Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta långvarigt biståndsberoende

SKL arrangerar en konferens om ekonomiskt bistånd. Syftet är att sprida kunskap, bidra med inspiration och stödja kommunernas verksamhetsutveckling inom området.

Anmäl dig

Sverige står inför en rad utmaningar. Även om arbetslösheten minskar så finns det grupper som står långt från arbetsmarknaden och dess trygghetssystem. Många är hänvisade till ekonomiskt bistånd, ofta med långa biståndstider. Detta innebär både minskad livskvalitet för individen och ökade kostnader för kommunerna.  

På konferensen får ni information om vad som är på gång inom verksamhetsområdet. Forskning presenteras om barns situation i utsatta hushåll. Lärande exempel från lokal nivå sätter fokus på arbetsmetoder, samverkan och förändringsarbete som bryter biståndsmottagande. Myndigheter berättar om arbetet mot överskuldsättning och avhysning (vräkning). SKL berättar blanda annat om systematisk uppföljning, aktuella juridiska frågor och arbetet med kompetensförsörjning inom verksamhetsområdet.

Program

08.30

Registrering, kaffe och möjlighet att besöka monter/bokbord

09:30

Inledning

Gunnar Anderzon, moderator, SKL.

Välkomstanföranden

Marlene Burwick, (S) ordförande i Beredningen för socialpolitik och individomsorg, SKL

Att växa upp i ekonomisk utsatthet

Eva Mörk, Professor i nationalekonomi, Uppsala universitet har i sin forskning dels studerat åtgärder för att hjälpa mottagare av ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande, dels fokuserat på hur ekonomisk utsatthet påverkar barnens situation. 2014 var hon en av författarna till SNS-rapporten ”Hellre rik och frisk” som studerar sambandet mellan familjebakgrund och barns hälsa. I föredraget berättar hon om slutsatserna från detta arbete samt diskuterar vägar framåt.

Socialt arbete

Pelle Österholm och Johanna Andersson är två socialsekreterare som berättar hur vi arbetar med ekonomiskt bistånd i Västerås. Vi har strukturerat upp vårt jobb så att vi får mer tid till socialt förändringsarbete.

Chance 2 Change - en chans till studier och jobb

Chance 2 Change är en möjlighet till nystart i livet för unga vuxna (18–25 år) som har hamnat i svårig- heter på grund av socialt utanförskap. Ofta har de erfarenhet av droger och kriminalitet. De som deltar står långt från samhällets system och har svårt att förändra sin situation på egen hand. Genom Chance 2 Change får de unga stöd att vända sina liv med målet att börja arbeta eller studera. Karin Sällberg Enhetschef Förebyggarcentrum och Maria Authén, samordnare och projektledare, berättar om arbetet i Västerås.

Paus (10 min)

Globenmodellen – Att synliggöra det sociala förändringsarbetet

På försörjningsstödsenheten i Enskede-Årsta-Vantör har vi skapat en processkarta som syftar till att synliggöra det sociala förändringsarbetet, visa ett ärendes förflyttning och därmed stärka vår yrkes- profession. Detta har resulterat i att våra klienters delaktighet ökat, att vi identifierat hinder i det sociala förändringsarbetet och skapat en ökad rättssäkerhet. 2018 ska vi arbeta med att sprida arbetsmodellen på samtliga försörjningsstödsenheter i Stockholms Stad. Enhetschef Annika Angerfelt och projektledare Stephanie Olsson Sevinc berättar om stadsdelens arbete.

Halverat försörjningsstöd i Borås

Dag Forsström, Förvaltningschef, Arbetslivsförvaltningen säger några inledande ord om utvecklingen i Borås. Ann-Kristin Rolfsson, enhetschef på försörjningsenheten Borås Stad, berättar om hur de lyckats bryta biståndsmottagande och utanförskap och att få människor till sysselsättning istället för bidrag.

Vägen från passiv bidragstagare till aktiv boråsare

Eva Möller, enhetschef på Jobb Borås beskriver processen med att växla bidrag till arbete och berättar bland annat om framgångsfaktorer och hur kommunen utvärderat resultat av arbetet.

12:00

Lunch och monter/bokbord

13:00

Kompetensförsörjning inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Hur kan vi agera nu och vad innebär det för verksamheten och arbetsmiljön - för medarbetare och chefer på olika nivåer – idag och framåt. Christina Norlin Mistander, Handläggare, Avdelningen för arbets- givarpolitik, SKL berättar om arbetet med kompetensförsörjning.

Brukarundersökning och systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd

Mia Ledwith arbetar på SKL som samordnare för öppna jämförelser och systematisk uppföljning inom socialtjänsten. Hon arbetar även med SKLs nationella brukarundersökning inom individ- och familje- omsorg. Mia berätta om resultatet i den senaste brukarundersökningen för verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd och om vilket stöd som finns att få i det lokala arbetet med systematisk uppföljning och kunskapsutveckling. Socialstyrelsen har bland annat tagit fram en webbutbildning och ett datorbaserat verktyg till stöd i uppföljningsarbetet på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

Hur mår din ekonomi?

Budget- och skuldrådgivningen är en relativt okänd verksamhet och de som söker stöd har ofta stor skulder. Alla vill inte heller vända sig till budget- och skuldrådgivningen med sina problem. För att nå ut med stöd i ett tidigt skede krävs en bra lokal samverkan. Fler yrkesgrupper som möter personer som har eller riskerar att få skuldproblem måste våga ställa frågan ”Hur mår din ekonomi?” och kunna hantera det svar de får. Maria Lindstedt, Konsumentverket, och Martina Dagobert, Kronofogden berättar om sitt arbete med att stimulera till lokal samverkan mot överskuldsättning och ger tips på framgångsfaktorer och verktyg.

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Anette Agenmark är utredare på Socialstyrelsen bl.a. med ansvar för vägledning till socialtjänsten genom olika stöd som berör ekonomiskt bistånd. I december 2017 publicerades en ny vägledning som ska ge socialtjänstens personal stöd i arbetet med att förebygga avhysningar och praktiskt handlägga ärenden vid hot om avhysning. Föredraget fokuserar på det som är centralt för personal inom ekonomiskt bistånd att känna till.

Att öka förutsättning för egen försörjning – unga vuxna i ekonomiskt bistånd

Arja Kallo är utredare på Socialstyrelsen bl.a. med ansvar för vägledning till socialtjänsten genom olika stöd som berör ekonomiskt bistånd. I juni 2017 publicerades ett kunskapsstöd som avser socialtjänstens förändringsinriktade arbete. Föredraget ger en övergripande beskrivning av innehållet och hur stödet kan användas i verksamheteten.

14:30

Kaffe och monter/bokbord

15:00

Aktuella juridiska frågor

Mia Hemmestad, utredare och jurist på SKL, går igenom några aktuella juridiska frågor inom ekonomiskt bistånd bland annat med koppling till mottagandet av asylsökande och nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige.

15.45

Tack och slut för dagen

Leif Klingensjö, sektionschef, Arbetsmarknadssektionen, SKL, summerar dagen och berättar om aktuella frågor för SKL, som berör kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd.

Monter och bokbord

I anslutning till konferenslokalen finns även montrar/bokbord uppställda där ni har möjlighet att prata med Socialstyrelsen och Kronofogden om deras kunskapsstöd inom ekonomiskt bistånd respektive arbetet mot skuldsättning. SSBTEK, systematisk uppföljning, brukarundersökning och statistik i KOLADA kan ni diskutera med personal från SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Kolada - hitta nyckeltal om ekonomiskt bistånd och gör jämförelser

I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med cirka 5000 nyckeltal finns underlag för analys och jämförelse gällande resurser, volymer och kvalitet i verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik men också på uppgifter från andra källor. Du kan enkelt visa era siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn, säger Camilla Eriksson, projektledare på Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Kronofogden

En förändrad livssituation kan leda till ekonomiska svårigheter och vi på Kronofogden vet hur det kan förebyggas. Vi berättar om vårt förebyggande arbete exempelvis vårt verktyg Koll på vardagsekonomin och vår samverkan med BRIS, säger Anna-Karin Lindahl och Annika Sydberger Norrman, kommunika- törer på Kronofogdens Förebyggande verksamhet.

Socialstyrelsen

Utredarna Anette Agenmark och Arja Kallo berättar mer om Socialstyrelsens olika stöd som riktar sig till personal inom ekonomiskt bistånd.

Sveriges Kommuner och Landsting

Mia Ledwith, samordnare och Pani Hormatipour, utredare, berättar mer om SKL arbete med systematisk uppföljning, brukarundersökning och SKL utbildningar inom IFO.

SSBTEK (sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd)

SSBTEK, den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd. Berätta för oss dina erfarenheter och utvecklings- behov, vi berättar vad som är på gång just nu med tjänsten, säger Annika Londono, utredare på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot