PBL - tillsyn, ingripanden och påföljder

En endagskurs om relevanta bestämmelser kring tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt tillämpningen av plan- och byggförordningen (2011:38). 

Anmäl dig

Innehåll

Ärenden om tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) kräver att du har överblick över ett komplext regelverk som omfattar ett antal författningar. Genom vår kurs får du den överblicken och därmed också förutsättningar för att handlägga tillsynsärenden på ett korrekt, effektivt och rättssäkert sätt.

Den 12 december håller avdelningen för juridik på SKL en endagskurs om ingripanden och påföljder enligt 11 kap. plan- och bygglagen och 9 kap. plan- och byggförordningen. Under kursen kommer vi att gå igenom relevanta bestämmelser i lagen och förordningen med fördjupning i vissa delar.

En genomgång av förvaltningsrättsliga grunder ger förutsättningar för att utforma förelägganden på ett korrekt sätt. Även viteslagen och annan på området tillämplig lagstiftning kommer att behandlas. Utrymme kommer att ges till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Bland programpunkterna

  • Allmänt om tillsynen
  • Förelägganden
  • Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd
  • Användningsförbud
  • Viteslagen
  • Byggsanktionsavgifter

Medverkande

Förbundsjuristerna Olof Moberg och Johan Larsson, avdelningen för juridik på SKL.

Tid

Kursen börjar klockan 09.30, kaffe serveras från klockan 09.00. Kursen avslutas klockan 16.30.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot