Dokumentation: Översiktsplanering i praktiken

Dagen syftade till att ge inspiration om hur översiktsplanen kan användas som verktyg och instrument och hur man kan hålla sin översiktsplan aktuell. Här kan du ta del av presentationerna i efterhand.

Ett tydligt politiskt ställningstagande

Översiktsplanen ska spegla kommunens politiska uppfattning och behöver vara aktuell för att kunna vara vägledande vid beslutsfattande. I Hallsberg är politiken överens om vilka frågor som är de viktiga och utgår från gemensamma ställningstaganden. Översiktsplanen är ett av de främsta kommunalpolitiska instrumenten för samordning av den kommunala utvecklingsplaneringen.

Andreas Svahn (S), kommunstyrelsens ordförande och Ewa Unevik (M), oppositionsråd, Hallsbergs kommun.

Presentation, Hallsbergs kommun (PDF, nytt fönster)

Filmad presentation, Hallsbergs kommun

En aktuell ÖP, vad krävs och vad innebär det?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Stockholms Stad har utvecklat metoder och processer för att ”Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm” ska kunna antas varje mandatperiod. För närvarande pågår en uppföljning som är en del i stadens rullande översiktsplaneprocess. Redan nu är det bestämt att en ny process för att uppdatera översiktsplanen kommer att startas under 2015. Vad är framgångsfaktorer för att hålla planen ständigt aktuell?

Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms Stad:

Presentation, Stockholm Stad (PDF, nytt fönster)

Filmad presentation, Stockholm Stad

Senaste nytt från Boverket

Boverket ger sin syn på hur översiktsplanering ska ske för att kunna fungera i praktiken för kommunerna. Boverket presenterar även nyheter, bland annat utifrån de regeringsuppdrag, lagrådsremisser och propositioner som kommer under våren.

Pål Karlsson, Boverket:

Presentation, Boverket (PDF, nytt fönster)

Filmad presentation, Boverket

Översiktsplanera i praktiken

Sveriges Kommuner och Landsting har nöjet att presentera en helt ny skrift om översiktsplanering, baserad på intervjuer i ett antal kommuner. SKL har under första halvåret 2014 även genomfört en egen undersökning om översiktsplanering i landet. Är det verkligen så lite aktiviteter som det ser ut i Boverkets årliga redovisningar?

Eva Hägglund, Sveriges Kommuner och Landsting

Presentation, SKL (PDF, nytt fönster)

Filmad presentation, SKL

Länsstyrelsens dubbla roller

Samverkan med länsstyrelsen är väldigt viktig för att översiktsplanen ska bli långsiktigt hållbar. Länsstyrelsen är både samtalspartner och remissinstans och rollerna skiljer sig åt i samrådet jämfört med utställningen. När får du vad.

Jan Persson, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Östergötland:

Presentation, Östergötland (PDF, nytt fönster)

Filmad presentation, SKL

Strategisk och/eller vägledande översiktsplan

Enligt PBL ska översiktsplanen vara både strategisk och vägledande. Hur fungerar det i praktiken? Kan den både vara ett politiskt strategiskt dokument och vägledande vid beslut om exempelvis detaljplan eller bygglov? En visionär, strategisk vägvisare samtidigt som den är så konkret, utan att vara detaljerad, att den även blir användbar i det dagliga arbetet.

Anna Lindh Wikblad, samhällsbyggnadstrateg, Luleå kommun:

Presentation, Luleå (PDF, nytt fönster)

Filmad presentation, Luleå

Mellankommunala frågor är gränsöverskridande

Översiktsplanering ska ske med hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden. Kommunen ska inte bara ta hänsyn till förhållandena i angränsande kommuner utan också till behovet av samverkan och samarbete i ett bredare regionalt perspektiv. Det är gränsöverskridande såväl i förhållande till kommunens administrativa gränser som i nytänkande avseende arbetsmetoder och samverkansformer.

Per Granlund, stadsarkitekt, Bergslagens miljö och byggförvaltning:

Presentation, Bergslagen (PDF, nytt fönster)

Filmad presentation, Bergslagen

Förankring för acceptans och igenkännande

En väl förankrad översiktsplan är en framgångsfaktor för acceptans och igenkännande. När medborgare, det lokala näringslivet, politiker och tjänstemän gemensamt varit delaktiga i processen och känner igen sig i resultatet får översiktsplanen en bred acceptans.

Lars Olsson, planeringschef, Botkyrka kommun:

Presentation, Botkyrka (PDF, nytt fönster)

Filmad presentation, Botkyrka
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot