Tillsynsdagarna 2019 – SKL:s mötesplats för kommunal miljötillsyn och livsmedelskontroll

En konferens med fokus på aktuella verktyg för att bedriva en effektivare livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Anmäl dig

Preliminärt program 20 november - dag 1

09.30

Fika och registrering

10.00

Välkommen!

Gunilla Glasare, Direktör för avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad på SKL hälsar välkommen och öppnar konferensen.

10.10

Regeringens miljöpolitik

Gunvor G Ericsson, statssekreterare till Isabella Lövin, berättar om regeringens prioriteringar inom miljö- och klimatområdet.

10.40

På gång inom EU

Annika Korzinek, biträdande chef på EU-kommissionens representation i Stockholm, berättar om den nya kommissionens fokus inom miljö- och klimatområdet.

11.10

En omvärldsspaning från SKL

Ann-Sofie Eriksson, chef sektionen för plan, säkerhet och miljö på SKL, reflekterar kring vad som är på gång på europeisk och nationell nivå och hur det berör de kommunala miljökontoren. Hon berättar också om vad som är aktuellt på SKL.

11.30

Mingel och diskussion med SKL:s experter kring aktuella teman

Parallella samtal i olika salar.

1: Mikroplaster och konstgräs och ridanläggningar – en lägesbild

Nils-Olof Zetherin, SKL

2: Agenda 2030 – vilken roll har kommuner?

Kerstin Blom Bokliden, SKL.

3: Vilka förändringar innebär den nya kontrollförordningen inom livsmedelskontrollen?

Maja Högvik, SKL.

12.00

Lunch

13.00

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler som verktyg för att nå miljömålen

Torunn Hofset och John Petersson från Naturvårdsverket berättar om den kommande vägledningen om andra kapitlet i Miljöbalken och om de inkomna remissvaren.

Karin Hultman, jurist och Monika Gerdhem, avdelningschef från miljöförvaltningen i Stockholms Stad berättar om hur de driver en proaktiv tillsyn med stöd av miljöbalkens andra kapitel, exempelvis gällande båtbottenfärger där de är på väg att vända en hel bransch.

Diskussion mellan Naturvårdsverket, Stockholms Stad och deltagarna i publiken.

14.00

Centrala myndigheter informerar om nya verktyg för tillsyn och kontroll

Parallella samtal i olika salar.

1: Smartare vägledning och nationell miljöbalkstillsynsstrategi

Jenny Jonsson, Naturvårdsverket, berättar om arbetet med smartare vägledning och förslaget på en nationell tillsynsstrategi.

2: Den nya riskklassningsmodellen inom livsmedelskontrollen

Representant från Livsmedelsverket berättar om arbetet med den nya riskklassningsmodellen (preliminärt).

14.30

Fika

15.00

Hur ska vi klara vårt uppdrag med minskade resurser?

Anders Folkesson, avdelningen för ekonomi och styrning på SKL, berättar om kommunutredningen och om vad den har för bäring på miljökontoren.

Britt Carlsson, chef för livsmedelskontrollen i Karlstad kommun, berättar om processen att sluta avtal med åtta grannkommuner inom livsmedelsområdet.

Maja Högvik, handläggare, och Johan Larsson, förbundsjurist, på SKL lanserar SKL:s nya underlag för att stödja kommuner inom avtalssamverkan.

16.00

Vatten i samhällsplaneringen

Tre kommuner berättar om hur de på olika sätt arbetat framgångsrikt med vattenfrågor i samhällsplaneringen.

Tommy Danielsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstad kommun, berättar om hur Kristianstad arbetar för att integrera skyddet av och från vatten i den fysiska planeringen.

Anna Nilsson, Miljödirektör, Uppsala kommun, berättar om hur Uppsala arbetar med att skydda grund- och dricksvatten i ett växande Uppsala med stora tillväxtplaner.

Regine Ullman, Kalmar kommun berättar om hur de arbetar med vattenbrist och dricksvattenförsörjning och om renat avloppsvatten som en resurs.

17.00

Avslutning

19.00

Middag på Clarion Hotel Amaranten


Preliminärt program 21 november – dag 2

08.30

Kommunala beslut för ökad miljönytta

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap på KTH diskuterar varför vi inte når våra miljömål och hur vi bör kraftsamla för att nå en större effekt (preliminärt).

09.30

Framtidens tillsyn

Marie Becker, Kansliråd, Miljödepartementet, diskuterar den pågående miljötillsynsutredningen och om vad EU-kommissionen egentligen tycker om den svenska miljötillsynen.

10.00

Fika

10.30

De nya verktygen för en effektivare tillsyn – så fungerar SKL:s taxor

Tove Göthner-Tideman och Michael Öhlund, SKL, berättar om hur SKL:s behovsstyrda taxa och koncept för behovsutredning gör att man lyckas med sin planering och finansiering av tillsynen.

11.10

Digitalisering inom miljöområdet

Parallella samtal i olika salar.

1: Smartare miljöinformation – myndigheter i samverkan

Kenneth Zetterberg, Naturvårdsverket presenterar det arbete som görs inom ramen för Smartare Miljöinformation och berättar om kommande digitala lösningar för spårbarhet i farligt avfall och tillståndsansökningar för enskilda avlopp.

2: Green Wiz Lab

Med rätt miljödata kan svenska kommuner hållbart stärka sin stadsplanering. Projektet Green Wiz Lab har drivits av Naturvårdsverket och RISE Interactive och haft som mål att skapa lösningar för hur miljödata kan stärka kommuners beslutsunderlag kring samhällsbyggnad (preliminärt).

11.50

Avslutande reflektioner i plenum

12.00

Lunch

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot