Nyanlända och skolan - juridiska frågor

En endagskurs där du får vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång till nyanlända elever.

Anmäl dig

Innehåll

Det kraftigt ökade antalet asylsökande till Sverige under de senaste åren har inneburit att landets skolor har tagit emot ett stort antal nyanlända elever med olika behov och förutsättningar. Långa handläggningstider av asylansökan och ett regelverk som inte i alla delar är anpassat utifrån denna situation medför att kommunerna har ställts inför nya utmaningar.

Genom kursen ska deltagarna få vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång till nyanlända elever. Vi går igenom hur de lagändringar som kommit under åren 2016-2017 inom det skoljuridiska och utlänningsrättsliga området förhåller sig till befintliga lagar och regler. Vi informerar även om förslag till kommande ändringar i bland annat skollagen och konsekvenserna av dessa.

Vi förklarar också hur kommunen och skolan påverkas av nya regler om uppehållstillstånd för studier som började gälla sedan 2017 och föreslås utvidgas från sommaren 2018.

Programinnehåll

Vi har ett förmiddagspass mellan kl. 10.00-12.00 med en paus och ett eftermiddagspass mellan
kl. 13.00-16.00 med avbrott för kaffe.

Under dagen tar vi till exempel upp frågor som rör

 • Kommunernas skyldigheter och befogenheter vad gäller nyanländas skolgång i grundskola och gymnasieskola
 • Mottagande i grundskola respektive gymnasieskola
 • Nya regler om uppehållstillstånd för studier och hur de påverkar kommunen och skolpersonalen.
 • Hur skolan ska förhålla sig till Migrationsverkets åldersbedömningar
 • Kartläggning av elevers kunskaper och ansvar för extra anpassningar samt särskilt stöd och gränsdragningen mot socialtjänsten
 • Språkintroduktion
 • Modersmål och studiehandledning
 • Den gode mannens roll i skolfrågor
 • Skolskjutsfrågor
 • Kommande lagändringar för att fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)
 • Vilken kommun som har rätt till statlig ersättning för anordnande av skolgång till asylsökande och elever med uppehållstillstånd.

Medverkande

Förbundsjuristerna Matilda Björlingson och Mia Hemmestad. Bägge kommer från avdelningen för juridik på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot