SKL:s Detaljplanekonferens 2019 (Stockholm)

SKL:s årliga Detaljplanekonferens ger tillfälle för kunskap, inspiration och nätverkande för dig som arbetar med detaljplanering.

Anmäl dig

Program dag 1

09.30

Fika och registrering

10.00

Välkomna

Love Edenborg och Kristina Isacsson, experter planering och byggande, SKL.

Social hållbarhet i praktiken – varför, hur och när?

Som inledning på dagen får vi en orientering i social hållbarhet som perspektiv på samhällsplanering och kommunal verksamhet. Varför är frågorna viktiga? Vad betyder begreppen? Vi får höra om verktyg och metoder, såväl etablerade som under utveckling, och vilka möjligheter och utmaningar som finns i arbetet med dessa verktyg i samhällsplaneringen.
Josefin Uhnbom, strateg social hållbarhet, Tyréns.

Verktyg för hållbarhet – så integrerar vi det sociala hållbarhetsperspektivet i planeringen

Göteborg arbetar sedan flera år tillbaka med att utveckla processer och metoder för att integrera frågor om social hållbarhet i planeringen. Här får vi bland annat höra mer om stadens exempel gällande social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalyser. Vi får också veta hur detta tillämpas i pågående planprocess i Hammarkullen.
Ulrika Lundquist, processledare social hållbarhet och Jessica Andersson, planarkitekt, Göteborgs stad.

12.00

Lunch

13.00

Inkluderande stadsplanering – metod och praktik

Haninge kommun arbetar aktivt med social hållbarhet och testar nya arbetssätt med koppling till inkludering, medborgardialog och trygghet. Vi får ta del av både praktiska exempel och tankar kring hur arbetet med social hållbarhet kan stärkas ytterligare i framtiden.
Maria Engberg Habazin och Eljesa Kasa, planarkitekter, Haninge kommun.

Dialogguiden – vad är det?

SKL har utvecklat en webbplats som ger dig stöd i din planering av medborgardialoger. Där kan du ta del av metoder, exempel på genomförda dialoger och kunskapsmaterial.
Anders Nordh, sektionen för demokrati och styrning, SKL.

Mitt Ålem – ortsanalys 2019

Mönsterås kommun har nyligen genomfört en ortsanalys för Ålem. Ortsanalysen används för att förstå ortens historia, nuläge, förutsättningar och framtidsmöjligheter. Under arbetet har Ålem analyserats, både genom trend- och strukturanalyser och en omfattande medborgardialog. Dialogen har inte bara varit ett medel för att ta fram ett planeringsdokument. Medborgardialogen har också varit viktig för att diskutera Ålems framtid, skapa förståelse för de förändringar som sker och för att knyta Ålemsborna närmare varandra.
Martina Kleregård och Charlotte Piggott, planarkitekter, Mönsterås kommun.

Workshop om medborgardialog

Hur involverar vi medborgarna i samtalet kring samhällsbyggandet, och skapar positiv och framåtsyftande dialog kring frågorna? Här får du tillfälle att dela erfarenheter med kollegor från andra kommuner.

15.00

Eftermiddagsfika med fortsatt diskussion

15.40

Nyheter i miljöbalken och ny vattenförvaltningsförordning – hur påverkar det detaljplaneringen?

Den 1 januari 2019 trädde vissa ändringar i kraft ibland annat miljöbalken, tillsammans med en ny vattenförvaltningsförordning. En nyhet är exempelvis att kommunen kan fatta beslut om att frångå vattenkvalitetsnormen i vissa fall och att dessa beslut ska överprövas av vattenmyndigheten. Vad innebär de här förändringarna för detaljplaneringen i kommunerna?
Representant från Vattenmyndigheten.
Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt.

Undersökning och miljöbedömning i detaljplaneprocessen – vad gäller?

Den 1 januari 2018 började ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken gälla. Det innebar en del förändringar för miljöbedömningar av planer som upprättas enligt plan- och bygglagen. Hur ser numera kopplingarna mellan miljöbalken och PBL ut, är undersökning samma sak som behovsbedömning och när kan det krävas MKB?
Klara Falk, planeringsarkitekt, Boverket.

17.00

Avslutning av dagen

17.30

Fördrink

18.00

Middag

Program dag 2

09.00

Aktuellt från SKL

Kristina Isacsson och Love Edenborg.

Föreskrifter om detaljplaner – vad är det Boverket gör just nu?

Boverket har sedan förra året bemyndigande att göra föreskrifter, det vill säga bindande regler, för fjärde kapitlet i PBL. Vad kommer att regleras, hur kan en sådan föreskrift se ut och när börjar den att gälla? Boverket redogör för sitt arbete så här långt och vad det kan innebära i praktiken för planeraren.
Therese Byheden och Klara Falk, planeringsarkitekter, Boverket.

Planbeskrivningen – hur och för vem?

Planbeskrivningen ska vara en beskrivning av hur en detaljplan ska förstås och genomföras. Men är det så vi gör planbeskrivningar idag? Hur ofta används faktiskt en planbeskrivning efter att planen vunnit laga kraft? Kort genomgång av vad lagkraven är på planbeskrivningens innehåll samt hur den kan bli mer användbar.
Therese Byheden och Klara Falk.

10.30

Kaffe och gruppdiskussion om planbeskrivning

För vem skriver du planbeskrivningen? Ser du framför dig olika mottagare för olika delar av planbeskrivningen? Hur blir den ett bra beslutsunderlag för byggnadsnämnd och kommunfullmäktige? Hur blir den ett bra arbetsredskap för tex lovhandläggaren? Hur gör du hänvisningar till lagen?

11.10

Är det lämpligt?

Att ta fram en detaljplan är att pröva markens lämplighet för det som planen syftar till. Men vad ligger i begreppet lämplighet, vilka krav finns i PBL:s andra och åttonde kapitel som är relevanta och styrande för planeringen och hur hanterar vi det som planbestämmelser?
Therese Byheden och Klara Falk.

12.00

Lunch


13.00

Rättsfall med fokus utformning och flexibla planer

På sistone har det kommit några intressanta rättsfall som rör flexibla planer och utformning. Hur kan de tolkas, och har de någon betydelse?
Johan Larsson, förbundsjurist, SKL, Love Edenborg och Kristina Isacsson, SKL.

Frågor till juristen

Vilka spännande frågor får SKL:s förbundsjurister inom PBL just nu? Vi ger också er i publiken tillfälle att under dag 1 lämna in juridiska frågor som kan vara av intresse för många, som vi kan ta upp några av under passet.
Johan Larsson, SKL.

Konsten att skapa stad – hållbar stadsutveckling genom konst

Genom projektet Konsten att skapa stad arbetar Nacka kommun med medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som resurser för en mer hållbar stadsutveckling. Nackas stadskreatör Fredrika Friberg berättar mer om konstens roll i den hållbara staden och ger exempel på genomförda konstprojekt och processerna bakom konsten.
Fredrika Friberg, Stadskreatör, Nacka kommun.

15.00

Avslutning och fika att ta med


Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande
  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot