RSS Nyheter

 • 2017-10-17
  Läs mer

  Ekonomirapporten presenteras via webbsändning kl 10


  Kommunsektorn står inför stora utmaningar. Sverige får allt fler yngre och äldre, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. I dag presenteras höstens Ekonomirapport.
  Läs mer
 • 2017-10-16
  Läs mer

  Öka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning


  Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till undervisning av hög kvalitet och är en lösning för att möta dagens lärarbrist. Därför hade vi önskat att utredningens förslag gått ännu längre.
  Läs mer
 • 2017-10-13
  Läs mer

  Staten behöver ge vägledning om mikroplaster


  Naturvårdsverket behöver ta fram en vägledning om hur konstgräsplaner för fotboll ska utformas och skötas för att minska spridningen av mikroplaster. Det framhåller SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2017-10-13
  Läs mer

  Färdplan för god och nära vård


  SKL stödjer i huvudsak förslagen från regeringens utredare för att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
  Läs mer
 • 2017-10-13
  Läs mer

  Lagförslag om vattenkraft måste arbetas om


  Regeringens aktuella lagförslag om vattenkraft hotar angelägen samhällsutveckling och måste arbetas om. SKL föreslår nu alternativa författningslösningar.
  Läs mer
 • 2017-10-09
  Läs mer

  Demokrati i fokus inför Venedigkommissionen


  Demokrati och lokalt självstyre var i fokus när SKL:s vice ordförande Anders Knape nyligen talade inför Venedigkommissionen.
  Läs mer
 • 2017-10-06
  Läs mer

  SKL och Pacta når förlikning med BRF


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har nått en förlikning med Brandmännens riksförbund (BRF) i Arbetsdomstolen. Stämningen gällde brott mot fredsplikten.
  Läs mer
 • 2017-09-28
  Läs mer

  Högkonjunktur men stora utmaningar väntar kommunsektorn


  Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i ekonomin. Från 2019 förväntas en normalisering med en svagare utveckling. Befolkningen och behoven i kommunsektorn fortsätter växa.
  Läs mer
 • 2017-09-28
  Läs mer

  Fler barn och unga möter BUP


  Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, träffar fler barn och unga än tidigare – samtidigt blir väntetiderna allt längre.
  Läs mer
 • 2017-09-26
  Läs mer

  Så blev sommaren i vården 2017


  Trots en periodvis ansträngd situation på sina håll har landstingen och regionerna ändå sammantaget levererat en god och säker vård i sommar. Det visar en enkät från SKL.
  Läs mer
 • 2017-09-20
  Läs mer

  SKL välkomnar välfärdssatsningar


  I budgetpropositionen finns flera större satsningar på välfärden under de kommande åren. Mest glädjande är en permanent höjning av de generella statsbidragen från 2019 och framåt.
  Läs mer
 • 2017-09-19
  Läs mer

  Färre drabbas av vårdskador


  Patientsäkerheten i Sverige har förbättrats. Det visar världens största granskning av nära 65 000 journaler från omkring 60 svenska sjukhus under fyra år.
  Läs mer
 • 2017-09-14
  Läs mer

  Större andel gymnasieelever tar examen


  Andelen gymnasieelever som tar examen ökar. Men en stor grupp hoppar av eller når inte målen. Inkluderande lärmiljöer kan vara ett sätt att få fler unga att fullfölja utbildningen.
  Läs mer
 • 2017-09-11
  Läs mer

  Ansvar för klimatanpassning fortfarande inte löst


  Staten måste bli tydlig med att det är fastighetsägaren som ska skydda sin tomt och byggnad mot klimatförändringarnas negativa effekter. Det svarar SKL Klimatanpassningsutredningen.
  Läs mer
 • 2017-09-08
  Läs mer

  Utförare av välfärdstjänster måste ha samma krav


  Samma krav bör ställas på såväl offentlig som privat utförare och offentliga medel ska gå till avsedd verksamhet. Det är SKL:s ståndpunkt till Välfärdsutredningens slutbetänkande.
  Läs mer
 • 2017-09-08
  Läs mer

  Ansvar och befogenheter måste följas åt i skolan


  Skolkommissionen har fokus på regler och system istället för kvalitet i undervisningen och en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Det behöver lösas i ett nationellt samråd.
  Läs mer
 • 2017-09-06
  Läs mer

  Sänkta avgifter ger högre tjänstepension


  Från årsskiftet sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det innebär mer tjänstepension för de drygt 1,1 miljoner anställda i kommun och landsting.
  Läs mer
 • 2017-08-29
  Läs mer

  Ulf Olsson ny ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation


  Ulf Olsson föreslås bli ny ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation. Han utses formellt av SKL:s styrelse den 8 september.
  Läs mer
 • 2017-08-25
  Läs mer

  Ny ordförande för utredningen om kommunernas framtid


  Niklas Karlsson är ny ordförande för kommunutredningen. SKL utgår ifrån att utredningen fortsätter att värna det lokala självstyret och underlättar samverkan.
  Läs mer
 • 2017-08-25
  Läs mer

  Kostnaderna för hyrpersonal fortsätter öka


  Den totala kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter att öka. Men i Region Östergötland, Region Skåne och Landstinget i Kalmar minskar kostnaderna.
  Läs mer
 • 2017-08-17
  Läs mer

  Kommunala arbetsmarknads-insatser för 95 000 personer


  Kommunerna genomför omfattande arbetsmarknadsinsatser mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. För att få fler i arbete eller studier behövs mer samarbete och individuella insatser.
  Läs mer
 • 2017-08-17
  Läs mer

  Stark ekonomi ger fortsatt ökat skatteunderlag


  Den svenska ekonomin har haft en stark utveckling under första halvåret. Främsta orsaken är de växande investeringarna i att bygga bostäder visar SKL:s skatteunderlagsprognos.
  Läs mer
 • 2017-07-27
  Läs mer

  Heléne Fritzon blir statsråd


  Heléne Fritzon har idag utsetts till migrations- och biträdande justitieminister och kommer därmed att lämna sina uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2017-07-13
  Läs mer

  Stärkt skydd för hotade förtroendevalda ses över


  Regeringen ska utreda möjligheten till ett förstärkt skydd för hot och hat mot förtroendevalda. SKL ser positivt på att frågan lyfts i regeringens handlingsplan.
  Läs mer
 • 2017-07-07
  Läs mer

  Tillfälligt bidrag ska stötta ensamkommandes boende


  Nu skjuter regeringen till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor som ett stöd för kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor.
  Läs mer
 • 2017-07-04
  Läs mer

  Skolans utmaningar löser vi gemensamt


  SKL välkomnar Skolkommissionens förslag om extra resurser till skolan, men avvisar förslaget om miniminivåer för kommunernas skolbudgetar. Det finns bättre sätt att uppnå en likvärdig skola.
  Läs mer
 • 2017-06-30
  Läs mer

  Trygg hela vägen – före, under och efter graviditeten


  SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur landstingen använt de medel som ingår i överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Cirka hälften har använts till bemanning.
  Läs mer
 • 2017-06-29
  Läs mer

  Lagförslag om vatten hotar samhällsutveckling


  Regeringens lagförslag om skärpta krav på vattenkraften måste arbetas om. Det slår hårt mot många olika verksamheter, inte bara vattenkraften, och kan stoppa viktig samhällsutveckling.
  Läs mer
 • 2017-06-29
  Läs mer

  SKL i samtal med regeringen om LSS


  SKL hade igår överläggningar med regeringen om LSS och personlig assistans. Den restriktiva tolkningen av LSS skapar oro hos brukare och ökade utgifter för många kommuner.
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Läs mer

  Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända


  SKL och LRF har tagit fram en avtalsmall som kan göra det enklare för kommuner att ingå avtal med ägare av jord- och skogsbruksfastigheter som vill hyra ut boenden till nyanlända.
  Läs mer
 • 2017-06-26
  Läs mer

  Arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS går samman


  Pacta och KFS bildar en ny nationell arbetsgivarorganisation. Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige och stärka medlemsföretagens konkurrenskraft.
  Läs mer
 • 2017-06-20
  Läs mer

  Fortsatt trygg förlossningsvård


  Svensk förlossningsvård håller hög kvalitet. Men svårigheter att rekrytera och behålla erfarna barnmorskor är en utmaning på flera håll.
  Läs mer
 • 2017-06-16
  Läs mer

  70 nya delägare i Inera – snabbare digitalisering möjlig


  Nu har nästan var fjärde – drygt 70 stycken – av Sveriges kommuner beslutat att gå in som delägare i Inera AB. Arbete pågår för att se vilka tjänster som ska prioriteras för kommunerna.
  Läs mer
 • 2017-06-16
  Läs mer

  Kommuner och arbetsförmedling i tätare samarbete


  SKL och Arbetsförmedlingen har träffat en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå. Rekryteringsbehoven är stora och nyanlända behöver stöd in på arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Läs mer

  Utökad överenskommelse om förlossningsvården


  Regeringen och SKL har kommit överens om ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa.
  Läs mer
 • 2017-06-15
  Läs mer

  Bättre tillgänglighet i socialtjänsten


  Öppna jämförelser socialtjänst 2017 omfattar sju olika verksamhetsområden. Jämförelserna visar på förbättringar, men är framför allt en hjälp för kommunerna att utveckla sin kvalitet.
  Läs mer
 • 2017-06-13
  Läs mer

  Nya vårdmiljarder stärker befintliga satsningar


  Regeringen satsar två nya miljarder riktade till vårdpersonal. Pengarna kommer att stärka redan befintliga insatser på arbetsmiljö och kompetensutveckling inom vården.
  Läs mer
 • 2017-06-13
  Läs mer

  Staten måste ta större ansvar för kulturen


  Landsting och regioner satsar stort på att alla i Sverige, oavsett var de bor, ska ha tillgång till ett brett och kvalitativt kulturutbud. Nu behöver staten ta ett större ansvar.
  Läs mer
 • 2017-06-13
  Läs mer

  Välkommet förslag till samlande digital myndighet


  SKL ställer sig i huvudsak bakom förslagen i utredningen digitalforvaltning.nu, och en myndighet för digitalisering. Men det behövs mer för att skapa långsiktiga former för utvecklingen.
  Läs mer
 • 2017-06-12
  Läs mer

  Bra med fler vägar till högskolan


  Tillträdesutredningen har sett över systemet för tillträde till högskoleutbildning för att skapa ett öppnare och enklare system. SKL anser att utredningen har lyckats med sitt uppdrag.
  Läs mer
 • 2017-06-09
  Läs mer

  Enklare att söka om hemtjänst för äldre


  En ny utredning föreslår enklare regler för ansökan om hemtjänst och en ny boendeform för äldre som efterfrågar trygghet och sociala aktiviteter.
  Läs mer
 • 2017-06-09
  Läs mer

  Fortsatt arbete med mänskliga rättigheter


  SKL och regeringen är överens om ett fortsatt arbete med att stärka mänskliga rättigheter. Överenskommelsen innebär att SKL kommer att bygga vidare på den hittills treåriga satsningen.
  Läs mer
 • 2017-06-07
  Läs mer

  Viktiga förslag om sent anlända elever i grundskolan


  SKL ser flera bra förslag i utredningen om sent anlända elever i grundskolan, som lämnades till regeringen idag.
  Läs mer
 • 2017-06-02
  Läs mer

  Bra förslag om kunskapsstyrd vård


  SKL ser många förslag i rätt riktning i Sofia Wallströms utredning om kunskapsbaserad och jämlik vård.
  Läs mer
 • 2017-06-02
  Läs mer

  Pacta överens med Transport och Seko


  Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Svenska Transportarbetarförbundet och Seko om nya treåriga avtal.
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Läs mer

  Trelleborgs kommun får Guldlänken 2017


  Guldlänken 2017 tilldelas Trelleborgs kommun för deras nya arbetssätt med försörjningsstöd. Genom digitala lösningar har handläggningstiden minskat från tio dagar till max ett dygn.
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Läs mer

  SKL vill ha samtal om LSS med regeringen


  Efter att barn- och äldreminister Åsa Regnér aviserat skärpta krav på kommunerna för assistansersättningen, vill SKL:s ledning möta regeringen för samtal om LSS och personlig assistans.
  Läs mer
 • 2017-05-30
  Läs mer

  Viktigt med mer statligt stöd till klimatanpassning


  En höjning av statens bidrag till klimatanpassningsåtgärder kan inte vänta. Det måste ske snarast. Det är en av SKL:s kommentarer till förslagen från utredningen om klimatanpassning.
  Läs mer
 • 2017-05-24
  Läs mer

  Avtal mellan Pacta och Fastighetsanställdas Förbund


  Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Fastighetsanställdas Förbund om ett nytt preliminärt treårigt avtal.
  Läs mer
 • 2017-05-24
  Läs mer

  AD: Region hade rätt att ändra i semesterförläggning


  Region Östergötland hade rätt att ändra i semesterförläggningen för fem barnmorskor och semesterlagen är inte en del av kollektivavtalet. Det fastslår Arbetsdomstolen (AD).
  Läs mer
 • 2017-05-24
  Läs mer

  Biblioteken allt mer populära mötesplatser


  Byter biblioteken roll från att vara en plats där man främst lånar ut böcker till en plats där man träffas och söker information? Färsk statistik från Kungliga Biblioteket tyder på det.
  Läs mer
 • 2017-05-19

  Årets Stadskärna 2017 - Västervik


  Västervik vann den prestigefyllda utmärkelsen Årets Stadskärna 2017 i stark konkurrens med Kalmar och Tibro.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Läs mer

  Välkommen digitaliseringsstrategi


  De fokusområden som pekas ut i regeringens digitaliseringsstrategi stämmer bra överens med de satsningar som SKL anser behöver göras för att öka digitaliseringen i offentlig sektor.
  Läs mer
 • 2017-05-18
  Läs mer

  Så kan stat och kommun samarbeta för fler bostäder


  Det blir enklare att bygga bostäder om kommun och länsstyrelse samarbetar tidigt. Nu ger SKL och länsstyrelsen ut ett gemensamt inspirationsmaterial om hur samarbetet blir framgångsrikt.
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Läs mer

  Bättre kunskap ska ge en mer jämlik vård


  SKL har beslutat rekommendera landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Målet är en mer kunskapsbaserad och jämlik vård.
  Läs mer
 • 2017-05-17
  Läs mer

  Vårdrelaterade infektioner minskar


  Antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) har minskat något de senaste
  åren men enligt beräkningar drabbas fortfarande närmare 65 000 patienter i Sverige varje år.

  Läs mer
 • 2017-05-16
  Läs mer

  Barn och ungas hälsa i fokus


  Hur kan politiskt beslutsfattande vara pådrivande och främja förändring för barns och ungas hälsa?
  Läs mer
 • 2017-05-15

  Regionala järnvägar viktiga för arbetspendling och gods


  Trafikverket vill lägga ner 16 regionala banor, trots att den regionala tågtrafiken är av stor betydelse för arbetspendling och godstransport. SKL anser att banorna måste värnas.
  Läs mer
 • 2017-05-15
  Läs mer

  SKL positiv till förslag för säker kommunikation


  Regeringen har låtit utreda en ny lösning för säker kommunikation, som ska komplettera och så småningom ersätta dagens Rakelsystem. SKL är i grunden positiv, men ser ett par brister.
  Läs mer
 • 2017-05-14

  Varning för spridning av  krypteringskod mellan datorer


  Just nu pågår en omfattande it-attack, en så kallad ransomware-kampanj. Ett flertal länder är drabbade och däribland även Sverige. För information om läget hänvisar SKL till MSB.
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Läs mer

  SKL skapar förutsättningar för det lokala klimatarbetet


  Kommuner, landsting och regioner ska ligga i framkant i klimatarbetet. SKL har därför tagit fram breda förslag för arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Läs mer

  Ersättning för läkemedel klar


  Regeringen och SKL är överens om ersättningen för läkemedel för åren 2017–2019.
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Läs mer

  Ersättning för vård via nätet


  Styrelsen för SKL föreslår en gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård.
  Läs mer
 • 2017-05-11
  Läs mer

  Nya bullerregler kan ge fler bostäder


  Regeringen har beslutat att höja riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad. Det skapar nya möjligheter för kommuner att planera för fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.
  Läs mer
 • 2017-05-11
  Läs mer

  Mariestad först att bygga hus med SKL:s ramavtal


  SKL har tagit fram ett ramavtal för flerbostadshus som kommunerna kan använda. Första kommun att utnyttja möjligheten är Mariestad som i dag tecknar avtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus.
  Läs mer
 • 2017-05-10
  Läs mer

  Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver


  Vårens ekonomirapport pekar fortsatt på stora utmaningar framöver. Kommuner, landsting och regioner behöver bland annat investera i allt ifrån skolor, äldreboende till sjukhusbyggnader.
  Läs mer
 • 2017-05-09

  Ekonomirapporten presenteras, följ webbsändningen


  Onsdag den 10 maj kl 10.00 presenteras Ekonomirapporten i en webbsändning.
  Läs mer
 • 2017-05-09

  Niclas Lindahl ny förhandlingschef på SKL


  Niclas Lindahl har utsetts till ny förhandlingschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
  Läs mer
 • 2017-05-08
  Läs mer

  Uppföljning av kostnader för hyrpersonal


  Fyra landsting har minskat sina kostnader för hyrpersonal, men totalt sett har kostnaderna ökat under årets första kvartal, jämfört med samma period 2016.
  Läs mer
 • 2017-05-08
  Läs mer

  Höjd garantinivå i ny pensionsöverenskommelse


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit nya preliminära överenskommelser på pensionsområdet.
  Läs mer
 • 2017-05-02
  Läs mer

  Nytt avtal med Sveriges läkarförbund


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Sveriges läkarförbund om ett nytt treårigt avtal.
  Läs mer
 • 2017-04-28
  Läs mer

  Samverkan kring satsning på forskarskolor


  Regeringen och SKL ska samverka om satsning som ska öka kunskapen inom socialtjänsten genom forskarskolor.
  Läs mer
 • 2017-04-27

  Skatteunderlagets tillväxt avtar i ny prognos


  Den starka tillväxten av skatteunderlaget väntas avta successivt fram till 2020. SKL:s nya prognos visar att skatteunderlaget i år växer med 4,4 procent och nästa år hamnar på 4 procent.
  Läs mer
 • 2017-04-27
  Läs mer

  Hög beredskap i vården inför sommaren


  Alla landsting och regioner planerar särskilda insatser för att trygga en säker vård i sommar. Åtgärderna har utvecklats och intensifierats de senaste åren, visar SKL:s årliga enkät.
  Läs mer
 • 2017-04-25
  Läs mer

  Företagare allt nöjdare med kommunernas service


  Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i dag.
  Läs mer
 • 2017-04-20
  Läs mer

  Fokus på undervisning och samarbete avgörande för skolan


  När Skolkommissionen idag presenterar sina förslag till en mer likvärdig skola, konstaterar SKL att det krävs åtgärder av många aktörer. Mer statlig styrning är inte den enkla lösningen.
  Läs mer
 • 2017-04-20
  Läs mer

  Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser


  OFR Allmän kommunal verksamhet, SKL och Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag.
  Läs mer
 • 2017-04-18
  Läs mer

  Satsningar på barn och unga i vårändringsbudget för 2017


  I vårändringsbudgeten satsar regeringen på barn och ungdomar och förlossningsvård vilket SKL välkomnar. Resurserna behövs men riktade statsbidrag skapar osäkerhet för kommande år.
  Läs mer
 • 2017-04-12
  Läs mer

  Avtalet med Kommunal förlängs till 2020


  SKL och Pacta är överens med Kommunal om att förlänga det befintliga avtalet ett år fram till 2020. Avtalet innehåller löneökningar i nivå med märket som satts av industrin.
  Läs mer
 • 2017-04-12
  Läs mer

  No discrimination of midwife who refuses to participate in abortions


  Case Grimmark v Region Jönköping County, judgment in Swedish Labour Court. Region Jönköping County has not discriminated a midwife who has declared that she refuses to participate in abortion care due to her religious beliefs.
  Läs mer
 • 2017-04-12
  Läs mer

  Ingen diskriminering av abortvägrande barnmorska


  Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon vägrar att delta i abortvård på grund av sin tro. AD avslår barnmorskans krav på skadestånd. Also in English.
  Läs mer
 • 2017-04-11
  Läs mer

  Digital tjänst blir billigare för kommunerna


  Kommunerna sparar både tid och pengar genom att gå över från manuell till digital hantering för underlag för bedömning av ekonomiskt bistånd. Nu sänks också kostnaderna för tjänsten SSBTEK.
  Läs mer
 • 2017-04-10
  Läs mer

  Nationell läkemedelslista behövs


  SKL välkomnar att ett förslag till lag om en nationell läkemedelslista utarbetats. I promemorian presenteras en gedigen beskrivning av nuläget, informationsbehoven och de problem som finns i dag.
  Läs mer
 • 2017-04-10
  Läs mer

  Brister i Boverkets modell för nybyggnadsbehov


  Boverket har tagit fram en modell för att beräkna framtida bostadsbehov. SKL tillstyrker, men menar att modellen inte ensamt kan användas när kommunerna planerar för framtidens behov.
  Läs mer
 • 2017-04-10
  Läs mer

  Tyst minut för terrorns offer


  Regeringen har utlyst en nationell tyst minut idag, måndag, klockan 12.00 för att hedra offren för fredagens misstänkta terrorattack.
  Läs mer
 • 2017-04-07
  Läs mer

  Efterlängtad översyn av socialtjänstlagen


  Sedan lagen stiftades för 30 år sedan, har socialtjänstens ansvar förändrats utan att lagen hängt med. Därför välkomnar SKL regeringens initiativ.
  Läs mer
 • 2017-04-07
  Läs mer

  Landsbygdsutredningen tar ett samlat grepp


  SKL ställer sig i huvudsak bakom landsbygdsutredningens yttrande. Men utredningen missar de regionalt utvecklingsansvarigas centrala roll för utvecklingen.
  Läs mer
 • 2017-04-07
  Läs mer

  Permanenta samordningen kring våldsbejakande extremism


  En nationell samordning kring våldsbejakande extremism behöver permanentas. Viktigt är att kommunerna har ett fortsatt stort handlingsutrymme i arbetet mot våldsbejakande extremism anser SKL.
  Läs mer
 • 2017-04-07
  Läs mer

  Se över reglerna för överförmyndare och gode män


  SKL begär i en skrivelse till regeringen att en utredning tillsätts som från grunden ser över och utformar en ny lagstiftning om överförmyndare, gode män och förvaltare.
  Läs mer
 • 2017-04-06
  Läs mer

  Brottsförebyggande arbete kräver lokal samverkan


  Nästan alla kommuner har etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete visar en ny rapport från SKL och MSB. Nya utpekade kommunpoliser tros kunna underlätta samarbetet.
  Läs mer
 • 2017-04-05
  Läs mer

  Så ska kompetensen höjas i vård och omsorg


  SKL och Kommunal har träffat en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2017-04-04
  Läs mer

  8 av 10 kommuner har en bredbandsstrategi


  Andelen kommuner med en bredbandsstrategi har ökat med 68 procentenheter sedan 2010. 83 procent av kommunerna har nu en strategi visar en undersökning från SKL, PTS och Bredbandsforum.
  Läs mer
 • 2017-03-31
  Läs mer

  Avtal 17: Befintliga avtal förlängs


  Parterna inom industrin träffade nya avtal den 31 mars. SKL:s förhandlingar med Läkarförbundet och facken inom Allmän kommunal verksamhet fortsätter och de befintliga avtalen förlängs.
  Läs mer
 • 2017-03-31
  Läs mer

  Skolan kan möta och ta vara på elevers olikheter


  Det är en ständig utmaning att utveckla skolan för att möta elevers olika behov. I skriften Olika är normen presenteras hur arbetet med inkluderande lärmiljöer kan gå till.
  Läs mer
 • 2017-03-31
  Läs mer

  Fler anställda och fler som arbetar heltid


  Antalet som arbetar heltid har ökat med över 50 000 personer de senaste två åren. Även antalet anställda fortsätter att öka i kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Läs mer

  Karlskrona först med nationell e-tjänst för företagare


  Som första kommun lanserar Karlskrona en e-tjänst för restaurangföretagare. Den är utvecklad i samarbete mellan kommuner, myndigheter, SKL och regeringen.
  Läs mer
 • 2017-03-29

  Ny presschef på SKL


  Helene Lindstrand blir ny presschef på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon tillträder den 3 april.
  Läs mer
 • 2017-03-25
  Läs mer

  SKL marscherar för Europa


  Idag, lördagen den 25 mars, är det 60 år sedan Romfördraget undertecknades. SKL uppmärksammar detta genom att delta i marschen för Europa i Rom.
  Läs mer
 • 2017-03-24
  Läs mer

  SKL släcker på lördag


  Lördagen den 25 mars 20.30-21.30 släcker SKL takskyltar och inomhusbelysning för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen Earth Hour.
  Läs mer
 • 2017-03-22
  Läs mer

  Nya kommunala bostadshus upphandlade


  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat kommunala bostadshus. Igår skrevs avtal för högre hus med Lindbäcks Bygg och NCC. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.
  Läs mer
 • 2017-03-20
  Läs mer

  SKL:s agenda till regeringen


  Under måndagen skickades Sveriges Kommuner och Landstings Agenda för integration och nyanländas etablering till regeringen.

  Läs mer
 • 2017-03-16
  Läs mer

  Ny utbildningsform behövs för kortutbildade nyanlända


  SKL föreslår en ny utbildningsorganisation för att tusentals unga nyanlända med kortvarig skolgång ska komma in i arbetslivet. Etableringsersättningen ska kunna behållas i upp till sex år.
  Läs mer
 • 2017-03-16
  Läs mer

  Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera


  Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.
  Läs mer
 • 2017-03-16
  Läs mer

  Äldrevård och omsorg allt bättre


  Allt fler kommuner och enheter registrerar insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Det ger både säkrare vård och omsorg liksom bättre hälsa och livskvalitet för de äldre.
  Läs mer
 • 2017-03-15
  Läs mer

  Plus och minus om gymnasieutredningen


  Flera bra förslag men en risk att statlig detaljstyrning sätter käppar i hjulet för verksamheten. Så kan SKL:s remissvar av gymnasieutredningen sammanfattas.
  Läs mer
 • 2017-03-14
  Läs mer

  MR-plattform lanseras på Demokratidagen


  Nu har SKL tagit fram kriterier för kommuner, landsting och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter. Den nyss antagna plattformen uppmärksammas på den årliga Demokratidagen.
  Läs mer
 • 2017-03-14
  Läs mer

  Detaljplaneprocessen inget hinder för byggandet


  Det tar oftast inte mer än två år att ta fram en detaljplan och de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s nya öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.
  Läs mer
 • 2017-03-11
  Läs mer

  SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering


  SKL har antagit en Agenda för integration och nyanländas etablering. I agendan listas ett 60-tal konkreta förslag på åtgärder för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering.
  Läs mer
 • 2017-03-10
  Läs mer

  Mer ordning och reda i välfärden behövs


  Offentliga medel som finansierar välfärden ska gå till avsedd verksamhet. SKL ställer sig bakom stora delar av välfärdsutredningens förslag. Ett eventuellt vinsttak är för tidigt att avgöra.
  Läs mer
 • 2017-03-10
  Läs mer

  Regionala undantag från flygskatt kan behövas


  Det kan behövas regionala undantag från den skatt som en utredning vill införa på flygresor. Risken är annars att utredningsförslaget slår mot regioners tillgänglighet.
  Läs mer
 • 2017-03-10
  Läs mer

  Välkommet att staten vill stödja kulturskolorna


  En utredning vill att staten ska bidra i utvecklingen av landets kommunala kulturskolor. Det är bra. Men SKL säger nej till detaljerade nationella mål.
  Läs mer
 • 2017-03-10
  Läs mer

  Viktiga besked om skolans digitalisering saknas


  Regeringen presenterar nya skrivningar om elevers digitala kompetens, som en del i läro-, kurs- och ämnesplaner. Men viktiga bitar saknas fortfarande i strategin för skolans digitalisering.
  Läs mer
 • 2017-03-07
  Läs mer

  Många kommuner och landsting visar överskott


  Kommuner, regioner och landsting har ett resultat på drygt 24,9 miljarder kronor. Det visar de preliminära boksluten för 2016. Trots ett ekonomiskt uppsving förväntas utmaningar framöver.
  Läs mer
 • 2017-03-07
  Läs mer

  Sjukfrånvaron bromsar in kraftigt


  En ny sammanställning som SKL presenterar idag visar att ökningstakten i sjukfrånvaron i kommuner och landsting bromsade in kraftigt 2016. Detta efter en stadig ökning sedan 2011.
  Läs mer
 • 2017-03-01
  Läs mer

  Patienterna ger gott betyg till akuten


  Över hälften av patienterna på akutmottagningarna uppger att de fick vänta mindre än en timme på att få träffa en läkare. Det visar SKL:s senaste patientenkät.
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Läs mer

  Allt fler asylsökande och nyanlända hälsoundersöks


  Drygt 80 000 asylsökande och nyanlända fick en hälsoundersökning 2016, en ökning med 29 procent jämfört med föregående år.
  Läs mer
 • 2017-02-24
  Läs mer

  Nytt ramavtal för fler bostäder


  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.
  Läs mer
 • 2017-02-17
  Läs mer

  Ny kommunallag är efterlängtad


  SKL är positiv till att regeringen nu lämnar förslaget om en ny kommunallag till lagrådet för behandling innan riksdagen kan fatta beslut. De nya kommunallagen ersätter 1991 års kommunallag.
  Läs mer
 • 2017-02-16
  Läs mer

  Sysselsättning och skatteunderlag tappar fart 2018


  Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.
  Läs mer
 • 2017-02-16
  Läs mer

  God tillgång till hälso- och sjukvård


  En majoritet av invånarna i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har även förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting eller region.
  Läs mer
 • 2017-02-14
  Läs mer

  Bra resultat ger alla landsting del av medel


  Resultatet för 2016 års överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering är klar. Samtliga landsting får del av satsningen då så gott som samtliga villkor uppnåtts.
  Läs mer
 • 2017-02-13
  Läs mer

  Bra att stärka förutsättningarna för lokalt självstyre


  En kommitté ska se över hur kommunernas förmåga kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. SKL välkomnar beslutet och att utgångspunkten är ett starkt lokalt självstyre.
  Läs mer
 • 2017-02-10

  Nu ska välfärden gå från deltid till heltid


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) lanserar idag ett partsgemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska arbeta heltid.
  Läs mer
 • 2017-02-10
  Läs mer

  SKL välkomnar utredning om avgiftsfria grunddata


  Även kommunsektorn ska avgiftsfritt kunna få tillgång till grunddata från olika register.
  – Det kommer att förenkla för våra medlemmar, säger SKL:s ordförande Lena Micko .

  Läs mer
 • 2017-02-09
  Läs mer

  SKL och Pacta stämmer BRF till AD


  Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta stämmer Brandmännens Riksförbund till Arbetsdomstolen för brott mot fredsplikten.
  Läs mer
 • 2017-02-07
  Läs mer

  Nu är integrationen den stora utmaningen


  Migrationsverkets prognos för 2017 visar på ett lågt asylmottagande jämfört med de senaste åren. Den stora utmaningen för samhället är därmed att integrationen av de nyanlända fungerar.
  Läs mer
 • 2017-02-02
  Läs mer

  Kostnaderna för inhyrd personal


  Kostnaderna för inhyrd personal inom landsting och regioner ökade totalt med 650 miljoner kronor under 2016. Samtidigt minskade kostnaderna i fem landsting/regioner.
  Läs mer
 • 2017-02-01
  Läs mer

  Ökad kvalitet i äldreboende


  Det pågår ett intensivt arbete med att förbättra landets äldreboenden. För två veckor sedan antog SKL en rekommendation för att öka kvalitén.
  Läs mer
 • 2017-02-01
  Läs mer

  Ramavtal ska ge fler bostäder i kommunerna


  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling för att erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. I dag undertecknas ramavtal med Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.
  Läs mer
 • 2017-01-31
  Läs mer

  Stor variation bland lokala förtroendevalda


  Lund är kommunen med flest unga förtroendevalda medan Lilla Edet och Sölvesborg har högst andel småbarnsföräldrar. Det visar den samlade bilden över landets lokala förtroendevalda.
  Läs mer
 • 2017-01-30
  Läs mer

  Kvalitet i landstingen och regionerna


  SKL presenterar en sammanställning av kvalitetsjämförelser som jämför landstingens och regionernas resultat inom 16 hälso- och sjukvårdsområden.
  Läs mer
 • 2017-01-27
  Läs mer

  Förnyad satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård


  En förnyad överenskommelse om satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård har träffats mellan SKL och regeringen.
  Läs mer
 • 2017-01-25
  Läs mer

  Genomför ett förbättrat valsedelssystem 2022


  Se över valsedelsystemet i sin helhet i stället för att förändra dagens lösning. SKL anser att vallagsutredningens förslag om valsedlar
  i valbåsen skulle skapa nya problem.

  Läs mer
 • 2017-01-25
  Läs mer

  Ändrade skatteregler kan ge minskade kommunintäkter


  Ändrade skatteregler för fåmansföretag kan få konsekvenser för kommunernas skatteintäkter. Det poängterar SKL i ett yttrande om översynen av 3:12-reglerna.
  Läs mer
 • 2017-01-24
  Läs mer

  Brukare nöjda med socialtjänsten


  En majoritet av de tillfrågade brukarna inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet är nöjda med det stöd de får.
  Läs mer
 • 2017-01-24
  Läs mer

  Bra med utvidgning av offentlighetsprincipen


  SKL är positiva till att offentlighetsprincipen införs inom privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg, i fristående förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.
  Läs mer
 • 2017-01-24
  Läs mer

  Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa


  Regeringen och SKL är överens om en handlingsplan på e-hälsoområdet för perioden 2017–2019. Handlingsplanen innehåller bland annat en ny nationell samverkans- och samordningsstruktur.

  Läs mer
 • 2017-01-24
  Läs mer

  Stort kommunalt ansvar för anläggningar


  Kommunerna tar ett stort ansvar för tillgången till anläggningar för kultur, idrott och fritid, både vad gäller ägande och drift. Det visar en enkätundersökning som SKL genomfört bland Sveriges kommuner.
  Läs mer
 • 2017-01-23
  Läs mer

  Ny rekommendation ska ge ökad kvalitet i äldreboende


  Nu har SKL tagit fram rekommendationer för hur kommunerna kan utveckla kvalitén på särskilda boenden för äldre.
  Läs mer
 • 2017-01-20
  Läs mer

  Ny professionsmiljard till vårdens kompetensförsörjning


  Regeringen har slutit en ny överenskommelse med SKL om statligt stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården genom den så kallade Professionsmiljarden.
  Läs mer
 • 2017-01-20
  Läs mer

  Fortsatt jämställdhetsarbete med fokus på män och pojkar


  Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat om en ny överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar 2017.
  Läs mer
 • 2017-01-20
  Läs mer

  Vården ska bli oberoende av hyrpersonal


  Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd
  personal. SKL ställer sig bakom den strategi som gemensamt tagits fram.

  Läs mer
 • 2017-01-19
  Läs mer

  Förbättrad tillgänglighet i servicemätning


  Helsingborg får toppbetyg och kommunerna svarar på nästan nio av tio frågor från medborgare via e-post inom två dagar. Det visar rapporten Kommunens kvalitet i korthet som presenteras i dag.
  Läs mer
 • 2017-01-18
  Läs mer

  Nya patientavgifter 2017


  Ett landsting har infört avgiftsfria besök hos läkare i primärvården. Två landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården.
  Läs mer
 • 2017-01-17

  Vilka är lokalpolitikerna i Dalarna?


  96 procent av de 1 864 förtroendevalda i Dalarna är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Dalarna har en högre politikertäthet än riksgenomsnittet, både på kommun- och landstingssidan.
  Läs mer
 • 2017-01-17

  Vilka är lokalpolitikerna i Värmland?


  97 procent av de 1 710 förtroendevalda i Värmland är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Värmland har fler förtroendevalda per invånare än riksgenomsnittet. Värmland är det län med störst andel kvinnliga landstingspolitiker och här finns även kommunen med bäst representation av unga förtroendevalda.
  Läs mer
 • 2017-01-17

  Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götaland?


  96 procent av de 6 603 förtroendevalda i Västra Götaland är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västra Götaland har något färre förtroendevalda och en något mindre andel kvinnor än riksgenomsnittet.
  Läs mer
 • 2017-01-16
  Läs mer

  Fler Mötesplatser för nyanlända öppnas


  När nyanlända kan träffa sin kommun och flera myndigheter under samma tak kan de snabbare komma i arbete, studier eller annan aktivitet, nu öppnar 22 nya Mötesplatser.
  Läs mer
 • 2017-01-13
  Läs mer

  Bra att statliga kreditgarantier utreds


  Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över systemet med kreditgarantier och finansiering för bostadsbyggande. SKL ser glädjande på att utredningen nu kommer till stånd.
  Läs mer
 • 2017-01-11
  Läs mer

  En fortsatt stark regionalpolitik behövs inom EU


  SKL förordar en fortsatt stark regionalpolitik på EU-nivå. Genomförandet av sammanhållningspolitiken måste dock förenklas. Det skriver förbundet i ett yttrande till regeringen.
  Läs mer
 • 2017-01-10
  Läs mer

  Nationell satsning nödvändig för skolans digitalisering


  Elever och lärare kan få stort stöd av digitala verktyg. Men Sverige ligger efter i utvecklingen. SKL föreslår därför en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik.
  Läs mer
 • 2017-01-09
  Läs mer

  Fyra företag får ramavtal för att bygga bostäder


  SKL har i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.
  Läs mer
 • 2017-01-02
  Läs mer

  Fler unga fick feriejobb sommaren 2016


  Sommaren 2016 erbjöd landets kommuner, landsting och regioner 88 500 unga en chans att arbeta några veckor under sommaren. Det är fler feriejobb än någonsin tidigare.
  Läs mer
 • 2016-12-23
  Läs mer

  Kommunernas bredbandsutbyggnad borde stödjas


  Det är positivt att regeringen har stora ambitioner för bredband i hela landet. Samtidigt är det olyckligt att inte det kommunala engagemanget i utbyggnaden får mer stöd.
  Läs mer
 • 2016-12-23
  Läs mer

  Ny överenskommelse om satsningar på psykisk hälsa


  Regeringen och SKL har beslutat om en ny överenskommelse för att förbättra den psykiska hälsan.
  Läs mer
 • 2016-12-22
  Läs mer

  700 Mkr till lokala omställningsinsatser


  Enligt en ny överenskommelse tillgängliggörs 700 miljoner kronor som kan användas till tidiga lokala omställningsinsatser för medarbetarna i svensk välfärd.
  Läs mer
 • 2016-12-22
  Läs mer

  Vårdskadorna är färre nu än för tre år sedan


  Patientsäkerheten har förbättrats. Det visar en granskning av nära 60 000 journaler från omkring 60 sjukhus från januari 2013 till juni 2016.
  Läs mer
 • 2016-12-22
  Läs mer

  Lägre skatteintäkter i ny skatteunderlagsprognos


  Skatteunderlagets starka ökning har fortsatt, men utvecklingen bedöms bli betydligt sämre de kommande åren. Det visar SKL:s nya skatteunderlagsprognos för kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2016-12-21
  Läs mer

  Långsiktighet viktigt i avtalsrörelsen


  SKL har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2017. Huvudöverenskommelser ska förhandlas med Läkarförbundet respektive OFR:s avtalsområde allmän kommunal verksamhet.
  Läs mer
 • 2016-12-20
  Läs mer

  Staten ersätter för miljardskulden


  Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att betala ut preliminära ersättningar för ensamkommande barn. Statens skuld till kommunerna har nu vuxit till över tio miljarder kronor.
  Läs mer
 • 2016-12-20
  Läs mer

  Riksintresseförslaget behöver förenklas


  SKL efterlyser ett klart och tydligt avgränsat system för riksintressen. Tyvärr är regeringens förslag all för omfattande och komplicerat. Det borde förenklas betydligt.
  Läs mer
 • 2016-12-20

  Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge?


  97 procent av de 979 förtroendevalda i Blekinge är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Blekinge har fler förtroendevalda, mer jämn könsfördelning och bättre representation av utrikes födda jämfört med riket.
  Läs mer
 • 2016-12-20

  Vilka är lokalpolitikerna på Gotland?


  97 procent av de 237 förtroendevalda på Gotland är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Gotland har något fler förtroendevalda och en högre andel kvinnor än rikssnittet.
  Läs mer
 • 2016-12-19
  Läs mer

  Bra att sänka överskottsmålet


  SKL ställer sig bakom det nya förslaget till överskottsmål. Det skulle innebära att det offentliga sparandet ska uppgå till en tredjedels procent av BNP.
  Läs mer
 • 2016-12-19
  Läs mer

  Tydliggör förslaget om tidsbegränsade bygglov


  Det är bra att regeringen vill möjliggöra snabbare hantering av tidsbegränsade bygglov. Men byggloven måste kunna gälla fler byggnader än bostäder och får inte leda till extra kostnader.
  Läs mer
 • 2016-12-17
  Läs mer

  Staten fortsätter stödja kvalitetsregistren 


  Regeringen har slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att fortsätta stödja arbetet med kvalitetsregister.

  Läs mer
 • 2016-12-16
  Läs mer

  Fortsatt satsning för personer med kroniska sjukdomar


  Regeringen och SKL har kommit överens om en fortsatt satsning för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.
  Läs mer
 • 2016-12-16
  Läs mer

  SKL och regeringen överenskommelse om sjukskrivning


  Regeringen och SKL har träffat en överenskommelse för att stärka hälso- och sjukvårdens roll i att främja sjukskrivnas återgång i arbete.

  Läs mer
 • 2016-12-16
  Läs mer

  Ny överenskommelse för kortare väntetider i cancervården


  En ny överenskommelse med regeringen och SKL har slutits om att korta väntetiderna och förbättra cancervården.
  Läs mer
 • 2016-12-16
  Läs mer

  Vesna Jovic ny vd på SKL


  Idag utsåg Sveriges Kommuner och Landstings styrelse Vesna Jovic till ny vd för SKL. Vesna Jovic börjar på SKL under våren 2017.
  Läs mer
 • 2016-12-15
  Läs mer

  Förskolan, vatten och avlopp i topp i kommunal service


  Förskolan får toppbetyg och gymnasieskolan har ökat mest i nöjdhet. Det visar en undersökning som mäter nöjdheten med verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2016-12-13

  Vilka är lokalpolitikerna i Stockholm?


  96 procent av de cirka 5 169 förtroendevalda i Stockholms län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Länet har därmed betydligt färre förtroendevalda per invånare men en något större andel kvinnor än rikssnittet.
  Läs mer
 • 2016-12-13

  Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala?


  97 procent av de 1 262 förtroendevalda i Uppsala län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Landstinget har en något högre andel småbarnsföräldrar och länet har en något högre andel utrikes födda bland de förtroendevalda jämfört med rikssnittet.
  Läs mer
 • 2016-12-07
  Läs mer

  Lätt få träffa läkare i primärvården


  9 av 10 patienter som bedömdes behöva få träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar.
  Läs mer
 • 2016-12-07
  Läs mer

  Besöksnäring gynnar kommuner


  Satsningar på besöksnäring ger många positiva effekter visar en sammanställning som presenteras vid en SKL-konferens idag. Samtidigt trappar SKL upp sitt engagemang inom besöksnäringsfrågor.
  Läs mer
 • 2016-12-06
  Läs mer

  Svensk skola på rätt väg – lokal utveckling centralt


  Resultaten från TIMSS och PISA visar att svensk skola är på rätt väg. Kommunerna tar sitt ansvar. Nu behövs reformfrid, fokus på fortbildning samt utvecklat samarbete nationellt och lokalt.
  Läs mer
 • 2016-12-06

  Vilka är lokalpolitikerna i Västmanland?


  96 procent av de 1 279 förtroendevalda i Västmanlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Kommunerna i Västmanland tillhör de i landet med jämnast könsfördelning och länet har något fler förtroendevalda än rikssnittet.
  Läs mer
 • 2016-12-06

  Vilka är lokalpolitikerna i Södermanland?


  95 procent av de 1 359 förtroendevalda i Södermanlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. I Södermanland är utrikes födda bättre representerade och här finns något fler förtroendevalda än rikssnittet.
  Läs mer
 • 2016-12-02
  Läs mer

  Nya verktyg för friskare arbetsplatser


  Sveriges Kommuner och Landsting lanserar den 2 december flera konkreta verktyg i arbetet med att skapa friskare arbetsplatser.
  Läs mer
 • 2016-12-01
  Läs mer

  Nytt avtal klart för vården


  Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta har tillsammans med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna idag enats om ett nytt avtal för vården. Avtalet ger medarbetarna tid för återhämtning och verksamheterna möjlighet att ge bästa möjliga vård dygnet runt.
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Läs mer

  SKL välkomnar åtgärder – men fler lättnader behövs


  Regeringens åtgärder för att underlätta bosättning för nyanlända i kommunerna räcker inte. Det behövs mycket mer.
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Läs mer

  Nytt avtal med Brandmännens Riksförbund


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har undertecknat ett nytt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF) för cirka 10 000 beredskapsbrandmän.
  Läs mer
 • 2016-11-29
  Läs mer

  SKL föreslår 11 punkter för nyanländas boende


  Många nyanlända och ett flertal kommuner är i behov av snabba statliga åtgärder för bättre bosättning. Regeringen har till viss del gått SKL till mötes, men det behövs mer.
  Läs mer
 • 2016-11-29

  Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrland?


  95 procent av de omkring 1 178 förtroendevalda i Västernorrlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västernorrland har en jämnare könsfördelning och har något fler förtroendevalda än rikssnittet.
  Läs mer
 • 2016-11-29

  Vilka är lokalpolitikerna i Jämtland?


  94 procent av de omkring 922 förtroendevalda i Jämtlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Jämtland har en jämnare könsfördelning och har fler förtroendevalda än rikssnittet.
  Läs mer
 • 2016-11-29
  Läs mer

  Tre kommuner i topp i årets webbundersökning


  Mariestad, Ljusdal och Västerås rankas högst i årets undersökning av kommuners webbplatser. Enklast är det dock att hitta kontaktuppgifter till nyckelpersoner i Nybro, Rättvik och Trosa.
  Läs mer
 • 2016-11-28
  Läs mer

  SKL och Försvarsmakten i nytt samarbete


  Tillgång till rätt kunskap och kompetens är av stor vikt för en väl fungerande arbetsmarknad. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inleder därför ett nytt samarbete med Försvarsmakten.
  Läs mer
 • 2016-11-25
  Läs mer

  Ockelbo är Sveriges bästa skolkommun


  Ockelbo, Grästorp och Nykvarn är Sveriges bästa skolkommuner. Det visar SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2016 som fokuserar på elevernas kunskapsresultat.
  Läs mer
 • 2016-11-24
  Läs mer

  SKL beklagar utebliven regionreform


  Civilminister Ardalan Shekarabi har meddelat att stödet som krävs från riksdagspartierna inte finns för att gå vidare med regionreformen. SKL beklagar detta.
  Läs mer
 • 2016-11-24
  Läs mer

  Vattenkvalitet toppar i nöjdhetsmätning


  I 2016 års upplaga av ”Kritik på teknik” rankar medborgare nöjdheten med den tekniska förvaltningen i 101 kommuner. Vattenkvaliteten är mest uppskattad och vägstandarden anses vara den del som behöver förbättras mest.

  Läs mer
 • 2016-11-22
  Läs mer

  Förhandlingar behövs om civilt försvar


  SKL begär att regeringen inleder förhandlingar om kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar.
  Läs mer
 • 2016-11-22

  Vilka är lokalpolitikerna i Norrbotten?


  97 procent av de omkring 1 640 förtroendevalda i Norrbottens län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Norrbotten har landets bästa representation av utrikes födda förtroendevalda och är även ett av de länen med jämnast könsfördelning.
  Läs mer
 • 2016-11-22

  Vilka är lokalpolitikerna i Västerbotten?


  96 procent av de omkring 1 558 förtroendevalda i Västerbottens län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västerbotten har en jämnare könsfördelning liksom något bättre representation av utrikes födda förtroendevalda än riksgenomsnittet.
  Läs mer
 • 2016-11-21
  Läs mer

  Nya lokaler för SKL


  SKL har idag förvärvat Snäckan 8, en fastighet på Tegelbacken i Stockholm. Planen är att SKL år 2020 flyttar sin verksamhet dit efter att ett nytt hus har byggts på platsen. Nuvarande SKL-lokaler står inför en omfattande renovering och ska därefter hyras ut.
  Läs mer
 • 2016-11-21
  Läs mer

  Ersättning till ägg- och spermiedonatorer


  Idag ger landstingen varierande ersättning till personer som donerar ägg eller spermier. Nu rekommenderar SKL:s styrelse en enhetlig ersättning.
  Läs mer
 • 2016-11-21
  Läs mer

  Bra med tidig åldersbedömning av asylsökande


  SKL anser att regeringens förslag att Migrationsverket ska bedöma en asylsökandes ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag är bra för både barnen och kommunerna.
  Läs mer
 • 2016-11-18
  Läs mer

  Värna den solidariskt finansierade sjukvården


  Allt fler har privata sjukförsäkringar. Regeringen vill förtydliga att patienter med sjukvårdsförsäkring inte ska gå före patienter med offentlig finansiering. SKL håller med.
  Läs mer
 • 2016-11-18
  Läs mer

  Universitetssjukhusen inte till salu


  Högspecialiserad vård liksom universitetssjukvård som är väsentlig för forskning och utbildning ska inte kunna överlämnas till privata utförare, anser SKL.
  Läs mer
 • 2016-11-17
  Läs mer

  Viktigt att utgå från kommunernas planer


  Regeringen har tillsatt en samordnare för samlad exploatering. Att uppdraget utgår från kommunernas planering är bra.
  Läs mer
 • 2016-11-15
  Läs mer

  Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland?


  95 procent av de omkring 1 721 förtroendevalda i Östergötlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Östergötland har en bättre representation av utrikesfödda förtroendevalda jämfört med riksgenomsnittet och andelen kvinnor som är förtroendevalda har ökat.
  Läs mer
 • 2016-11-15
  Läs mer

  Vilka är lokalpolitikerna i Jönköping?


  97 procent av de omkring 1 981 förtroendevalda i Jönköpings län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Jönköping har en högre andel politiker, men en lägre andel kvinnor som förtroendevalda än riksgenomsnittet.

  Läs mer
 • 2016-11-08
  Läs mer

  Kommentar till Välfärdsutredningen


  I dag presenterade Välfärdsutredningen i ett delbetänkande förslag om bland annat ägarprövning och begränsad vinstutdelning. SKL kommer nu att gå igenom förslagens konsekvenser för SKL:s medlemmar.
  Läs mer
 • 2016-11-08

  Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar?


  97 procent av de över 1 600 förtroendevalda i Kalmars län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män följer rikssnittet medan representationen av utrikesfödda är större.
  Läs mer
 • 2016-11-08

  Vilka är lokalpolitikerna i Kronoberg?


  96 procent av de omkring 1 088 förtroendevalda i Kronobergs län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Här är fler förtroendevalda än rikssnittet och Växjö har stor andel förtroendevalda som är under 30 år.
  Läs mer
 • 2016-11-04
  Läs mer

  Inget skadestånd till abortvägrare


  Arbetsgivaren har inte diskriminerat en nyexaminerad barnmorska som meddelat att hon vägrar att delta i abortvård på grund av sin tro.
  Läs mer
 • 2016-11-04
  Läs mer

  Bra med översyn av kostnadsutjämningen


  En utredning ska se över kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting. SKL har länge påtalat behovet av en översyn och välkomnar beslutet.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Läs mer

  Bra med lättnader i framtiden


  Regeringen föreslår lättnader för tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Det är ett steg i rätt riktning men det behövs mer omedelbara åtgärder.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Läs mer

  Köp av verksamhet hos privata utförare ökar


  2015 köpte kommuner, landsting och regioner verksamhet för 161 miljarder vilket motsvarar 18 procent av verksamheternas totala kostnader.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Läs mer

  Oförändrad nivå av långvarigt ekonomiskt bistånd


  Drygt en tredjedel av de vuxna som mottog ekonomiskt bistånd 2015, fick det under minst tio månader detta år. Det visar rapporten Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd.
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Läs mer

  Snabb ökning av klimatsmart kollektivtrafik


  Landsting och regioner har sedan 2009 nästan fördubblat andelen kollektivtrafik som körs med förnybara drivmedel. Drygt 75 procent av kollektivtrafiken körs med dessa klimatsmarta drivmedel.
  Läs mer
 • 2016-11-02
  Läs mer

  Kommuner höjer lärarlöner med 1,15 miljarder


  Nästan alla kommuner har sökt statsbidrag för att kunna höja skickliga lärares löner. Nästa omgång att söka bidrag sker våren 2017.
  Läs mer
 • 2016-11-02
  Läs mer

  Mycket att lära från utbyte med Japan


  SKL:s styrelse besöker under nästa vecka Japan för att bland annat diskutera och studera digitalisering i välfärden, demografiska utmaningar och infrastrukturfrågor.
  Läs mer
 • 2016-11-02
  Läs mer

  Flippat lärande ger aktiva elever


  Allt fler lärare och elever uppskattar att göra läxan innan istället för efter lektionen. Nu ger SKL ut en sammanställning över flippat lärande.
  Läs mer
 • 2016-11-01

  Vilka är lokalpolitikerna i Skåne?


  96 procent av de omkring 5 050 förtroendevalda i Skåne är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Andelen politiska företrädare per invånare är färre än rikssnittet.
  Läs mer
 • 2016-11-01

  Vilka är lokalpolitikerna i Halland?


  96 procent av de omkring 1 137 förtroendevalda i Hallands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare här än i riket som helhet.
  Läs mer
 • 2016-10-27
  Läs mer

  Statens hjälp behövs omgående med nyanländas boende


  SKL:s ledning har i dag fört samtal med statsråden Ylva Johansson, Peter Eriksson och Morgan Johansson om hur boende för nyanlända snabbare kan lösas i kommunerna.
  Läs mer
 • 2016-10-26
  Läs mer

  Samarbete och utveckling för fler socionomer


  Regeringen och högskolorna måste snabbt agera för att underlätta för kommunerna att säkra kompetensförsörjningen inom socialtjänsten. Det kräver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Akademikerförbundet SSR idag.
  Läs mer
 • 2016-10-26
  Läs mer

  Vilka är lokalpolitikerna i Sverige?


  Vad utmärker våra lokala politiker? SKL kommer nu att successivt släppa länsvisa rapporter som presenterar vilka de förtroendevalda är i landets kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2016-10-26

  Vilka är lokalpolitikerna i Örebro?


  96 procent av de omkring 1 600 förtroendevalda i Örebro län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare här än i riket som helhet.
  Läs mer
 • 2016-10-26

  Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborg?


  95 procent av drygt 1 400 förtroendevalda i Gävleborg är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. En större andel utrikesfödda är politiker här än i riket i stort.
  Läs mer
 • 2016-10-24
  Läs mer

  Positivt med kraftsamling för kulturskolor


  Regeringen presenterade idag Kulturskoleutredningen. Det är bra att regeringen betonar kulturskolornas betydelse och viktigt att kommunerna är delaktiga i framtida utvecklingsarbete.
  Läs mer
 • 2016-10-24
  Läs mer

  Internationella toppolitiker studerar välfärden


  I veckan kommer 20 toppolitiker från olika länder att möta sina svenska mentorer. Besöken är ett led i att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap.
  Läs mer
 • 2016-10-18

  Medling om nytt avtal


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Brandmännens Riksförbund (BRF) begärt medling i RiB förhandlingar. 
  Läs mer
 • 2016-10-17
  Läs mer

  Ökade etableringsmöjligheter för nyanlända


  Personer som idag står utanför arbetsmarknaden ges ökade möjligheter till inträde eller återinträde på arbetsmarknaden.
  Läs mer
 • 2016-10-14
  Läs mer

  Staten kan stödja kommuner bättre i mottagandet


  Landets kommuner gör allt för att klara mottagandet av nyanlända. Men på grund av bostadsbrist finns uppenbara risker för dåliga lösningar. Staten kan ge kommunerna ett bättre stöd.
  Läs mer
 • 2016-10-13
  Läs mer

  Nytt avtal klart för räddningstjänst i beredskap


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Kommunal och Vision undertecknat ett nytt avtal för landets beredskapsbrandkårer.
  Läs mer
 • 2016-10-11
  Läs mer

  Inga fler riksintressen bör få pekas ut – ännu


  Statliga myndigheter bör inte få peka ut några nya områden av riksintresse förrän hela systemet för riksintressen gjorts om. Det skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2016-10-11
  Läs mer

  Sju punkter för att möta behoven inom sfi


  Behovet av fler utbildade lärare inom sfi och svenska som andraspråk är mycket stort. SKL har tagit fram samlad strategi som omfattar åtgärder från såväl staten som kommunerna.
  Läs mer
 • 2016-10-10
  Läs mer

  Krävs mer för att öka klimatsmart resande


  Det krävs större statliga satsningar än i dag för att Sverige ska nå nationella mål om klimatsmart resande. Det skriver SKL i ett yttrande till ett delbetänkande från Miljömålsberedningen.
  Läs mer
 • 2016-10-07
  Läs mer

  Inför regionreformen enhetligt


  Färre och jämnstarka regioner behövs. Det är viktigt att tidplanen hålls och att förändringar införs samtidigt. Det slår SKL fast i sitt yttrande till Indelningskommittén.
  Läs mer
 • 2016-10-07
  Läs mer

  Företagsförvärv stärker digital utveckling


  Det landstings- och regionägda bolaget Inera AB blir ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting. Därmed stärks förutsättningarna för en ökad digitalisering i offentlig sektor.
  Läs mer
 • 2016-10-07
  Läs mer

  Finansiering av järnvägsbygge måste lösas


  Det är bra att regeringen tar ställning för en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men finansieringen är ett problem som måste lösas.
  Läs mer
 • 2016-10-05
  Läs mer

  Snabb försämring av ekonomin för kommuner och landsting


  Ekonomin för kommuner, landsting och regioner försämras framöver. Orsaken är att befolkningen ökar i snabbare takt än intäkterna.
  Läs mer
 • 2016-10-05
  Läs mer

  Många åtgärder krävs för att klara ekonomin


  Kommuner, landsting och regioner står inför tuffa ekonomiska utmaningar framöver. Det visar höstens ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2016-09-30
  Läs mer

  Rena fakta om välfärden


  Svensk välfärd hör till de bästa i världen. Men det finns också utmaningar. I skriften Rena fakta om välfärden vill SKL belysa båda sidor.
  Läs mer
 • 2016-09-29
  Läs mer

  Bra med samarbete mellan olika nivåer


  Migration, utsatta EU-medborgare, Brexit och sammanhållningspolitik var några ärenden som diskuterades på ett möte med SKL:s arbetsutskott, Ardalan Shekarabi och svenska EU-parlamentariker.
  Läs mer
 • 2016-09-29
  Läs mer

  Välkommet stöd för bostäder men fler insatser krävs


  Regeringens investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter kan bidra till att byggandet av bostäder ökar. Men det krävs fler insatser för att lösa den omfattande bostadsbristen.
  Läs mer
 • 2016-09-26
  Läs mer

  Heltid som norm ökar jämställdheten


  En rapport hävdar att tjänstepensionen förstärker inkomstskillnader. Men tjänstepensionssystemet är könsneutralt. Men är inte förvärvslivet  jämställt så blir inte pensionen det.
  Läs mer
 • 2016-09-23
  Läs mer

  Grundlösa anklagelser om lönepengar som fryser inne


  Uppgifter i medier om att statliga pengar för lärares lönelyft inte blir utnyttjade av kommunerna är oriktiga. Faktum är att kommunerna har fram till den 1 nov på sig att rekvirera bidraget.
  Läs mer
 • 2016-09-22
  Läs mer

  Nytt initiativ för att säkra tillgången till e-böcker


  Folkbiblioteken vill att SKL fortsätter att arbeta för att de ska kunna bredda sitt utbud av e-böcker, visar en studie. Nu utreds möjligheten att göra en nationell upphandling.
  Läs mer
 • 2016-09-22
  Läs mer

  Trelleborg tilldelas innovationspris


  Grattis Trelleborg! Kommunen tilldelades i går SKL:s och Vinnovas nyinstiftade innovationspris för sitt arbete med att digitalisera invånarnas ansökningar av ekonomiskt bistånd.
  Läs mer
 • 2016-09-21
  Läs mer

  Nu vässas patientsäkerheten


  Hur kan vården bli bättre på att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan?
  Läs mer
 • 2016-09-20
  Läs mer

  Gott betyg till sjukhusvården


  Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott. Men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker.
  Läs mer
 • 2016-09-20
  Läs mer

  Bra med generellt permanent statsbidrag


  Många bra förslag i höstens budgetproposition anser Lena Micko, ordförande för SKL. Tio miljarder i permanent generellt statsbidrag är ett av dem, men det räcker inte till allt.
  Läs mer
 • 2016-09-19
  Läs mer

  Vård till asylsökande kartlagd


  Aldrig har så många sökt asyl i Sverige som under år 2015, drygt 160 000 personer. Nu finns en sammanställning över den vård som asylsökande tagit emot.
  Läs mer
 • 2016-09-16
  Läs mer

  Dags att staten ersätter kommunerna för miljardskulden


  Migrationsverkets skuld till kommunerna har vuxit till tio miljarder kronor. SKL kräver nu att kommuner och landsting omgående får den ersättning de är berättigade till.
  Läs mer
 • 2016-09-16
  Läs mer

  Kompetenslyft ska underlätta rekrytering


  SKL och Kommunal har träffat en överenskommelse om extratjänster. Detta med anledning av ett statligt finansierat kompetenslyft för tidsbegränsat anställda arbetstagare inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2016-09-16
  Läs mer

  Tillförordnad VD för SKL och SKL Företag


  Idag informerades styrelsen om att arbetsutskottet utsett Lena Dahl, nu direktör och avdelningschef för avdelningen för administration, till tillförordnad VD för SKL och SKL Företag.
  Läs mer
 • 2016-09-14
  Läs mer

  Så kan överbeläggningar förebyggas och hanteras


  Hur kan vården bli bättre på att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan? Och går det att komma till rätta med överbeläggningar?
  Läs mer
 • 2016-09-08
  Läs mer

  Större andel elever tar gymnasieexamen


  Andelen elever som tar gymnasieexamen ökar. En förklaring kan vara bättre matematikresultat. Samtidigt riskerar en stor grupp elever att hamna utanför arbetsmarknaden efter ofärdiga studier.
  Läs mer
 • 2016-09-06
  Läs mer

  Så jämställda är kommuner och landsting/regioner


  Nu finns för första gången en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.
  Läs mer
 • 2016-09-02
  Läs mer

  Kommuner ordnar arbetsmarknadsinsatser för utsatta grupper


  Kommunerna tar ett stort ansvar för att stödja grupper som står långt från arbetsmarknaden. 100 000 individer ingick i olika insatser under 2015 visar en rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2016-08-30
  Läs mer

  Bra att införande av ersättningssystem skjuts fram


  Regeringen skjuter fram införandet av ett nytt ersättningssystem i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Det är ett bra beslut, anser SKL.
  Läs mer
 • 2016-08-23
  Läs mer

  Hälsoväxlingen dras tillbaka


  Regeringen har idag meddelat att förslaget om hälsoväxling dras tillbaka. Arbetet parterna genomfört har gett det resultat SKL ville.
  Läs mer
 • 2016-08-19
  Läs mer

  Nu kan hälsoväxlingsförslaget dras tillbaka


  SKL och de fackförbunden inom sektorn lämnar idag en gemensam avsiktsförklaring till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling från regeringen. Det kan nu dras tillbaka.
  Läs mer
 • 2016-08-19
  Läs mer

  Partsgemensam avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser


  Idag överlämnar parterna inom kommun- och landstingssektorn en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling.
  Läs mer
 • 2016-08-17

  RKA är årets kommunalekonom


  RKA har tilldelats utmärkelsen Årets kommunalekonom 2016 för arbetet med kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Det är första gången som en organisation vinner priset.
  Läs mer
 • 2016-08-15
  Läs mer

  Sämre skatteintäkter i ny skatteunderlagsprognos


  Den nya skattunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar att det blir betydligt försämrade skatteintäkter 2017 än vad prognosen från april visade.
  Läs mer
 • 2016-08-11

  Staten måste ersätta kostnader för ensamkommande


  Regeringen behöver skjuta fram införandet av ett nytt ersättningsystem i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ersättningarna som ska täcka kommunernas kostnader är för låga.
  Läs mer
 • 2016-07-28
  Läs mer

  Bättre och billigare mottagande av nyanlända


  Nyanlända kommer snabbare in i vårt samhälle om kommuner och myndigheter arbetar under samma tak. Statens besked om att öka sitt engagemang i projektet Mötesplatser är därför positivt.
  Läs mer
 • 2016-07-07
  Läs mer

  Låt parterna arbeta vidare


  Regeringens förslag om hälsoväxling är fel väg att gå för att minska sjukfrånvaron. Regeringen bör avvakta försök för en partslösning istället för att fortsätta driva detta ensidigt.
  Läs mer
 • 2016-07-07
  Läs mer

  Håkan Sörman slutar på SKL


  SKL:s vd Håkan Sörman har idag utnämnts till landshövding i Jönköpings län med tillträde 1 oktober. Arbetet med att hitta Håkan Sörmans efterträdare inleds direkt.
  Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot