RSS Nyheter

 • 2019-10-15

  Ekonomirapporten presenteras 16 oktober kl 10.00


  Sveriges Kommuner och Landsting presenterar Ekonomirapporten. Presentationen kan följas på plats eller på webben. Annika Wallenskog, chefsekonom och Anders Knape, SKL:s ordförande medverkar.

  Läs mer
 • 2019-10-14
  Läs mer

  Vesna Jovic lämnar vd-posten i SKL


  Vesna Jovic har beslutat att lämna tjänsten som vd för SKL. Tillförordnad vd, från och med den 15 oktober till dess att SKL:s styrelse sammanträder i slutet av oktober, blir Staffan Isling.
  Läs mer
 • 2019-10-02
  Läs mer

  SKL välkomnar utredning om molntjänster


  Regeringen tillsätter en utredning av statliga myndigheters behov av it-drift samt rättsliga förutsättningar för utkontraktering till privata leverantörer. Även kommuner och regioner berörs.
  Läs mer
 • 2019-10-01
  Läs mer

  Lena Micko blir civilminister


  Lena Micko har idag utsetts till civilminister och lämnar därmed sina uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2019-10-01
  Läs mer

  Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet under nästa år


  Konjunkturavmattningen i Sverige fortsätter visar SKL:s nya skatteunderlagsprognos. Under nästa år beräknas ekonomin att gå in i en lågkonjunktur.
  Läs mer
 • 2019-09-27
  Läs mer

  Lärare prisas med Guldäpplet 2019


  Tre lärare belönas idag med Guldäpplet för sitt arbete med hur digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar, möjligheter att lyckas i skolan.
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Läs mer

  Äntligen ses villkoren för likvärdighetsbidraget över


  SKL har under lång tid drivit frågan om att regeringen måste se över antalet riktade statsbidrag och villkoren för likvärdighetsbidraget. Nu aviserar regeringen en översyn av villkoren.
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Läs mer

  Forskningsstudie granskar digitala vårdmöten med läkare


  Idag presenteras en forskningsstudie som studerat 17 300 digitala vårdkontakter. Resultaten visar att det främst är yngre användare och att de flesta är nöjda med sin vårdkontakt.
  Läs mer
 • 2019-09-25
  Läs mer

  Jämställdhet i fokus för högnivåforum i New York


  Ett högnivåforum för lokala och regionala myndigheter äger nu rum i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar och diskuterar bland annat måluppfyllelsen av Agenda 2030.
  Läs mer
 • 2019-09-23
  Läs mer

  Investeringsstöd till hyresbostäder behöver förbättras


  Det statliga investeringsstödet till byggande av hyres- och studentbostäder behöver förbättras för att mer effektivt motverka bostadsbristen. Det skriver SKL i ett remissvar.
  Läs mer
 • 2019-09-20
  Läs mer

  Regional fysisk planering bör inte regleras i PBL


  Regional fysisk planering ska inte regleras i plan- och bygglagen, anser SKL. Det framhåller förbundet i ett yttrande till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-09-20
  Läs mer

  Individuell mätning spar inte energi


  SKL avstyrker ett generellt krav på individuell mätning och debitering (IMD) av uppvärmning i flerbostadshus. Breda svenska erfarenheter visar att det inte bidrar till energieffektivisering.
  Läs mer
 • 2019-09-19
  Läs mer

  Färre inhyrda läkare


  Kostnaderna för inhyrda läkare minskar men ökar för inhyrda sjuksköterskor. Det visar den halvårsvisa sammanställningen över kostnader för inhyrd personal.
  Läs mer
 • 2019-09-18
  Läs mer

  SKL skriver under deklaration för en stark demokrati


  Den svenska demokratin fyller hundra år och Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en deklaration för att stärka demokratin. SKL ställer sig bakom och skriver under deklarationen.
  Läs mer
 • 2019-09-18
  Läs mer

  Regeringen bör sätta punkt för detaljstyrda statsbidrag


  Regeringens budget för 2020 innehåller inga ytterligare generella statsbidrag utöver tidigare aviserade och det är fortsatt många detaljstyrande statsbidrag.
  Läs mer
 • 2019-09-12

  Välkommen EU-portfölj till Ylva Johansson


  Att Ylva Johansson tilldelas ansvaret för migrationsfrågorna i EU-kommissionen sänder en viktig signal till övriga medlemsländer. Det här är en fråga där Europaperspektivet måste stärkas.
  Läs mer
 • 2019-09-10
  Läs mer

  Arbetsmarknadspolitiken bör förändras i dialog med SKL


  I dagens regeringsförklaring lyftes bland annat den pågående förändringen av arbetsmarknadspolitiken. Statsministern uttalade att Arbetsförmedlingen ska kunna ge service under reformperioden.
  Läs mer
 • 2019-09-09
  Läs mer

  SKL tar initiativ till en kraftsamling för psykisk hälsa


  Idag samlar SKL ett stort antal aktörer för en bred kraftsamling för den psykiska hälsan i Sverige.
  Läs mer
 • 2019-09-05
  Läs mer

  SKL välkomnar prövning av DI:s sanktionsbeslut


  Datainspektionen har utfärdat första sanktionsavgiften utifrån dataskyddsförordningen. Det rör ett pilotprojekt med ansiktsigenkänning. SKL stödjer Skellefteå i deras överklagandeprocess.
  Läs mer
 • 2019-09-03
  Läs mer

  Gemensam satsning ska locka fler deltidsbrandmän


  Behovet av deltidsbrandmän är stort. MSB, SKL, Sobona, fackförbunden Brandmännens riksförbund, Kommunal och Vision genomför en gemensam kommunikationssatsning för att locka fler till yrket.
  Läs mer
 • 2019-08-29
  Läs mer

  Snabbt införande av utjämning försvårar planering


  Regeringens lagrådsremiss om en reviderad kostnadsutjämning, som införs redan 2020, innebär försvårande planeringsförutsättningar för kommuner och regioner som får ett försämrat utfall.
  Läs mer
 • 2019-08-29
  Läs mer

  Brons för undersköterskan Jonna Mjörnell på Yrkes-VM


  När årets upplaga av Yrkes-VM avslutades i veckan tog Jonna Mjörnell hem ett brons i kategorin vård och omsorg.
  Läs mer
 • 2019-08-28
  Läs mer

  Kommunernas ansvar för arbetsmarknadsinsatser ökar


  Kommunerna gör allt större insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, både vad gäller fler deltagare och anställda. Det visar den senaste sammanställningen från SKL.
  Läs mer
 • 2019-08-26
  Läs mer

  Unga vill jobba i välfärden


  Intresset för välfärdens yrken är stort bland unga, visar en ny studie från SKL. Hälften kan tänka sig att jobba inom skolan och fyra av tio kan tänka sig ett jobb inom hälso- och sjukvården.
  Läs mer
 • 2019-08-22
  Läs mer

  Risk för försvagad arbetsmarknad framöver


  Arbetsmarknaden är stark, men fler tecken pekar på risk för vikande sysselsättning framöver. I SKL:s skatteunderlagsprognos har endast små justeringar gjorts jämfört med tidigare prognos.
  Läs mer
 • 2019-08-16
  Läs mer

  Arbetsmarknadspolitiken måste fungera nu och i framtiden


  Arbetsförmedlingen har minskat sin personalstyrka och kommer att minska antalet kontor. Fler förändringar är på väg. SKL har idag lämnat sin sina synpunkter på den kommande processen.
  Läs mer
 • 2019-08-14
  Läs mer

  Statsbidrag för ökad likvärdighet riskerar slå fel


  Skolverkets utvärdering av statsbidraget för en ökad likvärdighet bekräftar de problem med bidraget som SKL visat på, i både skrivelse och samtal med regeringen.
  Läs mer
 • 2019-08-12
  Läs mer

  Motverka könsskillnader i skolresultat


  Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. För att lyfta orsaker och sprida hur kommuner arbetar för att förbättra resultaten har SKL nu tagit fram ett inspirationsmaterial.
  Läs mer
 • 2019-07-16
  Läs mer

  SKL deltar vid FN:s uppföljning av Agenda 2030


  Genomförandet av Agenda 2030 följs årligen upp under två veckor juli i FN:s högkvarter i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar för att representera lokal och regional nivå.
  Läs mer
 • 2019-07-07
  Läs mer

  Statsbidrag för ökad likvärdighet i skolan måste ändras


  Sex kommuner ska betala tillbaka närmare 24 miljoner kronor av likvärdighetsbidraget. SKL kritiserar i en skrivelse till regeringen statsbidragets konstruktion och kräver förändringar.
  Läs mer
 • 2019-07-05
  Läs mer

  SKL välkomnar långsiktiga lösningar genom ny kommission


  SKL har länge efterlyst långsiktiga överenskommelser för att hantera välfärdens utmaningar. Det är glädjande att regeringen nu tillsätter en välfärdskommission med centrala välfärdsaktörer.
  Läs mer
 • 2019-07-02
  Läs mer

  SKL på plats i Almedalen


  Välfärdens finansiering, ett förändrat klimat och digitalisering av sektorn. Det är några av de stora ämnena som just nu diskuteras i Almedalen. SKL deltar i ett stort antal seminarier.
  Läs mer
 • 2019-07-01
  Läs mer

  SKL vill bli en samlande arena för psykisk hälsa


  Kortsiktiga projekt och satsningar räcker inte för att stärka den psykiska hälsan. Nu vill SKL bli en samlande arena för en långsiktig kraftsamling där många olika samhällsaktörer medverkar.
  Läs mer
 • 2019-07-01

  Nytt ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar


  Med start den 1 september kan kommuner, genom ett nytt upphandlat ramavtal, köpa in it-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid.
  Läs mer
 • 2019-07-01
  Läs mer

  Klimatförändringarna kan få allvarliga följder lokalt


  Temperaturen ökar mer i Sverige än globalt i de pågående klimatförändringarna. Ett varmare klimat riskerar att få allvarliga följder lokalt, visar en ny rapport som SKL låtit göra.
  Läs mer
 • 2019-06-28
  Läs mer

  Nationellt avtal för krissituationer klart


  SKL, Sobona och de fackliga organisationerna i välfärdssektorn är överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Krislägesavtalet kan vid en kris aktiveras redan under sommaren.
  Läs mer
 • 2019-06-27
  Läs mer

  Nödvändig utredning om informationsöverföring


  SKL välkomnar regeringens besked om en utredning om informationsutbyte inom vård och omsorg. Lagen behöver anpassas för att bättre utgå ifrån individens behov.
  Läs mer
 • 2019-06-27
  Läs mer

  Skolan stjälps av villkorade statsbidrag


  Sex kommuner ska betala tillbaka närmare 24 miljoner kronor av det statliga likvärdighetsbidraget. De villkorade statsbidragen konserverar skolan istället för att utveckla den långsiktigt.
  Läs mer
 • 2019-06-27
  Läs mer

  Regionkommittén och Europarådets kongress firar 25 år


  I dag säger Sveriges regioner och kommuner grattis till två institutioner som blivit en del av det dagliga arbetet på hemmaplan: Europeiska regionkommittén och Europarådets Kongress.
  Läs mer
 • 2019-06-27
  Läs mer

  Vårdskadorna inom akutsjukvården minskar


  Vårdskadorna inom akutsjukvården minskar, visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL. Andelen vårdskador är nu den lägsta på sex år.
  Läs mer
 • 2019-06-25
  Läs mer

  SKL vill ha lagändring för automatiskt beslutsfattande


  Kommuner och regioner behöver samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter att utveckla verksamheten genom automatiserat beslutsfattande. SKL kräver en ändring av kommunallagen.
  Läs mer
 • 2019-06-25
  Läs mer

  Kommunernas syn på arbetsmarknadspolitiken


  Det finns en stor oro bland kommunerna för sämre stöd till de arbetssökande och för en ökning av ekonomiskt bistånd. Det visar SKL:s enkät om förändringarna av arbetsmarknadspolitiken.
  Läs mer
 • 2019-06-24
  Läs mer

  Kömiljard ska minska väntetiderna till vård


  SKL och regeringen är nu överens om en ny uppdaterad kömiljard. Under 2019 ska 1,6 miljarder kronor fördelas till regionerna för att minska väntetiderna till vården.
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Läs mer

  Överenskommelse om satsningar på psykisk hälsa klar


  SKL och regeringen har enats om satsningar för att stärka den psykiska hälsan. Satsningen omfattar drygt 1,7 miljarder kronor 2019, en stor del av medlen riktas till barn och unga.
  Läs mer
 • 2019-06-20
  Läs mer

  Förslag för mer robusta bredbandsnät


  Digitalisering av välfärden ställer ökade krav på robusta och tillförlitliga bredbandsnät. Samarbetsorganet Bredbandsforum, där SKL ingår, lämnar nu flera förslag för säkrare uppkopplingar.
  Läs mer
 • 2019-06-19
  Läs mer

  Satsningar på nära och mer tillgänglig vård


  SKL och regeringen har kommit överens om ett antal satsningar på totalt 9,4 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Läs mer

  Gemensam strategi för en effektiv och innovativ välfärd


  Behoven av innovation och effektivisering inom offentlig sektor är stor och kommuner och regioner behöver höja tempot. För att underlätta har SKL utvecklat en strategi och konkreta verktyg.
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Läs mer

  Anmälningsplikt till EU riskerar fördröja detaljplaner


  EU-domstolen har meddelat att vissa krav i detaljplaner ska anmälas och prövas mot EU:s tjänstedirektiv. SKL uppmanar regeringen att agera mot detta.
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Läs mer

  Domstolarna försenar och fördyrar nya bostäder


  Domstolarnas handläggning av överklagade planer och beslut för nya bostäder drar ofta ut på tiden, visar en ny studie från SKL, som vill att regeringen inför tidsgränser för arbetet.
  Läs mer
 • 2019-06-17
  Läs mer

  SKL positivt till samtal om Agenda 2030-handslag


  SKL samtalar gärna med regeringen om hur parterna kan bidra till kommuners och regioners förverkligande av FN:s globala hållbarhetsmål, så som Agenda 2030-delegationen föreslår.
  Läs mer
 • 2019-06-17
  Läs mer

  Regioner bör få större ansvar för landsbygdspolitik


  Flytta ansvar och verktyg för landsbygdens utveckling från länsstyrelserna till regionerna. Den uppmaningen riktar SKL till regeringen i en skrivelse.
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Läs mer

  Förändrad utomlänsersättning för digitala vårdtjänster


  SKL:s styrelse har idag beslutat att rekommendera regionerna en ny gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvården.
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Läs mer

  Förbättrat arbete för upptäckt av våld i nära relationer


  Det systematiska arbetet med att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer förbättras, visar 2019 års öppna jämförelser av socialtjänsternas arbete i landets kommuner.
  Läs mer
 • 2019-06-12
  Läs mer

  Hälso- och sjukvård – jämförelser och utveckling


  Allt färre drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Höftfrakturerna minskar och vården blir allt bättre på att rädda liv. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019.
  Läs mer
 • 2019-06-12
  Läs mer

  Staten måste ta ansvar för välfärden


  Finansdepartementet beräknar ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn till 2026. SKL delar den bedömningen och pekar på vikten av att staten tar sitt ansvar för välfärden.
  Läs mer
 • 2019-06-11
  Läs mer

  Fler nyanlända i arbete tack vare extratjänster


  Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogram ökade kraftigt 2018. Uppgången beror främst på kommuner och regioners möjlighet att anställa på extratjänster.
  Läs mer
 • 2019-06-05
  Läs mer

  Guldlänken 2019 till Stockholmsprojekt om öppna data


  Vinnare av Guldlänken 2019 är projektet ÖdiS för en bred satsning på ökad användning av öppna data. ÖdiS är ett gemensamt projekt mellan alla 26 Stockholmskommuner.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Läs mer

  Behov av fler utbildningsplatser för studievägledare


  Det finns många bra förslag i utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Men de kommer att vara svåra att genomföra i och med rekryteringsläget. Det skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Läs mer

  Skatteverket kan inte beskatta utan stöd i lag


  SKL har i en skrivelse återigen påtalat för Skatteverket att de inte kan besluta om beskattningsåtgärder kring underleverantörers tillhandahållande av sjukvård innan rättsläget är klarlagt.
  Läs mer
 • 2019-05-23
  Läs mer

  Straffskärpning för brott mot förtroendevalda välkomnas


  Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot demokratin. SKL välkomnar att regeringen nu äntligen skickar ett färdigt förslag på strängare straff till lagrådet.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Läs mer

  120 miljoner för ökad tillgänglighet i barnhälsovården


  Regeringen och SKL har kommit överens om 120 miljoner kronor till regionerna för att öka tillgängligheten i barnhälsovården.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Läs mer

  200 miljoner till nationella kvalitetsregister


  SKL och regeringen har kommit överens om en fortsatt utveckling av nationella kvalitetsregister. Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor för 2019.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Läs mer

  Standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden


  Nu har regeringen och SKL slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom flera sjukdomsområden.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  Förslag urholkar skydd för ökade läkemedelskostnader


  SKL riktar kritik mot läkemedelsutredningens förslag att regionerna ska ta över ansvaret för läkemedelskostnaderna. Kostnaderna riskerar att öka snabbt och slå hårt mot regionernas ekonomi.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  Förändringar av kostnadsutjämningen behövs


  Förändringar av kostnadsutjämningssystemet krävs för att hantera utmaningarna i välfärden. SKL ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag, men med vissa invändningar.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  SKL välkomnar förslag i skogsbrandsutredning


  SKL har nu yttrat sig över utredningen av fjolårets omfattande skogsbränder. Utredningen redovisar viktiga lärdomar och lämnar i huvudsak bra förslag om hur räddningsinsatser kan förbättras.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och könsstympning


  SKL välkomnar att skyddet stärks för barn som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Det skriver SKL:s styrelse i ett remissyttrande till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-05-16
  Läs mer

  Nytt avtal klart med Vårdförbundet


  SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har enats om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet gäller från 1 april 2019 till 31 mars 2022.
  Läs mer
 • 2019-05-16
  Läs mer

  Säkrare beslut med digital tjänst inom socialtjänsten


  Bättre kvalitet och ökad rättssäkerhet. Det är två av fördelarna med den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd, SSBTEK, enligt kommuner och myndigheter. Det visar en ny utvärdering.
  Läs mer
 • 2019-05-13
  Läs mer

  Statens överskott behöver gå till kommuner och regioner


  Kostnaderna för välfärden stiger visar SKL:s ekonomirapport. Var tredje region och nästan var fjärde kommun hade underskott 2018. Nu krävs nya arbetssätt och ökad finansiering från staten.
  Läs mer
 • 2019-05-02
  Läs mer

  Högkonjunktur går mot sitt slut 2020


  Skatteunderlagstillväxten dämpas och sysselsättningsgraden sjunker något visar SKL:s skatteunderlagsprognos. Arbetsmarknaden förblir stark, men högkonjunkturen går mot sitt slut under 2020.
  Läs mer
 • 2019-05-02
  Läs mer

  SKL ökar den strategiska kunskapen kring digitalisering


  SKL satsar, med stöd av regeringen, på ett digitalt kompetenslyft. Genom utbildningar och verktyg får kommuner och regioner möjlighet att stärka sin strategiska kunskap kring digitalisering.
  Läs mer
 • 2019-04-30
  Läs mer

  Nytt avtal för räddningstjänst i beredskap klart


  SKL och Sobona har undertecknat ett nytt treårigt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision för omkring 10 000 deltidsanställda beredskapsbrandmän.
  Läs mer
 • 2019-04-29
  Läs mer

  Bråttom med plan för finansiering av bredbandsutbyggnad


  SKL efterlyser, i en skrivelse till regeringen, ett nationellt ansvarstagande och en strategisk plan med finansiering för utbyggnad av den digitala infrastrukturen som gynnar hela landet.
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Läs mer

  Ramavtal för särskilda boenden och trygghetsboenden


  Som ett led i SKL:s service till kommunerna så har SKL och SKL Kommentus utökat ramavtalet för bostäder till att kommuner nu kan avropa även särskilda boenden och trygghetsboenden.
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Läs mer

  Fler medarbetare i välfärdens verksamheter


  Antalet anställda inom kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.
  Läs mer
 • 2019-04-24
  Läs mer

  Ny förhandling om kompetensutveckling och omställning


  SKL, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommunal och regional sektor inleder nu förhandlingar för att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Läs mer

  Behåll studiestartsstödet nu när fler använder det


  Ny statistik visar att användning av studiestartsstödet har ökat under 2018. SKL anser att stödet till arbetslösa personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov behöver finnas kvar.
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Läs mer

  Lärarutbildningar av hög kvalitet är ett statligt ansvar


  Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömningar av stora delar av svensk lärarutbildning publicerades idag. Nästan hälften av utbildningarna, 32 av 67, får ifrågasatt kvalitet.
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Läs mer

  Trycksår i vården minskar


  Allt färre patienter i vården har trycksår, visar den senaste mätningen från SKL.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Läs mer

  Arbete för rent vatten måste organiseras om


  Lägg ner de fem vattenmyndigheterna och låt Havs- och vattenmyndigheten ta över delar av deras ansvar. Det är ett av SKL:s förslag till regeringen för ett bättre arbete för rent vatten.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Läs mer

  Främja digitalisering med en e-legitimation för alla


  För att främja samhällets digitalisering måste staten se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram.
  Läs mer
 • 2019-04-12

  Molntjänster nödvändiga för fortsatt digitalisering


  Det behövs en nationell samsyn kring användning av molntjänster med utländskt ägande. Idag är rättsläget osäkert. Det skriver SKL i ett ställningstagande.
  Läs mer
 • 2019-04-12
  Läs mer

  Behov av tryggat stöd för andning och sondmatning


  SKL är positiva till att regeringen vill hitta en lösning för de personer som förlorat sin personliga assistans, men ser risker med förslaget.
  Läs mer
 • 2019-04-11
  Läs mer

  Medlare utsedda i vårdavtalsförhandlingarna


  SKL och Sobona har kommit överens med OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, om att utse Göran Gräslund och Gunilla Runnquist som medlare i förhandlingarna om ett nytt vårdavtal.
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Läs mer

  Marginella förändringar i vårbudgeten


  I regeringens vårbudget syns högst marginella förändringar i medel till kommunsektorn. Det saknas även ett långsiktigt tänk kring hur kommunsektorns utmaningar ska hanteras framöver.
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Läs mer

  Företagare allt nöjdare med kommuners service


  Företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nöjdheten ökar särskilt på området livsmedelskontroll.
  Läs mer
 • 2019-04-09
  Läs mer

  Medling i förhandlingar om nytt vårdavtal


  SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har gemensamt beslutat att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Läs mer

  Fortsatt stora behov av satsningar på psykisk hälsa


  En stor bredd av insatser för att minska den psykiska ohälsan genomfördes i kommuner och regioner under 2018. Det visar den sammanställning som SKL skickat till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-04-03
  Läs mer

  Satsning stärker tillgängligheten i barnhälsovården


  Stärkt samverkan mellan barnhälsovården, socialtjänsten och tandvården har lett till ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Det visar slutrapporten av satsningen på barnhälsovård för 2018.
  Läs mer
 • 2019-04-02
  Läs mer

  Satsning på kvinnors hälsa ger resultat


  Ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar SKL:s rapport om regionernas satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa som nu lämnats till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-04-02
  Läs mer

  Samarbete för ökad återvinning


  Nu finns en överenskommelse om hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar som invånare sorterat för återvinning.
  Läs mer
 • 2019-03-29
  Läs mer

  Avtalet med Vårdförbundet förlängs


  SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, fortsätter förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Läs mer

  SKL stöder Earth Hour


  Den 30 mars 20.30-21.30 släcker SKL ljuset i sina lokaler för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen Earth Hour.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Läs mer

  Regeringen vill höja LAS-åldern till 69 år


  SKL välkomnar förslag att höja åldersgränsen i lagen om anställningsskydd till 69 år. Att flytta fram pensionering och förlänga arbetslivet är nödvändigt för att möta behovet av arbetskraft.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Läs mer

  SKL välkomnar Datainspektionens granskning


  Två av de områden som Datainspektionen fokuserar tillsynen på under 2019 och 2020 är hälso- och sjukvård och skola. Något som SKL välkomnar.
  Läs mer
 • 2019-03-28

  Större andel elever tar examen inom tre år


  Andelen elever som tar examen inom tre år ökar för femte året i rad. Genomströmningen har alltså förbättrats i många kommuner. Det visar årets Öppna jämförelser – Gymnasieskola.
  Läs mer
 • 2019-03-25
  Läs mer

  Nyckeltal ska stödja genomförande av Agenda 2030


  I dag lanseras nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp sitt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Till exempel om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom.
  Läs mer
 • 2019-03-20
  Läs mer

  SKL stöder färdplan för fossilfri uppvärmning


  SKL ställer sig bakom Fossilfritt Sveriges färdplan för en fossilfri uppvärmning. Visionen är att all uppvärmning av bostäder och lokaler ska ske utan fossila bränslen senast år 2030.
  Läs mer
 • 2019-03-20
  Läs mer

  SKL:s politiska organisation klar


  I dag valdes ledamöter och ordföranden till SKL:s arbetsutskott, beredningar och delegationer på styrelsens första konstituerande möte.
  Läs mer
 • 2019-03-19
  Läs mer

  Ny ordförande och styrelse för SKL


  I dag har kongressen valt Anders Knape till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även en ny styrelse har valts för mandatperioden 2019-2023.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Läs mer

  Anslagen till länstransportplanerna måste ökas


  Länsplanerna för infrastruktur utarmas och det måste satsas mer pengar i den kommande planeringsomgången. Det skriver SKL i ett ställningstagande som lämnats till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Läs mer

  Från plan till verkstad – #skolDigiplan


  Skolväsendet står inför olika utmaningar för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Den nationella handlingsplanen pekar på flera nödvändiga insatser av nationell karaktär.
  Läs mer
 • 2019-03-16
  Läs mer

  Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven


  Statens sänkta ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader för kommunerna. Nu uppvaktar SKL regeringen med krav på förändringar.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Läs mer

  Den tillfälliga lagens konsekvenser behöver analyseras


  I ett utkast till en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska förlängas. SKL efterfrågar en analys av konsekvenserna för kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Läs mer

  Specialistsjuksköterskor viktiga i vårdens omställning


  SKL anser att det finns ett stort behov av en förändrad specialistsjuksköterskeutbildning, men är kritisk till flera delar av den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska.
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Läs mer

  Så kan kommuner upphandla klimatsmart


  Kommuner upphandlar varor och tjänster för mångmiljardbelopp och inköpen har stor påverkan på klimatet. SKL ger nu ut nya råd och exempel om hur inköpen kan bli mer klimatsmarta.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Läs mer

  Öppna förskolor viktigt verktyg i integrationsarbetet


  Öppna förskolor har en stor potential att nå utrikes födda kvinnor med språkstöd och andra integrationsinsatser. Det konstaterar SKL i en delrapport som idag lämnas till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Läs mer

  Ny podd diskuterar lokal och regional demokrati


  Nu finns en podcast om demokrati som SKL har tagit fram. I Demokratiresan får lyssnaren ta del av olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Läs mer

  Avsiktsförklaring om avtal för krissituationer


  SKL, Sobona och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska vara klart till sommaren 2019.
  Läs mer
 • 2019-03-11
  Läs mer

  Bra förslag från Agenda 2030-delegationen


  SKL välkomnar flera av de förslag som Agenda 2030-delegationen presenterar i dag för hur Sverige ska nå FN:s globala hållbarhetsmål. Kommuner och regioner har en central roll i det arbetet.
  Läs mer
 • 2019-03-11
  Läs mer

  Sjukfrånvaron minskar i kommuner och regioner


  Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Det visar en sammanställning från SKL, som presenteras idag.
  Läs mer
 • 2019-03-08
  Läs mer

  Nationella biblioteksstrategin saknar långsiktiga mål


  Kungliga biblioteket har presenterat en nationell biblioteksstrategi. SKL välkomnar en strategi, men anser att vissa förslag inkräktar på det kommunala självstyret och saknar finansiering.
  Läs mer
 • 2019-03-07
  Läs mer

  SKL och regeringen i dialog om arbetsmarknadspolitiken


  SKL har idag träffat arbetsmarknadsministern för att diskutera konsekvenserna för kommuner och regioner av de nedskärningar som Arbetsförmedlingen nu står inför.
  Läs mer
 • 2019-03-06
  Läs mer

  Fler har rutiner mot hot och hat


  Arbetet med att hantera hot och hat mot förtroendevalda har förbättras i kommuner och regioner. Fler förtroendevalda utbildas och fler har system för att förebygga och hantera hot och hat.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Läs mer

  Första redovisningen av nya vårdgarantin


  Idag publicerar SKL den första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin i primärvården.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Läs mer

  Resultaten faller i kommunsektorn


  Kommuner och regioner har ett sammantaget resultat på 15 miljarder kronor. Skulderna ökade med 51 miljarder. Det visar de preliminära boksluten för 2018.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Läs mer

  Mötesplatser för nyanlända gav kortare väntetider


  Regeringsuppdraget Mötesplats och information har förenklat och påskyndat nyanländas inledande kontakter med myndigheter och bidragit till bättre samverkan mellan berörda aktörer.
  Läs mer
 • 2019-03-04
  Läs mer

  Staten får inte abdikera från ansvaret för arbetslösa


  Arbetsförmedlingen har aviserat att 130 av 242 kontor läggs ned, framförallt i mindre och medelstora kommuner. SKL uppmanar staten att återta sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken.
  Läs mer
 • 2019-02-28
  Läs mer

  Fortsatt högt förtroende för vården


  Åtta av tio patienter anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Tillgången upplevs som god i hela landet, men andelen har sjunkit något från föregående år.
  Läs mer
 • 2019-02-26
  Läs mer

  Tio regioner minskade kostnaderna för inhyrd personal


  Hälften av landets regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården under 2018 jämfört med 2017.
  Läs mer
 • 2019-02-25
  Läs mer

  Webbutbildning stödjer arbete mot korruption


  Nu lanseras en webbutbildning som ett stöd i att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt.
  Läs mer
 • 2019-02-20
  Läs mer

  Fler blocköverskridande styren än någonsin tidigare


  2018 blev valet som ledde till flest antal blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Det blev också valet med många maktskiften visar SKL:s skrift 310 val.
  Läs mer
 • 2019-02-19
  Läs mer

  Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat


  Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. För att få fler att polisanmäla lyfter en ny skrift fram fall, som har lett till fällande domar.
  Läs mer
 • 2019-02-18

  Brister i hanteringen av samtal till 1177


  Med anledning av rapporteringen om inspelade samtal till 1177 Vårdguiden, som funnits oskyddade på en webbserver, har de tre berörda regionerna kommenterat bristerna.
  Läs mer
 • 2019-02-15
  Läs mer

  Svagare tillväxt i skatteunderlaget


  Arbetsmarknaden är fortsatt stark. SKL bedömer dock att konjunkturen mattas av och tillväxten av skatteunderlaget bromsar in under 2019 visar senaste makro- och skatteunderlagsprognosen.
  Läs mer
 • 2019-02-14
  Läs mer

  Trendbrott – andelen privat verksamhet minskade 2017


  Andelen kärnverksamhet som kommuner, landsting och regioner köper minskade under 2017 för första gången sedan mätningarna började 2006. Det visar SKL:s årliga rapport Köp av verksamhet 2017.
  Läs mer
 • 2019-02-08
  Läs mer

  Medborgarna känner ansvar för sin krisberedskap


  En studie visar på ett glapp mellan hur offentliga aktörer bedömer medborgarnas ansvarskänsla och förmåga vid en samhällskris och hur individen själv ser på sitt eget ansvar och förmåga.
  Läs mer
 • 2019-02-07
  Läs mer

  Lindriga skador i vården minskar


  Lindriga skador i slutenvården minskar, visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Läs mer

  SKL partner i nytt nationellt AI-samarbete


  SKL går in som partner i samarbetsprojektet AI innovation of Sweden som idag invigs i Göteborg. Här samlas näringsliv, akademi och offentlig sektor för att ta fram framtidens AI-lösningar.
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Läs mer

  Bra förslag i skogsbrandsutredning


  I dag presenterade utredningen om sommarens skogsbränder sitt slutbetänkande. SKL delar i stort bilden av hur bränderna hanterades och förslagen om hur räddningsinsatserna kan förbättras.
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Läs mer

  Så ser folkhälsan ut i Sveriges kommuner och regioner


  En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet.
  Läs mer
 • 2019-02-01
  Läs mer

  Statens styrning ökar – utvecklingen måste vända


  Den statliga detaljstyrningen av kommuner och regioner har ökat visar Statskontoret i en ny rapport. Det är slutsatser som borde vara en väckarklocka för regeringen.
  Läs mer
 • 2019-01-31
  Läs mer

  Avtalsförhandlingar för räddningstjänst i beredskap


  SKL och Sobona har fastställt mål och inriktning inför förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänst i beredskap. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2019.
  Läs mer
 • 2019-01-30
  Läs mer

  SKL kommenterar Arbetsmarknadsutredningen


  SKL håller med Arbetsmarknadsutredningen om att det arbetsmarknadspolitiska regelverket behöver förtydligas. Men utredningens förslag saknar i flera avseenden det kommunala perspektivet.
  Läs mer
 • 2019-01-28
  Läs mer

  Gravida och nyförlösta ska bli mer delaktiga i vården


  Alla kvinnor som föder barn i Sverige får vara med och utveckla vården genom att besvara en ny webbaserad enkät.
  Läs mer
 • 2019-01-25
  Läs mer

  Förslag till mer jämlikt fastställande av föräldraskap


  SKL är positiv till de förändringar som föreslås i utredningen om nya regler om faderskap och föräldraskap, som innebär ökad jämlikhet och en avlastning på socialtjänstens arbete.
  Läs mer
 • 2019-01-25
  Läs mer

  Bra med enklare regelverk för upphandling


  SKL har sedan EU-direktiven om offentlig upphandling lagstadgades i Sverige påtalat behovet av ett enklare regelverk. SKL är positiva till flera av Förenklingsutredningens förslag.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  Samtliga kommunstyren klara efter valet 2018


  I måndags kväll blev styret i sista kommunen klart och nu är samtliga politiska styren inrapporterade till SKL. Det blir maktskiften i 128 kommuner.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  Kommuner ger allt bättre bemötande och service


  Åtta av tio frågor via e-post besvaras inom en dag och allt fler upplever ett gott bemötande i telefon. Det – och mycket annat - visar rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  Stort intresse för Agenda 2030


  Ytterligare 90 kommuner och regioner har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige som handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  SKL tar initiativ till avtal för krissituationer


  SKL och Sobona har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Läs mer

  Ny lagstiftning som rör kommuner och regioner


  Vid årsskiftet trädde viss ny lagstiftning i kraft och ändringar har skett i lagar och förordningar som rör bland annat kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Läs mer

  Nya patientavgifter 2019


  En region har höjt avgiften för läkarbesök i primärvården. Vid årsskiftet höjdes också högkostnadsskyddet för öppen vård.
  Läs mer
 • 2019-01-17
  Läs mer

  80 000 ungdomar fick sommarjobb i kommunerna


  Det finns ett stort intresse bland ungdomar för kommunernas feriejobb. Antalet sökande ökade med cirka 4000 personer jämfört med i 2017. Totalt erbjöds 80 000 ungdomar ett sommarjobb 2018.
  Läs mer
 • 2019-01-16
  Läs mer

  SKL kommenterar fyrpartiöverenskommelse


  SKL välkomnar att fyra partier nu kommit överens om förslag som gör det möjligt för riksdagen att välja en statsminister, men kritiserar förslaget om en statlig skolhuvudman.
  Läs mer
 • 2019-01-15
  Läs mer

  Ombudsfördelning inför SKL:s kongresser fastställd


  Ombudsfördelningen för SKL:s kongresser för mandatperioden 2019-2023 är nu fastställd.
  Läs mer
 • 2019-01-11
  Läs mer

  Viktigt med tydligt och långsiktigt läkemedelssystem


  Idag överlämnade läkemedelsutredningen sitt slutbetänkande. Förslaget innebär stora förändringar och SKL ser risker med att det kan innebära svårbudgeterade kostnader för regionerna.
  Läs mer
 • 2019-01-10
  Läs mer

  Bra förslag om långsiktiga satsningar på psykisk hälsa


  Utredningen om psykisk hälsa har lämnats till regeringen. SKL instämmer i att det är nödvändigt med ett långsiktigt perspektiv för att komma tillrätta med den ökande psykiska ohälsan.
  Läs mer
 • 2019-01-10
  Läs mer

  SKL välkomnar utredning om LSS och assistansersättningen


  Regeringens utredare föreslår bland annat förändringar som rör personlig assistans. SKL är positiva till att staten blir ensam huvudman men anser att de också bör ta hela kostnadsansvaret.
  Läs mer
 • 2018-12-28
  Läs mer

  Alla landsting blir regioner


  Den 1 januari 2019 blir de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landsting som namn fasas ut.
  Läs mer
 • 2018-12-27
  Läs mer

  Förstärkt vårdgaranti ökar primärvårdens tillgänglighet


  Vid årsskiftet ändras vårdgarantin så att alla patienter ska kunna få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Det innebär ökad tillgänglighet och att patienter kan hamna rätt direkt.
  Läs mer
 • 2018-12-21
  Läs mer

  Avtalsrörelse med fokus på kompetensförsörjning


  SKL och Sobona har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019 med OFR Hälso- och sjukvård. Nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2019.
  Läs mer
 • 2018-12-21
  Läs mer

  SKL upphandlar nyckelfärdiga förskolor


  Behovet av nya förskolor är stort i landets kommuner. SKL Kommentus Inköpscentral annonserar därför nu en upphandling av förskolebyggnader. Ramavtal beräknas klart hösten 2019.
  Läs mer
 • 2018-12-20
  Läs mer

  Lägesbild kommunstyren efter valet


  Nu är 231 politiska styren inrapporterade till SKL. Blocköverskridande- och alliansstyren ser ut att öka medan rödgröna minskar. Andelen minoritetsstyren ser ut att bli något högre än 2014.
  Läs mer
 • 2018-12-19
  Läs mer

  Allt färre på sjukhus i onödan


  Tiden som färdigbehandlad patient på sjukhus har minskat med en fjärdedel. Det har frigjort 350 vårdplatser under årets första halvår.
  Läs mer
 • 2018-12-18
  Läs mer

  Satsning för att minska ungas missbruk


  Nu inleder kommuner och regioner i Sverige en stor satsning för att minska missbruk av alkohol och narkotika bland barn och unga vuxna, 13-29 år.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Läs mer

  Rättsläget är nu klart om passiv penninginsamling


  Rättsläget kring passiv penninginsamling har nu klargjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Läs mer

  Insatser för unga kräver ekonomiska förutsättningar


  Utredningen om samordning av insatser för unga som varken arbetar eller studerar innehåller flera angelägna förslag som den nya regeringen skyndsamt bör överväga och behandla som en helhet.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Läs mer

  Utmaningarna i välfärden kräver nytänkande och samverkan


  Höstens Ekonomirapport visar dämpad tillväxt av skatteunderlaget, ökade välfärdsbehov och stora utmaningar. SKL vill ha en samsyn med staten kring hur välfärdens finansiering ska hanteras.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Läs mer

  Gemensam kunskapssatsning ska stärka socialtjänsten


  Socialtjänstens medarbetare ska alltid ha tillgång till den bästa kunskapen. SKL rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Läs mer

  Komvux blir en allt viktigare del av utbildningssystemet


  SKL ställer sig bakom tydligare mål och nya urvalsgrunder för komvux och instämmer i behovet av konkreta utvecklingsförslag för den kommunala vuxenutbildningen.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Läs mer

  Bra att klimatdeklarera byggandet


  Den som uppför nya byggnader ska bli skyldig att göra klimatdeklarationer som visar vilken påverkan byggandet har på klimatet, föreslår Boverket. SKL välkomnar förslaget.
  Läs mer
 • 2018-12-13
  Läs mer

  Fortsatt osäkra förutsättningar för kommunsektorn


  Riksdagen har antagit Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag. För kommunsektorn är läget fortfarande osäkert och besked saknas på flera områden.
  Läs mer
 • 2018-12-12
  Läs mer

  Preliminär överenskommelse om karensavdrag


  SKL och Sobona har nått en preliminär överenskommelse för hanteringen av det nya karensavdraget med samtliga fackförbund inom kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-12-11
  Läs mer

  160 000 bostäder i färdiga detaljplaner


  Det kan byggas nästan 160 000 bostäder med gällande detaljplaner i 160 av landets kommuner, visar nya Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
  Läs mer
 • 2018-12-10
  Läs mer

  Region- och landstingsstyren klara efter valet 2018


  I 13 landsting och regioner skiftar styret. Både blocköverskridande styren och alliansstyren kommer att öka, medan de rödgröna styrena minskar.
  Läs mer
 • 2018-12-07
  Läs mer

  Fakta om välfärdens medarbetare


  Kommuner, landsting och regioner har 1,2 miljoner anställda. Nu finns fakta och statistik om personalen samlat och överskådligt presenterat.
  Läs mer
 • 2018-12-06
  Läs mer

  Bättre skolresultat i många kommuner


  Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter. Ökat har också det genomsnittliga meritvärdet. Det visar rapporten Öppna jämförelser - Grundskola.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Läs mer

  Skatteverket senarelägger inrapportering av skattesats


  Skatteverket ändrar, efter dialog med SKL, slutdatumet för inrapportering av skattesatser till 11 december. En första preliminär skattesats måste dock rapporteras senast 30 november.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Läs mer

  Sämre service när Arbetsförmedlingen lägger ner kontor


  En fjärdedel av kommunerna saknar idag ett lokalt arbetsförmedlingskontor, och flera kommuner vittnar om otillräckligt stöd trots många arbetssökande. Det visar en kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-11-23

  Information angående influensavaccin


  SKL, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket hade i fredags ett möte om tillgången på influensavaccin. Anledningen är signaler om att brist på vaccin kan komma att uppstå.
  Läs mer
 • 2018-11-23
  Läs mer

  Minskade hyrpersonalkostnader för många landsting


  Hälften av landets landsting och regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.
  Läs mer
 • 2018-11-22
  Läs mer

  Nya deltagare i satsning för bättre jämställdhetsarbete


  Nu är det klart vilka som får delta i den nya omgången av Modellkommuner och Modellregioner, SKL:s satsning för att sprida och utveckla jämställdhetsarbetet i styrning och ledning.
  Läs mer
 • 2018-11-17
  Läs mer

  Vi behöver en långsiktig strategi för nära vård


  Omställningen till nära vård ska möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och invånares förändrade behov och förväntningar.
  Läs mer
 • 2018-11-16
  Läs mer

  SKL föreslår förändrat strandskydd för landsbygden


  SKL föreslår i dag regeringen förändringar av strandskyddet. Syftet är att kommuner enklare ska kunna utveckla landsbygden genom att skapa attraktiva boendemiljöer.
  Läs mer
 • 2018-11-15
  Läs mer

  Besvärligt läge med avskalad övergångsbudget


  I väntan på en ny regering presenterades idag övergångsbudgeten. Budgeten innehåller inte den tidigare aviserade ökningen av de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-11-13
  Läs mer

  Riksdagen bör rösta nej till regional planering


  SKL vill att riksdagen röstar nej till civilutskottets förslag att införa bestämmelser om obligatorisk regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det försvagar den lokala demokratin.
  Läs mer
 • 2018-11-12
  Läs mer

  Patienternas syn på psykiatrivården


  Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin har gett sin syn på den vård de fått i Nationell patientenkät.
  Läs mer
 • 2018-11-08
  Läs mer

  Lovande resultat från extratjänster


  I september 2018 var nästan 14 000 personer anställda i extratjänster i kommuner eller landsting. Även om det är tidigt att utvärdera effekterna så ser SKL positiva resultat.
  Läs mer
 • 2018-11-08
  Läs mer

  Hot och hat påverkar förtroendevalda i uppdraget


  Hot och hat påverkar förtroendevalda i såväl det demokratiska uppdraget som i privatlivet. Det visar en ny studie från SKL som bygger på fem förtroendevaldas upplevelser.
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Läs mer

  Rehabkoordinator viktig funktion för återgång i arbete


  En ny kartläggning från SKL visar att de flesta av landstingens rehabiliteringskoordinatorer tar kontakt med arbetsgivaren för att underlätta återgång i arbetet under sjukskrivning.
  Läs mer
 • 2018-11-06
  Läs mer

  Anders Knape – ny ordförande för Europarådets kongress


  Anders Knape, SKL:s andre vice ordförande, har utsetts till ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter.
  Läs mer
 • 2018-10-30
  Läs mer

  Landets lärare och rektorer i rådslag om digitalisering


  Nu öppnas ytterligare ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.
  Läs mer
 • 2018-10-26
  Läs mer

  SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning


  SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning om uthyrning av vårdpersonal. SKL menar att den inte överensstämmer med sjukhusundantagen i EU-rätten.
  Läs mer
 • 2018-10-19
  Läs mer

  Svagare utveckling av skatteunderlaget


  Högkonjunkturen når sin topp i år och skatteunderlaget kommer att ha en svagare utveckling under 2019. Revideringarna från SKL:s senaste skatteunderlagsprognos är små.
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Läs mer

  Energieffektivisering sparar 200 miljoner kronor


  Regioner och landsting minskade användningen av energi i sina lokaler med 13 procent 2009-2017. Utöver reducerad klimatpåverkan innebär det 200 miljoner kronor i sparade kostnader per år.
  Läs mer
 • 2018-10-17
  Läs mer

  Många kommuner har använt socioekonomiska modeller länge


  Sex av tio kommuner tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell för grundskolan. Det är vanligast i stora städer och kommunerna nära dem. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-10-16
  Läs mer

  1,2 miljarder till kommunernas krisberedskap


  SKL och MSB har slutit en överenskommelse om kommunernas krisberedskap inför den nya mandatperioden 2019-2022. Överenskommelsen omfattar 1,2 miljarder kronor.
  Läs mer
 • 2018-10-15
  Läs mer

  SKL: Ett sammanhållet system underlättar integrationen


  SKL ställer sig bakom Mottagandeutredningens huvudförslag om ett helt nytt system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Det skriver SKL i ett remissyttrande.
  Läs mer
 • 2018-10-12
  Läs mer

  SKL ser positivt på Tillitsdelegationens förslag


  Tilliten till den lokala och regionala nivåns ansvar för styrning och ledning behöver stärkas, bland annat för att öka det demokratiska systemets legitimitet.
  Läs mer
 • 2018-10-05
  Läs mer

  Lokala strategier ska försvåra fordonsattacker


  SKL har tillsammans med Polisen, MSB och några kommuner tagit fram ett stödmaterial för kommuner om skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö som är en ny fråga inom stadsplanering.
  Läs mer
 • 2018-10-02
  Läs mer

  Hinder för breddat utbud av yrkesutbildningar för vuxna


  För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Det visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-10-01
  Läs mer

  Förslaget om utjämningssystemet behöver bred remissrunda


  Betänkandet om ändrat kostnadsutjämningssystem har lämnats till regeringen. Det nuvarande systemet behöver ses över och uppdateras för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Läs mer

  Ny studie ser på förändringar för biblioteken


  I en ny studie har SKL och Högskolan i Borås tittat på varför kommuner väljer att lägga ner biblioteksfilialer och om kommunerna samtidigt utvecklar annan biblioteksverksamhet.
  Läs mer
 • 2018-09-27
  Läs mer

  Valdeltagandet har ökat för fjärde valet i rad


  Nu är valresultaten fastställda i samtliga kommuner, landsting och regioner. I 198 kommuner får inget av de traditionella blocken egen majoritet jämfört med 162 efter 2014 års val.
  Läs mer
 • 2018-09-27

  Gymnasielagen får nu tillämpas


  Migrationsöverdomstolen har i två domar meddelat att gymnasielagen får tillämpas. Migrationsverket har beslutat att häva sitt beslutsstopp i dessa ärenden, och kan börja fatta bifallsbeslut.
  Läs mer
 • 2018-09-26
  Läs mer

  Ny rapport uppmärksammar skador inom psykiatrisk vård


  I en ny rapport från SKL redovisas för första gången skador, vårdskador och kvalitetsbrister inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.
  Läs mer
 • 2018-09-26
  Läs mer

  Kollegialt stöd förebygger utmattning och stress


  En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd. Resultaten visar lägre grad av utmattning och mindre depressiva symtom, stress och ångest.
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Läs mer

  Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut


  Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och regionerna. Det framgår av den senaste bemanningstrenden. 
  Läs mer
 • 2018-09-20
  Läs mer

  Nytt läraravtal möter lärarbristen


  SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal. För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.
  Läs mer
 • 2018-09-17
  Läs mer

  Strategi missar bibliotekens potential


  Kungliga biblioteket har presenterat ett utkast till nationell biblioteksstrategi. SKL menar att utkastet till strategi inte visar tillräckligt på bibliotekens potential.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Läs mer

  Skärpt lagstiftning för brott mot förtroendevalda behövs


  Hot, hat och våld mot förtroendevalda ska aldrig accepteras. SKL välkomnar regeringens förslag på skärpt lagstiftning och anser att lagändringar behöver genomföras skyndsamt.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Läs mer

  Kommunerna vet bäst hur de lokala bostadsbehoven ser ut


  Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Läs mer

  Röstdelningen fortsätter att öka


  En större andel röstade i år på olika partier i riksdags- och kommunvalet. Men att välja partier från olika block är ganska ovanligt. Det visar SKL:s sammanställning av siffror från SVT.
  Läs mer
 • 2018-09-11
  Läs mer

  Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen


  Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter. Överlag har man ett gott intryck av sitt besök eller vistelse inom sjukhusvården.
  Läs mer
 • 2018-09-10
  Läs mer

  Färre traditionella majoriteter i kommuner och landsting


  Valdeltagandet ökar, förtroendet för politiker minskar och de traditionella blocken saknar majoritet i merparten av kommuner, landsting och regioner. 
  Läs mer
 • 2018-09-05
  Läs mer

  Valdeltagandet är högt men varierar stort


  Sverige har internationellt sett ett högt valdeltagande. Men valdeltagandet varierar stort mellan och inom kommuner samt mellan olika väljargrupper.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Läs mer

  Många konkreta förslag i utredningen av komvux


  Idag har Komvuxutredningen presenterat sitt betänkande. SKL delar bilden av att kraven på komvux har ökat, och välkomnar förslag som syftar till ökad flexibilitet och mindre administration.
  Läs mer
 • 2018-08-31
  Läs mer

  Fler har fått behandlingar för psykisk ohälsa sedan 2009


  Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Läs mer

  Kompetenssatsning för att främja digital utveckling


  SKL och regeringen har kommit överens om att tillsammans främja förändrings- och innovationsledning i kommuner, landsting och regioner. 10 miljoner kronor används för ett kompetenslyft.
  Läs mer
 • 2018-08-28
  Läs mer

  Fler röstar olika i kommun-, landstings- och riksdagsval


  Stödet för riksdagspartierna varierar i riksdags- och kommunval. I de återkommande väljarundersökningarna har röstdelningen ökat och uppgick till 33 procent i 2014 års val.
  Läs mer
 • 2018-08-23
  Läs mer

  Ny rapport tecknar nulägesbild av elevhälsan


  Drygt hälften av kommunerna önskar att staten ska bidra till att det utbildas fler inom de yrkesgrupper som behövs i elevhälsan. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-08-22
  Läs mer

  Uppsala - årets tillväxtkommun


  Under invigningen av Kommek i Malmö utsågs Uppsala till Årets tillväxtkommun. Utmärkelsen delades ut av civilminister Ardalan Shekarabi.
  Läs mer
 • 2018-08-16
  Läs mer

  Skatteunderlaget oförändrat jämfört med förra prognosen


  Skatteunderlaget kommande år kommer att utvecklas betydligt svagare än hittills. Den bedömningen görs i SKL:s senaste skatteunderlagsprognos.
  Läs mer
 • 2018-08-06
  Läs mer

  Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning


  SKL bedömer att dagens kommunallag inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar i beslutet. Automatiserat beslutsstöd, undantaget själva beslutet, är dock möjligt.
  Läs mer
 • 2018-07-25

  Stöd och information i läge med värme, torka och bränder


  SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i rådande läge med torka, höga temperaturer och allvarliga bränder i skog och mark samt kring konsekvenser för bland annat vård och omsorg.
  Läs mer
 • 2018-07-18
  Läs mer

  Fredrik Lennartsson ny chef för vård och omsorg på SKL


  Fredrik Lennartsson har anställts som chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Fredrik Lennartsson tillträder sin tjänst den 22 oktober.
  Läs mer
 • 2018-07-13
  Läs mer

  Många frågor kring glapp i gymnasielagen


  Den nya gymnasielagen, som ska möjliggöra för unga vuxna asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker fortsatt många frågor i kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-07-10
  Läs mer

  Fler åtgärder behövs för unga utanför studier och arbete


  SKL har vänt sig till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

  Läs mer
 • 2018-07-09
  Läs mer

  Kommuner tar stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser


  Kommunerna gör allt fler insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, med både fler deltagare och fler anställda. Det visar en ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2018-07-09
  Läs mer

  Satsning på våldsförebyggande arbete i skolor


  SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 5 miljoner kronor till våldsförebyggande insatser som bidrar till jämställhet i förskola och skola.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Läs mer

  Framtidens välfärd SKL:s fokus i Almedalen


  I Almedalen har SKL:s politiker och kansli deltagit på ett stort antal seminarier om välfärdens alla olika områden. Stort fokus har legat på rekrytering, digitalisering och nya arbetssätt.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Läs mer

  Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension


  SKL, Sobona och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.
  Läs mer
 • 2018-06-29

  Stöd i frågor om ny möjlighet till uppehållstillstånd


  SKL har tagit fram ett stöd till kommuner, landsting och regioner kring nya regler för de unga vuxna, som kan söka uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera.
  Läs mer
 • 2018-06-28
  Läs mer

  Automatisering kan minska arbetskraftsbristen


  Välfärden står inför stora utmaningar. Befolkningen ökar snabbt, samtidigt råder arbetskraftsbrist. Därför måste nya, effektivare arbetssätt användas. Automatisering är en del av lösningen.
  Läs mer
 • 2018-06-25
  Läs mer

  Äntligen flyttas det regionala utvecklingsansvaret


  Riksdagen har beslutat att alla landsting ska få det regionala utvecklingsansvaret från årsskiftet. Nu ges varje landsting bättre möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Läs mer

  Koordinatorn är uppskattad i rehabiliteringsarbetet


  Antalet rehabiliteringskoordinatorer har ökat i landsting och regioner. Det är framförallt sjukhusen och den specialiserade vården som fått fler koordinatorer.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Läs mer

  Neonatalvården behöver fler specialistsjuksköterskor


  SKL har genomfört en studie om förbättringsområden inom den svenska neonatalvården. Den visar att tillgången till specialistkompetens utgör det allra största behovet.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Läs mer

  Överenskommelser mellan SKL och MSB om civilt försvar


  SKL har slutit två överenskommelser med MSB om kommuners, landstings och regioners arbete med civilt försvar. För landsting och regioner omfattar överenskommelsen även krisberedskap.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Läs mer

  Politiska läget i kommuner och landsting inför valet


  76 olika partikonstellationer styr landets kommuner och åtta olika konstellationer styr landstingen. I höstens kommunval väntas över 300 partier delta och tre folkomröstningar genomföras.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Läs mer

  Lindriga skador i vården ökar


  Lindriga skador i vården ökar något, men allvarliga skador ökar inte. Det visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Läs mer

  Nyckeltal ska stödja sektorns arbete med Agenda 2030


  SKL har överenskommit med regeringen att nyckeltal ska tas fram så att kommuner, landsting och regioner ges bättre förutsättningar att arbeta med Agenda 2030.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  Ansvaret för våra vägar behöver förtydligas


  SKL anser att ansvarsfördelningen för Sveriges vägar behöver förtydligas. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  Det behövs ett samråd om professionsutveckling i skolan


  SKL vill, liksom regeringen, utveckla en tydligare och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling. Förslaget till professionsprogram kan utgöra en bra början.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  SKL och regeringen överens om ökad patientmiljard


  SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 600 miljoner kronor inom ramen för den befintliga patientmiljarden.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Bra förslag med mindre detaljstyrning


  Detaljstyrningen behöver minska nationellt, regionalt och lokalt. Det slår Tillitsdelegationens fast i huvudbetänkandet. SKL ser särskilt positivt på generella statsbidrag som huvudprincip.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Helhetsgrepp för att motverka studieavbrott


  Genom individanpassat stöd och tydliga rutiner för uppföljning kan antalet elever som gör studieavbrott minska. Det visar slutrapporten av SKL-projektet Plug in.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Brukarnas upplevelser ska förbättra socialtjänsten


  Mer än varannan kommun har använt brukarundersökningar för att utveckla sin LSS-verksamhet. Bland annat det visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.
  Läs mer

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot