Diplomerad kurs i omvärldskunskap, samhällsförändring, medborgardialog

I kursen tas drivkrafter och orsaker bakom den pågående samhällsförändringen upp, hur Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling kan användas på den lokala nivån samt medborgardialogens roll för att värna demokrati och skapa ökade förutsättningar för social hållbarhet.

Anmäl dig

Upplägg och innehåll i kursen

Kursen beskriver de senaste årens utveckling i den globala politiska ekonomin och hur de komplexa samhällsproblem som följer i dess spår tar sig uttryck i svenska kommuner, regioner och landsting.

Kursen består av fyra två-dagars tillfällen i Stockholm:

 • OBS! första tillfället sker den 25 - 26 april: Globalisering, Migration och Urbanisering i den Globala Politiska
  Ekonomin.
 • 13 -14 juni: Nationalstatens förändrade roll och relation till den lokala nivån. Det civila
  samhället och det sociala kontraktets uppluckring, social hållbarhet. Komplexa
  samhällsfrågor.
 • 26 - 27 september: Makt, förändringsteori och manöverutrymme. Medskapande,
  medborgardialog och medborgarbudget - frågan om social investeringspolitik, social
  hållbarhet och samhällskontraktets pånyttfödelse.
 • 12-13 december: Uppsummering och gemensam kunskapsproduktion utifrån deltagarnas
  diplomerande redogörelse för tänkbara sätt att hantera en relevant upplevd kommunal eller regional samhällsutmaning.

Diplom

Deltagarna diplomeras efter väl genomförd kurs. För erhållandet av diplom krävs aktivt
deltagande under samtliga kurstillfällen och tillhörande grupparbeten samt ett självständigt
PM som knyter an till relevanta delar av kurslitteraturen och redogör för en komplex samhällsfråga av betydelse för den sociala sammanhållningen i den miljö inom vilken deltagaren är yrkesverksam.

Föreläsare

Kursen har utarbetats och genomförs under ledning av Hans Abrahamsson, ekonom och
tidigare verksam som docent vid Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet.

Hans får vid genomförandet stöd av ett antal gästföreläsare som tillhör landets främsta
akademiska expertis inom berörda sakområden.

Se en kort film där Hans berättar om de nya utmaningarna som kursen innehåller.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot