Idé, gestaltning och genomförande – vad kan detaljplanen styra? (Göteborg)

Välkommen till SKL:s årliga detaljplanekonferens som i år hålls både i Stockholm och i Göteborg. Under konferensen varvar vi föredrag med tillfällen till diskussion, frågor och erfarenhetsutbyte.

Anmäl dig

Program Detaljplanekonferensen i Stockholm, 27–28 september

Konferensen i Göteborg kommer att vara snarlik och publiceras inom kort. Nedan följer ett smakprov ur programmet.

Arkitektur och gestaltningsfrågor i teori och praktik

Nya mål om gestaltad livsmiljö

Det har nyligen beslutats om ett nytt nationellt mål för arkitektur, form och design. Vad betyder det egentligen och hur kan det komma att påverka kommunerna? Boverket berättar om detta, och också om hur de kommer att arbeta med uppgiften att driva på utvecklingen för att höja den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs.

Redskap för gestaltning

Kommunen har ett antal sätt att arbeta med den arkitektoniska utformningen. Detaljplanen och bygglovet kan hantera vissa frågor, olika former av program och avtal vissa andra. SKL redogör för de kommunala redskapen, och hur de kan användas.

Byggnad, struktur och offentliga rum – så arbetar vi

Inbjudna kommuner berättar om sina olika infallsvinklar på hur kommunen kan påverka när det gäller gestaltningen av både byggnadsverk och det offentliga rummet.

Tiden, projektet och detaljerna

Detaljplanen har sin tidplan, men ofta formas planen för ett projekt som har en annan tidshorisont. Hur påverkar det detaljeringsgrad och styrning? Järntorget medverkar med perspektiv på var i projekteringen av en byggnad byggherren och arkitekten är när detaljplanen tas fram.

Exploateringsavtal och markanvisningsavtal

Vad är skillnaden, och hur kan de olika avtalsformerna användas? SKL redogör för det, och för sitt pågående arbete med stöd för upprättande av exploateringsavtal.

Detaljplan och digitalisering

Digitala detaljplaner på väg

Resan på väg mot att alla nya detaljplaner ska upprättas digitalt är nu definitivt inledd. Hur ser läget ut just nu, och vad kan vi vänta oss inom de närmsta åren? Vad gör myndigheterna och var befinner sig kommunerna? SKL ger en lägesrapport av digitaliseringen inom detaljplaneområdet.

Standard och arbetssätt

Standarden för planbestämmelser har funnits på plats ett antal år. Hur såg tankarna ut när standarden formulerades, och vad blir effekterna av att tillämpa den? Här får vi kommunexempel på vad tillämpning av standarden kan innebära.

Vår digitaliseringsresa

Digitaliseringen står på dagordningen i många kommuner. Angreppssätten, vägen dit och erfarenheterna skiljer sig åt. Vi får höra kommunala erfarenheter av digitaliseringsresan.

Att tolka med varsamhet

Många vill digitalisera även äldre detaljplaner. Det finns en hel del saker att vara uppmärksam på i ett sådant arbete. SKL beskriver juridiska aspekter att hålla ögonen på.

Välkommen!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot