På väg mot en digital översiktsplan

Välkommen till en heldagskonferens för erfarenhetsutbyte kring digitala översiktsplaner

Anmäl dig

Översiktsplanen är kommunens strategiska instrument för framtida mark- och vattenanvändning och byggs upp av informationsmängder som sammanställs och avvägs i både text och kartbilder. Hur kan kommunen använda översiktsplanen i en digital miljö för att berätta om kommunens framtida utveckling? Hur bygger man en digital översiktsplan som fungerar för dialog med både medborgare, företag och staten? Måste vi kanske tänka förbi våra invanda föreställningar om hur en översiktsplan ska se ut? Vad krävs av den kommunala organisationen för att både process och resultat ska bli bra?

SKL bjuder in till en heldagskonferens för erfarenhetsutbyte kring digitala översiktsplaner.
Om du är planerare – bjud gärna med en kollega från GIS-avdelningen och vice versa.

Program

09.30–10.00

Fika och registrering.

10.00–10.05

Eva Hägglund och Christina Thulin från SKL hälsar välkommen.

10.05–10.45

Arkivbeständigt i en digital tidsålder – så bör vi tänka

Digitalt upprättat och lagrat material utgör en växande del av planer och kartor som produceras idag. Digital långtidsförvaring och E-arkiv har möjliggjort att även digitala objekt bevaras och finns tillgängliga för framtiden men samtidigt finns det mycket man som kommun bör tänka på när det gäller frågor kring arkivering i en digital tidsålder.

Caspar Almalander, nationell samordnare E-arkiv, SKL.

10.45–11.30

På väg mot en standard för översiktsplaner – det kan vi lära av Boverkets ÖP-modell.

Boverket har de senaste två åren haft ÖP-modellen på utvärdering i ett antal kommuner. Nu samlar man erfarenheterna i en ny version som ska vara till stöd för begrepp och struktur i den kommunala översiktsplanen. Samtidigt har Boverket nu fått i uppdrag att intensifiera arbetet med en digital standard för översiktsplan. På vilket sätt kan erfarenheterna från ÖP-modellen föras in i det arbetet?

Jon Resmark, Boverket.

11.30–12.00

Gemensam diskussion.

12.00–13.00

Lunch.

13.00–13.40

Digital ÖP 2.0 – erfarenheter från Örebro

Under våren 2018 fattar kommunfullmäktige i Örebro beslut om förslag till ny översiktsplan. Arton textkapitel och en karta med 58 olika kartskikt med förslag i en helt digital miljö är resultatet av ett revideringsarbete av den tidigare översiktsplanen som även den byggdes digitalt. Arbetet har bedrivits i nära samverkan mellan plan- och GIS-avdelningarna. Vilka är de viktigaste erfarenheterna– både vad gäller själva planen, processen och tekniken?

Christin Gimberger, översiktsplanerare, Maria Fagrell, GIS-ingenjör/utvecklare, Örebro kommun.

13.40–14.20

Tillgänglig, interaktiv och uppdaterad översiktsplan – men hur gör man då?

Gotland ligger i startfasen för att digitalisera hela sin samhällsbyggnadsprocess och målsättningen är att både översiktsplaner, detaljplaner och planprogram integreras i en gemensam databas. Bättre vägledning, breddad medborgardialog och ökad förståelse för samhällsbyggnadsprocessen är några av de effekter man hoppas på. Samtidigt står man inför en mängd vägval och strategiska överväganden som kommer att påverka arbete framöver. Hur kan man som liten kommun navigera bland dessa frågeställningar?

Frida Brunner, samhällsplanerare, Jenny Sandberg, samhällsplanerare, Gotlands kommun.

14.20–15.00

Fika och diskussion.

15.00–15.40

Ny översiktsplan för Alingsås – tänk inte analogt om du vill göra digitalt!

Alingsås nya översiktsplan har tagits fram i ett nära samarbete mellan planarkitekter och GIS-avdelningen. Tydlig kommunikation, kompromisser och en vilja att inte fastna i gamla lösningar har präglat arbetet. Börja enkelt, bygg på efterhand och dokumentera är andra nyckelord från Alingsås process.

Malin Haraldsson, planarkitekt, Helen Ashman, planarkitekt, Eva Cruslock, GIS-ingenjör, Alingsås kommun.

15.40–16.00

Avslutning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot