Översiktsplanedag

Är er kommun på gång med att starta upp ett översiktsplanearbete? En strategisk översiktsplan kräver en genomarbetad och väl förankrad planeringsprocess. Som stöd och inspiration för arbetet bjuder SKL in till en heldag om kommunernas översiktsplanearbete.

Anmäl dig

Program: Översiktsplanedag (PDF, nytt fönster)

Innehåll

En översiktsplan ska vara aktuell under flera år och ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen i kommunen. För att skapa det strategiska instrument som en väl utformad översiktsplan utgör krävs en genomarbetad och väl förankrad planeringsprocess.

Som ett stöd och inspiration i arbetet bjuder nu SKL in till en heldag kring kommunernas översiktsplanearbete. Fokus för dagen ligger på tidiga skeden i översiksplaneprocessen, det vill säga hur lägger man en bra grund för sin översiktsplanering och översiktsplan? Vi får också ta del av hur ett antal kommuner har arbetat med olika planeringsförutsättning som ska hanteras i översiktsplaneringen.

Välkomna till en spännande dag om översiktsplanering. Observera att du kan välja mellan att delta på plats i våra lokaler eller via webben.

Medverkande

Medverkar gör bland annat Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadsborgarråd, Malmö stad, Inger Holmqvist, regeringens särkilde utredare för en utvecklad översiktsplanering, Boverket, länsstyrelsen samt kommunala exempel.

Mer samhällsbyggande från SKL

För dig som vill fördjupa kunskaperna kring det kommunala bostadsförsörjningsansvaret anordnar vi en seminariedag den 2 maj. Även här kan du välja mellan att delta på plats i våra lokaler eller via webben.

Program och anmälan: Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot