Branschdagarna 2018

Mötesplatsen för kommunala fastighetsorganisationer.

Anmäl dig

Sveriges Kommuner och Landsting anordnar även i år en mötesplats för beslutsfattare och
politiker inom fastighetsfrågor i kommuner. Denna exklusiva mötesplats är till för dig som
arbetar i en kommun och som är medlem i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor.

Under två dagar har du chansen att få inspiration och kunskap som kommer till nytta i din
dagliga verksamhet. Vi kommer röra oss inom flera olika områden som finansiering, juridik och hjälpmedel för byggnation och förvaltning men även behandla lokalernas betydelse för pedagogiken och omsorgsverksamheten.

Du kommer få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter, ta del av aktuella frågeställningar och intressanta exempel från omvärlden samt påverka fondens verksamhet och inriktning. Nytt för i år är att ni deltagare kommer att delas upp i mindre grupperingar under delar av konferensen. Detta för att förstärka era möjligheter till personligt nätverkande och interaktion.

Program 24 april

10.00–10.30

Välkomstfika.

10.30–10.55

Vi inleder med en gemensam samling där vi berättar om de kommande två dagarna och stämmer av era förväntningar. Samtidigt passar SKL på att berätta om olika aktuella frågor. Därefter kommer vi dela upp oss i två grupper där den ena börjar med Block 1 enligt nedan och den andra med Block 2. Efter lunch växlar grupperna block så att alla får ta del av alla delar.

11.00–12.30

Block 1 – Juridik vid inhyrning av lokaler, strategisk planering vid stadsutveckling och finansiering av investeringar

I detta block fördjupar vi oss i de initiala skedena i planerings- och lokalanskaffningsprocessen.
Juridiskt förtydligande: Hur ska kommunerna förhålla sig till lagen om offentlig handling och jordabalken/hyreslagen inför inhyrning av verksamhetslokaler? Information från två pågående FoU-projekt: Inspiration till strategisk planering och dimensionering av kommunal service i samband med stadsutveckling. Hur kan kommunerna finansiera sina fastighetsinvesteringar?

Olof Moberg, förbundsjurist, SKL Inger Fredriksson, senior projektmanager, COWI Henrik Berggren, rådgivare offentlig sektor, PwC.

Block 2 – Framtidens bygg och förvaltning

I detta block fokuserar vi på den digitala transformationen inom fastighetsförvaltning sett ur ett strategiskt perspektiv. Ledande expertis inom tillämpning av AB FF, Aff Avtalssystem, AMA och det nya klassifikationssystemet Coclass ger sin syn på framtida affärsnyttor. En inspirationsföreläsning följt av gruppövningar där vi formar affärsmodeller utifrån våra egna verksamheter.

Anna Cedvén, Förvaltningsstrategi, Jan-Olof Edgar, Svensk Byggtjänst, Johanna Holmberg, Cobel, Karolina Callavik, Cobel.

12.30–13.30

Lunch.

13.30–15.00

Grupperna växlar block.

15.00–15.30

Fika.

15.30 – 16.00

Ekonomisk omvärldsspaning – med blick framåt

Annika Wallenskog, direktör avdelningen för ekonomi och styrning, SKL bjuder på en ekonomisk omvärldsspaning; Hur ser det ut just nu? Vilka utmaningar finns? Hur tror vi framtiden kommer att se ut?

16.00–16.30

Panel med dagens alla medverkande

Ta chansen att utmana dagens talare i en paneldebatt med högt i tak.

16.30

Dagen avslutas.

18.30

Middag.

Program 25 april

08.15–08.30

Gemensam samling

Vi samlas för en kort återblick på gårdagen.

08.30–09.20

Allaktivitetshus i Lindängen och Hermodsdal

Said Mekahal, sektionschef, Kulturförvaltningen Malmö stad diskuterar hur mervärden kan skapas för att stärka stadsdelar socialt med befintliga kommunala lokaler. Råd och tips om framgångsfaktorer utifrån lokala förutsättningar.

09.20–09.50

Framtidens äldreboenden

Med ett åldrande befintligt bostadsbestånd inom äldreomsorgen i kombination med en
åldrande befolkning, står kommunerna inför utmaningar med att möta framtidens behov av äldreboenden? Hur skapar vi framtidssäkrade äldreboenden?

10.00–11.30

Block 3 – Framtidens pedagogiska lokaler

I detta block spanar vi framåt – hur ser framtidens pedagogiska lokaler ut? Hur ska förskolans och skolans fysiska miljö utformas för att stödja den pedagogiska verksamheten? Hur säkerställer kommunerna att skollokalerna är rätt dimensionerade för antalet elever?

Suzanne de Laval, arkitekt, Arkitekturanalys Sthlm Mårten Sundholm, utredare och Nathan Öhrn, lokalstrateg, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Block 4 – Krav från myndigheter (Arbetsmiljö och Miljö och hälsa)

I detta block kommer du få information om lagar, förordningar och anvisningar som styr inom arbetsmiljö- och miljö- och hälsoområdet. Resonemang kommer föras över tillsynsmyndigheternas roll och verksamhetsutövarens ansvar. Det kommer även finnas utrymme för att resonera och reflektera utifrån den egna organisationen.

Anna Marcusson, förbundsjurist, SKL Michael Öhlund, handläggare, SKL Gunnar Sundqvist, utredare, SKL Ned Carter, handläggare, SKL.

11.30–12.30

Lunch.

13.30–14.00

Grupperna växlar block.

14.10–14.40

Panel med alla dagens medverkande

Ta chansen att utmana dagens talare i en paneldebatt med högt i tak.

14.40–15.00

Sammanfattning.

15.00

Avslutning och fika.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot