Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

Extrainsatt: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) erbjuder partsgemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.

Anmäl dig

Information

Varje kommun/företag har totalt fyra platser till sitt förfogande (två arbetsgivarrepresentanter och en vardera för Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund).

OBS! Ansvarig för lönebildningsprocessen hos arbetsgivaren anmäler samtliga fyra deltagare via länk ovan.

Kaffe serveras från kl 09.30.

Innehåll

Vi kan glädjande konstatera att konferenstillfällena under våren 2019 är fullsatta, och att vi nu har möjlighet att erbjuda ett extra tillfälle i augusti. Konferensen är en del i det partsgemensamma arbetet enligt Huvudöverenskommelse 18 (HÖK18).

Avtalet ålägger lokala parter ett särskilt uppdrag att förstärka sitt arbete för att trygga kompetensförsörjningen inom skolan på såväl kort som lång sikt. Flera viktiga områden som lön, arbetstid, arbetsorganisation och arbetsmiljö behöver tas om hand parallellt och gemensamt mellan centrala parter, lokala parter, av arbetsgivaren och mellan chef och medarbetare.

Mot bakgrund av detta har centrala parter identifierat ett urval av befintliga och nya stöd och material i olika former, som kan bidra till att stärka det gemensamma arbetet lokalt.

Detta extra tillfälle erbjuder samma innehåll som de konferenser som hålls under våren, med workshopmoment som stöd för ert lokala arbete. Centrala parter kommer under konferensen att sprida kunskap om framtaget material och presentera en metod med syfte att stärka helhetsperspektivet i arbetet med strategisk kompetensförsörjning lokalt. En stor del av dagen kommer ägnas åt att prova på metoden i en workshop. Det är därför viktigt att såväl arbetsgivaren som de båda lärarfacken deltar. Se särskild rutin för anmälan nedan (arbetsgivarens representant anmäler samtliga).

Stöd och material för det lokala arbetet tillgängliggörs via en partsgemensam hemsida i början av april. Den lokala dialogen behöver inte invänta detta stöd eller deltagande på konferensen. Samtal och analys av läget lokalt kan påbörjas (fortsätta) oavsett detta.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Charlotta Undén
    Förhandlare
  • Pia Murphy
    Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot