Dokumentation: Demokratidagen 2017

360 deltagare fick möta bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, journalisten Maciej Zaremba och direktören för avdelningen för digitalisering Per Mosseby med flera. Presentationer och filmer är publicerade från Demokratidagen.

Seminariepass, förmiddag

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning – i kultur och struktur

Under åren 2014-2017 genomför SKL, med stöd av regeringen, en särskild satsning för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå. Deltagarna fick ta del av kommuners erfarenheter och lärdomar från det nyligen avslutade utvecklingsarbetet om mänskliga rättigheter i styrning och ledning. Under ett drygt år har 15 kommuner, landsting och regioner tillsammans och var för sig försökt hitta vägar att integrera mänskliga rättigheter i ordinarie styr- och ledningssystem.
Medverkande: Anna-Lena Pogulis strategisk chef Piteå kommun, Helena Rojas utvecklingschef Botkyrka kommun, Tyra Warfvinge SKL

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning, SKL (PDF, nytt fönster)

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning ger effekter, Piteå kommun (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från arbete med MR i styrning och ledning, Botkyrka kommun (PDF, nytt fönster)

Offentlig revision i ett europeiskt perspektiv 

Hans Gustaf Wessberg, Sveriges ledamot i EU:s Revisionsrätt, berättar om uppbyggnad, granskning och effekter av EU:s revisionsrätt. Kan vi jämföra med Sverige där den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt instrument? Hur ser det ut i andra länder i Europa och vad kan vi lära?
Medverkande var: HG Wessberg ledamot EU:s revisionsrätt, Anna Eklöf och Karin Tengdelius SKL

Revision jämförelser internationellt, SKL (PDF, nytt fönster)

Hot och hat på sociala medier

Hat och hot på sociala medier ökar. Vi samtalade om hur det känns att bli hatad och hotad och hur det påverkar demokratin. Hur ska man förhålla sig och hur ska man tänka gällande sina uttalanden på sociala medier utifrån hat och hot? Vilket stöd behövs för att förtroendevalda ska känna sig trygga och hur vi ska göra för att fler ska anmäla hat och hot?
Medverkande var: Per Ribacke (S) kommunstyrelsens ordförande Alvesta kommun, Camilla Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande Upplands Bro kommun, Ida Legnemark (V) kommunalråd Borås stad, Lena Lindgren SKL.

Toppolitiker berättar - SKL visar fakta om hot och hat (YouTube, nytt fönster)

 SKL:s utvecklingsarbete mot hot, hat och våld mot förtroendevalda

Medborgarbudget för demokratisk och socialt hållbar utveckling

Vad händer när fullmäktige eller nämnd är beredda att låta invånarna i ett område vara med att prioritera hur ekonomiska resurser ska användas? I Nässjö kommun har medborgare varit med i prioriteringen av hur ekonomiska resurser ska användas för att medborgarna ska känna större närhet och engagemang för sitt område. Projektledarna för Nässjös satsning, ½ miljon idéer, berättade om hur det har gått i den första omgången av medborgarbudget och hur planen ser ut framåt.
Medverkande var: Jennifer Cronborn projektledare Nässjö kommun, Karolina Haag Sjöberg projektledare Nässjö kommun, Malin Svanberg SKL

Medborgarbudget (PDF, nytt fönster)

Medborgarbudget i Nässjö kommun (PDF, nytt fönster)

Val 2018 – konsekvenserna av en förändrad vallag

Inför valet 2018 kommer flera stora förändringar i vallagen att träda i kraft som kommer att påverka kommunernas valadministration liksom partierna och kandidaterna. Det är viktigt att redan nu förbereda sig och få information om vad som gäller samt konkreta tips och exempel på hur valet ska genomföras. Exempelvis ska partier och kandidater förhandsregistrera sig, kommunala bud ersättas med mobila röstmottagare och kraven skärpas när det gäller värdeneutrala lokaler och utbildning av röstmottagare.
Medverkande: Eva Debels Valmyndigheten och Stockholms stad, Maria Persson Valmyndigheten, Björn Kullander och Martin Lidhamn SKL

Se föreläsningen med valmyndigheten om valet 2018 (SKL play, nytt fönster)

Konsekvenserna av en förändrad vallag, Valmyndigheten (PDF, nytt fönster)

Järfällas Central Park utvecklas med medborgardialog

Kalejdohill är ett pre-housing projekt som utvecklar platsen långt innan bostäderna börjar byggas. Syftet är att skapa en mötesplats för, och framförallt tillsammans med invånarna i Järfälla kommun, där dialoger kan lyftas och idéer förverkligas. Kalejdohill samlar kommun, invånare, arkitekter, designers, byggare och intresserade för att tillsammans pröva platsens potential som mötesplats och destination i den växande staden. Deltagarna fick ta del av hur man kan utveckla metoder för att involvera många i ett utvecklingsprojekt.
Medverkande var: Claes Thunblad (S) kommunstyrelsens ordförande Järfälla kommun, Mia Lundström Project Director Järfälla kommun, Håkan Berg VD HSB Norra Storstockholm, Nils Munthe SKL

Järfällas Central Park utvecklas med medborgardialog (PDF, nytt fönster)

Kalejdohill - pre-housing projekt (PDF, nytt fönster)

Seminariepass, eftermiddag

Vad kännetecknar en MR-stad eller en MR-region i Sverige?

Nu finns en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

Plattformen, som utgår ifrån det internationella konceptet "Human Rights City", är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Under hösten 2016 har SKL och Raoul Wallenberginstitutet, tillsammans med forskare, politiker och tjänstepersoner samt företrädare för civilsamhället, tagit fram plattformen.
Medverkande var: Morten Kjaerum direktör Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt, Emil Broberg (V) 3:e vice ordförande samt MR-ansvarig i SKL:s styrelse, Anna Lindström SKL

Kännetecken MR-stad eller MR-region i Sverige (PDF, nytt fönster)

Ansvar och ansvarsprövning i den lokala demokratin

Medborgaren förväntar sig att de förtroendevalda tar ansvar i den kommunala demokratin. Ansvar för vad och för vem? Revisorerna granskar och fullmäktige prövar med revisorernas bedömning som grund. Kan ansvar i praktiken utkrävas – sker det och på vilket sätt? Är vårt system hållbart och bra eller vill vi förändra systemet i framtiden?
Medverkande var: Kent Andersson (S) kommunfullmäktiges ordförande Malmö stad, Olle Lundin professor förvaltningsrätt Uppsala Universitet, Lotta Ricklander SKL

Ansvar och ansvarsprövning i den lokala demokratin, SKL (PDF, nytt fönster)

Lokalt demokratiarbete mot våldsbejakande extremism

Kommuner, landsting och regioner har en viktig roll i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism. Hur kan man på det lokala planet utveckla handlingsplaner och strategier som en del i detta förebyggande arbete? På seminariet deltog företrädare från kommuner som arbetat länge med frågan utifrån ett demokratiperspektiv. Medverkade gjorde även Segerstedtinstitutet (Göteborgs Universitet) som tillsammans med SKL tar fram en översikt på vilka grunder dessa handlingsplaner och strategier vilar.
Medverkande: Andreas Schönström (S) kommunalråd med ansvar för trygg- och säkerhet Malmö stad, Malin Martelius trygg- och säkerhetssamordnare Malmö stad, Robin Andersson projektledare Segerstedtinstitutet, Malin Svanberg SKL

Förebyggande arbete mot våldbejakande extremism (PDF, nytt fönster)

Medborgardialog om komplexa frågor i Östberga

Östberga är en en stadsdel i Stockholm, där det finns en social oro som utmynnar i bilbränder och brottslighet. Här finns också engagemang för att finna lösningar tillsammans. Under 2016 har medborgare, politiker, tjänstepersoner och andra intressenter arbetat med hur tryggheten kan stärkas i området utifrån SKL:s modell för medborgardialog i komplexa frågor. Under seminariet deltog politiker, tjänstemän och medborgare med sig av erfarenheterna i Östberga. Deltagarna fick en inblick i modellen för medborgardialog i komplexa frågor och hur det är att leda en process för att nå resultat.
Medverkande: Kent Fransson och Viola Mattsson boende Östberga Åsa Winfridsson projektledare Stockholms stad, Kristina Öberg (S) förtroendevald, Elisabeth Abelson (L) förtroendevald, Martin Sande senior samtalsledare Dialogues, Lena Langlet SKL

Trygghetssituationen i Östberga: dialogarbete för att nå medskapande (PDF, nytt fönster)

Medborgardialog i komplexa frågor, Lena Langlet, SKL (PDF, nytt fönster)

Tag även del av nedan dokument:

Broschyr medborgardialog trygghetssituationen Östberga (PDF, nytt fönster)

Tjänsteutlåtande föreslagna åtgärder Östberga 2016 (PDF, nytt fönster)

Perspektivrapport - Östberga (PDF, nytt fönster)

Det nya politiska landskapet

Ett nytt politiskt landskap har vuxit fram. Idag har nästan två tredjedelar av alla kommuner, landsting och regioner minoritetsstyre och eller blocköverskridande styre. Det är en annan verklighet än tidigare med två tydliga block. Johan Wänström har forskat på vad den här utvecklingen har inneburit för demokratin, styrningen och ledningen. Deltqagarana fick samtala om möjligheter och utmaningar i vardagen när beslut ska fattas för verksamheten och medborgarnas bästa samt vad som krävs för att det ska fungera.
Medverkande var: Amanda Agestav (KD) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Västerås stad, Lars Stjernqvist (S) kommunstyrelsens ordförande Norrköpings kommun, Jenny Önnevik (S) kommunstyrelsens ordförande Bromölla kommun, Johan Wänström Fil. Dr. Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet, Lena Lindgren SKL

Se föreläsningen Det nya politiska landskapet (SKL play, nytt fönster)

Det nya politiska landskapet (PDF, nytt fönster)

Digital delaktighet, en demokratisk rättighet

I en alltmer digitaliserad värd är det viktigt att erbjuda medborgare möjligheter till information om och möjlighet att pröva och få mer kunskap om de digitala möjligheter som finns att tillgå. SKL gav några exempel på lyckade satsningar bland annat en IT-guide som skapar fina möten mellan generationer. Unga nyanlända lär sig mer om Sverige och svenska språket, äldre blir digitalt delaktiga.
Medverkande: Gunilla Lundberg, Simon Tullstedt, Bismillah Zahedi, Shaymaa Jalal och Morteza Akbari IT-guide, Anders Nordh SKL

Digital delaktighet – en demokratisk rättighet, SKL (PDF, nytt fönster)

Vi skapar delaktighet - IT Guide (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot