RSS Nyheter

 • 2018-12-11
  Läs mer

  160 000 bostäder i färdiga detaljplaner


  Det kan byggas nästan 160 000 bostäder med gällande detaljplaner i 160 av landets kommuner, visar nya Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
  Läs mer
 • 2018-12-10
  Läs mer

  Region- och landstingsstyren klara efter valet 2018


  I 13 landsting och regioner skiftar styret. Både blocköverskridande styren och alliansstyren kommer att öka, medan de rödgröna styrena minskar.
  Läs mer
 • 2018-12-07
  Läs mer

  Fakta om välfärdens medarbetare


  Kommuner, landsting och regioner har 1,2 miljoner anställda. Nu finns fakta och statistik om personalen samlat och överskådligt presenterat.
  Läs mer
 • 2018-12-06
  Läs mer

  Bättre skolresultat i många kommuner


  Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter. Ökat har också det genomsnittliga meritvärdet. Det visar rapporten Öppna jämförelser - Grundskola.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Läs mer

  Skatteverket senarelägger inrapportering av skattesats


  Skatteverket ändrar, efter dialog med SKL, slutdatumet för inrapportering av skattesatser till 11 december. En första preliminär skattesats måste dock rapporteras senast 30 november.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Läs mer

  Sämre service när Arbetsförmedlingen lägger ner kontor


  En fjärdedel av kommunerna saknar idag ett lokalt arbetsförmedlingskontor, och flera kommuner vittnar om otillräckligt stöd trots många arbetssökande. Det visar en kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-11-23

  Information angående influensavaccin


  SKL, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket hade i fredags ett möte om tillgången på influensavaccin. Anledningen är signaler om att brist på vaccin kan komma att uppstå.
  Läs mer
 • 2018-11-23
  Läs mer

  Minskade hyrpersonalkostnader för många landsting


  Hälften av landets landsting och regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.
  Läs mer
 • 2018-11-22
  Läs mer

  Nya deltagare i satsning för bättre jämställdhetsarbete


  Nu är det klart vilka som får delta i den nya omgången av Modellkommuner och Modellregioner, SKL:s satsning för att sprida och utveckla jämställdhetsarbetet i styrning och ledning.
  Läs mer
 • 2018-11-17
  Läs mer

  Vi behöver en långsiktig strategi för nära vård


  Omställningen till nära vård ska möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och invånares förändrade behov och förväntningar.
  Läs mer
 • 2018-11-16
  Läs mer

  SKL föreslår förändrat strandskydd för landsbygden


  SKL föreslår i dag regeringen förändringar av strandskyddet. Syftet är att kommuner enklare ska kunna utveckla landsbygden genom att skapa attraktiva boendemiljöer.
  Läs mer
 • 2018-11-15
  Läs mer

  Besvärligt läge med avskalad övergångsbudget


  I väntan på en ny regering presenterades idag övergångsbudgeten. Budgeten innehåller inte den tidigare aviserade ökningen av de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-11-13
  Läs mer

  Riksdagen bör rösta nej till regional planering


  SKL vill att riksdagen röstar nej till civilutskottets förslag att införa bestämmelser om obligatorisk regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det försvagar den lokala demokratin.
  Läs mer
 • 2018-11-12
  Läs mer

  Patienternas syn på psykiatrivården


  Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin har gett sin syn på den vård de fått i Nationell patientenkät.
  Läs mer
 • 2018-11-08
  Läs mer

  Lovande resultat från extratjänster


  I september 2018 var nästan 14 000 personer anställda i extratjänster i kommuner eller landsting. Även om det är tidigt att utvärdera effekterna så ser SKL positiva resultat.
  Läs mer
 • 2018-11-08
  Läs mer

  Hot och hat påverkar förtroendevalda i uppdraget


  Hot och hat påverkar förtroendevalda i såväl det demokratiska uppdraget som i privatlivet. Det visar en ny studie från SKL som bygger på fem förtroendevaldas upplevelser.
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Läs mer

  Rehabkoordinator viktig funktion för återgång i arbete


  En ny kartläggning från SKL visar att de flesta av landstingens rehabiliteringskoordinatorer tar kontakt med arbetsgivaren för att underlätta återgång i arbetet under sjukskrivning.
  Läs mer
 • 2018-11-06
  Läs mer

  Anders Knape – ny ordförande för Europarådets kongress


  Anders Knape, SKL:s andre vice ordförande, har utsetts till ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter.
  Läs mer
 • 2018-10-30
  Läs mer

  Landets lärare och rektorer i rådslag om digitalisering


  Nu öppnas ytterligare ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.
  Läs mer
 • 2018-10-26
  Läs mer

  SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning


  SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning om uthyrning av vårdpersonal. SKL menar att den inte överensstämmer med sjukhusundantagen i EU-rätten.
  Läs mer
 • 2018-10-19
  Läs mer

  Svagare utveckling av skatteunderlaget


  Högkonjunkturen når sin topp i år och skatteunderlaget kommer att ha en svagare utveckling under 2019. Revideringarna från SKL:s senaste skatteunderlagsprognos är små.
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Läs mer

  Energieffektivisering sparar 200 miljoner kronor


  Regioner och landsting minskade användningen av energi i sina lokaler med 13 procent 2009-2017. Utöver reducerad klimatpåverkan innebär det 200 miljoner kronor i sparade kostnader per år.
  Läs mer
 • 2018-10-17
  Läs mer

  Många kommuner har använt socioekonomiska modeller länge


  Sex av tio kommuner tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell för grundskolan. Det är vanligast i stora städer och kommunerna nära dem. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-10-16
  Läs mer

  1,2 miljarder till kommunernas krisberedskap


  SKL och MSB har slutit en överenskommelse om kommunernas krisberedskap inför den nya mandatperioden 2019-2022. Överenskommelsen omfattar 1,2 miljarder kronor.
  Läs mer
 • 2018-10-15
  Läs mer

  SKL: Ett sammanhållet system underlättar integrationen


  SKL ställer sig bakom Mottagandeutredningens huvudförslag om ett helt nytt system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Det skriver SKL i ett remissyttrande.
  Läs mer
 • 2018-10-12
  Läs mer

  SKL ser positivt på Tillitsdelegationens förslag


  Tilliten till den lokala och regionala nivåns ansvar för styrning och ledning behöver stärkas, bland annat för att öka det demokratiska systemets legitimitet.
  Läs mer
 • 2018-10-05
  Läs mer

  Lokala strategier ska försvåra fordonsattacker


  SKL har tillsammans med Polisen, MSB och några kommuner tagit fram ett stödmaterial för kommuner om skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö som är en ny fråga inom stadsplanering.
  Läs mer
 • 2018-10-02
  Läs mer

  Hinder för breddat utbud av yrkesutbildningar för vuxna


  För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Det visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-10-01
  Läs mer

  Förslaget om utjämningssystemet behöver bred remissrunda


  Betänkandet om ändrat kostnadsutjämningssystem har lämnats till regeringen. Det nuvarande systemet behöver ses över och uppdateras för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Läs mer

  Ny studie ser på förändringar för biblioteken


  I en ny studie har SKL och Högskolan i Borås tittat på varför kommuner väljer att lägga ner biblioteksfilialer och om kommunerna samtidigt utvecklar annan biblioteksverksamhet.
  Läs mer
 • 2018-09-27
  Läs mer

  Valdeltagandet har ökat för fjärde valet i rad


  Nu är valresultaten fastställda i samtliga kommuner, landsting och regioner. I 198 kommuner får inget av de traditionella blocken egen majoritet jämfört med 162 efter 2014 års val.
  Läs mer
 • 2018-09-27

  Gymnasielagen får nu tillämpas


  Migrationsöverdomstolen har i två domar meddelat att gymnasielagen får tillämpas. Migrationsverket har beslutat att häva sitt beslutsstopp i dessa ärenden, och kan börja fatta bifallsbeslut.
  Läs mer
 • 2018-09-26
  Läs mer

  Ny rapport uppmärksammar skador inom psykiatrisk vård


  I en ny rapport från SKL redovisas för första gången skador, vårdskador och kvalitetsbrister inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.
  Läs mer
 • 2018-09-26
  Läs mer

  Kollegialt stöd förebygger utmattning och stress


  En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd. Resultaten visar lägre grad av utmattning och mindre depressiva symtom, stress och ångest.
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Läs mer

  Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut


  Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och regionerna. Det framgår av den senaste bemanningstrenden. 
  Läs mer
 • 2018-09-20
  Läs mer

  Nytt läraravtal möter lärarbristen


  SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal. För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.
  Läs mer
 • 2018-09-17
  Läs mer

  Strategi missar bibliotekens potential


  Kungliga biblioteket har presenterat ett utkast till nationell biblioteksstrategi. SKL menar att utkastet till strategi inte visar tillräckligt på bibliotekens potential.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Läs mer

  Skärpt lagstiftning för brott mot förtroendevalda behövs


  Hot, hat och våld mot förtroendevalda ska aldrig accepteras. SKL välkomnar regeringens förslag på skärpt lagstiftning och anser att lagändringar behöver genomföras skyndsamt.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Läs mer

  Kommunerna vet bäst hur de lokala bostadsbehoven ser ut


  Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Läs mer

  Röstdelningen fortsätter att öka


  En större andel röstade i år på olika partier i riksdags- och kommunvalet. Men att välja partier från olika block är ganska ovanligt. Det visar SKL:s sammanställning av siffror från SVT.
  Läs mer
 • 2018-09-11
  Läs mer

  Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen


  Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter. Överlag har man ett gott intryck av sitt besök eller vistelse inom sjukhusvården.
  Läs mer
 • 2018-09-10
  Läs mer

  Färre traditionella majoriteter i kommuner och landsting


  Valdeltagandet ökar, förtroendet för politiker minskar och de traditionella blocken saknar majoritet i merparten av kommuner, landsting och regioner. 
  Läs mer
 • 2018-09-05
  Läs mer

  Valdeltagandet är högt men varierar stort


  Sverige har internationellt sett ett högt valdeltagande. Men valdeltagandet varierar stort mellan och inom kommuner samt mellan olika väljargrupper.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Läs mer

  Många konkreta förslag i utredningen av komvux


  Idag har Komvuxutredningen presenterat sitt betänkande. SKL delar bilden av att kraven på komvux har ökat, och välkomnar förslag som syftar till ökad flexibilitet och mindre administration.
  Läs mer
 • 2018-08-31
  Läs mer

  Fler har fått behandlingar för psykisk ohälsa sedan 2009


  Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Läs mer

  Kompetenssatsning för att främja digital utveckling


  SKL och regeringen har kommit överens om att tillsammans främja förändrings- och innovationsledning i kommuner, landsting och regioner. 10 miljoner kronor används för ett kompetenslyft.
  Läs mer
 • 2018-08-28
  Läs mer

  Fler röstar olika i kommun-, landstings- och riksdagsval


  Stödet för riksdagspartierna varierar i riksdags- och kommunval. I de återkommande väljarundersökningarna har röstdelningen ökat och uppgick till 33 procent i 2014 års val.
  Läs mer
 • 2018-08-23
  Läs mer

  Ny rapport tecknar nulägesbild av elevhälsan


  Drygt hälften av kommunerna önskar att staten ska bidra till att det utbildas fler inom de yrkesgrupper som behövs i elevhälsan. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-08-22
  Läs mer

  Uppsala - årets tillväxtkommun


  Under invigningen av Kommek i Malmö utsågs Uppsala till Årets tillväxtkommun. Utmärkelsen delades ut av civilminister Ardalan Shekarabi.
  Läs mer
 • 2018-08-16
  Läs mer

  Skatteunderlaget oförändrat jämfört med förra prognosen


  Skatteunderlaget kommande år kommer att utvecklas betydligt svagare än hittills. Den bedömningen görs i SKL:s senaste skatteunderlagsprognos.
  Läs mer
 • 2018-08-06
  Läs mer

  Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning


  SKL bedömer att dagens kommunallag inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar i beslutet. Automatiserat beslutsstöd, undantaget själva beslutet, är dock möjligt.
  Läs mer
 • 2018-07-25

  Stöd och information i läge med värme, torka och bränder


  SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i rådande läge med torka, höga temperaturer och allvarliga bränder i skog och mark samt kring konsekvenser för bland annat vård och omsorg.
  Läs mer
 • 2018-07-18
  Läs mer

  Fredrik Lennartsson ny chef för vård och omsorg på SKL


  Fredrik Lennartsson har anställts som chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Fredrik Lennartsson tillträder sin tjänst den 22 oktober.
  Läs mer
 • 2018-07-13
  Läs mer

  Många frågor kring glapp i gymnasielagen


  Den nya gymnasielagen, som ska möjliggöra för unga vuxna asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker fortsatt många frågor i kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-07-10
  Läs mer

  Fler åtgärder behövs för unga utanför studier och arbete


  SKL har vänt sig till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

  Läs mer
 • 2018-07-09
  Läs mer

  Kommuner tar stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser


  Kommunerna gör allt fler insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, med både fler deltagare och fler anställda. Det visar en ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2018-07-09
  Läs mer

  Satsning på våldsförebyggande arbete i skolor


  SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 5 miljoner kronor till våldsförebyggande insatser som bidrar till jämställhet i förskola och skola.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Läs mer

  Framtidens välfärd SKL:s fokus i Almedalen


  I Almedalen har SKL:s politiker och kansli deltagit på ett stort antal seminarier om välfärdens alla olika områden. Stort fokus har legat på rekrytering, digitalisering och nya arbetssätt.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Läs mer

  Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension


  SKL, Sobona och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.
  Läs mer
 • 2018-06-29

  Stöd i frågor om ny möjlighet till uppehållstillstånd


  SKL har tagit fram ett stöd till kommuner, landsting och regioner kring nya regler för de unga vuxna, som kan söka uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera.
  Läs mer
 • 2018-06-28
  Läs mer

  Automatisering kan minska arbetskraftsbristen


  Välfärden står inför stora utmaningar. Befolkningen ökar snabbt, samtidigt råder arbetskraftsbrist. Därför måste nya, effektivare arbetssätt användas. Automatisering är en del av lösningen.
  Läs mer
 • 2018-06-25
  Läs mer

  Äntligen flyttas det regionala utvecklingsansvaret


  Riksdagen har beslutat att alla landsting ska få det regionala utvecklingsansvaret från årsskiftet. Nu ges varje landsting bättre möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Läs mer

  Koordinatorn är uppskattad i rehabiliteringsarbetet


  Antalet rehabiliteringskoordinatorer har ökat i landsting och regioner. Det är framförallt sjukhusen och den specialiserade vården som fått fler koordinatorer.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Läs mer

  Neonatalvården behöver fler specialistsjuksköterskor


  SKL har genomfört en studie om förbättringsområden inom den svenska neonatalvården. Den visar att tillgången till specialistkompetens utgör det allra största behovet.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Läs mer

  Överenskommelser mellan SKL och MSB om civilt försvar


  SKL har slutit två överenskommelser med MSB om kommuners, landstings och regioners arbete med civilt försvar. För landsting och regioner omfattar överenskommelsen även krisberedskap.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Läs mer

  Politiska läget i kommuner och landsting inför valet


  76 olika partikonstellationer styr landets kommuner och åtta olika konstellationer styr landstingen. I höstens kommunval väntas över 300 partier delta och tre folkomröstningar genomföras.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Läs mer

  Lindriga skador i vården ökar


  Lindriga skador i vården ökar något, men allvarliga skador ökar inte. Det visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Läs mer

  Nyckeltal ska stödja sektorns arbete med Agenda 2030


  SKL har överenskommit med regeringen att nyckeltal ska tas fram så att kommuner, landsting och regioner ges bättre förutsättningar att arbeta med Agenda 2030.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  Ansvaret för våra vägar behöver förtydligas


  SKL anser att ansvarsfördelningen för Sveriges vägar behöver förtydligas. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  Det behövs ett samråd om professionsutveckling i skolan


  SKL vill, liksom regeringen, utveckla en tydligare och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling. Förslaget till professionsprogram kan utgöra en bra början.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  SKL och regeringen överens om ökad patientmiljard


  SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 600 miljoner kronor inom ramen för den befintliga patientmiljarden.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Bra förslag med mindre detaljstyrning


  Detaljstyrningen behöver minska nationellt, regionalt och lokalt. Det slår Tillitsdelegationens fast i huvudbetänkandet. SKL ser särskilt positivt på generella statsbidrag som huvudprincip.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Helhetsgrepp för att motverka studieavbrott


  Genom individanpassat stöd och tydliga rutiner för uppföljning kan antalet elever som gör studieavbrott minska. Det visar slutrapporten av SKL-projektet Plug in.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Brukarnas upplevelser ska förbättra socialtjänsten


  Mer än varannan kommun har använt brukarundersökningar för att utveckla sin LSS-verksamhet. Bland annat det visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.
  Läs mer
 • 2018-06-13
  Läs mer

  Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser


  Allt färre dör i stroke och allt fler överlever cancer. Samtidigt skiftar förtroendet för vården. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.
  Läs mer
 • 2018-06-11
  Läs mer

  Emil Broberg ny talesperson i jämställdhetsfrågor i CEMR


  Emil Broberg är ny ordförande i den europeiska samarbetsorgansationen CEMR:s Standing Committee for Equality och har också utsetts till talesperson för CEMR i jämställdhetsfrågor.
  Läs mer
 • 2018-06-05
  Läs mer

  Nationell plan för infrastruktur presenterad


  Den 4 juni presenterade regeringen sin nationella plan för infrastrukturen 2018-2029. SKL är positiva till att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska påbörjas under perioden.
  Läs mer
 • 2018-06-05
  Läs mer

  Sverige i topp i internationell jämförelse av sjukvård


  En ny internationell jämförelse av sjukvården i tolv EU-länder visar att Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet.
  Läs mer
 • 2018-06-01
  Läs mer

  Bra med fokus på patienten i delbetänkandet om nära vård


  SKL välkomnar och delar utredningens syn att utgångspunkten för en nära vård måste vara att det är patienter och brukares behov som ska vara i fokus.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Läs mer

  Fler får hjälp av psykiatrin och BUP


  Besöken på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ökat med 18 procent mellan 2016 och 2017 och inom vuxenpsykiatrin är ökningen sex procent. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Läs mer

  Skolans storlek avgör inte resultaten


  Det är för enkelt att säga att skolans storlek påverkar studieresultaten. Det visar en ny rapport från SKL som undersöker orsakerna bakom skillnader i resultat mellan små och större skolor.
  Läs mer
 • 2018-05-28
  Läs mer

  Allt fler nyanlända i arbete efter två år


  Drygt en tredjedel av de nyanlända arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogrammet. I flera kommuner över hälften. Men resultaten varierar stort. Det visar nya siffror från SKL.
  Läs mer
 • 2018-05-28
  Läs mer

  Möjligheter och utmaningar med nytt insamlingssystem


  SKL är i stort positiv till regeringens förslag om ett utvecklat producentansvar och en mer fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Men flera delar behöver förtydligas.
  Läs mer
 • 2018-05-25
  Läs mer

  Fler kommunala lantmäterier ökar byggandet


  En effektivare byggprocess skulle kunna ge fler bostäder. För att effektivisera byggprocessen vill SKL att kommuner ska tillåtas samverka om kommunal lantmäterimyndighet.
  Läs mer
 • 2018-05-25
  Läs mer

  SKL lanserar podd om politiskt ledarskap


  SKL lanserar idag en podcast om politiskt ledarskap. I podden förs samtal om uppdraget som toppolitiker i en kommun, ett landsting eller en region ur olika infallsvinklar.
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Läs mer

  Guldlänken till Göteborgs Stad


  Guldlänken 2018 tilldelas Göteborgs Stad för appen Anmäl hinder, som gör att invånarna digitalt och enkelt kan göra en anmälan. Appen är gjord så att fler kommuner fritt kan använda den.
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Läs mer

  Allt fler nöjda med digital service


  Kommuner, landsting och regioner har vänt trenden. Allt fler anser att sektorn lever upp till deras förväntningar på digital service. Det visar en undersökning som SKL presenterar idag.
  Läs mer
 • 2018-05-23
  Läs mer

  Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan


  Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Det blir nu enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Läs mer

  Utbrett hat mot lokala förtroendevalda visar ny studie


  Var femte kommentar om lokala förtroendevalda innehöll hat, hot och kränkningar. Det är ett av resultaten i FOI:s studie om hur kommunstyrelseordföranden omnämns i digitala miljöer.
  Läs mer
 • 2018-05-18
  Läs mer

  Medlare för lärarförhandlingarna utsedda


  SKL och Pacta har kommit överens med Lärarnas Samverkansråd om att tillkalla Aida Hadzialic och Kurt Eriksson som medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Läs mer

  Bristen på arbetskraft kräver långsiktiga åtgärder


  Vårens ekonomirapport visar ett starkt 2018, men att skatteunderlagets tillväxt dämpas nästa år. Välfärdsbehoven ökar och bristen på arbetskraft likaså. SKL föreslår en rad åtgärder.
  Läs mer
 • 2018-05-14
  Läs mer

  Medling i avtalsförhandlingar mellan SKL och lärarfacken


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2018-05-09
  Läs mer

  Allt fler minskar sina kostnader för inhyrd personal


  Nästan hälften, 9 av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år.
  Läs mer
 • 2018-05-07
  Läs mer

  Stort behov att motverka hot och hat


  En tredjedel av kommunerna, landstingen och regionerna har genomgått utbildning inom hot och hat mot förtroendevalda. Det är ett resultat av SKL:s och regeringens satsning under två år.
  Läs mer
 • 2018-05-02
  Läs mer

  Företagare nöjda med kommunernas service


  Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. Det visar en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag. Bygglov är det område där nöjdheten ökat mest.
  Läs mer
 • 2018-04-27
  Läs mer

  Starkare skatteintäkter i ny prognos


  Högkonjunkturen fortsätter, men förväntas att mattas av under 2019. SKL:s aprilprognos visar att skatteunderlaget i år blir avsevärt högre jämfört med föregående prognos.
  Läs mer
 • 2018-04-26
  Läs mer

  Hans Karlsson lämnar SKL


  Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, lämnar SKL den 31 oktober. Hans Karlsson tillträder i höst en tjänst som verksamhetschef för slutenvård Arvika.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Läs mer

  Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder


  SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete med fokus på förebyggande och frivilliga insatser.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Läs mer

  Digitalisering kräver fördjupad samverkan


  Mål och strategi för digitalisering av offentlig sektor välkomnas av SKL, som menar att det krävs en fördjupad samverkan mellan staten och kommunsektorn för att uppfylla målen i strategin.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Läs mer

  SKL kritiskt till nya energiregler


  Boverket föreslår nya byggregler för energianvändning. Förslaget riskerar att ge en ökad klimatpåverkan och minskad resurseffektivitet istället för tvärtom, skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2018-04-19
  Läs mer

  Så ska välfärden hitta och utveckla framtidens chefer


  För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med medarbetarna. I en ny rapport diskuterar SKL hur välfärden blir mer attraktiv för nya chefer.
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Läs mer

  Glädjande besked om höghastighetsbanor


  SKL välkomnar att regeringen nu bjuder in allianspartierna och Vänsterpartiet till överläggningar om framtida satsningar på stambanor för höghastighetståg.
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Läs mer

  Det behövs framförhållning vid satsning på feriejobb


  Satsningen på feriejobb i regeringens budget är positiv, men för att kommunerna ska kunna använda extrapengarna behöver informationen komma tidigare.
  Läs mer
 • 2018-04-16
  Läs mer

  SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget


  Regeringens satsning på ny teknik i äldreomsorgen välkomnas av SKL. Riktade statsbidrag är dock fortsatt problematiskt för att hantera kommunsektorns långsiktiga utmaningar.
  Läs mer
 • 2018-04-10
  Läs mer

  Fokus på kvalitet i särskilt boende för äldre


  Över 200 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om kvalitetsarbete i särskilt boende för äldre. En rapport har nu lämnats till regeringen, samtidigt som arbetet fortsätter.
  Läs mer
 • 2018-04-04
  Läs mer

  Rapport av arbetet för psykisk hälsa 2017


  SKL har lämnat en rapport till regeringen om vad som gjorts inom överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017”. Behov av långsiktiga satsningar kvarstår.
  Läs mer
 • 2018-04-04
  Läs mer

  Äldrevård och omsorg jämförd


  Vården och omsorgen om äldre har både förbättras och försämrats något jämfört med förra året. Det visar en gemensam rapport från SKL och Socialstyrelsen.
  Läs mer
 • 2018-04-03
  Läs mer

  Bemanningen inom förlossningsvården ökar


  SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur medlen använts som ingick i överenskommelsen 2017 om förlossningsvård och kvinnors hälsa. En stor del har använts till bemanning.
  Läs mer
 • 2018-03-29
  Läs mer

  Förlängning av avtal med lärarfacken i avvaktan på nytt


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta förhandlar för närvarande med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2018-03-28
  Läs mer

  Bättre gymnasieresultat i många kommuner


  Andelen elever som tar examen i gymnasieskolan ökar. Samtidigt kvarstår problemet att nästan var tredje elev inte når hela vägen fram. Det visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-03-28
  Läs mer

  Utredning om asylmottagande lyfter den lokala nivån


  Uppdraget har varit ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Det är tydligt att utredningen tagit intryck av kommunernas erfarenheter, menar SKL.
  Läs mer
 • 2018-03-27
  Läs mer

  Fler heltidsarbetande i välfärden


  Andelen anställda inom kommuner, landsting och regioner fortsätter att öka. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.
  Läs mer
 • 2018-03-23
  Läs mer

  SKL släcker på lördag


  Lördagen den 24 mars 20.30-21.30 släcker SKL ljuset för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen Earth Hour.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Läs mer

  Statliga reformer kräver framförhållning


  Riksrevisionens granskning visar att staten brister i tillämpning av finansieringsprincipen. SKL instämmer i att statliga reformer ofta har för snäva tidsramar och bristfälliga underlag.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Läs mer

  Förlossningsvården – en del av vårdkedjan


  SKL har genomfört en nationell studie om vårdkedjan före, under och efter graviditet. Vårdens resultat är överlag goda men det finns förbättringsområden, bland annat i eftervården.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Läs mer

  Satsning på trygghet före, under och efter graviditet


  Regeringen och SKL är nu överens om en miljardsatsning på förlossningsvården. Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018.
  Läs mer
 • 2018-03-19
  Läs mer

  Lokala behov i fokus för kulturskoleförslag


  SKL välkomnar regeringens förslag om utveckling av kulturskoleverksamheter. Särskilt viktigt är fokus på barn och ungas behov och att de statliga insatserna ger utrymme för lokala olikheter.
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Läs mer

  EU-direktiv om dricksvatten alltför detaljreglerat


  SKL har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens reviderade dricksvattendirektiv. Den detaljreglering som föreslås är alltför långtgående. 
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Läs mer

  Rekommenderad patientavgift för digital vård


  SKL:s styrelse har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Varje landsting avgör om man vill sätta en högre avgift.
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Läs mer

  Öppen förskola för språkstöd och integration


  För att kommunerna ska få stöd i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledighet avser SKL och regeringen att ingå en överenskommelse.
  Läs mer
 • 2018-03-14
  Läs mer

  Jämställt föräldraskap för ett jämställt arbetsliv


  Om mödra- och barnhälsovården stödjer pappor att vara mer delaktiga föräldrar kan det bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Det gynnar också barns hälsa, visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-03-13
  Läs mer

  Sammanställning 2017: Sjukfrånvaron minskar


  Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag en sammanställning som visar att sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner minskar för första gången sedan 2011.
  Läs mer
 • 2018-03-13
  Läs mer

  Delaktighet och involvering har ökat i primärvården


  När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade.
  Läs mer
 • 2018-03-12
  Läs mer

  Behöver gymnasieskolan fler utredningar?


  Regeringen ska i en ny utredning se över gymnasieskolans och vuxenutbildningens organisation. Målet är en ökad regional styrning. SKL är frågande till delar av utredningens uppdrag.
  Läs mer
 • 2018-03-07
  Läs mer

  Starkt resultat i sektorn


  Kommuner, landsting och regioner redovisar ett resultat på 26,6 miljarder kronor för 2017. Trots starkt resultat ökade skulderna med 8 procent till följd av en allt högre investeringstakt.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Läs mer

  Bra att flytta regionalt utvecklingsansvar


  SKL välkomnar regeringens förslag att lagen om regionalt utvecklingsansvar inte bara ska omfatta vissa län, utan alla län.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Läs mer

  Positiva resultat i enkät inom funktionshinderområdet


  En ny nationell undersökning till brukare inom funktionshinderområdet visar att nio av tio trivs på sina boenden.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Läs mer

  Förenkla villkoren i studiestartsstödet


  Den 1 juli förra året infördes studiestartsstödet för att få fler arbetslösa i utbildning. Det har använts mindre än väntat och nu föreslår SKL och Arbetsförmedlingen gemensamt förändringar.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Läs mer

  Fler minskar beroendet av hyrpersonal


  Nu har sex landsting och regioner minskat beroendet av hyrpersonal, två fler än vid förra mätningen. Kostnaderna ökar också i långsammare takt.
  Läs mer
 • 2018-02-27
  Läs mer

  Viktigt värna lokalt självstyre


  Med den statliga granskningen av Nya Karolinska Solna riskerar regeringen det kommunala självstyret.
  Läs mer
 • 2018-02-26
  Läs mer

  Bygglovssanktioner löser inga problem


  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att staten ska införa sanktioner mot kommuner när de inte hanterar bygglovsansökningar inom tidsfristen på tio veckor. SKL är kritiskt till förslaget.
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Läs mer

  Överenskommelse för att motverka korruption


  En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans. Syftet är att skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn.
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Läs mer

  Europa behöver sammanhållningspolitiken


  EU:s sammanhållningspolitik utgör kärnan i det europeiska samarbetet och den skapar många samhällsvinster. Det framhåller SKL i ett utlåtande till EU-kommissionen.
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Läs mer

  Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder


  När antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension, behövs åtgärder både för att öka antalet lärare och för att utveckla organisation och arbetssätt i skolan.
  Läs mer
 • 2018-02-20
  Läs mer

  Förslag om ensamkommande är otydligt


  SKL ser positivt på att regeringens förslag om uppehållstillstånd kan motverka ett växande parallellsamhälle, men menar att det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.
  Läs mer
 • 2018-02-19
  Läs mer

  SKL-chef invald i regeringens Digitaliseringsråd


  Jenny Birkestad har valts in som ledamot i regeringens Digitaliseringsråd.
  Läs mer
 • 2018-02-15
  Läs mer

  Högkonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt


  Högkonjunkturen fortsätter under det närmaste året för att därefter klinga av. Från 2019 beräknas skatteunderlaget öka långsammare, visar årets första skatteunderlagsprognos från SKL.
  Läs mer
 • 2018-02-09
  Läs mer

  Nytt förslag för att öka deltagandet i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Landsting föreslår ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.
  Läs mer
 • 2018-02-08
  Läs mer

  Bra att kommunerna slipper överprövning


  SKL tycker det är bra att den överprövning som skett i kommuner kring bemanning på äldreboenden nu upphör i och med IVOs principbeslut om att inte detaljgranska och överklaga i normalfallet.
  Läs mer
 • 2018-02-07
  Läs mer

  Valår väcker frågor om politiska partier i skolan


  Från årsskiftet gäller nya regler för politiska besök i skolan. Rektorn har rätt att bestämma vilka partier som får komma till skolan, men urvalet måste alltid vara motiverat.
  Läs mer
 • 2018-02-05
  Läs mer

  Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven


  Det finns lösningar på välfärdens rekryteringsbehov. Förändringar i arbetssätt och organisation kan minska behoven när arbetskraftsbristen är stor, enligt en ny rekryteringsrapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-02-02
  Läs mer

  Konkret plan för skolans digitalisering tas fram


  Nu inleder SKL arbetet med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering, utifrån en strategi beslutad av regeringen. Arbetet kommer att ske i bred samverkan med hela skolväsendet.
  Läs mer
 • 2018-02-01
  Läs mer

  Extra miljarder till skolan behöver flexibel reglering


  Regeringens nya modell för fördelning av extra statsbidrag till skolan riskerar att öka byråkratin och förhindra satsningar utifrån kommunernas behov. SKL vill se ett mer flexibelt system.
  Läs mer
 • 2018-01-31

  Stöd för klimatsmart upphandling måste förbättras


  Upphandlingsmyndighetens stöd för klimatsmarta offentliga inköp möter inte kommunernas, landstingens och regionernas förväntningar, visar en ny studie.
  Läs mer
 • 2018-01-31
  Läs mer

  Förslag om ensamkommande bortser från kommuners villkor


  Regeringens förslag om att vissa ensamkommande unga ska kunna söka uppehållstillstånd för studier bortser från kommuners villkor. SKL uppmanar regeringen att komplettera förslaget.
  Läs mer
 • 2018-01-30
  Läs mer

  Arbete med våldsutövande män


  Hur kan kommuner, landsting och regioner arbeta med män som utövar våld mot kvinnor? I en ny skrift bidrar SKL till en fördjupad förståelse av vad som krävs för att utveckla kvaliteten.
  Läs mer
 • 2018-01-29
  Läs mer

  Positivt med ny bastjänstgöring för läkare


  SKL välkomnar en ny bastjänstgöring för läkare. Läkarutbildningen behöver förändras för att bättre möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2018-01-27
  Läs mer

  Tre miljarder för satsningar på vårdens medarbetare


  SKL och regeringen har slutit två överenskommelser om totalt omkring 3 miljarder kronor med satsningar på vårdens medarbetare och på att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter.
  Läs mer
 • 2018-01-26
  Läs mer

  SKL kompenserar sänkt tjänstepension


  SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått den reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017.
  Läs mer
 • 2018-01-24
  Läs mer

  Kommuner får allt bättre tillgänglighet


  Nio av tio frågor via e-post besvaras inom två dagar och åtta av tio upplever ett gott bemötande i telefon. Det visar rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet som presenteras i dag.
  Läs mer
 • 2018-01-23
  Läs mer

  SKL:s kommentar om vissa tjänstepensioner


  Vissa av före detta anställda inom kommuner, landsting och regioner, som omfattas av tjänstepensionsavtal PA-KL eller äldre avtal, får nu pensionsbesked med viss reducering av tjänstepension 2018.
  Läs mer
 • 2018-01-23
  Läs mer

  Nya patientavgifter 2018


  Ett landsting har sänkt avgiften för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården. Ett annat landsting har höjt avgiften inom dessa områden.
  Läs mer
 • 2018-01-18
  Läs mer

  Viktigt initiativ för ökad säkerhet i skolan


  Efter förslag från SKL har regeringen gett Skolverket i uppdrag att stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap i skola och förskola. Många kommuner efterfrågar ett sådant stöd.
  Läs mer
 • 2018-01-16
  Läs mer

  Uppdaterade råd om säkerhet för förtroendevalda


  Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen stärker den personliga säkerheten för förtroendevalda. Säkerhetspolisen publicerar idag en rådgivande handbok.
  Läs mer
 • 2018-01-16
  Läs mer

  Ökade kostnader för förslag om stärkt barnperspektiv


  Förslag som tydliggör och stärker barns rättsliga ställning i skyddade boenden har lämnats till regeringen. Flera av förslagen är bra men kostnaderna blir högre och måste kompenseras.
  Läs mer
 • 2018-01-15
  Läs mer

  Stort intresse för feriejobb i kommunerna


  Under sommaren 2017 fick 85 000 ungdomar ett feriejobb i kommuner, landsting och regioner. Det innebär att sju av tio sökande fick ett jobb.
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Läs mer

  Nya regler för skolpeng underlättar nybyggnation


  Regeringen har fattat beslut om ett förtydligande kring reglerna för skolpeng och lokalkostnader. SKL är positiv till beslutet som ska underlätta för byggnation av nya skolor i kommunerna.
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Läs mer

  Nya lagar som påverkar kommunsektorn


  Vid årsskiftet har det skett en del ändringar i lagar och förordningar som påverkar kommuner, landsting och regioners verksamheter. En ny kommunallag har också trätt i kraft.
  Läs mer
 • 2018-01-09
  Läs mer

  Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet


  SKL och Vinnova fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse läggs grunden för ett samarbete under de kommande två åren.
  Läs merHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot