom innovativa lösningar har kommunen lyckats skapa smarta digitala tjänster som underlättar vardagen för invånarna.
  Läs mer
 • 2017-11-14
  Läs mer

  Tillfällig lättnad för personlig assistans


  Regeringen väljer att stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar till dess att en ny lagstiftning är på plats. Det innebär en tillfällig lättnad.
  Läs mer
 • 2017-11-13

  SKL medverkar på Kvalitetsmässan


  Kvalitetsmässan med temat ”Det nya Sverige” pågår 14-16 november i Göteborg och SKL arrangerar och medverkar i många seminarier kring utvecklingen av välfärdens verksamheter.
  Läs mer
 • 2017-11-09
  Läs mer

  Hot, hat och våld mot förtroendevalda ökar


  Under 2012-2016 har hot och våld mot förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige ökat från 19 till 25 procent och i landstingen från 25 till 34 procent. Yngre är mer utsatta än äldre.
  Läs mer
 • 2017-11-07
  Läs mer

  Viktigt besked från regeringen om personlig assistans


  Regeringen kommer att föreslå förändringar i lagstiftningen för personlig assistans. Det är ett viktigt och efterlängtat besked.
  Läs mer
 • 2017-11-07
  Läs mer

  Kostnader för inhyrd personal – en lägesbild


  Beroendet av inhyrda läkare i psykiatrin i landet fortsätter att minska. Fyra landsting och regioner minskar det totala beroendet av inhyrd personal. Dock ökar den totala kostnaden i landet.
  Läs mer
 • 2017-11-01
  Läs mer

  Trefaldigat inköp av ekologiska livsmedel


  Det blir allt vanligare att landsting och regioner köper in livsmedel som är ekologiska. Andelen har trefaldigats sedan 2009, visar nya öppna jämförelser från SKL.
  Läs mer
 • 2017-10-30
  Läs mer

  Analys av handlingsplaner mot våldsbejakande extremism


  Cirka hälften av kommunerna har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Det framgår av Segerstedtinstitutets rapport, som är framtagen på uppdrag av SKL.
  Läs mer
 • 2017-10-30
  Läs mer

  Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö


  SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.
  Läs mer
 • 2017-10-23
  Läs mer

  Välfärd och politiskt ledarskap för toppolitiker


  Toppolitiker från olika länder besöker SKL och kommuner och landsting den 23-27 oktober. Besöken är ett led i att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap.
  Läs mer
 • 2017-10-23
  Läs mer

  Stor satsning för att fler ska ta del av kultur


  Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängliga och mer relevanta för invånarna. Det är syftet med projektet Mer för fler som nu drar igång.
  Läs mer
 • 2017-10-19
  Läs mer

  SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan


  Regeringen har i dag beslutat om en strategi för att skolan bättre ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. SKL ska ta fram en handlingsplan för nationellt genomförande av strategin.
  Läs mer
 • 2017-10-17
  Läs mer

  SKL välkomnar enklare samverkan


  Det måste bli enklare att samverka över landstings- och kommungränsen. SKL välkomnar förslaget som regeringens utredare nu lägger fram om enklare avtalssamverkan.
  Läs mer
 • 2017-10-17
  Läs mer

  Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning


  Ekonomirapporten pekar på ett relativt starkt 2017, men att stora utmaningar väntar. Demografins utveckling innebär ökade kostnader. En åtgärd som krävs är minskad statlig detaljstyrning.
  Läs mer
 • 2017-10-16
  Läs mer

  Öka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning


  Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till undervisning av hög kvalitet och är en lösning för att möta dagens lärarbrist. Därför hade vi önskat att utredningens förslag gått ännu längre.
  Läs mer
 • 2017-10-13
  Läs mer

  Staten behöver ge vägledning om mikroplaster


  Naturvårdsverket behöver ta fram en vägledning om hur konstgräsplaner för fotboll ska utformas och skötas för att minska spridningen av mikroplaster. Det framhåller SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2017-10-13
  Läs mer

  Färdplan för god och nära vård


  SKL stödjer i huvudsak förslagen från regeringens utredare för att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
  Läs mer
 • 2017-10-13
  Läs mer

  Lagförslag om vattenkraft måste arbetas om


  Regeringens aktuella lagförslag om vattenkraft hotar angelägen samhällsutveckling och måste arbetas om. SKL föreslår nu alternativa författningslösningar.
  Läs mer
 • 2017-10-09
  Läs mer

  Demokrati i fokus inför Venedigkommissionen


  Demokrati och lokalt självstyre var i fokus när SKL:s vice ordförande Anders Knape nyligen talade inför Venedigkommissionen.
  Läs mer
 • 2017-10-06
  Läs mer

  SKL och Pacta når förlikning med BRF


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har nått en förlikning med Brandmännens riksförbund (BRF) i Arbetsdomstolen. Stämningen gällde brott mot fredsplikten.
  Läs mer
 • 2017-09-28
  Läs mer

  Högkonjunktur men stora utmaningar väntar kommunsektorn


  Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i ekonomin. Från 2019 förväntas en normalisering med en svagare utveckling. Befolkningen och behoven i kommunsektorn fortsätter växa.
  Läs mer
 • 2017-09-28
  Läs mer

  Fler barn och unga möter BUP


  Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, träffar fler barn och unga än tidigare – samtidigt blir väntetiderna allt längre.
  Läs mer
 • 2017-09-26
  Läs mer

  Så blev sommaren i vården 2017


  Trots en periodvis ansträngd situation på sina håll har landstingen och regionerna ändå sammantaget levererat en god och säker vård i sommar. Det visar en enkät från SKL.
  Läs mer
 • 2017-09-20
  Läs mer

  SKL välkomnar välfärdssatsningar


  I budgetpropositionen finns flera större satsningar på välfärden under de kommande åren. Mest glädjande är en permanent höjning av de generella statsbidragen från 2019 och framåt.
  Läs mer
 • 2017-09-19
  Läs mer

  Färre drabbas av vårdskador


  Patientsäkerheten i Sverige har förbättrats. Det visar världens största granskning av nära 65 000 journaler från omkring 60 svenska sjukhus under fyra år.
  Läs mer
 • 2017-09-14
  Läs mer

  Större andel gymnasieelever tar examen


  Andelen gymnasieelever som tar examen ökar. Men en stor grupp hoppar av eller når inte målen. Inkluderande lärmiljöer kan vara ett sätt att få fler unga att fullfölja utbildningen.
  Läs mer
 • 2017-09-11
  Läs mer

  Ansvar för klimatanpassning fortfarande inte löst


  Staten måste bli tydlig med att det är fastighetsägaren som ska skydda sin tomt och byggnad mot klimatförändringarnas negativa effekter. Det svarar SKL Klimatanpassningsutredningen.
  Läs mer
 • 2017-09-08
  Läs mer

  Utförare av välfärdstjänster måste ha samma krav


  Samma krav bör ställas på såväl offentlig som privat utförare och offentliga medel ska gå till avsedd verksamhet. Det är SKL:s ståndpunkt till Välfärdsutredningens slutbetänkande.
  Läs mer
 • 2017-09-08
  Läs mer

  Ansvar och befogenheter måste följas åt i skolan


  Skolkommissionen har fokus på regler och system istället för kvalitet i undervisningen och en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Det behöver lösas i ett nationellt samråd.
  Läs mer
 • 2017-09-06
  Läs mer

  Sänkta avgifter ger högre tjänstepension


  Från årsskiftet sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det innebär mer tjänstepension för de drygt 1,1 miljoner anställda i kommun och landsting.
  Läs mer
 • 2017-08-29
  Läs mer

  Ulf Olsson ny ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation


  Ulf Olsson föreslås bli ny ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation. Han utses formellt av SKL:s styrelse den 8 september.
  Läs mer
 • 2017-08-25
  Läs mer

  Ny ordförande för utredningen om kommunernas framtid


  Niklas Karlsson är ny ordförande för kommunutredningen. SKL utgår ifrån att utredningen fortsätter att värna det lokala självstyret och underlättar samverkan.
  Läs mer
 • 2017-08-25
  Läs mer

  Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter öka


  Den totala kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter att öka. Men i Region Östergötland, Region Skåne och Landstinget i Kalmar minskar kostnaderna.
  Läs mer
 • 2017-08-17
  Läs mer

  Kommunala arbetsmarknads-insatser för 95 000 personer


  Kommunerna genomför omfattande arbetsmarknadsinsatser mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. För att få fler i arbete eller studier behövs mer samarbete och individuella insatser.
  Läs mer
 • 2017-08-17
  Läs mer

  Stark ekonomi ger fortsatt ökat skatteunderlag


  Den svenska ekonomin har haft en stark utveckling under första halvåret. Främsta orsaken är de växande investeringarna i att bygga bostäder visar SKL:s skatteunderlagsprognos.
  Läs mer
 • 2017-07-27
  Läs mer

  Heléne Fritzon blir statsråd


  Heléne Fritzon har idag utsetts till migrations- och biträdande justitieminister och kommer därmed att lämna sina uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2017-07-13
  Läs mer

  Stärkt skydd för hotade förtroendevalda ses över


  Regeringen ska utreda möjligheten till ett förstärkt skydd för hot och hat mot förtroendevalda. SKL ser positivt på att frågan lyfts i regeringens handlingsplan.
  Läs mer
 • 2017-07-07
  Läs mer

  Tillfälligt bidrag ska stötta ensamkommandes boende


  Nu skjuter regeringen till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor som ett stöd för kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor.
  Läs mer
 • 2017-07-04
  Läs mer

  Skolans utmaningar löser vi gemensamt


  SKL välkomnar Skolkommissionens förslag om extra resurser till skolan, men avvisar förslaget om miniminivåer för kommunernas skolbudgetar. Det finns bättre sätt att uppnå en likvärdig skola.
  Läs mer
 • 2017-06-30
  Läs mer

  Trygg hela vägen – före, under och efter graviditeten


  SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur landstingen använt de medel som ingår i överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Cirka hälften har använts till bemanning.
  Läs mer
 • 2017-06-29
  Läs mer

  Lagförslag om vatten hotar samhällsutveckling


  Regeringens lagförslag om skärpta krav på vattenkraften måste arbetas om. Det slår hårt mot många olika verksamheter, inte bara vattenkraften, och kan stoppa viktig samhällsutveckling.
  Läs mer
 • 2017-06-29
  Läs mer

  SKL i samtal med regeringen om LSS


  SKL hade igår överläggningar med regeringen om LSS och personlig assistans. Den restriktiva tolkningen av LSS skapar oro hos brukare och ökade utgifter för många kommuner.
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Läs mer

  Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända


  SKL och LRF har tagit fram en avtalsmall som kan göra det enklare för kommuner att ingå avtal med ägare av jord- och skogsbruksfastigheter som vill hyra ut boenden till nyanlända.
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Läs mer

  Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman


  Pacta och KFS bildar en ny nationell arbetsgivarorganisation. Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige och stärka medlemsföretagens konkurrenskraft.
  Läs mer
 • 2017-06-20
  Läs mer

  Fortsatt trygg förlossningsvård


  Svensk förlossningsvård håller hög kvalitet. Men svårigheter att rekrytera och behålla erfarna barnmorskor är en utmaning på flera håll.
  Läs mer
 • 2017-06-16
  Läs mer

  70 nya delägare i Inera – snabbare digitalisering möjlig


  Nu har nästan var fjärde – drygt 70 stycken – av Sveriges kommuner beslutat att gå in som delägare i Inera AB. Arbete pågår för att se vilka tjänster som ska prioriteras för kommunerna.
  Läs mer
 • 2017-06-16
  Läs mer

  Kommuner och arbetsförmedling i tätare samarbete


  SKL och Arbetsförmedlingen har träffat en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå. Rekryteringsbehoven är stora och nyanlända behöver stöd in på arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Läs mer

  Utökad överenskommelse om förlossningsvården


  Regeringen och SKL har kommit överens om ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa.
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Läs mer

  Bättre tillgänglighet i socialtjänsten


  Öppna jämförelser socialtjänst 2017 omfattar sju olika verksamhetsområden. Jämförelserna visar på förbättringar, men är framför allt en hjälp för kommunerna att utveckla sin kvalitet.
  Läs mer
 • 2017-06-13
  Läs mer

  Nya vårdmiljarder stärker befintliga satsningar


  Regeringen satsar två nya miljarder riktade till vårdpersonal. Pengarna kommer att stärka redan befintliga insatser på arbetsmiljö och kompetensutveckling inom vården.
  Läs mer
 • 2017-06-13
  Läs mer

  Staten måste ta större ansvar för kulturen


  Landsting och regioner satsar stort på att alla i Sverige, oavsett var de bor, ska ha tillgång till ett brett och kvalitativt kulturutbud. Nu behöver staten ta ett större ansvar.
  Läs mer
 • 2017-06-13
  Läs mer

  Välkommet förslag till samlande digital myndighet


  SKL ställer sig i huvudsak bakom förslagen i utredningen digitalforvaltning.nu, och en myndighet för digitalisering. Men det behövs mer för att skapa långsiktiga former för utvecklingen.
  Läs mer
 • 2017-06-12
  Läs mer

  Bra med fler vägar till högskolan


  Tillträdesutredningen har sett över systemet för tillträde till högskoleutbildning för att skapa ett öppnare och enklare system. SKL anser att utredningen har lyckats med sitt uppdrag.
  Läs mer
 • 2017-06-09
  Läs mer

  Enklare att söka om hemtjänst för äldre


  En ny utredning föreslår enklare regler för ansökan om hemtjänst och en ny boendeform för äldre som efterfrågar trygghet och sociala aktiviteter.
  Läs mer
 • 2017-06-09
  Läs mer

  Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter


  SKL och regeringen är överens om ett fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter. Överenskommelsen innebär att SKL kommer att bygga vidare på den hittills treåriga satsningen.
  Läs mer
 • 2017-06-07
  Läs mer

  Viktiga förslag om sent anlända elever i grundskolan


  SKL ser flera bra förslag i utredningen om sent anlända elever i grundskolan, som lämnades till regeringen idag.
  Läs mer
 • 2017-06-02
  Läs mer

  Bra förslag om kunskapsstyrd vård


  SKL ser många förslag i rätt riktning i Sofia Wallströms utredning om kunskapsbaserad och jämlik vård.
  Läs mer
 • 2017-06-02
  Läs mer

  Pacta överens med Transport och Seko


  Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Svenska Transportarbetarförbundet och Seko om nya treåriga avtal.
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Läs mer

  Trelleborgs kommun får Guldlänken 2017


  Guldlänken 2017 tilldelas Trelleborgs kommun för deras nya arbetssätt med försörjningsstöd. Genom digitala lösningar har handläggningstiden minskat från tio dagar till max ett dygn.
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Läs mer

  SKL vill ha samtal om LSS med regeringen


  Efter att barn- och äldreminister Åsa Regnér aviserat skärpta krav på kommunerna för assistansersättningen, vill SKL:s ledning möta regeringen för samtal om LSS och personlig assistans.
  Läs mer
 • 2017-05-30
  Läs mer

  Viktigt med mer statligt stöd till klimatanpassning


  En höjning av statens bidrag till klimatanpassningsåtgärder kan inte vänta. Det måste ske snarast. Det är en av SKL:s kommentarer till förslagen från utredningen om klimatanpassning.
  Läs mer
 • 2017-05-24
  Läs mer

  Avtal mellan Pacta och Fastighetsanställdas Förbund


  Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Fastighetsanställdas Förbund om ett nytt preliminärt treårigt avtal.
  Läs mer
 • 2017-05-24
  Läs mer

  AD: Region hade rätt att ändra i semesterförläggning


  Region Östergötland hade rätt att ändra i semesterförläggningen för fem barnmorskor och semesterlagen är inte en del av kollektivavtalet. Det fastslår Arbetsdomstolen (AD).
  Läs mer
 • 2017-05-24
  Läs mer

  Biblioteken allt mer populära mötesplatser


  Byter biblioteken roll från att vara en plats där man främst lånar ut böcker till en plats där man träffas och söker information? Färsk statistik från Kungliga Biblioteket tyder på det.
  Läs mer
 • 2017-05-19

  Årets Stadskärna 2017 - Västervik


  Västervik vann den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna 2017 i stark konkurrens med Kalmar och Tibro.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Läs mer

  Välkommen digitaliseringsstrategi


  De fokusområden som pekas ut i regeringens digitaliseringsstrategi stämmer bra överens med de satsningar som SKL anser behöver göras för att öka digitaliseringen i offentlig sektor.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Läs mer

  Så kan stat och kommun samarbeta för fler bostäder


  Det blir enklare att bygga bostäder om kommun och länsstyrelse samarbetar tidigt. Nu ger SKL och länsstyrelsen ut ett gemensamt inspirationsmaterial om hur samarbetet blir framgångsrikt.
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Läs mer

  Bättre kunskap ska ge en mer jämlik vård


  SKL har beslutat rekommendera landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Målet är en mer kunskapsbaserad och jämlik vård.
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Läs mer

  Vårdrelaterade infektioner minskar


  Antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) har minskat något de senaste
  åren men enligt beräkningar drabbas fortfarande närmare 65 000 patienter i Sverige varje år.

  Läs mer
 • 2017-05-16
  Läs mer

  Barn och ungas hälsa i fokus


  Hur kan politiskt beslutsfattande vara pådrivande och främja förändring för barns och ungas hälsa?
  Läs mer
 • 2017-05-15

  Regionala järnvägar viktiga för arbetspendling och gods


  Trafikverket vill lägga ner 16 regionala banor, trots att den regionala tågtrafiken är av stor betydelse för arbetspendling och godstransport. SKL anser att banorna måste värnas.
  Läs mer
 • 2017-05-15
  Läs mer

  SKL positiv till förslag för säker kommunikation


  Regeringen har låtit utreda en ny lösning för säker kommunikation, som ska komplettera och så småningom ersätta dagens Rakelsystem. SKL är i grunden positiv, men ser ett par brister.
  Läs mer
 • 2017-05-14

  Varning för spridning av  krypteringskod mellan datorer


  Just nu pågår en omfattande it-attack, en så kallad ransomware-kampanj. Ett flertal länder är drabbade och däribland även Sverige. För information om läget hänvisar SKL till MSB.
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Läs mer

  SKL skapar förutsättningar för det lokala klimatarbetet


  Kommuner, landsting och regioner ska ligga i framkant i klimatarbetet. SKL har därför tagit fram breda förslag för arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Läs mer

  Ersättning för läkemedel klar


  Regeringen och SKL är överens om ersättningen för läkemedel för åren 2017–2019.
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Läs mer

  Ersättning för vård via nätet


  Styrelsen för SKL föreslår en gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård.
  Läs mer
 • 2017-05-11
  Läs mer

  Nya bullerregler kan ge fler bostäder


  Regeringen har beslutat att höja riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad. Det skapar nya möjligheter för kommuner att planera för fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.
  Läs mer
 • 2017-05-11
  Läs mer

  Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal


  SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som i dag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.
  Läs mer
 • 2017-05-10
  Läs mer

  Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver


  Vårens ekonomirapport pekar fortsatt på stora utmaningar framöver. Kommuner, landsting och regioner behöver bland annat investera i allt ifrån skolor, äldreboende till sjukhusbyggnader.
  Läs mer
 • 2017-05-09

  Ekonomirapporten presenteras, följ webbsändningen


  Onsdag den 10 maj kl 10.00 presenteras Ekonomirapporten i en webbsändning.
  Läs mer
 • 2017-05-09

  Niclas Lindahl ny förhandlingschef på SKL


  Niclas Lindahl har utsetts till ny förhandlingschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
  Läs mer
 • 2017-05-08
  Läs mer

  Uppföljning av kostnader för hyrpersonal


  Fyra landsting har minskat sina kostnader för hyrpersonal, men totalt sett har kostnaderna ökat under årets första kvartal, jämfört med samma period 2016.
  Läs mer
 • 2017-05-08
  Läs mer

  Höjd garantinivå i ny pensionsöverenskommelse


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit nya preliminära överenskommelser på pensionsområdet.
  Läs mer
 • 2017-05-02
  Läs mer

  Nytt avtal med Sveriges läkarförbund


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Sveriges läkarförbund om ett nytt treårigt avtal.
  Läs mer
 • 2017-04-28
  Läs mer

  Samverkan kring satsning på forskarskolor


  Regeringen och SKL ska samverka om satsning som ska öka kunskapen inom socialtjänsten genom forskarskolor.
  Läs mer
 • 2017-04-27

  Skatteunderlagets tillväxt avtar i ny prognos


  Den starka tillväxten av skatteunderlaget väntas avta successivt fram till 2020. SKL:s nya prognos visar att skatteunderlaget i år växer med 4,4 procent och nästa år hamnar på 4 procent.
  Läs mer
 • 2017-04-27
  Läs mer

  Hög beredskap i vården inför sommaren


  Alla landsting och regioner planerar särskilda insatser för att trygga en säker vård i sommar. Åtgärderna har utvecklats och intensifierats de senaste åren, visar SKL:s årliga enkät.
  Läs mer
 • 2017-04-25
  Läs mer

  Företagare allt nöjdare med kommunernas service


  Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i dag.
  Läs mer
 • 2017-04-20
  Läs mer

  Fokus på undervisning och samarbete avgörande för skolan


  När Skolkommissionen idag presenterar sina förslag till en mer likvärdig skola, konstaterar SKL att det krävs åtgärder av många aktörer. Mer statlig styrning är inte den enkla lösningen.
  Läs mer
 • 2017-04-20
  Läs mer

  Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser


  OFR Allmän kommunal verksamhet, SKL och Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag.
  Läs mer
 • 2017-04-18
  Läs mer

  Satsningar på barn och unga i vårändringsbudget för 2017


  I vårändringsbudgeten satsar regeringen på barn och ungdomar och förlossningsvård vilket SKL välkomnar. Resurserna behövs men riktade statsbidrag skapar osäkerhet för kommande år.
  Läs mer
 • 2017-04-12
  Läs mer

  Avtalet med Kommunal förlängs till 2020


  SKL och Pacta är överens med Kommunal om att förlänga det befintliga avtalet ett år fram till 2020. Avtalet innehåller löneökningar i nivå med märket som satts av industrin.
  Läs mer
 • 2017-04-12
  Läs mer

  No discrimination of midwife who refuses to participate in abortions


  Case Grimmark v Region Jönköping County, judgment in Swedish Labour Court. Region Jönköping County has not discriminated a midwife who has declared that she refuses to participate in abortion care due to her religious beliefs.
  Läs mer
 • 2017-04-12
  Läs mer

  Ingen diskriminering av abortvägrande barnmorska


  Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon vägrar att delta i abortvård på grund av sin tro. AD avslår barnmorskans krav på skadestånd. Also in English.
  Läs mer
 • 2017-04-11
  Läs mer

  Digital tjänst blir billigare för kommunerna


  Kommunerna sparar både tid och pengar genom att gå över från manuell till digital hantering för underlag för bedömning av ekonomiskt bistånd. Nu sänks också kostnaderna för tjänsten SSBTEK.
  Läs mer
 • 2017-04-10
  Läs mer

  Nationell läkemedelslista behövs


  SKL välkomnar att ett förslag till lag om en nationell läkemedelslista utarbetats. I promemorian presenteras en gedigen beskrivning av nuläget, informationsbehoven och de problem som finns i dag.
  Läs mer
 • 2017-04-10
  Läs mer

  Brister i Boverkets modell för nybyggnadsbehov


  Boverket har tagit fram en modell för att beräkna framtida bostadsbehov. SKL tillstyrker, men menar att modellen inte ensamt kan användas när kommunerna planerar för framtidens behov.
  Läs mer
 • 2017-04-10
  Läs mer

  Tyst minut för terrorns offer


  Regeringen har utlyst en nationell tyst minut idag, måndag, klockan 12.00 för att hedra offren för fredagens misstänkta terrorattack.
  Läs mer
 • 2017-04-07
  Läs mer

  Efterlängtad översyn av socialtjänstlagen


  Sedan lagen stiftades för 30 år sedan, har socialtjänstens ansvar förändrats utan att lagen hängt med. Därför välkomnar SKL regeringens initiativ.
  Läs mer
 • 2017-04-07
  Läs mer

  Landsbygdsutredningen tar ett samlat grepp


  SKL ställer sig i huvudsak bakom landsbygdsutredningens yttrande. Men utredningen missar de regionalt utvecklingsansvarigas centrala roll för utvecklingen.
  Läs mer
 • 2017-04-07
  Läs mer

  Permanenta samordningen kring våldsbejakande extremism


  En nationell samordning kring våldsbejakande extremism behöver permanentas. Viktigt är att kommunerna har ett fortsatt stort handlingsutrymme i arbetet mot våldsbejakande extremism anser SKL.
  Läs mer
 • 2017-04-07
  Läs mer

  Se över reglerna för överförmyndare och gode män


  SKL begär i en skrivelse till regeringen att en utredning tillsätts som från grunden ser över och utformar en ny lagstiftning om överförmyndare, gode män och förvaltare.
  Läs mer
 • 2017-04-06
  Läs mer

  Brottsförebyggande arbete kräver lokal samverkan


  Nästan alla kommuner har etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete visar en ny rapport från SKL och MSB. Nya utpekade kommunpoliser tros kunna underlätta samarbetet.
  Läs mer
 • 2017-04-05
  Läs mer

  Så ska kompetensen höjas i vård och omsorg


  SKL och Kommunal har träffat en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2017-04-04
  Läs mer

  8 av 10 kommuner har en bredbandsstrategi


  Andelen kommuner med en bredbandsstrategi har ökat med 68 procentenheter sedan 2010. 83 procent av kommunerna har nu en strategi visar en undersökning från SKL, PTS och Bredbandsforum.
  Läs mer
 • 2017-03-31
  Läs mer

  Avtal 17: Befintliga avtal förlängs


  Parterna inom industrin träffade nya avtal den 31 mars. SKL:s förhandlingar med Läkarförbundet och facken inom Allmän kommunal verksamhet fortsätter och de befintliga avtalen förlängs.
  Läs mer
 • 2017-03-31
  Läs mer

  Skolan kan möta och ta vara på elevers olikheter


  Det är en ständig utmaning att utveckla skolan för att möta elevers olika behov. I skriften Olika är normen presenteras hur arbetet med inkluderande lärmiljöer kan gå till.
  Läs mer
 • 2017-03-31
  Läs mer

  Fler anställda och fler som arbetar heltid


  Antalet som arbetar heltid har ökat med över 50 000 personer de senaste två åren. Även antalet anställda fortsätter att öka i kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Läs mer

  Karlskrona först med nationell e-tjänst för företagare


  Som första kommun lanserar Karlskrona en e-tjänst för restaurangföretagare. Den är utvecklad i samarbete mellan kommuner, myndigheter, SKL och regeringen.
  Läs mer
 • 2017-03-29

  Ny presschef på SKL


  Helene Lindstrand blir ny presschef på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon tillträder den 3 april.
  Läs mer
 • 2017-03-25
  Läs mer

  SKL marscherar för Europa


  Idag, lördagen den 25 mars, är det 60 år sedan Romfördraget undertecknades. SKL uppmärksammar detta genom att delta i marschen för Europa i Rom.
  Läs mer
 • 2017-03-24
  Läs mer

  SKL släcker på lördag


  Lördagen den 25 mars 20.30-21.30 släcker SKL takskyltar och inomhusbelysning för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen Earth Hour.
  Läs mer
 • 2017-03-22
  Läs mer

  Nya kommunala bostadshus upphandlade


  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat kommunala bostadshus. Igår skrevs avtal för högre hus med Lindbäcks Bygg och NCC. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.
  Läs mer
 • 2017-03-20
  Läs mer

  SKL:s agenda till regeringen


  Under måndagen skickades Sveriges Kommuner och Landstings Agenda för integration och nyanländas etablering till regeringen.

  Läs mer
 • 2017-03-16
  Läs mer

  Ny utbildningsform behövs för kortutbildade nyanlända


  SKL föreslår en ny utbildningsorganisation för att tusentals unga nyanlända med kortvarig skolgång ska komma in i arbetslivet. Etableringsersättningen ska kunna behållas i upp till sex år.
  Läs mer
 • 2017-03-16
  Läs mer

  Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera


  Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.
  Läs mer
 • 2017-03-16
  Läs mer

  Äldrevård och omsorg allt bättre


  Allt fler kommuner och enheter registrerar insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Det ger både säkrare vård och omsorg liksom bättre hälsa och livskvalitet för de äldre.
  Läs mer
 • 2017-03-15
  Läs mer

  Plus och minus om gymnasieutredningen


  Flera bra förslag men en risk att statlig detaljstyrning sätter käppar i hjulet för verksamheten. Så kan SKL:s remissvar av gymnasieutredningen sammanfattas.
  Läs mer
 • 2017-03-14
  Läs mer

  MR-plattform lanseras på Demokratidagen


  Nu har SKL tagit fram kriterier för kommuner, landsting och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter. Den nyss antagna plattformen uppmärksammas på den årliga Demokratidagen.
  Läs mer
 • 2017-03-14
  Läs mer

  Detaljplaneprocessen inget hinder för byggandet


  Det tar oftast inte mer än två år att ta fram en detaljplan och de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s nya öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.
  Läs mer
 • 2017-03-11
  Läs mer

  SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering


  SKL har antagit en Agenda för integration och nyanländas etablering. I agendan listas ett 60-tal konkreta förslag på åtgärder för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering.
  Läs mer
 • 2017-03-10
  Läs mer

  Mer ordning och reda i välfärden behövs


  Offentliga medel som finansierar välfärden ska gå till avsedd verksamhet. SKL ställer sig bakom stora delar av välfärdsutredningens förslag. Ett eventuellt vinsttak är för tidigt att avgöra.
  Läs mer
 • 2017-03-10
  Läs mer

  Regionala undantag från flygskatt kan behövas


  Det kan behövas regionala undantag från den skatt som en utredning vill införa på flygresor. Risken är annars att utredningsförslaget slår mot regioners tillgänglighet.
  Läs mer
 • 2017-03-10
  Läs mer

  Välkommet att staten vill stödja kulturskolorna


  En utredning vill att staten ska bidra i utvecklingen av landets kommunala kulturskolor. Det är bra. Men SKL säger nej till detaljerade nationella mål.
  Läs mer
 • 2017-03-10
  Läs mer

  Viktiga besked om skolans digitalisering saknas


  Regeringen presenterar nya skrivningar om elevers digitala kompetens, som en del i läro-, kurs- och ämnesplaner. Men viktiga bitar saknas fortfarande i strategin för skolans digitalisering.
  Läs mer
 • 2017-03-07
  Läs mer

  Många kommuner och landsting visar överskott


  Kommuner, regioner och landsting har ett resultat på drygt 24,9 miljarder kronor. Det visar de preliminära boksluten för 2016. Trots ett ekonomiskt uppsving förväntas utmaningar framöver.
  Läs mer
 • 2017-03-07
  Läs mer

  Sjukfrånvaron bromsar in kraftigt


  En ny sammanställning som SKL presenterar idag visar att ökningstakten i sjukfrånvaron i kommuner och landsting bromsade in kraftigt 2016. Detta efter en stadig ökning sedan 2011.
  Läs mer
 • 2017-03-01
  Läs mer

  Patienterna ger gott betyg till akuten


  Över hälften av patienterna på akutmottagningarna uppger att de fick vänta mindre än en timme på att få träffa en läkare. Det visar SKL:s senaste patientenkät.
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Läs mer

  Allt fler asylsökande och nyanlända hälsoundersöks


  Drygt 80 000 asylsökande och nyanlända fick en hälsoundersökning 2016, en ökning med 29 procent jämfört med föregående år.
  Läs mer
 • 2017-02-24
  Läs mer

  Nytt ramavtal för fler bostäder


  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.
  Läs mer
 • 2017-02-17
  Läs mer

  Ny kommunallag är efterlängtad


  SKL är positiv till att regeringen nu lämnar förslaget om en ny kommunallag till lagrådet för behandling innan riksdagen kan fatta beslut. De nya kommunallagen ersätter 1991 års kommunallag.
  Läs mer
 • 2017-02-16
  Läs mer

  Sysselsättning och skatteunderlag tappar fart 2018


  Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.
  Läs mer
 • 2017-02-16
  Läs mer

  God tillgång till hälso- och sjukvård


  En majoritet av invånarna i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har även förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting eller region.
  Läs mer
 • 2017-02-14
  Läs mer

  Bra resultat ger alla landsting del av medel


  Resultatet för 2016 års överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering är klar. Samtliga landsting får del av satsningen då så gott som samtliga villkor uppnåtts.
  Läs mer
 • 2017-02-13
  Läs mer

  Bra att stärka förutsättningarna för lokalt självstyre


  En kommitté ska se över hur kommunernas förmåga kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. SKL välkomnar beslutet och att utgångspunkten är ett starkt lokalt självstyre.
  Läs mer
 • 2017-02-10

  Nu ska välfärden gå från deltid till heltid


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) lanserar idag ett partsgemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska arbeta heltid.
  Läs mer
 • 2017-02-10
  Läs mer

  SKL välkomnar utredning om avgiftsfria grunddata


  Även kommunsektorn ska avgiftsfritt kunna få tillgång till grunddata från olika register.
  – Det kommer att förenkla för våra medlemmar, säger SKL:s ordförande Lena Micko .

  Läs mer
 • 2017-02-09
  Läs mer

  SKL och Pacta stämmer BRF till AD


  Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta stämmer Brandmännens Riksförbund till Arbetsdomstolen för brott mot fredsplikten.
  Läs mer
 • 2017-02-07
  Läs mer

  Nu är integrationen den stora utmaningen


  Migrationsverkets prognos för 2017 visar på ett lågt asylmottagande jämfört med de senaste åren. Den stora utmaningen för samhället är därmed att integrationen av de nyanlända fungerar.
  Läs mer
 • 2017-02-02
  Läs mer

  Kostnaderna för inhyrd personal


  Kostnaderna för inhyrd personal inom landsting och regioner ökade totalt med 650 miljoner kronor under 2016. Samtidigt minskade kostnaderna i fem landsting/regioner.
  Läs mer
 • 2017-02-01
  Läs mer

  Ökad kvalitet i äldreboende


  Det pågår ett intensivt arbete med att förbättra landets äldreboenden. För två veckor sedan antog SKL en rekommendation för att öka kvalitén.
  Läs mer
 • 2017-02-01
  Läs mer

  Ramavtal ska ge fler bostäder i kommunerna


  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling för att erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. I dag undertecknas ramavtal med Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.
  Läs mer
 • 2017-01-31
  Läs mer

  Stor variation bland lokala förtroendevalda


  Lund är kommunen med flest unga förtroendevalda medan Lilla Edet och Sölvesborg har högst andel småbarnsföräldrar. Det visar den samlade bilden över landets lokala förtroendevalda.
  Läs mer
 • 2017-01-30
  Läs mer

  Kvalitet i landstingen och regionerna


  SKL presenterar en sammanställning av kvalitetsjämförelser som jämför landstingens och regionernas resultat inom 16 hälso- och sjukvårdsområden.
  Läs mer
 • 2017-01-27
  Läs mer

  Förnyad satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård


  En förnyad överenskommelse om satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård har träffats mellan SKL och regeringen.
  Läs mer
 • 2017-01-25
  Läs mer

  Genomför ett förbättrat valsedelssystem 2022


  Se över valsedelsystemet i sin helhet i stället för att förändra dagens lösning. SKL anser att vallagsutredningens förslag om valsedlar
  i valbåsen skulle skapa nya problem.

  Läs mer
 • 2017-01-25
  Läs mer

  Ändrade skatteregler kan ge minskade kommunintäkter


  Ändrade skatteregler för fåmansföretag kan få konsekvenser för kommunernas skatteintäkter. Det poängterar SKL i ett yttrande om översynen av 3:12-reglerna.
  Läs mer
 • 2017-01-24
  Läs mer

  Brukare nöjda med socialtjänsten


  En majoritet av de tillfrågade brukarna inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet är nöjda med det stöd de får.
  Läs mer
 • 2017-01-24
  Läs mer

  Bra med utvidgning av offentlighetsprincipen


  SKL är positiva till att offentlighetsprincipen införs inom privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg, i fristående förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.
  Läs mer
 • 2017-01-24
  Läs mer

  Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa


  Regeringen och SKL är överens om en handlingsplan på e-hälsoområdet för perioden 2017–2019. Handlingsplanen innehåller bland annat en ny nationell samverkans- och samordningsstruktur.

  Läs mer
 • 2017-01-24
  Läs mer

  Stort kommunalt ansvar för anläggningar


  Kommunerna tar ett stort ansvar för tillgången till anläggningar för kultur, idrott och fritid, både vad gäller ägande och drift. Det visar en enkätundersökning som SKL genomfört bland Sveriges kommuner.
  Läs mer
 • 2017-01-23
  Läs mer

  Ny rekommendation ska ge ökad kvalitet i äldreboende


  Nu har SKL tagit fram rekommendationer för hur kommunerna kan utveckla kvalitén på särskilda boenden för äldre.
  Läs mer
 • 2017-01-20
  Läs mer

  Ny professionsmiljard till vårdens kompetensförsörjning


  Regeringen har slutit en ny överenskommelse med SKL om statligt stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården genom den så kallade Professionsmiljarden.
  Läs mer
 • 2017-01-20
  Läs mer

  Fortsatt jämställdhetsarbete med fokus på män och pojkar


  Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat om en ny överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar 2017.
  Läs mer
 • 2017-01-19
  Läs mer

  Förbättrad tillgänglighet i servicemätning


  Helsingborg får toppbetyg och kommunerna svarar på nästan nio av tio frågor från medborgare via e-post inom två dagar. Det visar rapporten Kommunens kvalitet i korthet som presenteras i dag.
  Läs mer
 • 2017-01-18
  Läs mer

  Nya patientavgifter 2017


  Ett landsting har infört avgiftsfria besök hos läkare i primärvården. Två landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården.
  Läs mer
 • 2017-01-17

  Vilka är lokalpolitikerna i Dalarna?


  96 procent av de 1 864 förtroendevalda i Dalarna är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Dalarna har en högre politikertäthet än riksgenomsnittet, både på kommun- och landstingssidan.
  Läs mer
 • 2017-01-17

  Vilka är lokalpolitikerna i Värmland?


  97 procent av de 1 710 förtroendevalda i Värmland är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Värmland har fler förtroendevalda per invånare än riksgenomsnittet. Värmland är det län med störst andel kvinnliga landstingspolitiker och här finns även kommunen med bäst representation av unga förtroendevalda.
  Läs mer
 • 2017-01-17

  Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götaland?


  96 procent av de 6 603 förtroendevalda i Västra Götaland är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västra Götaland har något färre förtroendevalda och en något mindre andel kvinnor än riksgenomsnittet.
  Läs mer
 • 2017-01-16
  Läs mer

  Fler Mötesplatser för nyanlända öppnas


  När nyanlända kan träffa sin kommun och flera myndigheter under samma tak kan de snabbare komma i arbete, studier eller annan aktivitet, nu öppnar 22 nya Mötesplatser.
  Läs mer
 • 2017-01-13
  Läs mer

  Bra att statliga kreditgarantier utreds


  Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över systemet med kreditgarantier och finansiering för bostadsbyggande. SKL ser glädjande på att utredningen nu kommer till stånd.
  Läs mer
 • 2017-01-11
  Läs mer

  En fortsatt stark regionalpolitik behövs inom EU


  SKL förordar en fortsatt stark regionalpolitik på EU-nivå. Genomförandet av sammanhållningspolitiken måste dock förenklas. Det skriver förbundet i ett yttrande till regeringen.
  Läs mer
 • 2017-01-10
  Läs mer

  Nationell satsning nödvändig för skolans digitalisering


  Elever och lärare kan få stort stöd av digitala verktyg. Men Sverige ligger efter i utvecklingen. SKL föreslår därför en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik.
  Läs mer
 • 2017-01-09
  Läs mer

  Fyra företag får ramavtal för att bygga bostäder


  SKL har i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.
  Läs mer
 • 2017-01-02
  Läs mer

  Fler unga fick feriejobb sommaren 2016


  Sommaren 2016 erbjöd landets kommuner, landsting och regioner 88 500 unga en chans att arbeta några veckor under sommaren. Det är fler feriejobb än någonsin tidigare.
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?



Tack för att du hjälper oss!

Sidfot