Klimatanpassning i översiktsplanen

Kan översiktsplanen hantera frågor om klimatförändringar och hur kan man resonera kring exploatering och risker för naturolyckor? Årets konferens om klimatanpassning fokuserar på den översiktliga planeringen som grund för hur klimatkonsekvenserna kopplas samman med andra samhällsintressen.

Anmäl dig

Det går att följa delar av konferensen via webben om man inte har möjlighet att delta på plats. Välkommen att inspireras och nätverka!

Program

Programmet kan komma att kompletteras med ytterligare medverkande.

Från 9.30

Förmiddagsfika och registrering.

10.00

Välkommen till SKL!

Vad gör förbundet i klimatanpassningsfrågorna? Vad händer på nationell nivå? Hur ser EU:s agenda för klimatanpassningsfrågor ut?

Emma Bonnevier och Emilie Gullberg, experter klimatanpassning, SKL

10.20

Från norr till söder – så har vi klimatanpassat i ÖP:n

Två exempel från kommuner där klimatkonsekvenserna fått ta plats i översiktsplaneringen. Hur har processerna gått till och hur kan klimatanpassningsfrågorna konkretiseras i planer och program?

Sara Chlot, miljöstrateg och Emma Lundqvist, strategisk planerare, Bodens kommun
Ylva Hammarstedt, planarkitekt och Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg, Mörbylånga kommun

11.45

Lunch med utsikt.

12.30

Mer fokus på klimat med nytt kapitel i miljöbalken

Miljöbalkens sjätte kapitel har skrivits om, vilket innebär en del nyheter kring miljöbedömningar och konsekvensbeskrivning. Nu ska bland annat klimatanpassning integreras i planeringen på ett tydligare sätt.

Anna Marcusson, förbundsjurist, SKL

13.00

Stöd och vägledning för klimatanpassning i den fysiska planeringen

Boverket informerar om den nya tillsynsvägledningen för översvämningsrisker riktad till länsstyrelserna, samt kring arbetet med vägledning för hur dricksvattenfrågor ska hanteras i översiktsplaneringen.

Cecilia Näslund, expert vattenförvaltning inom fysisk planering, Boverket

13.45

Det regionala perspektivet

Hur ser länsstyrelserna på sitt uppdrag? Hur kan man som kommun göra ”rätt” då det gäller
klimatanpassning i den fysiska planeringen?

Christoffer Carstens, klimatanpassningssamordnare på länsstyrelsen i Gävleborg och Viveka Sjödin, klimatanpassningssamordnare på länsstyrelsen i Västernorrland

14.15

Fika och workshop i Riskköping (webbsänds ej)

Vi delar in oss i grupper och får själva, med hjälp av två olika interaktiva verktyg, bygga samhällen och se hur konsekvenserna av till exempel en översvämning blir. Detta kombineras med fika.

Emelie Hindersson och Pernilla Gälldin, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet

15.00

Vad händer med stadslivet?

Fem år efter orkanen Sandy ska New York översvämningssäkras, till en kostnad av 660 miljoner dollar. Men vad händer med staden, platserna och livet mellan husen när stora barriärer ska byggas? Kan man skapa en ny typ av offentligt rum? Och hur kan man värna genuina, historiska platser som måste byggas om från början? Vad kan svenska städer lära av olika projekt i andra länder? Vi får en internationell spaning med lite andra glasögon.

Leo Gullbring, journalist, arkitekturkritiker med mera, Calimero.

16.00

Konferensen avslutas.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot