Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa

Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa.

Anmäl dig

Intresseanmälan

Vi använder oss av intresseanmälan för att få en så bra sammansättning som möjligt av gruppen. I anmälan (intresseanmälan) anger du din funktion i organisationen och dina huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter – samt dina och din organisations förväntningar på kursen. Fråga gärna din chef vilka förväntningar som finns på dig efter kursen!

Innehåll

Kursen innehåller teori som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används för att bedriva förändringsarbete för jämlik hälsa. Kursen ger stort utrymme för reflektion och att dela erfarenheter i dialog med andra. Utbildningsmaterialet tar fasta på hur tjänstepersoner, med särskilt eller samordnande uppdrag för folkhälsofrågor kan fungera som brobyggare eller förändringsagenter mellan olika verksamheter. Det kan  ske genom att till exempel utgå från förutsättningarna i intressenternas specifika verksamheter, samarbeta genom partnerskap och använda medskapande metoder i arbetet för jämlik hälsa. Kursens fem moduler behandlas under de två första dagarna:

  1. Vad är jämlik hälsa – och vad orsakar skillnaderna i hälsa?
  2. Hur kan frågan sättas på dagordningen?
  3. Rollen som förändringsagent
  4. Intressentanalys
  5. Samarbete och partnerskap

Varje modul innehåller mål och teori. Deltagarna fördjupar sig i ämnet och byter kunskaper och erfarenheter med varandra. Du kommer även få reflektera/arbeta med kontext och lärandemiljö på din egen hemmaplan och med din egen organisation – det vill säga utifrån din roll och ansvarsområde/arbetsuppgifter.

Tredje dagen: Teorier om att leda i komplexitet integreras i några av modulerna under de första två dagarna och fördjupas ytterligare under det tredje tillfället. Då reflekterar vi också tillsammans.

Kursmaterial

Manualen lägger grunden till kursen och inkluderar exempel på arbete i några kommuner eller landsting/regioner. Efter kursen får du även det ppt-material som använts under kursen.

Manual Jämlik hälsa - kompetenser för sektorsövergripande samarbete

Utbildningens bakgrund

Utbildningen togs ursprungligen fram av WHO under 2016 och har därefter översatts och anpassats till våra förhållanden. Kursen baseras på erfarenheter av lokalt och regionalt arbete för jämlik hälsa i Sverige, Norge och Danmark (beskrivs i rapporten Tackling Health Inequality Locally: The Scandinavian Experience).

Det handlar först och främst om att förstärka olika strategiska färdigheter för att involvera många aktörer, både tvärdisciplinärt och sektorsövergripande, i arbetet med att minska skillnader i hälsa samt dess bakomliggande orsaker. (Ett tidigare arbetsnamn för materialet var ”Soft skills”.)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot