Regional utveckling 2019

Tema för årets konferens är "Regioner och Europa" där vi försöker fånga in analyser, statistik och fakta och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Konferensen arrangeras i samarbete med SCB och Tillväxtverket.

Anmäl dig

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. En del i det lokala och regionala utvecklings- och tillväxtarbetet är att skapa en bild över hur det ser ut regionalt, lokalt, nationellt och ibland i en europakontext eller i ett jämförandeperspektiv inom EU exempelvis. Dessa bilder kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser.

Dagen avslutar vi i vanlig ordning med ett mingel för er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor och/eller planera framtida samarbeten.

Program

08.00

Registrering och kaffe

09.30

Välkommen till Regional utveckling

SCB, Tillväxtverket och SKL.

09.45

How are regions in Sweden performing from an international perspective?

Under presentationen kommer vi att höra om utvecklingen i Sveriges regioner ur ett internationellt perspektiv. Bland annat presenteras de senaste resultaten från rapporterna Regions and Cities at a Glance och Regional Outlook. Vi kommer vi också att få inspiration kring vad den nationella, regionala och lokala nivån i Sverige kan göra för att uppfylla målen för hållbar utveckling av Agenda 2030. Föreläsningen ges på engelska.
Joaquim Oliveira Martins is Deputy-Director at OECD’s Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities.

Regional tillväxt mot alla odds

Varför växer vissa regioner mer (eller mindre) än andra regioner trots att de uppvisar liknande strukturella förutsättningar? Frågan har inte minst hög relevans för policyaktörer inom regional utveckling då de strukturella förutsättningarna till stor del är ett resultat av historiska processer och därmed svårare att direkt påverka via politik och planering. Vad som kan göra skillnad är hur de strukturella förutsättningarna i samspel med aktörsspecifika faktorer kan skapa och stimulera tillväxt. Det är detta möjlighetsfönster som är i fokus för projektets olika analyser.
Markus Grillitch, Lunds Universitet.

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018

Vad som leder till regional tillväxt skiljer sig åt i landet. Goda omvärldsrelationer, unika tillgångar och täthet är några framgångsfaktorer. Det visar Tillväxtverkets rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 2018. Regioner som står högt på tillväxtlistan är storstadsregioner och några större regioner. Där finns också kommuner som Kiruna, Gällivare eller Älmhult. Ofta är det kommuner med unika tillgångar i kombination med gynnsamma omständigheter som gör att platser, städer och regioner når framgång. Dessa förutsättningar är inte lätta för andra att kopiera.
Wolfgang Pichler, Tillväxtverket.

Flyttar EU-medborgare till Sverige för att arbeta?

Sedan 2014 behöver EU-medborgare inte ange orsak till invandring till Sverige. Samtidigt är det intressant att se orsaken bakom invandring till Sverige. För att besvara den frågan utvecklar SCB en metod för att med hjälp av registerdata skatta skälen bakom invandring till Sverige.
Tomas Johansson, SCB, Befolkningsstatistiker.

12.00

Lunch

13.00

Agenda 2030 i ett svenskt och globalt perspektiv

SCB koordinerar Sveriges bidrag till den globala uppföljningen av agenda 2030. Den innehåller många indikatorer och inte alla är definierade ännu. Presentationen beskriver hur rapporteringen kan se ut nationellt jämfört med den europeiska och den globala rapporteringen.
Viveka Palm, Biträdande avd. chef på SCB och adjungerad professor på KTH.

Regionalisering i Sverige – EU:s territoriella agenda för tillväxt på svenskt territorium

Under denna presentation får vi höra mer om hur berättelser om regionen har skapats i Sverige sedan begreppet ”Regionernas Europa” introducerades under 1990-talet. Dessutom får vi en inblick i hur regionalisering som process – det vill säga hur regioner ”görs” genom olika planerings- och policyinsatser och projekt – gått till i Sverige.
Brita Hermelin, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och professor i kulturgeografi, Linköpings universitet.

ESPON: Towards a European Territorial Reference Framework

Världen förändras, och så också Europa. Hur ser Europa ut år 2030? 2050? Hur kan vi påverka denna förändring? Kan vi ta itu med social och geografisk fragmentering? Hur kan vi bidra till en bättre territoriell balans i Europa? Debatten om Europas framtid, dess regioner och städer ligger i centrum för en ESPON-studie om den europeiska territoriella referensramen, som stöder utvecklingen av den territoriella agendan för Europa efter 2020.
Kai Böhme, Spatial Foresight.

14.45

Kaffepaus

15.15

Regionens roll

SKL har tagit fram en rapport för att synliggöra de olika rollerna som regionen (organisationen) kan ta och tar. Detta för att möjliggöra lärande för bättre regionala utvecklingsinsatser samt öka förtroende och förståelse för det regionala utvecklingsarbetet.
Hur arbetar en region? Vilka olika roller kan regionen ta? Rapporten innehåller en kartläggning som omfattar alla 21 regionerna samt en fördjupning av regionens roller för att fånga och beskriva dessa roller.
Göran Hallin, Kontigo.

Avslutande panelsamtal

16.00-17.00

Mingel

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot