Planbestämmelser som verktyg – hur blir visionen verklighet?

Vi gör nu en repris på den detaljplanekonferens som hölls i Stockholm i oktober.

Anmäl dig

Stadsbyggnadsidéer, politisk vilja och praktiska lösningar – allt ska förenas i en juridiskt hållbar detaljplan med fungerande planbestämmelser. Det gäller att kunna motivera den reglering som görs i planen. Hur ska man tänka? Vad betyder egentligen planens syfte?

Konferensen arrangeras av SKL och Boverkets PBL kompetenssatsning. I programmet vävs flera diskussioner och övningar in.

Välkomna!

Program, dag 1

Under konferensen varvar vi föreläsningar med erfarenhetsutbyte och diskussioner med kollegor från andra kommuner.

09.15

Registrering med kaffe och smörgås.

10.00–12.15

Detaljplanen – en del av ett sammanhang

 • Välkomna till konferensen!
  Emilie Gullberg och Kristina Isacsson, experter planering och byggande, SKL
  Karolina Andersson, lantmätare, Therese Byheden och Klara Falk, planeringsarkitekter, Boverket
 • ”Största möjliga reda och åskådlighet”
  Vad var syftet med den nationella plan- och bygglagstiftningen från början, och hur har dagens detaljplaneinstrument utvecklats därifrån? Johan Larsson, förbundsjurist, SKL
 • Från vision till paragraf
  Det finns alltid mycket synpunkter på hur en detaljplan ska utformas och vad den ska innehålla. Men vilken roll har detaljplanen i att göra verklighet av visioner? Vad är det vi skapar med en detaljplan och varför planlägger vi? Kan detaljplanen lösa allt? Vilka övriga instrument har kommunen att tillgå? Karolina Andersson, Therese Byheden och Klara Falk, Boverket
 • Att verka på en juridisk spelplan
  Plan- och bygglag och miljöbalk, kommunallag och förvaltningslag – när stadsbyggnadsidén ska bli juridiskt bindande i detaljplanen gäller det att vara insatt i regelverket som styr innehållet. Vi gör en genomgång av lagstiftningen med fokus på detaljplanering och rättsfallens betydelse. Johan Larsson, SKL.

12.15

Lunch.

13.15

Din verktygslåda

 • Del 1: Att omsätta stadsbyggnadsambitioner i planbestämmelser kräver god insikt i hela PBLsystemets uppbyggnad och vilka möjligheter det ger. Här beskriver vi vilka bestämmelser som är möjliga och vilket utrymme i lagen som olika bestämmelser stöder sig på. Vi går också igenom Boverkets allmänna råd för planbestämmelser och beskriver deras status och funktion. Utöver det får vi också en introduktion till planbestämmelsekatalogen, ett stöd när planbestämmelser ska användas och tolkas. Karolina Andersson, Therese Byheden och Klara Falk, Boverket.
 • Eftermiddagsfika.
 • Del 2: Vi fortsätter att gå igenom systematiken kring planbestämmelserna med föreläsning, diskussion och grupparbeten.

16.15–17.00

Hantverk och dialog

Stadsbyggnad är mer än detaljplaner. Parallellt med upprättandet av den juridiskt hållbara planen sker diskussioner om en mängd frågor. Vilket uppdrag har kommunen i samhällsbyggandet och vilka redskap har vi för att omsätta den politiska visionen till fysisk struktur? Hur ser byggherrens roll ut i processen? Hur får vi förståelse för varandras roller? Bengt Andrén, Andrén Stadsbyggnad.

17.30

Återsamling och mingel.

18.00

Middag.

Program, dag 2

09.00

 • Din plan – ett arbetsredskap för andra
  När detaljplanen väl är färdig blir den ett arbetsredskap för andra. Hur är det att arbeta med den lagakraftvunna detaljplanen? Hur ska den vara utformad för att fungera som bäst och vilka är fallgroparna som gör detaljplanen svåranvänd?
 • En tydlig och enkel lovgivning.
  Adrian Bucher, planarkitekt, Örebro kommun.
 • En smidig och rättssäker fastighetsbildning.
  Karolina Andersson, lantmätare, Boverket
 • Förmiddagsfika

11.00

Digitalisering – utmaning och möjlighet

Många pågående initiativ och mycket politisk vilja handlar idag om att digitalisera
samhällsbyggnadsprocessen, och detaljplanerna som en del av den. Vad är det man vill
åstadkomma, och vilka steg kan vi förvänta oss på väg mot en fullständigt digital detaljplan?
Innebär digitalisering alltid standardisering, och hur kan det i så fall komma att påverka
detaljplaneringen? Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg, Malmö stad

11.45

Vart är vi på väg?

Vi beskriver de öppna jämförelserna Planläggning och tidsåtgång, där SKL tar fram fakta om
kommunernas planläggningsaktivitet och tiden det tar att detaljplanelägga. Vi berättar också om utredningar, lagändringsförslag och andra aktuella frågor som kan komma att påverka
detaljplaneringen. Emilie Gullberg och Kristina Isacsson, SKL

12.30

Lunch.

13.30

Konferensen avslutas.

Praktisk information

Logi bokas och betalas av deltagarna själva. Vi har reserverat rum på Comfort Hotel samt Best Western Plus Hotel Noble House i Malmö. Mer information hittar du i inbjudan.

Inbjudan: Planbestämmelser som vertyg – hur blir visionen verklighet? (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot