Publicerad: 22 november 2018

Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger

Ett utbildningsprogram för controllers och kvalitetsstrateger som i sitt uppdrag ska stödja politiker och tjänstepersoner. Utbildningen ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör styrning- och ledning på en kommunövergripande nivå. Innehållet har bland annat fokus på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning.

Aktuella datum 2018-2019

27-28 november 2018, 6-7 februari 2019, 16-17 april 2019 och 4-5 juni 2019.

Anmälan

Du gör din anmälan via e-post till: Christine.Feuk@skl.se

Upplägg och innehåll

Inbjudan: Styra för resultat - utbildningsprogram (PDF, nytt fönster)

Utbildningen har fokus på:

 • styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning,
 • vikten av att arbeta med en resultatkultur,
 • samt beskriva vad som krävs i rollen som controller för att bedriva förändringsarbete inom styrning och ledning.

Vid utbildningen varvas föreläsningar med praktiska övning och gruppdiskussioner.
Föreläsare är företrädare från SKL samt externa personer som representerar praktik och forskning. Vid varje tillfälle görs reflektioner kring hur det som tagits upp hanteras eller kan hanteras i respektive kommuns styrning. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få hemläxor.

Förberedelse inför utbildningen

Inför första utbildningstillfället förväntas deltagarna skicka in beskrivningar på sina styrmodeller och ta fram en nulägesanalys på sin mål-och resultatstyrning. SKL sammanställer också en översiktlig bild som visar kommunens kostnader och resultat bland annat baserat på uppgifter från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), Öppna Jämförelser (ÖJ) med mera.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Öppna jämförelser (ÖJ)

Block 1: Ledning och styrning – en introduktion

Syfte: Få en förståelse för olika styrlogiker samt få en bild av vilka trender som finns inom styrning och ledning idag.

 • Varför behöver vi styrning och ledning? Hur hänger det ihop?
 • Vad är politikens respektive tjänstepersonernas ansvar?
 • Hur har styrningen förändrats över tid?

Vi tar en titt på några styrlogiker och vilka effekter som kan uppnå med dessa. Introduktion kring mål- och resultatstyrning.

Block 2: Planera, följa upp och analysera

Syfte: Lära grunderna i mål- och resultatstyrningens delar planera, följa upp
och analysera. Under detta blocket sker en fördjupning kring mål- och resultatstyrning med
fokus på att planera, följa upp och analysera.

 • Vad är mål och resultat?
 • Hur hittar vi mätvärden och fakta?
 • Hur tolka och analysera resultat?

Alla viktiga delar för en fungerande styrning.

Block 3: Åtgärder, förändringsarbete och ständiga förbättringar

Syfte: Att förstå grunderna i systematiskt förbättringsarbete - Att gå från ord till handling.

 • Hur kan man arbeta fram förbättringsförslag?
 • Hur kan vi involvera brukare och medborgare i denna processen?
 • Hur skapar man ett kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar.

Block 4: Rollen som controller

Syfte: Att förstå ledarskapets roll för att uppnå resultatförbättringar

 • Hur skapar man en resultatkultur i sin kommun? En kultur som innebär att alla medarbetare känner ett engagemang och delaktighet kring resultat och effekter som skapas för brukare och medborgare.
 • Hur leder man förändringar (stora som små)?
 • Vad krävs av mig som controller?
 • Vilka är mina verktyg?

Kostnad

Kostnaden per deltagare är 23 500 kronor exklusive moms.

Referensgrupp

Det är önskvärt att deltagarna, under utbildningens gång, på hemmaplan har tillgång till en referensgrupp (eller liknande) med några representanter från kommunledningen (tjänstepersoner). Syftet med gruppen är att kunna diskutera och applicera det som delges i utbildningen i den egna kommunens styrning och ledning.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare
 • Christine Feuk
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot