Publicerad: 2 december 2016

Kursdokumentation BAS

Här hittar du de rättsfall som kursen kommer behandla under respektive avsnitt.

Personliga skäl

AD 2010 nr 10

En habiliteringsassistent vid ett gruppboende i en kommun blev uppsagd av personliga skäl. Arbetsdomstolen har funnit att kommunen haft fog för sin uppfattning att den uppsagde inte var lämplig som habiliteringsassistent, men har ogiltigförklarat uppsägningen eftersom kommunen inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

AD 2010 nr 10

Cirkulär 10:13 (PDF, nytt fönster)

AD 1998 nr 107

Fråga om en kommun har haft saklig grund för uppsägning av en trafikövervakare. I målet uppkommer särskilt frågan om betydelsen av att kommunen vidtog uppsägningen utan att dessförinnan ha klargjort för trafikövervakaren att han enligt kommunens mening inte skötte sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och att han måste ändra sitt beteende.

AD 1998 nr 107 (PDF, nytt fönster)

Cirkulär 1998:182 (PDF, nytt fönster)

Avsked

AD 1999 nr 102

Vaktmästare som vägrade att infinna sig till arbete – hungerstrejkade på Stora Torget istället.

AD 1999 nr 102 (PDF, nytt fönster)

Cirkulär 1999:132 (PDF, nytt fönster)

AD 2006 nr 63

Fråga om det förelegat skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en vaktmästare på ett kommunalt sjukhem. Påståenden bl.a. om grov misskötsamhet i arbetet, ordervägran, oacceptabelt bemötande mot arbetskamrater och arbetsledning samt hot. Arbetsdomstolen har inte funnit att skäl för avskedande förelegat samt funnit att kommunen inte uppfyllt sin omplaceringsskyldighet och att det därmed inte ens förelegat saklig grund för uppsägning. Även fråga om vilka omständigheter som får läggas till grund för bedömningen av om kommunen haft rätt att skilja arbetstagaren från anställningen.

AD 2006 nr 63

Cirkulär 2006:73 (PDF, nytt fönster)

AD 2006 nr 111

Fråga om avskedande av lärare som misshandlat en elev genom att ge denne en örfil. Avskedandet har bedömts som lagligen grundat.

AD 2006 nr 111

Cirkulär 2007:7 (PDF, nytt fönster)

AD 2002 nr 33

Chaufför som fastnade med en renhållningsbil mellan två viadukter med 2.55 promille i blodet.

AD 2002 nr 33

Cirkulär 2002:51(PDF, nytt fönster)

Rehabilitering

AD 2007 nr 12

En arbetstagare blev efter en längre tids sjukskrivning uppsagd från sitt arbete med motiveringen att hon på grund av sina medicinska besvär varaktigt saknade förmåga att utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Domstolen har funnit att arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter i fråga om rehabilitering och omplacering. Uppsägningen har befunnits vara sakligt grundad. Vissa förändrade förhållanden i tiden efter uppsägningen har inte medfört annan bedömning.

AD 2007 nr 12

Förflyttning/samarbetsproblem

AD 2009 nr 4

En kommunanställd habiliteringsassistent med ursprung från Gambia har blivit avstängd och stadigvarande förflyttad på grund av samarbetssvårigheter. Fråga dels om kommunen har haft vägande skäl för åtgärderna, dels om kommunen genom åtgärderna har diskriminerat habiliteringsassistenten på grund av hans etniska ursprung. Även fråga om habiliteringsassistenten har utsatts för etniska trakasserier och om kommunen har åsidosatt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Därutöver gäller målet även fråga om talerätt för Diskrimineringsombudsmannen m.m.

AD 2009 nr 4

Cirkulär 09:49 (PDF, nytt fönster)

Förflyttning/Arbetsskyldighet

AD 2004 nr 102

En arbetsgivare har stadigvarande förflyttat en tandläkare från en klinik till en annan. Fråga om förflyttningen stått i strid med tandläkarens enskilda anställningsavtal. Sedan den frågan besvarats nekande har prövats om det har funnits sådana vägande skäl som enligt bestämmelserna i 8 § mom. 1 i AB 01 krävs för en stadigvarande förflyttning mot arbetstagarens önskan. Vidare fråga om arbetstagarorganisationen ådragit sig skadeståndsskyldighet för obefogat tolkningsföreträde.

AD 2004 nr 102

Cirkulär 2005:70 (PDF, nytt fönster)

Förhandling / MBL

AD 1980 nr 34

Förhandlingsskyldighet vid upprättande av kommunal budget. Fråga om när förhandling ska ske och förhållandet MBL och den politiska demokratin.

AD 1980 nr 34 (PDF, nytt fönster)

AD 1984 nr 98

Förhållandet mellan 11 och 13 §§ MBL och förhandlingsskyldigheten gentemot arbetstagarorganisation utan kollektivavtal vid viktigare förändring av verksamhet.

AD 1984 nr 98 (PDF, nytt fönster)

AD 2015 nr 34

Aktivitetskravet på förhandlingspart och frågan om passivitet innebär fullgjord förhandlingsskyldighet och därigenom preskription.

AD 2015 nr 34

Cirkulär

Alla länkar är PDF:er och öppnas i nytt fönster.

Cirkulär 09:9, Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Cirkulär 09:40, Hur hanteras arbetsrättsliga diskrimineringstvister?

Cirkulär 14:44, Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot