RSS Nyheter

 • 2019-06-17
  Läs mer

  SKL positivt till samtal om Agenda 2030-handslag


  SKL samtalar gärna med regeringen om hur parterna kan bidra till kommuners och regioners förverkligande av FN:s globala hållbarhetsmål, så som Agenda 2030-delegationen föreslår.
  Läs mer
 • 2019-06-17
  Läs mer

  Regioner bör få större ansvar för landsbygdspolitik


  Flytta ansvar och verktyg för landsbygdens utveckling från länsstyrelserna till regionerna. Den uppmaningen riktar SKL till regeringen i en skrivelse.
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Läs mer

  Förändrad utomlänsersättning för digitala vårdtjänster


  SKL:s styrelse har idag beslutat att rekommendera regionerna en ny gemensam utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvården.
  Läs mer
 • 2019-06-14
  Läs mer

  Förbättrat arbete för upptäckt av våld i nära relationer


  Det systematiska arbetet med att upptäcka utsatthet för våld i nära relationer förbättras, visar 2019 års öppna jämförelser av socialtjänsternas arbete i landets kommuner.
  Läs mer
 • 2019-06-12
  Läs mer

  Hälso- och sjukvård – jämförelser och utveckling


  Allt färre drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Höftfrakturerna minskar och vården blir allt bättre på att rädda liv. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019.
  Läs mer
 • 2019-06-12
  Läs mer

  Staten måste ta ansvar för välfärden


  Finansdepartementet beräknar ett underskott på 90 miljarder kronor för kommunsektorn till 2026. SKL delar den bedömningen och pekar på vikten av att staten tar sitt ansvar för välfärden.
  Läs mer
 • 2019-06-11
  Läs mer

  Fler nyanlända i arbete tack vare extratjänster


  Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogram ökade kraftigt 2018. Uppgången beror främst på kommuner och regioners möjlighet att anställa på extratjänster.
  Läs mer
 • 2019-06-05
  Läs mer

  Guldlänken 2019 till Stockholmsprojekt om öppna data


  Vinnare av Guldlänken 2019 är projektet ÖdiS för en bred satsning på ökad användning av öppna data. ÖdiS är ett gemensamt projekt mellan alla 26 Stockholmskommuner.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Läs mer

  Behov av fler utbildningsplatser för studievägledare


  Det finns många bra förslag i utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Men de kommer att vara svåra att genomföra i och med rekryteringsläget. Det skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2019-05-28
  Läs mer

  Skatteverket kan inte beskatta utan stöd i lag


  SKL har i en skrivelse återigen påtalat för Skatteverket att de inte kan besluta om beskattningsåtgärder kring underleverantörers tillhandahållande av sjukvård innan rättsläget är klarlagt.
  Läs mer
 • 2019-05-23
  Läs mer

  Straffskärpning för brott mot förtroendevalda välkomnas


  Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot demokratin. SKL välkomnar att regeringen nu äntligen skickar ett färdigt förslag på strängare straff till lagrådet.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Läs mer

  120 miljoner för ökad tillgänglighet i barnhälsovården


  Regeringen och SKL har kommit överens om 120 miljoner kronor till regionerna för att öka tillgängligheten i barnhälsovården.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Läs mer

  200 miljoner till nationella kvalitetsregister


  SKL och regeringen har kommit överens om en fortsatt utveckling av nationella kvalitetsregister. Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor för 2019.
  Läs mer
 • 2019-05-20
  Läs mer

  Standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden


  Nu har regeringen och SKL slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom flera sjukdomsområden.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  Förslag urholkar skydd för ökade läkemedelskostnader


  SKL riktar kritik mot läkemedelsutredningens förslag att regionerna ska ta över ansvaret för läkemedelskostnaderna. Kostnaderna riskerar att öka snabbt och slå hårt mot regionernas ekonomi.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  Förändringar av kostnadsutjämningen behövs


  Förändringar av kostnadsutjämningssystemet krävs för att hantera utmaningarna i välfärden. SKL ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag, men med vissa invändningar.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  SKL välkomnar förslag i skogsbrandsutredning


  SKL har nu yttrat sig över utredningen av fjolårets omfattande skogsbränder. Utredningen redovisar viktiga lärdomar och lämnar i huvudsak bra förslag om hur räddningsinsatser kan förbättras.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Läs mer

  Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och könsstympning


  SKL välkomnar att skyddet stärks för barn som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Det skriver SKL:s styrelse i ett remissyttrande till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-05-16
  Läs mer

  Nytt avtal klart med Vårdförbundet


  SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har enats om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet gäller från 1 april 2019 till 31 mars 2022.
  Läs mer
 • 2019-05-16
  Läs mer

  Säkrare beslut med digital tjänst inom socialtjänsten


  Bättre kvalitet och ökad rättssäkerhet. Det är två av fördelarna med den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd, SSBTEK, enligt kommuner och myndigheter. Det visar en ny utvärdering.
  Läs mer
 • 2019-05-13
  Läs mer

  Statens överskott behöver gå till kommuner och regioner


  Kostnaderna för välfärden stiger visar SKL:s ekonomirapport. Var tredje region och nästan var fjärde kommun hade underskott 2018. Nu krävs nya arbetssätt och ökad finansiering från staten.
  Läs mer
 • 2019-05-02
  Läs mer

  Högkonjunktur går mot sitt slut 2020


  Skatteunderlagstillväxten dämpas och sysselsättningsgraden sjunker något visar SKL:s skatteunderlagsprognos. Arbetsmarknaden förblir stark, men högkonjunkturen går mot sitt slut under 2020.
  Läs mer
 • 2019-05-02
  Läs mer

  SKL ökar den strategiska kunskapen kring digitalisering


  SKL satsar, med stöd av regeringen, på ett digitalt kompetenslyft. Genom utbildningar och verktyg får kommuner och regioner möjlighet att stärka sin strategiska kunskap kring digitalisering.
  Läs mer
 • 2019-04-30
  Läs mer

  Nytt avtal för räddningstjänst i beredskap klart


  SKL och Sobona har undertecknat ett nytt treårigt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision för omkring 10 000 deltidsanställda beredskapsbrandmän.
  Läs mer
 • 2019-04-29
  Läs mer

  Bråttom med plan för finansiering av bredbandsutbyggnad


  SKL efterlyser, i en skrivelse till regeringen, ett nationellt ansvarstagande och en strategisk plan med finansiering för utbyggnad av den digitala infrastrukturen som gynnar hela landet.
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Läs mer

  Ramavtal för särskilda boenden och trygghetsboenden


  Som ett led i SKL:s service till kommunerna så har SKL och SKL Kommentus utökat ramavtalet för bostäder till att kommuner nu kan avropa även särskilda boenden och trygghetsboenden.
  Läs mer
 • 2019-04-25
  Läs mer

  Fler medarbetare i välfärdens verksamheter


  Antalet anställda inom kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.
  Läs mer
 • 2019-04-24
  Läs mer

  Ny förhandling om kompetensutveckling och omställning


  SKL, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommunal och regional sektor inleder nu förhandlingar för att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning.
  Läs mer
 • 2019-04-17
  Läs mer

  Behåll studiestartsstödet nu när fler använder det


  Ny statistik visar att användning av studiestartsstödet har ökat under 2018. SKL anser att stödet till arbetslösa personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov behöver finnas kvar.
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Läs mer

  Lärarutbildningar av hög kvalitet är ett statligt ansvar


  Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömningar av stora delar av svensk lärarutbildning publicerades idag. Nästan hälften av utbildningarna, 32 av 67, får ifrågasatt kvalitet.
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Läs mer

  Trycksår i vården minskar


  Allt färre patienter i vården har trycksår, visar den senaste mätningen från SKL.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Läs mer

  Arbete för rent vatten måste organiseras om


  Lägg ner de fem vattenmyndigheterna och låt Havs- och vattenmyndigheten ta över delar av deras ansvar. Det är ett av SKL:s förslag till regeringen för ett bättre arbete för rent vatten.
  Läs mer
 • 2019-04-15
  Läs mer

  Främja digitalisering med en e-legitimation för alla


  För att främja samhällets digitalisering måste staten se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram.
  Läs mer
 • 2019-04-12

  Molntjänster nödvändiga för fortsatt digitalisering


  Det behövs en nationell samsyn kring användning av molntjänster med utländskt ägande. Idag är rättsläget osäkert. Det skriver SKL i ett ställningstagande.
  Läs mer
 • 2019-04-12
  Läs mer

  Behov av tryggat stöd för andning och sondmatning


  SKL är positiva till att regeringen vill hitta en lösning för de personer som förlorat sin personliga assistans, men ser risker med förslaget.
  Läs mer
 • 2019-04-11
  Läs mer

  Medlare utsedda i vårdavtalsförhandlingarna


  SKL och Sobona har kommit överens med OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, om att utse Göran Gräslund och Gunilla Runnquist som medlare i förhandlingarna om ett nytt vårdavtal.
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Läs mer

  Marginella förändringar i vårbudgeten


  I regeringens vårbudget syns högst marginella förändringar i medel till kommunsektorn. Det saknas även ett långsiktigt tänk kring hur kommunsektorns utmaningar ska hanteras framöver.
  Läs mer
 • 2019-04-10
  Läs mer

  Företagare allt nöjdare med kommuners service


  Företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nöjdheten ökar särskilt på området livsmedelskontroll.
  Läs mer
 • 2019-04-09
  Läs mer

  Medling i förhandlingar om nytt vårdavtal


  SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, har gemensamt beslutat att kalla in medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2019-04-04
  Läs mer

  Fortsatt stora behov av satsningar på psykisk hälsa


  En stor bredd av insatser för att minska den psykiska ohälsan genomfördes i kommuner och regioner under 2018. Det visar den sammanställning som SKL skickat till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-04-03
  Läs mer

  Satsning stärker tillgängligheten i barnhälsovården


  Stärkt samverkan mellan barnhälsovården, socialtjänsten och tandvården har lett till ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Det visar slutrapporten av satsningen på barnhälsovård för 2018.
  Läs mer
 • 2019-04-02
  Läs mer

  Satsning på kvinnors hälsa ger resultat


  Ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar SKL:s rapport om regionernas satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa som nu lämnats till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-04-02
  Läs mer

  Samarbete för ökad återvinning


  Nu finns en överenskommelse om hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar som invånare sorterat för återvinning.
  Läs mer
 • 2019-03-29
  Läs mer

  Avtalet med Vårdförbundet förlängs


  SKL, Sobona och OFR Hälso- och sjukvård, där Vårdförbundet ingår, fortsätter förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Läs mer

  SKL stöder Earth Hour


  Den 30 mars 20.30-21.30 släcker SKL ljuset i sina lokaler för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen Earth Hour.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Läs mer

  Regeringen vill höja LAS-åldern till 69 år


  SKL välkomnar förslag att höja åldersgränsen i lagen om anställningsskydd till 69 år. Att flytta fram pensionering och förlänga arbetslivet är nödvändigt för att möta behovet av arbetskraft.
  Läs mer
 • 2019-03-28
  Läs mer

  SKL välkomnar Datainspektionens granskning


  Två av de områden som Datainspektionen fokuserar tillsynen på under 2019 och 2020 är hälso- och sjukvård och skola. Något som SKL välkomnar.
  Läs mer
 • 2019-03-28

  Större andel elever tar examen inom tre år


  Andelen elever som tar examen inom tre år ökar för femte året i rad. Genomströmningen har alltså förbättrats i många kommuner. Det visar årets Öppna jämförelser – Gymnasieskola.
  Läs mer
 • 2019-03-25
  Läs mer

  Nyckeltal ska stödja genomförande av Agenda 2030


  I dag lanseras nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp sitt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Till exempel om att bekämpa klimatförändringar och fattigdom.
  Läs mer
 • 2019-03-20
  Läs mer

  SKL stöder färdplan för fossilfri uppvärmning


  SKL ställer sig bakom Fossilfritt Sveriges färdplan för en fossilfri uppvärmning. Visionen är att all uppvärmning av bostäder och lokaler ska ske utan fossila bränslen senast år 2030.
  Läs mer
 • 2019-03-20
  Läs mer

  SKL:s politiska organisation klar


  I dag valdes ledamöter och ordföranden till SKL:s arbetsutskott, beredningar och delegationer på styrelsens första konstituerande möte.
  Läs mer
 • 2019-03-19
  Läs mer

  Ny ordförande och styrelse för SKL


  I dag har kongressen valt Anders Knape till ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Även en ny styrelse har valts för mandatperioden 2019-2023.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Läs mer

  Anslagen till länstransportplanerna måste ökas


  Länsplanerna för infrastruktur utarmas och det måste satsas mer pengar i den kommande planeringsomgången. Det skriver SKL i ett ställningstagande som lämnats till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-03-18
  Läs mer

  Från plan till verkstad – #skolDigiplan


  Skolväsendet står inför olika utmaningar för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Den nationella handlingsplanen pekar på flera nödvändiga insatser av nationell karaktär.
  Läs mer
 • 2019-03-16
  Läs mer

  Statens ersättning för ensamkommande täcker inte behoven


  Statens sänkta ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har inneburit stora merkostnader för kommunerna. Nu uppvaktar SKL regeringen med krav på förändringar.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Läs mer

  Den tillfälliga lagens konsekvenser behöver analyseras


  I ett utkast till en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd ska förlängas. SKL efterfrågar en analys av konsekvenserna för kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-03-15
  Läs mer

  Specialistsjuksköterskor viktiga i vårdens omställning


  SKL anser att det finns ett stort behov av en förändrad specialistsjuksköterskeutbildning, men är kritisk till flera delar av den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska.
  Läs mer
 • 2019-03-14
  Läs mer

  Så kan kommuner upphandla klimatsmart


  Kommuner upphandlar varor och tjänster för mångmiljardbelopp och inköpen har stor påverkan på klimatet. SKL ger nu ut nya råd och exempel om hur inköpen kan bli mer klimatsmarta.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Läs mer

  Öppna förskolor viktigt verktyg i integrationsarbetet


  Öppna förskolor har en stor potential att nå utrikes födda kvinnor med språkstöd och andra integrationsinsatser. Det konstaterar SKL i en delrapport som idag lämnas till regeringen.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Läs mer

  Ny podd diskuterar lokal och regional demokrati


  Nu finns en podcast om demokrati som SKL har tagit fram. I Demokratiresan får lyssnaren ta del av olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-03-12
  Läs mer

  Avsiktsförklaring om avtal för krissituationer


  SKL, Sobona och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska vara klart till sommaren 2019.
  Läs mer
 • 2019-03-11
  Läs mer

  Bra förslag från Agenda 2030-delegationen


  SKL välkomnar flera av de förslag som Agenda 2030-delegationen presenterar i dag för hur Sverige ska nå FN:s globala hållbarhetsmål. Kommuner och regioner har en central roll i det arbetet.
  Läs mer
 • 2019-03-11
  Läs mer

  Sjukfrånvaron minskar i kommuner och regioner


  Sjukfrånvaron i kommuner och regioner minskar för andra året i rad. Det visar en sammanställning från SKL, som presenteras idag.
  Läs mer
 • 2019-03-08
  Läs mer

  Nationella biblioteksstrategin saknar långsiktiga mål


  Kungliga biblioteket har presenterat en nationell biblioteksstrategi. SKL välkomnar en strategi, men anser att vissa förslag inkräktar på det kommunala självstyret och saknar finansiering.
  Läs mer
 • 2019-03-07
  Läs mer

  SKL och regeringen i dialog om arbetsmarknadspolitiken


  SKL har idag träffat arbetsmarknadsministern för att diskutera konsekvenserna för kommuner och regioner av de nedskärningar som Arbetsförmedlingen nu står inför.
  Läs mer
 • 2019-03-06
  Läs mer

  Fler har rutiner mot hot och hat


  Arbetet med att hantera hot och hat mot förtroendevalda har förbättras i kommuner och regioner. Fler förtroendevalda utbildas och fler har system för att förebygga och hantera hot och hat.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Läs mer

  Första redovisningen av nya vårdgarantin


  Idag publicerar SKL den första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin i primärvården.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Läs mer

  Resultaten faller i kommunsektorn


  Kommuner och regioner har ett sammantaget resultat på 15 miljarder kronor. Skulderna ökade med 51 miljarder. Det visar de preliminära boksluten för 2018.
  Läs mer
 • 2019-03-05
  Läs mer

  Mötesplatser för nyanlända gav kortare väntetider


  Regeringsuppdraget Mötesplats och information har förenklat och påskyndat nyanländas inledande kontakter med myndigheter och bidragit till bättre samverkan mellan berörda aktörer.
  Läs mer
 • 2019-03-04
  Läs mer

  Staten får inte abdikera från ansvaret för arbetslösa


  Arbetsförmedlingen har aviserat att 130 av 242 kontor läggs ned, framförallt i mindre och medelstora kommuner. SKL uppmanar staten att återta sitt ansvar för arbetsmarknadspolitiken.
  Läs mer
 • 2019-02-28
  Läs mer

  Fortsatt högt förtroende för vården


  Åtta av tio patienter anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Tillgången upplevs som god i hela landet, men andelen har sjunkit något från föregående år.
  Läs mer
 • 2019-02-26
  Läs mer

  Tio regioner minskade kostnaderna för inhyrd personal


  Hälften av landets regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården under 2018 jämfört med 2017.
  Läs mer
 • 2019-02-25
  Läs mer

  Webbutbildning stödjer arbete mot korruption


  Nu lanseras en webbutbildning som ett stöd i att motverka risker för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att göra rätt.
  Läs mer
 • 2019-02-20
  Läs mer

  Fler blocköverskridande styren än någonsin tidigare


  2018 blev valet som ledde till flest antal blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Det blev också valet med många maktskiften visar SKL:s skrift 310 val.
  Läs mer
 • 2019-02-19
  Läs mer

  Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat


  Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. För att få fler att polisanmäla lyfter en ny skrift fram fall, som har lett till fällande domar.
  Läs mer
 • 2019-02-18

  Brister i hanteringen av samtal till 1177


  Med anledning av rapporteringen om inspelade samtal till 1177 Vårdguiden, som funnits oskyddade på en webbserver, har de tre berörda regionerna kommenterat bristerna.
  Läs mer
 • 2019-02-15
  Läs mer

  Svagare tillväxt i skatteunderlaget


  Arbetsmarknaden är fortsatt stark. SKL bedömer dock att konjunkturen mattas av och tillväxten av skatteunderlaget bromsar in under 2019 visar senaste makro- och skatteunderlagsprognosen.
  Läs mer
 • 2019-02-14
  Läs mer

  Trendbrott – andelen privat verksamhet minskade 2017


  Andelen kärnverksamhet som kommuner, landsting och regioner köper minskade under 2017 för första gången sedan mätningarna började 2006. Det visar SKL:s årliga rapport Köp av verksamhet 2017.
  Läs mer
 • 2019-02-08
  Läs mer

  Medborgarna känner ansvar för sin krisberedskap


  En studie visar på ett glapp mellan hur offentliga aktörer bedömer medborgarnas ansvarskänsla och förmåga vid en samhällskris och hur individen själv ser på sitt eget ansvar och förmåga.
  Läs mer
 • 2019-02-07
  Läs mer

  Lindriga skador i vården minskar


  Lindriga skador i slutenvården minskar, visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Läs mer

  SKL partner i nytt nationellt AI-samarbete


  SKL går in som partner i samarbetsprojektet AI innovation of Sweden som idag invigs i Göteborg. Här samlas näringsliv, akademi och offentlig sektor för att ta fram framtidens AI-lösningar.
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Läs mer

  Bra förslag i skogsbrandsutredning


  I dag presenterade utredningen om sommarens skogsbränder sitt slutbetänkande. SKL delar i stort bilden av hur bränderna hanterades och förslagen om hur räddningsinsatserna kan förbättras.
  Läs mer
 • 2019-02-06
  Läs mer

  Så ser folkhälsan ut i Sveriges kommuner och regioner


  En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet.
  Läs mer
 • 2019-02-01
  Läs mer

  Statens styrning ökar – utvecklingen måste vända


  Den statliga detaljstyrningen av kommuner och regioner har ökat visar Statskontoret i en ny rapport. Det är slutsatser som borde vara en väckarklocka för regeringen.
  Läs mer
 • 2019-01-31
  Läs mer

  Avtalsförhandlingar för räddningstjänst i beredskap


  SKL och Sobona har fastställt mål och inriktning inför förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänst i beredskap. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 2019.
  Läs mer
 • 2019-01-30
  Läs mer

  SKL kommenterar Arbetsmarknadsutredningen


  SKL håller med Arbetsmarknadsutredningen om att det arbetsmarknadspolitiska regelverket behöver förtydligas. Men utredningens förslag saknar i flera avseenden det kommunala perspektivet.
  Läs mer
 • 2019-01-28
  Läs mer

  Gravida och nyförlösta ska bli mer delaktiga i vården


  Alla kvinnor som föder barn i Sverige får vara med och utveckla vården genom att besvara en ny webbaserad enkät.
  Läs mer
 • 2019-01-25
  Läs mer

  Förslag till mer jämlikt fastställande av föräldraskap


  SKL är positiv till de förändringar som föreslås i utredningen om nya regler om faderskap och föräldraskap, som innebär ökad jämlikhet och en avlastning på socialtjänstens arbete.
  Läs mer
 • 2019-01-25
  Läs mer

  Bra med enklare regelverk för upphandling


  SKL har sedan EU-direktiven om offentlig upphandling lagstadgades i Sverige påtalat behovet av ett enklare regelverk. SKL är positiva till flera av Förenklingsutredningens förslag.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  Samtliga kommunstyren klara efter valet 2018


  I måndags kväll blev styret i sista kommunen klart och nu är samtliga politiska styren inrapporterade till SKL. Det blir maktskiften i 128 kommuner.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  Kommuner ger allt bättre bemötande och service


  Åtta av tio frågor via e-post besvaras inom en dag och allt fler upplever ett gott bemötande i telefon. Det – och mycket annat - visar rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  Stort intresse för Agenda 2030


  Ytterligare 90 kommuner och regioner har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige som handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen.
  Läs mer
 • 2019-01-23
  Läs mer

  SKL tar initiativ till avtal för krissituationer


  SKL och Sobona har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Läs mer

  Ny lagstiftning som rör kommuner och regioner


  Vid årsskiftet trädde viss ny lagstiftning i kraft och ändringar har skett i lagar och förordningar som rör bland annat kommuner och regioner.
  Läs mer
 • 2019-01-21
  Läs mer

  Nya patientavgifter 2019


  En region har höjt avgiften för läkarbesök i primärvården. Vid årsskiftet höjdes också högkostnadsskyddet för öppen vård.
  Läs mer
 • 2019-01-17
  Läs mer

  80 000 ungdomar fick sommarjobb i kommunerna


  Det finns ett stort intresse bland ungdomar för kommunernas feriejobb. Antalet sökande ökade med cirka 4000 personer jämfört med i 2017. Totalt erbjöds 80 000 ungdomar ett sommarjobb 2018.
  Läs mer
 • 2019-01-16
  Läs mer

  SKL kommenterar fyrpartiöverenskommelse


  SKL välkomnar att fyra partier nu kommit överens om förslag som gör det möjligt för riksdagen att välja en statsminister, men kritiserar förslaget om en statlig skolhuvudman.
  Läs mer
 • 2019-01-15
  Läs mer

  Ombudsfördelning inför SKL:s kongresser fastställd


  Ombudsfördelningen för SKL:s kongresser för mandatperioden 2019-2023 är nu fastställd.
  Läs mer
 • 2019-01-11
  Läs mer

  Viktigt med tydligt och långsiktigt läkemedelssystem


  Idag överlämnade läkemedelsutredningen sitt slutbetänkande. Förslaget innebär stora förändringar och SKL ser risker med att det kan innebära svårbudgeterade kostnader för regionerna.
  Läs mer
 • 2019-01-10
  Läs mer

  Bra förslag om långsiktiga satsningar på psykisk hälsa


  Utredningen om psykisk hälsa har lämnats till regeringen. SKL instämmer i att det är nödvändigt med ett långsiktigt perspektiv för att komma tillrätta med den ökande psykiska ohälsan.
  Läs mer
 • 2019-01-10
  Läs mer

  SKL välkomnar utredning om LSS och assistansersättningen


  Regeringens utredare föreslår bland annat förändringar som rör personlig assistans. SKL är positiva till att staten blir ensam huvudman men anser att de också bör ta hela kostnadsansvaret.
  Läs mer
 • 2018-12-28
  Läs mer

  Alla landsting blir regioner


  Den 1 januari 2019 blir de sista sju landstingen regioner. Därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Landsting som namn fasas ut.
  Läs mer
 • 2018-12-27
  Läs mer

  Förstärkt vårdgaranti ökar primärvårdens tillgänglighet


  Vid årsskiftet ändras vårdgarantin så att alla patienter ska kunna få en första medicinsk bedömning inom tre dagar. Det innebär ökad tillgänglighet och att patienter kan hamna rätt direkt.
  Läs mer
 • 2018-12-21
  Läs mer

  Avtalsrörelse med fokus på kompetensförsörjning


  SKL och Sobona har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2019 med OFR Hälso- och sjukvård. Nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2019.
  Läs mer
 • 2018-12-21
  Läs mer

  SKL upphandlar nyckelfärdiga förskolor


  Behovet av nya förskolor är stort i landets kommuner. SKL Kommentus Inköpscentral annonserar därför nu en upphandling av förskolebyggnader. Ramavtal beräknas klart hösten 2019.
  Läs mer
 • 2018-12-20
  Läs mer

  Lägesbild kommunstyren efter valet


  Nu är 231 politiska styren inrapporterade till SKL. Blocköverskridande- och alliansstyren ser ut att öka medan rödgröna minskar. Andelen minoritetsstyren ser ut att bli något högre än 2014.
  Läs mer
 • 2018-12-19
  Läs mer

  Allt färre på sjukhus i onödan


  Tiden som färdigbehandlad patient på sjukhus har minskat med en fjärdedel. Det har frigjort 350 vårdplatser under årets första halvår.
  Läs mer
 • 2018-12-18
  Läs mer

  Satsning för att minska ungas missbruk


  Nu inleder kommuner och regioner i Sverige en stor satsning för att minska missbruk av alkohol och narkotika bland barn och unga vuxna, 13-29 år.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Läs mer

  Rättsläget är nu klart om passiv penninginsamling


  Rättsläget kring passiv penninginsamling har nu klargjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Läs mer

  Insatser för unga kräver ekonomiska förutsättningar


  Utredningen om samordning av insatser för unga som varken arbetar eller studerar innehåller flera angelägna förslag som den nya regeringen skyndsamt bör överväga och behandla som en helhet.
  Läs mer
 • 2018-12-17
  Läs mer

  Utmaningarna i välfärden kräver nytänkande och samverkan


  Höstens Ekonomirapport visar dämpad tillväxt av skatteunderlaget, ökade välfärdsbehov och stora utmaningar. SKL vill ha en samsyn med staten kring hur välfärdens finansiering ska hanteras.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Läs mer

  Gemensam kunskapssatsning ska stärka socialtjänsten


  Socialtjänstens medarbetare ska alltid ha tillgång till den bästa kunskapen. SKL rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Läs mer

  Komvux blir en allt viktigare del av utbildningssystemet


  SKL ställer sig bakom tydligare mål och nya urvalsgrunder för komvux och instämmer i behovet av konkreta utvecklingsförslag för den kommunala vuxenutbildningen.
  Läs mer
 • 2018-12-14
  Läs mer

  Bra att klimatdeklarera byggandet


  Den som uppför nya byggnader ska bli skyldig att göra klimatdeklarationer som visar vilken påverkan byggandet har på klimatet, föreslår Boverket. SKL välkomnar förslaget.
  Läs mer
 • 2018-12-13
  Läs mer

  Fortsatt osäkra förutsättningar för kommunsektorn


  Riksdagen har antagit Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag. För kommunsektorn är läget fortfarande osäkert och besked saknas på flera områden.
  Läs mer
 • 2018-12-12
  Läs mer

  Preliminär överenskommelse om karensavdrag


  SKL och Sobona har nått en preliminär överenskommelse för hanteringen av det nya karensavdraget med samtliga fackförbund inom kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-12-11
  Läs mer

  160 000 bostäder i färdiga detaljplaner


  Det kan byggas nästan 160 000 bostäder med gällande detaljplaner i 160 av landets kommuner, visar nya Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
  Läs mer
 • 2018-12-10
  Läs mer

  Region- och landstingsstyren klara efter valet 2018


  I 13 landsting och regioner skiftar styret. Både blocköverskridande styren och alliansstyren kommer att öka, medan de rödgröna styrena minskar.
  Läs mer
 • 2018-12-07
  Läs mer

  Fakta om välfärdens medarbetare


  Kommuner, landsting och regioner har 1,2 miljoner anställda. Nu finns fakta och statistik om personalen samlat och överskådligt presenterat.
  Läs mer
 • 2018-12-06
  Läs mer

  Bättre skolresultat i många kommuner


  Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter. Ökat har också det genomsnittliga meritvärdet. Det visar rapporten Öppna jämförelser - Grundskola.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Läs mer

  Skatteverket senarelägger inrapportering av skattesats


  Skatteverket ändrar, efter dialog med SKL, slutdatumet för inrapportering av skattesatser till 11 december. En första preliminär skattesats måste dock rapporteras senast 30 november.
  Läs mer
 • 2018-11-28
  Läs mer

  Sämre service när Arbetsförmedlingen lägger ner kontor


  En fjärdedel av kommunerna saknar idag ett lokalt arbetsförmedlingskontor, och flera kommuner vittnar om otillräckligt stöd trots många arbetssökande. Det visar en kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-11-23

  Information angående influensavaccin


  SKL, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket hade i fredags ett möte om tillgången på influensavaccin. Anledningen är signaler om att brist på vaccin kan komma att uppstå.
  Läs mer
 • 2018-11-23
  Läs mer

  Minskade hyrpersonalkostnader för många landsting


  Hälften av landets landsting och regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.
  Läs mer
 • 2018-11-22
  Läs mer

  Nya deltagare i satsning för bättre jämställdhetsarbete


  Nu är det klart vilka som får delta i den nya omgången av Modellkommuner och Modellregioner, SKL:s satsning för att sprida och utveckla jämställdhetsarbetet i styrning och ledning.
  Läs mer
 • 2018-11-17
  Läs mer

  Vi behöver en långsiktig strategi för nära vård


  Omställningen till nära vård ska möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och invånares förändrade behov och förväntningar.
  Läs mer
 • 2018-11-16
  Läs mer

  SKL föreslår förändrat strandskydd för landsbygden


  SKL föreslår i dag regeringen förändringar av strandskyddet. Syftet är att kommuner enklare ska kunna utveckla landsbygden genom att skapa attraktiva boendemiljöer.
  Läs mer
 • 2018-11-15
  Läs mer

  Besvärligt läge med avskalad övergångsbudget


  I väntan på en ny regering presenterades idag övergångsbudgeten. Budgeten innehåller inte den tidigare aviserade ökningen av de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-11-13
  Läs mer

  Riksdagen bör rösta nej till regional planering


  SKL vill att riksdagen röstar nej till civilutskottets förslag att införa bestämmelser om obligatorisk regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det försvagar den lokala demokratin.
  Läs mer
 • 2018-11-12
  Läs mer

  Patienternas syn på psykiatrivården


  Drygt 33 000 patienter inom olika delar av psykiatrin har gett sin syn på den vård de fått i Nationell patientenkät.
  Läs mer
 • 2018-11-08
  Läs mer

  Lovande resultat från extratjänster


  I september 2018 var nästan 14 000 personer anställda i extratjänster i kommuner eller landsting. Även om det är tidigt att utvärdera effekterna så ser SKL positiva resultat.
  Läs mer
 • 2018-11-08
  Läs mer

  Hot och hat påverkar förtroendevalda i uppdraget


  Hot och hat påverkar förtroendevalda i såväl det demokratiska uppdraget som i privatlivet. Det visar en ny studie från SKL som bygger på fem förtroendevaldas upplevelser.
  Läs mer
 • 2018-11-07
  Läs mer

  Rehabkoordinator viktig funktion för återgång i arbete


  En ny kartläggning från SKL visar att de flesta av landstingens rehabiliteringskoordinatorer tar kontakt med arbetsgivaren för att underlätta återgång i arbetet under sjukskrivning.
  Läs mer
 • 2018-11-06
  Läs mer

  Anders Knape – ny ordförande för Europarådets kongress


  Anders Knape, SKL:s andre vice ordförande, har utsetts till ordförande för Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter.
  Läs mer
 • 2018-10-30
  Läs mer

  Landets lärare och rektorer i rådslag om digitalisering


  Nu öppnas ytterligare ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.
  Läs mer
 • 2018-10-26
  Läs mer

  SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning


  SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning om uthyrning av vårdpersonal. SKL menar att den inte överensstämmer med sjukhusundantagen i EU-rätten.
  Läs mer
 • 2018-10-19
  Läs mer

  Svagare utveckling av skatteunderlaget


  Högkonjunkturen når sin topp i år och skatteunderlaget kommer att ha en svagare utveckling under 2019. Revideringarna från SKL:s senaste skatteunderlagsprognos är små.
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Läs mer

  Energieffektivisering sparar 200 miljoner kronor


  Regioner och landsting minskade användningen av energi i sina lokaler med 13 procent 2009-2017. Utöver reducerad klimatpåverkan innebär det 200 miljoner kronor i sparade kostnader per år.
  Läs mer
 • 2018-10-17
  Läs mer

  Många kommuner har använt socioekonomiska modeller länge


  Sex av tio kommuner tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell för grundskolan. Det är vanligast i stora städer och kommunerna nära dem. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-10-16
  Läs mer

  1,2 miljarder till kommunernas krisberedskap


  SKL och MSB har slutit en överenskommelse om kommunernas krisberedskap inför den nya mandatperioden 2019-2022. Överenskommelsen omfattar 1,2 miljarder kronor.
  Läs mer
 • 2018-10-15
  Läs mer

  SKL: Ett sammanhållet system underlättar integrationen


  SKL ställer sig bakom Mottagandeutredningens huvudförslag om ett helt nytt system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Det skriver SKL i ett remissyttrande.
  Läs mer
 • 2018-10-12
  Läs mer

  SKL ser positivt på Tillitsdelegationens förslag


  Tilliten till den lokala och regionala nivåns ansvar för styrning och ledning behöver stärkas, bland annat för att öka det demokratiska systemets legitimitet.
  Läs mer
 • 2018-10-05
  Läs mer

  Lokala strategier ska försvåra fordonsattacker


  SKL har tillsammans med Polisen, MSB och några kommuner tagit fram ett stödmaterial för kommuner om skydd mot fordonsattacker i stadsmiljö som är en ny fråga inom stadsplanering.
  Läs mer
 • 2018-10-02
  Läs mer

  Hinder för breddat utbud av yrkesutbildningar för vuxna


  För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Det visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-10-01
  Läs mer

  Förslaget om utjämningssystemet behöver bred remissrunda


  Betänkandet om ändrat kostnadsutjämningssystem har lämnats till regeringen. Det nuvarande systemet behöver ses över och uppdateras för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Läs mer

  Ny studie ser på förändringar för biblioteken


  I en ny studie har SKL och Högskolan i Borås tittat på varför kommuner väljer att lägga ner biblioteksfilialer och om kommunerna samtidigt utvecklar annan biblioteksverksamhet.
  Läs mer
 • 2018-09-27
  Läs mer

  Valdeltagandet har ökat för fjärde valet i rad


  Nu är valresultaten fastställda i samtliga kommuner, landsting och regioner. I 198 kommuner får inget av de traditionella blocken egen majoritet jämfört med 162 efter 2014 års val.
  Läs mer
 • 2018-09-27

  Gymnasielagen får nu tillämpas


  Migrationsöverdomstolen har i två domar meddelat att gymnasielagen får tillämpas. Migrationsverket har beslutat att häva sitt beslutsstopp i dessa ärenden, och kan börja fatta bifallsbeslut.
  Läs mer
 • 2018-09-26
  Läs mer

  Ny rapport uppmärksammar skador inom psykiatrisk vård


  I en ny rapport från SKL redovisas för första gången skador, vårdskador och kvalitetsbrister inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.
  Läs mer
 • 2018-09-26
  Läs mer

  Kollegialt stöd förebygger utmattning och stress


  En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd. Resultaten visar lägre grad av utmattning och mindre depressiva symtom, stress och ångest.
  Läs mer
 • 2018-09-25
  Läs mer

  Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut


  Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och regionerna. Det framgår av den senaste bemanningstrenden. 
  Läs mer
 • 2018-09-20
  Läs mer

  Nytt läraravtal möter lärarbristen


  SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal. För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.
  Läs mer
 • 2018-09-17
  Läs mer

  Strategi missar bibliotekens potential


  Kungliga biblioteket har presenterat ett utkast till nationell biblioteksstrategi. SKL menar att utkastet till strategi inte visar tillräckligt på bibliotekens potential.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Läs mer

  Skärpt lagstiftning för brott mot förtroendevalda behövs


  Hot, hat och våld mot förtroendevalda ska aldrig accepteras. SKL välkomnar regeringens förslag på skärpt lagstiftning och anser att lagändringar behöver genomföras skyndsamt.
  Läs mer
 • 2018-09-14
  Läs mer

  Kommunerna vet bäst hur de lokala bostadsbehoven ser ut


  Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.
  Läs mer
 • 2018-09-13
  Läs mer

  Röstdelningen fortsätter att öka


  En större andel röstade i år på olika partier i riksdags- och kommunvalet. Men att välja partier från olika block är ganska ovanligt. Det visar SKL:s sammanställning av siffror från SVT.
  Läs mer
 • 2018-09-11
  Läs mer

  Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen


  Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter. Överlag har man ett gott intryck av sitt besök eller vistelse inom sjukhusvården.
  Läs mer
 • 2018-09-10
  Läs mer

  Färre traditionella majoriteter i kommuner och landsting


  Valdeltagandet ökar, förtroendet för politiker minskar och de traditionella blocken saknar majoritet i merparten av kommuner, landsting och regioner. 
  Läs mer
 • 2018-09-05
  Läs mer

  Valdeltagandet är högt men varierar stort


  Sverige har internationellt sett ett högt valdeltagande. Men valdeltagandet varierar stort mellan och inom kommuner samt mellan olika väljargrupper.
  Läs mer
 • 2018-09-03
  Läs mer

  Många konkreta förslag i utredningen av komvux


  Idag har Komvuxutredningen presenterat sitt betänkande. SKL delar bilden av att kraven på komvux har ökat, och välkomnar förslag som syftar till ökad flexibilitet och mindre administration.
  Läs mer
 • 2018-08-31
  Läs mer

  Fler har fått behandlingar för psykisk ohälsa sedan 2009


  Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.
  Läs mer
 • 2018-08-30
  Läs mer

  Kompetenssatsning för att främja digital utveckling


  SKL och regeringen har kommit överens om att tillsammans främja förändrings- och innovationsledning i kommuner, landsting och regioner. 10 miljoner kronor används för ett kompetenslyft.
  Läs mer
 • 2018-08-28
  Läs mer

  Fler röstar olika i kommun-, landstings- och riksdagsval


  Stödet för riksdagspartierna varierar i riksdags- och kommunval. I de återkommande väljarundersökningarna har röstdelningen ökat och uppgick till 33 procent i 2014 års val.
  Läs mer
 • 2018-08-23
  Läs mer

  Ny rapport tecknar nulägesbild av elevhälsan


  Drygt hälften av kommunerna önskar att staten ska bidra till att det utbildas fler inom de yrkesgrupper som behövs i elevhälsan. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-08-22
  Läs mer

  Uppsala - årets tillväxtkommun


  Under invigningen av Kommek i Malmö utsågs Uppsala till Årets tillväxtkommun. Utmärkelsen delades ut av civilminister Ardalan Shekarabi.
  Läs mer
 • 2018-08-16
  Läs mer

  Skatteunderlaget oförändrat jämfört med förra prognosen


  Skatteunderlaget kommande år kommer att utvecklas betydligt svagare än hittills. Den bedömningen görs i SKL:s senaste skatteunderlagsprognos.
  Läs mer
 • 2018-08-06
  Läs mer

  Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning


  SKL bedömer att dagens kommunallag inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar i beslutet. Automatiserat beslutsstöd, undantaget själva beslutet, är dock möjligt.
  Läs mer
 • 2018-07-25

  Stöd och information i läge med värme, torka och bränder


  SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i rådande läge med torka, höga temperaturer och allvarliga bränder i skog och mark samt kring konsekvenser för bland annat vård och omsorg.
  Läs mer
 • 2018-07-18
  Läs mer

  Fredrik Lennartsson ny chef för vård och omsorg på SKL


  Fredrik Lennartsson har anställts som chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Fredrik Lennartsson tillträder sin tjänst den 22 oktober.
  Läs mer
 • 2018-07-13
  Läs mer

  Många frågor kring glapp i gymnasielagen


  Den nya gymnasielagen, som ska möjliggöra för unga vuxna asylsökande att få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker fortsatt många frågor i kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer
 • 2018-07-10
  Läs mer

  Fler åtgärder behövs för unga utanför studier och arbete


  SKL har vänt sig till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

  Läs mer
 • 2018-07-09
  Läs mer

  Kommuner tar stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser


  Kommunerna gör allt fler insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, med både fler deltagare och fler anställda. Det visar en ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer
 • 2018-07-09
  Läs mer

  Satsning på våldsförebyggande arbete i skolor


  SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 5 miljoner kronor till våldsförebyggande insatser som bidrar till jämställhet i förskola och skola.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Läs mer

  Framtidens välfärd SKL:s fokus i Almedalen


  I Almedalen har SKL:s politiker och kansli deltagit på ett stort antal seminarier om välfärdens alla olika områden. Stort fokus har legat på rekrytering, digitalisering och nya arbetssätt.
  Läs mer
 • 2018-07-05
  Läs mer

  Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension


  SKL, Sobona och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.
  Läs mer
 • 2018-06-29

  Stöd i frågor om ny möjlighet till uppehållstillstånd


  SKL har tagit fram ett stöd till kommuner, landsting och regioner kring nya regler för de unga vuxna, som kan söka uppehållstillstånd om de studerar eller har för avsikt att studera.
  Läs mer
 • 2018-06-28
  Läs mer

  Automatisering kan minska arbetskraftsbristen


  Välfärden står inför stora utmaningar. Befolkningen ökar snabbt, samtidigt råder arbetskraftsbrist. Därför måste nya, effektivare arbetssätt användas. Automatisering är en del av lösningen.
  Läs mer
 • 2018-06-25
  Läs mer

  Äntligen flyttas det regionala utvecklingsansvaret


  Riksdagen har beslutat att alla landsting ska få det regionala utvecklingsansvaret från årsskiftet. Nu ges varje landsting bättre möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
  Läs mer
 • 2018-06-21
  Läs mer

  Koordinatorn är uppskattad i rehabiliteringsarbetet


  Antalet rehabiliteringskoordinatorer har ökat i landsting och regioner. Det är framförallt sjukhusen och den specialiserade vården som fått fler koordinatorer.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Läs mer

  Neonatalvården behöver fler specialistsjuksköterskor


  SKL har genomfört en studie om förbättringsområden inom den svenska neonatalvården. Den visar att tillgången till specialistkompetens utgör det allra största behovet.
  Läs mer
 • 2018-06-20
  Läs mer

  Överenskommelser mellan SKL och MSB om civilt försvar


  SKL har slutit två överenskommelser med MSB om kommuners, landstings och regioners arbete med civilt försvar. För landsting och regioner omfattar överenskommelsen även krisberedskap.
  Läs mer
 • 2018-06-19
  Läs mer

  Politiska läget i kommuner och landsting inför valet


  76 olika partikonstellationer styr landets kommuner och åtta olika konstellationer styr landstingen. I höstens kommunval väntas över 300 partier delta och tre folkomröstningar genomföras.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Läs mer

  Lindriga skador i vården ökar


  Lindriga skador i vården ökar något, men allvarliga skador ökar inte. Det visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL.
  Läs mer
 • 2018-06-18
  Läs mer

  Nyckeltal ska stödja sektorns arbete med Agenda 2030


  SKL har överenskommit med regeringen att nyckeltal ska tas fram så att kommuner, landsting och regioner ges bättre förutsättningar att arbeta med Agenda 2030.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  Ansvaret för våra vägar behöver förtydligas


  SKL anser att ansvarsfördelningen för Sveriges vägar behöver förtydligas. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  Det behövs ett samråd om professionsutveckling i skolan


  SKL vill, liksom regeringen, utveckla en tydligare och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling. Förslaget till professionsprogram kan utgöra en bra början.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Läs mer

  SKL och regeringen överens om ökad patientmiljard


  SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 600 miljoner kronor inom ramen för den befintliga patientmiljarden.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Bra förslag med mindre detaljstyrning


  Detaljstyrningen behöver minska nationellt, regionalt och lokalt. Det slår Tillitsdelegationens fast i huvudbetänkandet. SKL ser särskilt positivt på generella statsbidrag som huvudprincip.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Helhetsgrepp för att motverka studieavbrott


  Genom individanpassat stöd och tydliga rutiner för uppföljning kan antalet elever som gör studieavbrott minska. Det visar slutrapporten av SKL-projektet Plug in.
  Läs mer
 • 2018-06-14
  Läs mer

  Brukarnas upplevelser ska förbättra socialtjänsten


  Mer än varannan kommun har använt brukarundersökningar för att utveckla sin LSS-verksamhet. Bland annat det visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.
  Läs mer
 • 2018-06-13
  Läs mer

  Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser


  Allt färre dör i stroke och allt fler överlever cancer. Samtidigt skiftar förtroendet för vården. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.
  Läs mer
 • 2018-06-11
  Läs mer

  Emil Broberg ny talesperson i jämställdhetsfrågor i CEMR


  Emil Broberg är ny ordförande i den europeiska samarbetsorgansationen CEMR:s Standing Committee for Equality och har också utsetts till talesperson för CEMR i jämställdhetsfrågor.
  Läs mer
 • 2018-06-05
  Läs mer

  Nationell plan för infrastruktur presenterad


  Den 4 juni presenterade regeringen sin nationella plan för infrastrukturen 2018-2029. SKL är positiva till att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska påbörjas under perioden.
  Läs mer
 • 2018-06-05
  Läs mer

  Sverige i topp i internationell jämförelse av sjukvård


  En ny internationell jämförelse av sjukvården i tolv EU-länder visar att Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet.
  Läs mer
 • 2018-06-01
  Läs mer

  Bra med fokus på patienten i delbetänkandet om nära vård


  SKL välkomnar och delar utredningens syn att utgångspunkten för en nära vård måste vara att det är patienter och brukares behov som ska vara i fokus.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Läs mer

  Fler får hjälp av psykiatrin och BUP


  Besöken på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ökat med 18 procent mellan 2016 och 2017 och inom vuxenpsykiatrin är ökningen sex procent. Det visar en ny kartläggning från SKL.
  Läs mer
 • 2018-05-31
  Läs mer

  Skolans storlek avgör inte resultaten


  Det är för enkelt att säga att skolans storlek påverkar studieresultaten. Det visar en ny rapport från SKL som undersöker orsakerna bakom skillnader i resultat mellan små och större skolor.
  Läs mer
 • 2018-05-28
  Läs mer

  Allt fler nyanlända i arbete efter två år


  Drygt en tredjedel av de nyanlända arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogrammet. I flera kommuner över hälften. Men resultaten varierar stort. Det visar nya siffror från SKL.
  Läs mer
 • 2018-05-28
  Läs mer

  Möjligheter och utmaningar med nytt insamlingssystem


  SKL är i stort positiv till regeringens förslag om ett utvecklat producentansvar och en mer fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Men flera delar behöver förtydligas.
  Läs mer
 • 2018-05-25
  Läs mer

  Fler kommunala lantmäterier ökar byggandet


  En effektivare byggprocess skulle kunna ge fler bostäder. För att effektivisera byggprocessen vill SKL att kommuner ska tillåtas samverka om kommunal lantmäterimyndighet.
  Läs mer
 • 2018-05-25
  Läs mer

  SKL lanserar podd om politiskt ledarskap


  SKL lanserar idag en podcast om politiskt ledarskap. I podden förs samtal om uppdraget som toppolitiker i en kommun, ett landsting eller en region ur olika infallsvinklar.
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Läs mer

  Guldlänken till Göteborgs Stad


  Guldlänken 2018 tilldelas Göteborgs Stad för appen Anmäl hinder, som gör att invånarna digitalt och enkelt kan göra en anmälan. Appen är gjord så att fler kommuner fritt kan använda den.
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Läs mer

  Allt fler nöjda med digital service


  Kommuner, landsting och regioner har vänt trenden. Allt fler anser att sektorn lever upp till deras förväntningar på digital service. Det visar en undersökning som SKL presenterar idag.
  Läs mer
 • 2018-05-23
  Läs mer

  Efterlängtat riksdagsbeslut om avtalssamverkan


  Idag har riksdagen fattat beslut om förenklad avtalssamverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Det blir nu enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Läs mer

  Utbrett hat mot lokala förtroendevalda visar ny studie


  Var femte kommentar om lokala förtroendevalda innehöll hat, hot och kränkningar. Det är ett av resultaten i FOI:s studie om hur kommunstyrelseordföranden omnämns i digitala miljöer.
  Läs mer
 • 2018-05-18
  Läs mer

  Medlare för lärarförhandlingarna utsedda


  SKL och Pacta har kommit överens med Lärarnas Samverkansråd om att tillkalla Aida Hadzialic och Kurt Eriksson som medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2018-05-15
  Läs mer

  Bristen på arbetskraft kräver långsiktiga åtgärder


  Vårens ekonomirapport visar ett starkt 2018, men att skatteunderlagets tillväxt dämpas nästa år. Välfärdsbehoven ökar och bristen på arbetskraft likaså. SKL föreslår en rad åtgärder.
  Läs mer
 • 2018-05-14
  Läs mer

  Medling i avtalsförhandlingar mellan SKL och lärarfacken


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2018-05-09
  Läs mer

  Allt fler minskar sina kostnader för inhyrd personal


  Nästan hälften, 9 av 21, landsting och regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal under första kvartalet i år.
  Läs mer
 • 2018-05-07
  Läs mer

  Stort behov att motverka hot och hat


  En tredjedel av kommunerna, landstingen och regionerna har genomgått utbildning inom hot och hat mot förtroendevalda. Det är ett resultat av SKL:s och regeringens satsning under två år.
  Läs mer
 • 2018-05-02
  Läs mer

  Företagare nöjda med kommunernas service


  Företagare blir allt mer nöjda med kommunernas myndighetsservice. Det visar en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag. Bygglov är det område där nöjdheten ökat mest.
  Läs mer
 • 2018-04-27
  Läs mer

  Starkare skatteintäkter i ny prognos


  Högkonjunkturen fortsätter, men förväntas att mattas av under 2019. SKL:s aprilprognos visar att skatteunderlaget i år blir avsevärt högre jämfört med föregående prognos.
  Läs mer
 • 2018-04-26
  Läs mer

  Hans Karlsson lämnar SKL


  Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, lämnar SKL den 31 oktober. Hans Karlsson tillträder i höst en tjänst som verksamhetschef för slutenvård Arvika.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Läs mer

  Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder


  SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete med fokus på förebyggande och frivilliga insatser.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Läs mer

  Digitalisering kräver fördjupad samverkan


  Mål och strategi för digitalisering av offentlig sektor välkomnas av SKL, som menar att det krävs en fördjupad samverkan mellan staten och kommunsektorn för att uppfylla målen i strategin.
  Läs mer
 • 2018-04-20
  Läs mer

  SKL kritiskt till nya energiregler


  Boverket föreslår nya byggregler för energianvändning. Förslaget riskerar att ge en ökad klimatpåverkan och minskad resurseffektivitet istället för tvärtom, skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer
 • 2018-04-19
  Läs mer

  Så ska välfärden hitta och utveckla framtidens chefer


  För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med medarbetarna. I en ny rapport diskuterar SKL hur välfärden blir mer attraktiv för nya chefer.
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Läs mer

  Glädjande besked om höghastighetsbanor


  SKL välkomnar att regeringen nu bjuder in allianspartierna och Vänsterpartiet till överläggningar om framtida satsningar på stambanor för höghastighetståg.
  Läs mer
 • 2018-04-17
  Läs mer

  Det behövs framförhållning vid satsning på feriejobb


  Satsningen på feriejobb i regeringens budget är positiv, men för att kommunerna ska kunna använda extrapengarna behöver informationen komma tidigare.
  Läs mer
 • 2018-04-16
  Läs mer

  SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget


  Regeringens satsning på ny teknik i äldreomsorgen välkomnas av SKL. Riktade statsbidrag är dock fortsatt problematiskt för att hantera kommunsektorns långsiktiga utmaningar.
  Läs mer
 • 2018-04-10
  Läs mer

  Fokus på kvalitet i särskilt boende för äldre


  Över 200 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om kvalitetsarbete i särskilt boende för äldre. En rapport har nu lämnats till regeringen, samtidigt som arbetet fortsätter.
  Läs mer
 • 2018-04-04
  Läs mer

  Rapport av arbetet för psykisk hälsa 2017


  SKL har lämnat en rapport till regeringen om vad som gjorts inom överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017”. Behov av långsiktiga satsningar kvarstår.
  Läs mer
 • 2018-04-04
  Läs mer

  Äldrevård och omsorg jämförd


  Vården och omsorgen om äldre har både förbättras och försämrats något jämfört med förra året. Det visar en gemensam rapport från SKL och Socialstyrelsen.
  Läs mer
 • 2018-04-03
  Läs mer

  Bemanningen inom förlossningsvården ökar


  SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur medlen använts som ingick i överenskommelsen 2017 om förlossningsvård och kvinnors hälsa. En stor del har använts till bemanning.
  Läs mer
 • 2018-03-29
  Läs mer

  Förlängning av avtal med lärarfacken i avvaktan på nytt


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta förhandlar för närvarande med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd om ett nytt avtal.
  Läs mer
 • 2018-03-28
  Läs mer

  Bättre gymnasieresultat i många kommuner


  Andelen elever som tar examen i gymnasieskolan ökar. Samtidigt kvarstår problemet att nästan var tredje elev inte når hela vägen fram. Det visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-03-28
  Läs mer

  Utredning om asylmottagande lyfter den lokala nivån


  Uppdraget har varit ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Det är tydligt att utredningen tagit intryck av kommunernas erfarenheter, menar SKL.
  Läs mer
 • 2018-03-27
  Läs mer

  Fler heltidsarbetande i välfärden


  Andelen anställda inom kommuner, landsting och regioner fortsätter att öka. Det visar en sammanställning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag.
  Läs mer
 • 2018-03-23
  Läs mer

  SKL släcker på lördag


  Lördagen den 24 mars 20.30-21.30 släcker SKL ljuset för att visa sitt stöd för klimatmanifestationen Earth Hour.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Läs mer

  Statliga reformer kräver framförhållning


  Riksrevisionens granskning visar att staten brister i tillämpning av finansieringsprincipen. SKL instämmer i att statliga reformer ofta har för snäva tidsramar och bristfälliga underlag.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Läs mer

  Förlossningsvården – en del av vårdkedjan


  SKL har genomfört en nationell studie om vårdkedjan före, under och efter graviditet. Vårdens resultat är överlag goda men det finns förbättringsområden, bland annat i eftervården.
  Läs mer
 • 2018-03-22
  Läs mer

  Satsning på trygghet före, under och efter graviditet


  Regeringen och SKL är nu överens om en miljardsatsning på förlossningsvården. Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018.
  Läs mer
 • 2018-03-19
  Läs mer

  Lokala behov i fokus för kulturskoleförslag


  SKL välkomnar regeringens förslag om utveckling av kulturskoleverksamheter. Särskilt viktigt är fokus på barn och ungas behov och att de statliga insatserna ger utrymme för lokala olikheter.
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Läs mer

  EU-direktiv om dricksvatten alltför detaljreglerat


  SKL har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens reviderade dricksvattendirektiv. Den detaljreglering som föreslås är alltför långtgående. 
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Läs mer

  Rekommenderad patientavgift för digital vård


  SKL:s styrelse har beslutat att rekommendera en minimiavgift för digitala vårdkontakter på 100 kronor per besök. Varje landsting avgör om man vill sätta en högre avgift.
  Läs mer
 • 2018-03-16
  Läs mer

  Öppen förskola för språkstöd och integration


  För att kommunerna ska få stöd i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledighet avser SKL och regeringen att ingå en överenskommelse.
  Läs mer
 • 2018-03-14
  Läs mer

  Jämställt föräldraskap för ett jämställt arbetsliv


  Om mödra- och barnhälsovården stödjer pappor att vara mer delaktiga föräldrar kan det bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Det gynnar också barns hälsa, visar en ny rapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-03-13
  Läs mer

  Sammanställning 2017: Sjukfrånvaron minskar


  Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag en sammanställning som visar att sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner minskar för första gången sedan 2011.
  Läs mer
 • 2018-03-13
  Läs mer

  Delaktighet och involvering har ökat i primärvården


  När drygt 80 000 personer besvarar frågor om sina besök i primärvården är majoriteten positiva. De känner sig väl bemötta och är i högre grad än tidigare delaktiga och involverade.
  Läs mer
 • 2018-03-12
  Läs mer

  Behöver gymnasieskolan fler utredningar?


  Regeringen ska i en ny utredning se över gymnasieskolans och vuxenutbildningens organisation. Målet är en ökad regional styrning. SKL är frågande till delar av utredningens uppdrag.
  Läs mer
 • 2018-03-07
  Läs mer

  Starkt resultat i sektorn


  Kommuner, landsting och regioner redovisar ett resultat på 26,6 miljarder kronor för 2017. Trots starkt resultat ökade skulderna med 8 procent till följd av en allt högre investeringstakt.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Läs mer

  Bra att flytta regionalt utvecklingsansvar


  SKL välkomnar regeringens förslag att lagen om regionalt utvecklingsansvar inte bara ska omfatta vissa län, utan alla län.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Läs mer

  Positiva resultat i enkät inom funktionshinderområdet


  En ny nationell undersökning till brukare inom funktionshinderområdet visar att nio av tio trivs på sina boenden.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Läs mer

  Förenkla villkoren i studiestartsstödet


  Den 1 juli förra året infördes studiestartsstödet för att få fler arbetslösa i utbildning. Det har använts mindre än väntat och nu föreslår SKL och Arbetsförmedlingen gemensamt förändringar.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Läs mer

  Fler minskar beroendet av hyrpersonal


  Nu har sex landsting och regioner minskat beroendet av hyrpersonal, två fler än vid förra mätningen. Kostnaderna ökar också i långsammare takt.
  Läs mer
 • 2018-02-27
  Läs mer

  Viktigt värna lokalt självstyre


  Med den statliga granskningen av Nya Karolinska Solna riskerar regeringen det kommunala självstyret.
  Läs mer
 • 2018-02-26
  Läs mer

  Bygglovssanktioner löser inga problem


  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att staten ska införa sanktioner mot kommuner när de inte hanterar bygglovsansökningar inom tidsfristen på tio veckor. SKL är kritiskt till förslaget.
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Läs mer

  Överenskommelse för att motverka korruption


  En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans. Syftet är att skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn.
  Läs mer
 • 2018-02-22
  Läs mer

  Europa behöver sammanhållningspolitiken


  EU:s sammanhållningspolitik utgör kärnan i det europeiska samarbetet och den skapar många samhällsvinster. Det framhåller SKL i ett utlåtande till EU-kommissionen.
  Läs mer
 • 2018-02-21
  Läs mer

  Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder


  När antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension, behövs åtgärder både för att öka antalet lärare och för att utveckla organisation och arbetssätt i skolan.
  Läs mer
 • 2018-02-20
  Läs mer

  Förslag om ensamkommande är otydligt


  SKL ser positivt på att regeringens förslag om uppehållstillstånd kan motverka ett växande parallellsamhälle, men menar att det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.
  Läs mer
 • 2018-02-19
  Läs mer

  SKL-chef invald i regeringens Digitaliseringsråd


  Jenny Birkestad har valts in som ledamot i regeringens Digitaliseringsråd.
  Läs mer
 • 2018-02-15
  Läs mer

  Högkonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt


  Högkonjunkturen fortsätter under det närmaste året för att därefter klinga av. Från 2019 beräknas skatteunderlaget öka långsammare, visar årets första skatteunderlagsprognos från SKL.
  Läs mer
 • 2018-02-09
  Läs mer

  Nytt förslag för att öka deltagandet i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Landsting föreslår ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.
  Läs mer
 • 2018-02-08
  Läs mer

  Bra att kommunerna slipper överprövning


  SKL tycker det är bra att den överprövning som skett i kommuner kring bemanning på äldreboenden nu upphör i och med IVOs principbeslut om att inte detaljgranska och överklaga i normalfallet.
  Läs mer
 • 2018-02-07
  Läs mer

  Valår väcker frågor om politiska partier i skolan


  Från årsskiftet gäller nya regler för politiska besök i skolan. Rektorn har rätt att bestämma vilka partier som får komma till skolan, men urvalet måste alltid vara motiverat.
  Läs mer
 • 2018-02-05
  Läs mer

  Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven


  Det finns lösningar på välfärdens rekryteringsbehov. Förändringar i arbetssätt och organisation kan minska behoven när arbetskraftsbristen är stor, enligt en ny rekryteringsrapport från SKL.
  Läs mer
 • 2018-02-02
  Läs mer

  Konkret plan för skolans digitalisering tas fram


  Nu inleder SKL arbetet med att ta fram en handlingsplan för skolans digitalisering, utifrån en strategi beslutad av regeringen. Arbetet kommer att ske i bred samverkan med hela skolväsendet.
  Läs mer
 • 2018-02-01
  Läs mer

  Extra miljarder till skolan behöver flexibel reglering


  Regeringens nya modell för fördelning av extra statsbidrag till skolan riskerar att öka byråkratin och förhindra satsningar utifrån kommunernas behov. SKL vill se ett mer flexibelt system.
  Läs mer
 • 2018-01-31

  Stöd för klimatsmart upphandling måste förbättras


  Upphandlingsmyndighetens stöd för klimatsmarta offentliga inköp möter inte kommunernas, landstingens och regionernas förväntningar, visar en ny studie.
  Läs mer
 • 2018-01-31
  Läs mer

  Förslag om ensamkommande bortser från kommuners villkor


  Regeringens förslag om att vissa ensamkommande unga ska kunna söka uppehållstillstånd för studier bortser från kommuners villkor. SKL uppmanar regeringen att komplettera förslaget.
  Läs mer
 • 2018-01-30
  Läs mer

  Arbete med våldsutövande män


  Hur kan kommuner, landsting och regioner arbeta med män som utövar våld mot kvinnor? I en ny skrift bidrar SKL till en fördjupad förståelse av vad som krävs för att utveckla kvaliteten.
  Läs mer
 • 2018-01-29
  Läs mer

  Positivt med ny bastjänstgöring för läkare


  SKL välkomnar en ny bastjänstgöring för läkare. Läkarutbildningen behöver förändras för att bättre möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2018-01-27
  Läs mer

  Tre miljarder för satsningar på vårdens medarbetare


  SKL och regeringen har slutit två överenskommelser om totalt omkring 3 miljarder kronor med satsningar på vårdens medarbetare och på att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter.
  Läs mer
 • 2018-01-26
  Läs mer

  SKL kompenserar sänkt tjänstepension


  SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått den reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017.
  Läs mer
 • 2018-01-24
  Läs mer

  Kommuner får allt bättre tillgänglighet


  Nio av tio frågor via e-post besvaras inom två dagar och åtta av tio upplever ett gott bemötande i telefon. Det visar rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet som presenteras i dag.
  Läs mer
 • 2018-01-23
  Läs mer

  SKL:s kommentar om vissa tjänstepensioner


  Vissa av före detta anställda inom kommuner, landsting och regioner, som omfattas av tjänstepensionsavtal PA-KL eller äldre avtal, får nu pensionsbesked med viss reducering av tjänstepension 2018.
  Läs mer
 • 2018-01-23
  Läs mer

  Nya patientavgifter 2018


  Ett landsting har sänkt avgiften för läkarbesök i primärvården och i den öppna specialiserade vården. Ett annat landsting har höjt avgiften inom dessa områden.
  Läs mer
 • 2018-01-18
  Läs mer

  Viktigt initiativ för ökad säkerhet i skolan


  Efter förslag från SKL har regeringen gett Skolverket i uppdrag att stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap i skola och förskola. Många kommuner efterfrågar ett sådant stöd.
  Läs mer
 • 2018-01-16
  Läs mer

  Uppdaterade råd om säkerhet för förtroendevalda


  Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen stärker den personliga säkerheten för förtroendevalda. Säkerhetspolisen publicerar idag en rådgivande handbok.
  Läs mer
 • 2018-01-16
  Läs mer

  Ökade kostnader för förslag om stärkt barnperspektiv


  Förslag som tydliggör och stärker barns rättsliga ställning i skyddade boenden har lämnats till regeringen. Flera av förslagen är bra men kostnaderna blir högre och måste kompenseras.
  Läs mer
 • 2018-01-15
  Läs mer

  Stort intresse för feriejobb i kommunerna


  Under sommaren 2017 fick 85 000 ungdomar ett feriejobb i kommuner, landsting och regioner. Det innebär att sju av tio sökande fick ett jobb.
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Läs mer

  Nya regler för skolpeng underlättar nybyggnation


  Regeringen har fattat beslut om ett förtydligande kring reglerna för skolpeng och lokalkostnader. SKL är positiv till beslutet som ska underlätta för byggnation av nya skolor i kommunerna.
  Läs mer
 • 2018-01-12
  Läs mer

  Nya lagar som påverkar kommunsektorn


  Vid årsskiftet har det skett en del ändringar i lagar och förordningar som påverkar kommuner, landsting och regioners verksamheter. En ny kommunallag har också trätt i kraft.
  Läs mer
 • 2018-01-09
  Läs mer

  Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet


  SKL och Vinnova fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse läggs grunden för ett samarbete under de kommande två åren.
  Läs mer
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot