Demokratidagen 2018 - mötesplatsen för demokratifrågor

Du kommer att få möta SKL:s ordförande Lena Micko, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, FN:s fd vice generalsekreterare Jan Eliasson, SVT:s VD Hanna Stjärne, statsvetarprofessorn och valforskaren Henrik Ekengren Oscarsson och andra intressanta föreläsare.

Anmäl dig

Program

09.00–10.00

Kaffe, registrering och mingel

10.00–

  • Demokratidagen 2018 öppnas av Lena Micko, ordförande SKL
  • Regeringens demokratipolitiska arbete, Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

10.45–11.30 Hållbar politik bortom valrörelsen 2018

  • Hanna Stjärne, VD SVT
  • Henrik Ekengren Oscarsson, professor statsvetenskap Göteborgs universitet
  • Lena Micko (S), ordförande SKL
  • Paul Lindvall (M), ordförande SKL:s demokratiberedning

11.30–12.30 Parallella seminarier A – G (välj 1)

A. Hur förebygger vi hot och hat mot förtroendevalda?

Var fjärde förtroendevald uppgav 2016 att de utsatts för hot och trakasserier. Under valår tenderar dessutom hoten att öka. SKL har genomfört ett utvecklingsarbete under 2016-2017 tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner för att utveckla systematik för förebyggande arbete som innefattar riskanalyser, kommunikation, utbildning, riktlinjer och handlingsplaner för att motverka hat och hot mot förtroendevalda. Hur undersöker vi riskerna och på vem vilar ansvarsfrågan? Hur utvecklar vi hållbara system?

Medverkande: Anna-Lena Pogulis SKL

B. Mänskliga rättigheter – från ord till handling!

Hur kan er kommun, landsting eller region arbeta mer systematiskt med mänskliga rättigheter? SKL och regeringen har tecknat en överenskommelse för att stärka mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. På seminariet presenteras SKL:s plattform för mänskliga rättigheter, utbildningsmaterial och konkreta exempel som är framtagna för att underlätta arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter. På seminariet medverkar Lunds kommun som bland annat arbetar utifrån MR-plattformen.

Medverkande: Elin Gustafsson Lunds kommun och Cecilia Berglin SKL

C. Påverkan mot valet 2018

Flera länder har utsatts för hot och yttre informationspåverkan i samband med val. Hur aktuellt är det i Sverige och hur kan det påverka förtroendet för valsystemet och demokratin? Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) presenterar sin analys av risken för att valet 2018 utsätts för påverkan. Analysen kommer att beröra hot och sårbarheter mot valet, och ska vara ett stöd till aktörer som ansvarar för att genomföra och skydda valet. Hur kan er kommun arbeta med säkerhet kring valet?

Medverkande: Sebastian Bay MSB och Björn Kullander SKL

D. Civilsamhället som demokratiaktör, utvecklingskraft och samverkanspartner

För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar ökar behovet av närmare samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och det civila samhället. Ett gott samspel mellan offentlig sektor och civilsamhället är centralt för en god samhällsutveckling. Därför behöver en nationell arena för möten och utvecklingsarbete skapas där kommuners, landstings och regioners systematiska arbeten med samverkan och modeller för långsiktigt hållbara relationer med civilsamhället kan utvecklas och prövas.

Medverkande: Företrädare från kommuner och landsting, Anna-Karin Berglund SKL

E. Involvera fullmäktige i revisionens riskanalys

Revisionen i kommuner, landsting och regioner ska bygga på en riskanalys. Allt fler vill involvera fullmäktige för att inventera väsentliga risker. Men vad är egentligen en risk? Och hur kan vi aktivera fullmäktige? Lär mer om revisorernas riskanalys och ta del av ett exempel från Krokoms kommun, där de förtroendevalda revisorerna genomfört gemensam riskanalys i fullmäktige.

Seminariet är ett föredrag

Medverkande: Britt Carlsson, ordförande i revisionen och Gunnar Hellström, fullmäktiges ordförande, Krokoms kommun samt Anna Eklöf SKL

F. Nya demokratiska former på lokal nivå

SKL har ett uppdrag att verka för ökade möjligheter att pröva nya demokratiska former på lokal nivå. Vilka demokratiska former tycker du är viktiga att undersöka närmare? Delta i en intressant work shop och bidra med dina idéer och tankar hur vi kan stärka den lokala demokratin. Inför seminariet förväntas du som deltagare ha tagit del av en film som beskriver utmaningar för den lokala demokratin.

Seminariet genomförs som en work shop.

Medverkande: Nils Munthe SKL med flera.

G. Medborgardialog som del i styrningen av kommun/landsting och region

Medborgardialoger är inget eget stuprör utan måste kopplas till de styrsystem som varje kommun, landsting och region har. Under två är har SKL genomfört Masterclass för medborgardialog i styrningen tillsammans med 15 kommuner och regioner. Detta seminarium lyfter fram erfarenheter och utmaningar för att dialogen ska var till nytta både för medborgare, förtroendevalda och organisationen.

Seminariet är ett föredrag

Medverkande: Lena Langlet SKL med flera

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.30 Parallella seminarium H – N (välj 1)

H. Rita kartan, om lokala lägesbilder

Hur vet man om man har våldsbejakande extremism närvarande i den egna kommunen? För att bättre förstå hur vi kan hantera den våldsbejakande extremismen på det lokala planet är det viktigt att ta fram en lokal lägesbild. Detta kan ske i samverkan med andra parter och den kan koordineras med andra lägesbilder och kartläggningar som redan finns i den egna organisationen. Denna utgör sedan en god grund för att ta fram eller revidera en redan befintlig handlingsplan där åtgärder sedan kan beskrivas. Under seminariet får vi lyssna till en kommun som berättar om sitt arbete med lägesbilder samt ta del av resultaten i den rapport SKL tog fram under hösten 2017 om det lokala arbetet.

Medverkande: kommunexempel, Malin Svanberg SKL

I. Samhällsförändringar och hur de påverkar uppdragaget som politisk ledare

Vilka förändringar i samhället kommer att påverka kommuner, regioner och landsting i framtiden? Hur kommer dessa att påverka uppdraget att styra och leda och att värna demokratin för toppolitiker? Välkommen på spaning och ett samtal om framtiden med fokus på det politiska ledarskapet. Där syftet är att vi ska förbereda oss för att möta framtiden eller vara med och skapa den.

Medverkande: Lena Lindgren SKL

J. Rätt att rösta!

Rösträtten är grundläggande i en demokrati och ger möjlighet att utkräva ansvar och påverka vilken politik som ska föras. Samtidigt finns det samhällsgrupper och områden där mer än varannan person inte utnyttjar sin rösträtt. På seminariet presenteras aktuell forskning inför valet 2018 och vi får även lyssna till kommuner som arbetar aktivt för att öka valdeltagandet. Vilka är förutsättningar inför 2018 års val och vilka är väljarna? Hur skiljer sig väljarna åt mellan stad och landsbygd? Vad kan kommunen göra för att öka valdeltagandet i områden med lägre valdeltagande?

Medverkande: Henrik Ekengren Oscarsson professor Göteborgs Universitet, företrädare från kommuner, Björn Kullander SKL

K. En demokratisk digitalisering av samhället!

Den digitala utvecklingen går framåt i en rasande fart. Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig och aktiv i samhället - det är en demokratisk rättighet! Nu pågår en spännande utveckling där olika verksamheter samarbetar för att erbjuda medborgare/invånare möjlighet att lära sig hur och varför det är viktigt att använda digitala tjänster. Här berättar Sundsvall, Motala och region Västerbotten om hur man tar nya grepp för en ökad digital delaktighet.

Medverkande: Julia Larsson Digidelcenter Motala kommun, Rebecca Eriksson länsbiblioteket i Västerbotten, Ida Nordberg och Sassa Persson Digidelcenter Sundsvalls kommun och Anders Nordh SKL

L. Revision av och i samverkan

Det blir alltfler samverkansorgan i kommuner, landsting och regioner – gemensamma nämnder, kommunalförbund och delägda företag. I dessa är revisionsuppdragen delvis olika, liksom förutsättningarna. Vad kan fullmäktige göra för att förtydliga och uppmärksamma förutsättningarna? Hur kan revisionen arbeta på ett bra sätt så att granskningen blir effektiv?

Medverkande: Lotta Ricklander SKL

M. Think like a thief!

I Sverige har ett högt förtroende för institutionerna skapats och underhållits genom stabilitet och integritet i den offentliga förvaltningen. Ledord har varit rättssäkerhet, opartiskhet, transparens och lika behandling – good governance. I ljuset av händelser av misstänkt korruption och olämpligt beteende inom flera myndigheter och organisationer kring fusk, bedrägerier, korruption och otillåten påverkan (som i ett fall ansågs som systemhotande) diskuteras hur det står till med de lokala och regionala institutionernas stabilitet och den lojale ämbetsmannen?

Seminariet genomförs som en work shop.

Medverkande: Cecilia Berglin SKL

N. Medborgardialog i komplexa frågor kring integration

Integration och immigration är den fråga som kommer högst upp på listan för vilka områden som behöver lösas i SOM-institutets undersökningar och är den fråga som polariserar samhället allra mest. Kommuner, landsting och regioner har generellt ett bra mottagande men för att lyckas med integrationen så behöver hela samhället engageras. Hur kan medborgardialog vara ett stöd i detta? vad krävs av förtroendevalda och tjänstepersoner? Vad krävs av medborgarna? under seminariet får ni ta del av berättelsen från en kommun som arbetat på ett annat sätt kring inkludering utifrån SKLs modell för komplexa frågor.

Medverkande: Lena Langlet SKL med flera

Kaffe

14.50–15.15 Framtidens utmaningar för kommuner och landsting

Lennart Hansson och Lena Langlet, SKL

15.15–16.00 Det nya globala landskapet

Jan Eliasson, före detta vice generalsekreterare FN

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot