Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2

I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två workshops, den 14/9 och 4/12, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

Anmäl dig

Innehåll systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

Förutsättningar för deltagande

 • samarbete med en verksamhet inom socialtjänsten som går att följa upp under utbildningen
 • beredskap att arbeta praktiskt med planering och uppföljning innan och mellan tillfällena.

Utbildningens fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte, men en introduktion ges även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot.

Innan utbildningen

Deltagarna ska innan utbildningen har genomfört Socialstyrelsens webbutbildning i individbaserad systematisk uppföljning (tar cirka 1 timme).

Webbutbildning individbaserad systematisk uppföljning, Socialstyrelsen

Innehåll dag 1

 • Den första workshopen arbetar vi med att planera och lägga grunden för den verksamhetsuppföljning ni, tillsammans med en verksamhet, vill genomföra under utbildningen.
 • Vi diskuterar bland annat vad ni tillsammans behöver ta reda på om brukarna och verksamheten för att få svar på era uppföljningsfrågor samt hur och när informationen ska samlas in.
 • Vi introducerar webbverktyget SU-Pilot , som kan laddas ner utan kostnad från Socialstyrelsens utbildningsportal och som kan användas för att registrera och sammanställa information i uppföljningen. Det går dock bra att använda andra verktyg för registrering av uppgifter om ni har tillgång till sådana, till exempel webbenkätverktyg eller Excel.

Mellan utbildningstillfällena kommer kursledarna ha kontakt med varje uppföljningsgrupp för ett handledningstillfälle via webb, telefon eller på plats i Stockholm beroende på deltagarnas önskemål.

Intresseanmälan till utbildning

Deltagare från regional nivå anmäler sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från kommun(er)/verksamhet(er) i länet/regionen, för att det ska finnas en verksamhet att följa upp under utbildningen.

Även stödjande funktioner på strategisk nivå i kommuner bör anmäla sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från den verksamhet som ska följas upp under utbildningen. Från en verksamhet kan det till exempel vara verksamhetschef, handläggare eller annan personal i verksamheten som deltar. Utbildningen ger mer om det är flera personer som samarbetar med att genomföra en uppföljning.

Bra att fundera på innan du anmäler dig

När du anmäler dig kommer vi att fråga inom vilken verksamhet uppföljningen ska göras. Du kommer att få välja ett av följande alternativ:

 • Social barn- och ungdomsvård
 • Ekonomiskt bistånd
 • Integration Kommunala arbetsmarknadsinsatser
 • Missbruks- och beroendevård
 • Hemlöshet
 • Våld i nära relationer
 • Socialpsykiatri
 • LSS
 • Äldreomsorg
 • Annat

Vi kommer också att be dig ange en eller ett par frågor som ni vill söka svar på i er uppföljning. Det är viktigt att dessa frågor är förankrade med den berörda verksamheten, liksom med chefen för verksamheten som chefen för den/de eventuella stödfunktioner som ska arbeta med uppföljningen.

Sista datum för intresseanmälan är den 17 augusti 2018. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut senast den 22 augusti.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot