Dokumentation - Demokratidagen 2018

Deltagarna fick möta SKL:s ordförande Lena Micko, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, FN:s fd vice generalsekreterare Jan Eliasson, SVT:s VD Hanna Stjärne, statsvetarprofessorn och valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson och många andra intressanta föreläsare.

Presentationer och föreläsningar i bankettsalen

Se föreläsningarna - Du kan välja avsnitt (Play, nytt fönster)

Demokratidagen 2018 öppnades

Lena Micko, ordförande SKL - ingen presentation visades.

Regeringens demokratipolitiska arbete

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke - ingen presentation visades.

Hållbar politik bortom valrörelsen 2018

Inga presentarioner visades.

Paneldiskussion med:

  • Hanna Stjärne, VD SVT
  • Henrik Ekengren Oscarsson, professor statsvetenskap Göteborgs universitet
  • Lena Micko (S), ordförande SKL
  • Paul Lindvall (M), ordförande SKL:s demokratiberedning

Framtidens utmaningar för kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting kommer att ha flera orosmoln att hantera inom en snar framtid. Bland annat väntar en stor brist på arbetskraft, berättar Lena Langlet från SKL.

Se filminslag från seminaiet framtidens utmaningar, UR Samtiden (nytt fönster)

Presenstation: Framtidens utmaningar, Lena Langlet, SKL (PDF, nytt fönster)

Det nya globala landskapet

Hur ser det ut i världen idag med mänskliga rättigheter, fred och utveckling? Jan Eliasson, tidigare FN:s vice generalsekreterare, ger här fyra anledningar till oro och fyra skäl till hopp.

Se filminslag från seminariet Det globala landskapet, UR Samtiden (nytt fönster)

Ingen presentation visades.

11.30–12.30 Parallella seminarier A – G

A. Hur förebygger vi hot och hat mot förtroendevalda?

Seminariet var ett föredrag och medverkande var: Engla Bertolino säkerhetssamordnare Uppsala kommun, Thomas Lundberg säkerhetsordnare Nybro kommun och Anna-Lena Pogulis, SKL

Presentation seminarium A (PDF, nytt fönster)

Se föreläsningen om hot och hat mot förtroendevalda (Play, nytt fönster)

Var fjärde förtroendevald uppgav 2016 att de utsatts för hot och trakasserier. Under valår tenderar dessutom hoten att öka. SKL har genomfört ett utvecklingsarbete under 2016-2017 tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner för att utveckla systematik för förebyggande arbete som innefattar riskanalyser, kommunikation, utbildning, riktlinjer och handlingsplaner för att motverka hat och hot mot förtroendevalda. Hur undersöker vi riskerna och på vem vilar ansvarsfrågan? Hur utvecklar vi hållbara system?

Möt kommuner som deltagit i nätverket. Nybro kommun har byggt upp en systematik under en mandatperiod och Uppsala kommun har bland annat byggt en verktygslåda med metoder och aktiviteter.

B. Mänskliga rättigheter – från ord till handling!

Seminariet var ett föredrag och medverkande var: Elin Gustafsson Lunds kommun, Cecilia Ramqvist och Cecilia Berglin, SKL

Presentation av Elin Gustafsson (PDF, nytt fönster)

Presentation av Cecilia Berglin (PDF, nytt fönster)

Presentation av Cecilia Ramqvist (PDF, nytt fönster)

Hur kan er kommun, landsting eller region arbeta mer systematiskt med mänskliga rättigheter? SKL och regeringen har tecknat en överenskommelse för att stärka mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. På seminariet presenteras SKL:s plattform för mänskliga rättigheter, utbildningsmaterial och konkreta exempel som är framtagna för att underlätta arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter. På seminariet medverkar Lunds kommun som bland annat arbetar utifrån MR-plattformen.

C. Påverkan mot valet 2018

Seminariet var ett föredrag och medverkande var: Sebastian Bay MSB, Robert Österlund, Örebro kommun och Björn Kullander, SKL

Presentation av Sebastian Bay MSB (PDF, nytt fönster)

Presentation av Robert Österlund (PDF, nytt fönster)

Se filminslag från seminariet om påverkan mot valet, UR Samtiden (nytt fönster)

Flera länder har utsatts för hot och yttre informationspåverkan i samband med val. Hur aktuellt är det i Sverige och hur kan det påverka förtroendet för valsystemet och demokratin? Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) presenterar sin analys av risken för att valet 2018 utsätts för påverkan. Analysen kommer att beröra hot och sårbarheter mot valet, och ska vara ett stöd till aktörer som ansvarar för att genomföra och skydda valet. Hur kan er kommun arbeta med säkerhet kring valet?

D. Civilsamhället som demokratiaktör, utvecklingskraft och samverkanspartner

Seminariet var ett föredrag/panelsamtal och medverkande var: Paul Lindvall (M) Linköping och ordförande SKL:s beredning för demokratifrågor, Anders Åkesson (MP) Region Skåne och ledamot i SKL:S Sjukvårdsdelegation och AnnSofie Andersson (S) Östersund och ledamot i SKL:S beredning för demokratifrågor och Anna-Karin Berglund, SKL.

Presentation seminarium D (PDF, nytt fönster)

För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar ökar behovet av närmare samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och det civila samhället. Ett gott samspel mellan offentlig sektor och civilsamhället är centralt för en god samhällsutveckling. Därför behöver en nationell arena för möten och utvecklingsarbete skapas där kommuners, landstings och regioners systematiska arbeten med samverkan och modeller för långsiktigt hållbara relationer med civilsamhället kan utvecklas och prövas.

E. Involvera fullmäktige i revisionens riskanalys

Seminariet är ett föredrag och medverkande: Britt Carlsson (S), ordförande i revisionen och Gunnar Hellström (C), fullmäktiges ordförande, Krokoms kommun samt Anna Eklöf, SKL

Presentation Krokoms kommun (PDF, nytt fönster)

Presentation Anna Eklöf (PDF, nytt fönster)

Revisionen i kommuner, landsting och regioner ska bygga på en riskanalys. Allt fler vill involvera fullmäktige för att inventera väsentliga risker. Men vad är egentligen en risk? Och hur kan vi aktivera fullmäktige? Lär mer om revisorernas riskanalys och ta del av ett exempel från Krokoms kommun, där de förtroendevalda revisorerna genomfört gemensam riskanalys i fullmäktige.

F. Nya demokratiska former på lokal nivå

Seminariet genomfördes som en workshop och medverkande: Martin Sande, senior samtalsledare Dialogue, Nils Munthe SKL med flera.

Presentation seminarium F (PDF, nytt fönster)

SKL har ett uppdrag att verka för ökade möjligheter att pröva nya demokratiska former på lokal nivå. Vilka demokratiska former tycker du är viktiga att undersöka närmare? Delta i en intressant work shop och bidra med dina idéer och tankar hur vi kan stärka den lokala demokratin. Inför seminariet förväntas du som deltagare ha tagit del av en film som beskriver utmaningar för den lokala demokratin.

G. Medborgardialog som del i styrningen av kommun, landsting och region

Seminariet var ett föredrag och medverkande var: Edward Andersson, Kjell-Åke Eriksson, SKL, med flera.

Presentation seminarium G (PDF, nytt fönster)

Medborgardialoger är inget eget stuprör utan måste kopplas till de styrsystem som varje kommun, landsting och region har. Under två är har SKL genomfört Masterclass för medborgardialog i styrningen tillsammans med 15 kommuner och regioner. Detta seminarium lyfter fram erfarenheter och utmaningar för att dialogen ska var till nytta både för medborgare, förtroendevalda och organisationen.

Parallella seminarier H – N

H. Rita kartan, om lokala lägesbilder

Seminariet är ett föredrag och medverkande var: Robin Andersson Malmros Segerstedtinstitutet Göteborgs universitet och Malin Svanberg SKL

Presentation av Robin Andersson Malmros (PDF, nytt fönster)

Presentation Malin Svanberg (PDF, nytt fönster)

Under seminariet fick deltagarna ta del av resultaten i den rapport SKL tog fram under hösten 2017 om det lokala arbetet mot våldsbejakande extremism. Rapporten ”Från ord till handlingsplan” visade att många kommuner har handlingsplaner men relativt få har en aktuell lägesbild. För att bättre förstå hur vi kan hantera den våldsbejakande extremismen på det lokala planet är det viktigt att ta fram en lokal lägesbild, och att det i sin tur sker på bästa sätt i god samverkan med andra lokala aktörer.

I. Samhällsförändringar och hur de påverkar uppdragaget som politisk ledare

Seminariet var föredrag och medverkande var: Vivianne Macdisi (S) regionråd och sjukhusstyrelsens ordförande i Region Uppsala, Anna Sibinska (MP) ordförande i stadsdelsnämnd Centrum i Göteborgs stad, Madelaine Jakobsson (C) kommunstyrelseordförande i Nordmalings kommun, Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun Lena Lindgren, SKL.

Ingen presentation visades.

Vilka förändringar i samhället kommer att påverka kommuner, regioner och landsting i framtiden? Hur kommer dessa att påverka uppdraget att styra och leda och att värna demokratin för toppolitiker? Välkommen på spaning och ett samtal om framtiden med fokus på det politiska ledarskapet. Där syftet är att vi ska förbereda oss för att möta framtiden eller vara med och skapa den.

J. Rätt att rösta!

Seminariet var ett föredrag i bankettsalen och medverkande var: Henrik Ekengren Oscarsson professor Göteborgs Universitet, Robert Östergren, Örebro kommun, Gro Hansen, utvecklingsledare Uppsala kommun, och Björn Kullander SKL.

Presentation av Henrik Ekengren Oscarsson (PDF, nytt fönster)

Presentation av Gro Hansen (PDF, nytt fönster)

Se filminslag om Rätt att rösta, UR Samtiden (nytt fönster)

Se filminslag om Valsäkerhet - Örebro kommun, UR Samtiden (nytt fönster)

Se filminslag om att öka valdeltagande - Uppsala kommun, UR Samtiden (nytt fönster)

Se filminslag om att öka valdeltagande i Skärholmen, UR Samtiden (nytt fönster)

Rösträtten är grundläggande i en demokrati och ger möjlighet att utkräva ansvar och påverka vilken politik som ska föras. Samtidigt finns det samhällsgrupper och områden där mer än varannan person inte utnyttjar sin rösträtt. På seminariet presenteras aktuell forskning inför valet 2018 och vi får även lyssna till kommuner som arbetar aktivt för att öka valdeltagandet. Vilka är förutsättningar inför 2018 års val och vilka är väljarna? Hur skiljer sig väljarna åt mellan stad och landsbygd? Vad kan kommunen göra för att öka valdeltagandet i områden med lägre valdeltagande?

K. En demokratisk digitalisering av samhället!

Seminariet var ett föredrag och medverkande var: Birgitta Hellman Magnusson, Bibliotekschef, Motala kommun, Rebecca Eriksson, Projektledare, Digitala servicecenter i Västerbotten, Hanieh Mohammadbeigi, bibliotekarie, Digidelcenter Sundsvall, Abdullatif Haj Mohammad, journalist/bibliotekspedagog, Digidelcenter Sundsvall och Anders Nordh SKL

Presentation seminarium K (PDF, nytt fönster)

Den digitala utvecklingen går framåt i en rasande fart. Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig och aktiv i samhället - det är en demokratisk rättighet! Nu pågår en spännande utveckling där olika verksamheter samarbetar för att erbjuda medborgare/invånare möjlighet att lära sig hur och varför det är viktigt att använda digitala tjänster. Här berättar Sundsvall, Motala och region Västerbotten om hur man tar nya grepp för en ökad digital delaktighet.

L. Revision av och i samverkan

Seminariet var ett föredrag och Medverkande var: Anders Haglund, Public Partner, Lotta Ricklander SKL och Anna Eklöf, SKL

Presentation seminarium L (PDF, nytt fönster)

Det blir alltfler samverkansorgan i kommuner, landsting och regioner – gemensamma nämnder, kommunalförbund och delägda företag. I dessa är revisionsuppdragen delvis olika, liksom förutsättningarna. Vad kan fullmäktige göra för att förtydliga och uppmärksamma förutsättningarna? Hur kan revisionen arbeta på ett bra sätt så att granskningen blir effektiv?

M. Think like a thief!

Seminariet genomfördes som en workshop - ingen presentation visades. Medverkande var: Ann-Sofie Agnevik och Cecilia Berglin, SKL

Ingen presentation visades.

E-utbildning: Lär dig att förebygga, upptäcka och hantera korruption

I Sverige har ett högt förtroende för institutionerna skapats och underhållits genom stabilitet och integritet i den offentliga förvaltningen. Ledord har varit rättssäkerhet, opartiskhet, transparens och lika behandling – good governance. I ljuset av händelser av misstänkt korruption och olämpligt beteende inom flera myndigheter och organisationer kring fusk, bedrägerier, korruption och otillåten påverkan (som i ett fall ansågs som systemhotande) diskuteras hur det står till med de lokala och regionala institutionernas stabilitet och den lojale ämbetsmannen?

N. Medborgardialog i komplexa frågor kring integration

Seminariet är ett föredrag och medverkande var: Sune Andersson (S) ordf i utbildnings- och fritidsnämnden, Annika Hedberg Roth, projektledare, Elisabet Iveblad Grahn, verksamhetsutvecklare - samtliga från Fagersta kommun, Nils Munthe och Lena Langlet SKL.

Presentation seminarium N (PDF, nytt fönster)

Integration och immigration är den fråga som kommer högst upp på listan för vilka områden som behöver lösas i SOM-institutets undersökningar och är den fråga som polariserar samhället allra mest. Kommuner, landsting och regioner har generellt ett bra mottagande men för att lyckas med integrationen så behöver hela samhället engageras. Hur kan medborgardialog vara ett stöd i detta? vad krävs av förtroendevalda och tjänstepersoner? Vad krävs av medborgarna? under seminariet får ni ta del av berättelsen från en kommun som arbetat på ett annat sätt kring inkludering utifrån SKLs modell för komplexa frågor.

UR Samtiden - Demokratidagen 2018: Öka valdeltagandet i Uppsala - UR Skola

    Öka valdeltagandet i Uppsala    

UR Samtiden - Demokratidagen 2018: Utmaningar för kommuner och landsting - UR Skola

    Utmaningar för kommuner och landsting

Produktionsår:

2018

Längd:

16:01

Tillgängligt till:

1 juli 2023

Sveriges kommuner och landsting kommer att ha flera orosmoln att hantera inom en snar framtid. Bland annat väntar en stor brist på arbetskraft, berättar Lena Langlet från SKL    
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot